summary refs log tree commit
diff options
context:
space:
mode:
authorJunio C Hamano <gitster@pobox.com>2019-11-04 13:25:13 +0900
committerJunio C Hamano <gitster@pobox.com>2019-11-04 13:25:13 +0900
commit93bf7423dd21c9d7bf2fd99c97cbfcb74740eac3 (patch)
tree6a6582bd90e6cf1ce79a4a267031fb045fc0660d
parentefd54442381a2792186abc994060b8f7dd8b834b (diff)
parenta5cd71ca4a7c58ba507bf36dc36febbae8043361 (diff)
l10n-2.24.0-rnd2

* tag 'l10n-2.24.0-rnd2' of https://github.com/git-l10n/git-po:
 l10n: zh_CN: for git v2.24.0 l10n round 1~2
 l10n: de.po: Update German translation
 l10n: sv.po: Update Swedish translation (4695t0f0u)
 l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (4694)
 l10n: vi(4694t): Updated translation for v2.24.0
 l10n: es: 2.24.0 round 2
 l10n: it.po: update the Italian translation for Git 2.24.0 round #2
 l10n: fr v2.24.0 rnd2
 l10n: git.pot: v2.24.0 round 2 (1 new)
 l10n: it.po: update the Italian translation for Git 2.24.0
 l10n: fr 2.24.0 rnd 1
 l10n: git.pot: v2.24.0 round 1 (35 new, 16 removed)
 l10n: bg.po: Updated Bulgarian translation (4693)
 l10n: sv.po: Update Swedish translation (4674t0f0u)
 l10n: Update Catalan translation
-rw-r--r--po/bg.po4987
-rw-r--r--po/ca.po60
-rw-r--r--po/de.po5044
-rw-r--r--po/es.po5220
-rw-r--r--po/fr.po4994
-rw-r--r--po/git.pot4924
-rw-r--r--po/it.po5034
-rw-r--r--po/sv.po5240
-rw-r--r--po/vi.po5040
-rw-r--r--po/zh_CN.po4978
10 files changed, 23300 insertions, 22221 deletions
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index e1d10db688..e446c76d99 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -31,7 +31,7 @@
 # am прилагам поредица от кръпки
 # working directory/tree — винаги работно дърво, git следи цялото дърво, а не директории, работна директория за cwd
 # switch to branch преминавам към клон
-# sparse entry частично изтеглена директория/път
+# sparse entry/blob частично изтеглена директория/път/обект-BLOB
 # revision range диапазон на версиите
 # cover letter придружаващо писмо
 # reference repository еталонно хранилище
@@ -155,10 +155,10 @@
 # for i in `sort -u FILES`; do cnt=`grep $i FILES | wc -l`; echo $cnt $i ;done | sort -n
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: git 2.22\n"
+"Project-Id-Version: git 2.24\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-08-10 12:25+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-08-10 12:33+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-10-28 13:19+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-10-29 11:35+0100\n"
 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
 "Language: bg\n"
@@ -209,7 +209,7 @@ msgstr ""
 msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
 msgstr "Изход от програмата заради некоригиран конфликт."
 
-#: advice.c:193 builtin/merge.c:1327
+#: advice.c:193 builtin/merge.c:1332
 msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
 msgstr "Не сте завършили сливане.  (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува)."
 
@@ -355,17 +355,7 @@ msgstr "грешен режим на ред №%d: %s"
 msgid "inconsistent header lines %d and %d"
 msgstr "несъвместими заглавни части на редове №%d и №%d"
 
-#: apply.c:1460
-#, c-format
-msgid "recount: unexpected line: %.*s"
-msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
-
-#: apply.c:1529
-#, c-format
-msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
-msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
-
-#: apply.c:1551
+#: apply.c:1372
 #, c-format
 msgid ""
 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -380,71 +370,81 @@ msgstr[1] ""
 "След съкращаването на първите %d части от компонентите на пътя, в заглавната "
 "част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
 
-#: apply.c:1564
+#: apply.c:1385
 #, c-format
 msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
 msgstr ""
 "в заглавната част на „git diff“ липсва информация за име на файл (ред: %d)"
 
-#: apply.c:1752
+#: apply.c:1481
+#, c-format
+msgid "recount: unexpected line: %.*s"
+msgstr "при повторното преброяване бе получен неочакван ред: „%.*s“"
+
+#: apply.c:1550
+#, c-format
+msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
+msgstr "част от кръпка без заглавна част на ред %d: %.*s"
+
+#: apply.c:1753
 msgid "new file depends on old contents"
 msgstr "новият файл зависи от старото съдържание на файла"
 
-#: apply.c:1754
+#: apply.c:1755
 msgid "deleted file still has contents"
 msgstr "изтритият файл не е празен"
 
-#: apply.c:1788
+#: apply.c:1789
 #, c-format
 msgid "corrupt patch at line %d"
 msgstr "грешка в кръпката на ред %d"
 
-#: apply.c:1825
+#: apply.c:1826
 #, c-format
 msgid "new file %s depends on old contents"
 msgstr "новият файл „%s“ зависи от старото съдържание на файла"
 
-#: apply.c:1827
+#: apply.c:1828
 #, c-format
 msgid "deleted file %s still has contents"
 msgstr "изтритият файл „%s“ не е празен"
 
-#: apply.c:1830
+#: apply.c:1831
 #, c-format
 msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
 msgstr "● предупреждение: файлът „%s“ вече е празен, но не е изтрит"
 
-#: apply.c:1977
+#: apply.c:1978
 #, c-format
 msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
 msgstr "грешка в двоичната кръпка на ред %d: %.*s"
 
-#: apply.c:2014
+#: apply.c:2015
 #, c-format
 msgid "unrecognized binary patch at line %d"
 msgstr "неразпозната двоичната кръпка на ред %d"
 
-#: apply.c:2176
+#: apply.c:2177
 #, c-format
 msgid "patch with only garbage at line %d"
 msgstr "кръпката е с изцяло повредени данни на ред %d"
 
-#: apply.c:2262
+#: apply.c:2263
 #, c-format
 msgid "unable to read symlink %s"
 msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
 
-#: apply.c:2266
+#: apply.c:2267
 #, c-format
 msgid "unable to open or read %s"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде отворен или прочетен"
 
-#: apply.c:2925
+#: apply.c:2926
 #, c-format
 msgid "invalid start of line: '%c'"
 msgstr "неправилно начало на ред: „%c“"
 
-#: apply.c:3046
+#: apply.c:3047
 #, c-format
 msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
 msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
@@ -453,13 +453,13 @@ msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 "%d-то парче код бе успешно приложено на ред %d (отместване от %d реда)."
 
-#: apply.c:3058
+#: apply.c:3059
 #, c-format
 msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
 msgstr ""
 "Контекстът е намален на (%ld/%ld) за прилагането на парчето код на ред %d"
 
-#: apply.c:3064
+#: apply.c:3065
 #, c-format
 msgid ""
 "while searching for:\n"
@@ -468,317 +468,317 @@ msgstr ""
 "при търсене за:\n"
 "%.*s"
 
-#: apply.c:3086
+#: apply.c:3087
 #, c-format
 msgid "missing binary patch data for '%s'"
 msgstr "липсват данните за двоичната кръпка за „%s“"
 
-#: apply.c:3094
+#: apply.c:3095
 #, c-format
 msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
 msgstr ""
 "двоичната кръпка не може да се приложи в обратна посока, когато обратното "
 "парче за „%s“ липсва"
 
-#: apply.c:3141
+#: apply.c:3142
 #, c-format
 msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
 msgstr "към „%s“ не може да се приложи двоична кръпка без пълен индекс"
 
-#: apply.c:3151
+#: apply.c:3152
 #, c-format
 msgid ""
 "the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
 msgstr "кръпката съответства на „%s“ (%s), който не съвпада по съдържание."
 
-#: apply.c:3159
+#: apply.c:3160
 #, c-format
 msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
 msgstr "кръпката съответства на „%s“, който трябва да е празен, но не е"
 
-#: apply.c:3177
+#: apply.c:3178
 #, c-format
 msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
 msgstr ""
 "необходимият резултат след операцията  — „%s“ за „%s“ не може да бъде "
 "прочетен"
 
-#: apply.c:3190
+#: apply.c:3191
 #, c-format
 msgid "binary patch does not apply to '%s'"
 msgstr "двоичната кръпка не може да бъде приложена върху „%s“"
 
-#: apply.c:3196
+#: apply.c:3197
 #, c-format
 msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
 msgstr ""
 "двоичната кръпка за „%s“ води до неправилни резултати (очакваше се: „%s“, а "
 "бе получено: „%s“)"
 
-#: apply.c:3217
+#: apply.c:3218
 #, c-format
 msgid "patch failed: %s:%ld"
 msgstr "неуспешно прилагане на кръпка: „%s:%ld“"
 
-#: apply.c:3340
+#: apply.c:3341
 #, c-format
 msgid "cannot checkout %s"
 msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
 
-#: apply.c:3392 apply.c:3403 apply.c:3449 midx.c:62 setup.c:279
+#: apply.c:3393 apply.c:3404 apply.c:3450 midx.c:61 setup.c:280
 #, c-format
 msgid "failed to read %s"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: apply.c:3400
+#: apply.c:3401
 #, c-format
 msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
 msgstr "изчитане на „%s“ след проследяване на символна връзка"
 
-#: apply.c:3429 apply.c:3672
+#: apply.c:3430 apply.c:3673
 #, c-format
 msgid "path %s has been renamed/deleted"
 msgstr "обектът с път „%s“ е преименуван или изтрит"
 
-#: apply.c:3515 apply.c:3687
+#: apply.c:3516 apply.c:3688
 #, c-format
 msgid "%s: does not exist in index"
 msgstr "„%s“ не съществува в индекса"
 
-#: apply.c:3524 apply.c:3695
+#: apply.c:3525 apply.c:3696
 #, c-format
 msgid "%s: does not match index"
 msgstr "„%s“ не съответства на индекса"
 
-#: apply.c:3559
+#: apply.c:3560
 msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
 msgstr ""
 "в хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
 "сливане."
 
-#: apply.c:3562
+#: apply.c:3563
 #, c-format
 msgid "Falling back to three-way merge...\n"
 msgstr "Преминаване към тройно сливане…\n"
 
-#: apply.c:3578 apply.c:3582
+#: apply.c:3579 apply.c:3583
 #, c-format
 msgid "cannot read the current contents of '%s'"
 msgstr "текущото съдържание на „%s“ не може да бъде прочетено"
 
-#: apply.c:3594
+#: apply.c:3595
 #, c-format
 msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
 msgstr "Неуспешно преминаване към тройно сливане…\n"
 
-#: apply.c:3608
+#: apply.c:3609
 #, c-format
 msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
 msgstr "Конфликти при прилагането на кръпката към „%s“.\n"
 
-#: apply.c:3613
+#: apply.c:3614
 #, c-format
 msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
 msgstr "Кръпката бе приложена чисто към „%s“.\n"
 
-#: apply.c:3639
+#: apply.c:3640
 msgid "removal patch leaves file contents"
 msgstr "изтриващата кръпка оставя файла непразен"
 
-#: apply.c:3712
+#: apply.c:3713
 #, c-format
 msgid "%s: wrong type"
 msgstr "„%s“: неправилен вид"
 
-#: apply.c:3714
+#: apply.c:3715
 #, c-format
 msgid "%s has type %o, expected %o"
 msgstr "„%s“ е от вид „%o“, а се очакваше „%o“"
 
-#: apply.c:3865 apply.c:3867 read-cache.c:830 read-cache.c:856
+#: apply.c:3866 apply.c:3868 read-cache.c:830 read-cache.c:856
 #: read-cache.c:1309
 #, c-format
 msgid "invalid path '%s'"
 msgstr "неправилен път: „%s“"
 
-#: apply.c:3923
+#: apply.c:3924
 #, c-format
 msgid "%s: already exists in index"
 msgstr "„%s“: вече съществува в индекса"
 
-#: apply.c:3926
+#: apply.c:3927
 #, c-format
 msgid "%s: already exists in working directory"
 msgstr "„%s“: вече съществува в работното дърво"
 
-#: apply.c:3946
+#: apply.c:3947
 #, c-format
 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
 msgstr "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o)"
 
-#: apply.c:3951
+#: apply.c:3952
 #, c-format
 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
 msgstr ""
 "новите права за достъп (%o) на „%s“ не съвпадат със старите (%o) на „%s“"
 
-#: apply.c:3971
+#: apply.c:3972
 #, c-format
 msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
 msgstr "засегнатият файл „%s“ е след символна връзка"
 
-#: apply.c:3975
+#: apply.c:3976
 #, c-format
 msgid "%s: patch does not apply"
 msgstr "Кръпката „%s“ не може да бъде приложена"
 
-#: apply.c:3990
+#: apply.c:3991
 #, c-format
 msgid "Checking patch %s..."
 msgstr "Проверяване на кръпката „%s“…"
 
-#: apply.c:4082
+#: apply.c:4083
 #, c-format
 msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
 msgstr ""
 "информацията за сумата по SHA1 за подмодула липсва или не е достатъчна (%s)."
 
-#: apply.c:4089
+#: apply.c:4090
 #, c-format
 msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
 msgstr "смяна на режима на достъпа на „%s“, който не е в текущия връх „HEAD“"
 
-#: apply.c:4092
+#: apply.c:4093
 #, c-format
 msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
 msgstr "информацията за сумата по SHA1 липсва или не е достатъчна (%s)."
 
-#: apply.c:4097 builtin/checkout.c:278 builtin/reset.c:143
+#: apply.c:4098 builtin/checkout.c:279 builtin/reset.c:143
 #, c-format
 msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
 msgstr "неуспешно създаване на запис в кеша чрез „make_cache_entry“ за „%s“"
 
-#: apply.c:4101
+#: apply.c:4102
 #, c-format
 msgid "could not add %s to temporary index"
 msgstr "„%s“ не може да се добави към временния индекс"
 
-#: apply.c:4111
+#: apply.c:4112
 #, c-format
 msgid "could not write temporary index to %s"
 msgstr "временният индекс не може да се запази в „%s“"
 
-#: apply.c:4249
+#: apply.c:4250
 #, c-format
 msgid "unable to remove %s from index"
 msgstr "„%s“ не може да се извади от индекса"
 
-#: apply.c:4283
+#: apply.c:4284
 #, c-format
 msgid "corrupt patch for submodule %s"
 msgstr "повредена кръпка за модула „%s“"
 
-#: apply.c:4289
+#: apply.c:4290
 #, c-format
 msgid "unable to stat newly created file '%s'"
 msgstr ""
 "не може да се получи информация чрез „stat“ за новосъздадения файл „%s“"
 
-#: apply.c:4297
+#: apply.c:4298
 #, c-format
 msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
 msgstr ""
 "не може да се за създаде мястото за съхранение на новосъздадения файл „%s“"
 
-#: apply.c:4303 apply.c:4448
+#: apply.c:4304 apply.c:4449
 #, c-format
 msgid "unable to add cache entry for %s"
 msgstr "не може да се добави запис в кеша за „%s“"
 
-#: apply.c:4346
+#: apply.c:4347
 #, c-format
 msgid "failed to write to '%s'"
 msgstr "в „%s“ не може да се пише"
 
-#: apply.c:4350
+#: apply.c:4351
 #, c-format
 msgid "closing file '%s'"
 msgstr "затваряне на файла „%s“"
 
-#: apply.c:4420
+#: apply.c:4421
 #, c-format
 msgid "unable to write file '%s' mode %o"
 msgstr "файлът „%s“ не може да се запише с режим на достъп „%o“"
 
-#: apply.c:4518
+#: apply.c:4519
 #, c-format
 msgid "Applied patch %s cleanly."
 msgstr "Кръпката „%s“ бе приложена чисто."
 
-#: apply.c:4526
+#: apply.c:4527
 msgid "internal error"
 msgstr "вътрешна грешка"
 
-#: apply.c:4529
+#: apply.c:4530
 #, c-format
 msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
 msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
 msgstr[0] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлено парче…"
 msgstr[1] "Прилагане на кръпката „%%s“ с %d отхвърлени парчета…"
 
-#: apply.c:4540
+#: apply.c:4541
 #, c-format
 msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
 msgstr "съкращаване на името на файла с отхвърлените парчета на „ %.*s.rej“"
 
-#: apply.c:4548 builtin/fetch.c:878 builtin/fetch.c:1168
+#: apply.c:4549 builtin/fetch.c:898 builtin/fetch.c:1194
 #, c-format
 msgid "cannot open %s"
 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
 
-#: apply.c:4562
+#: apply.c:4563
 #, c-format
 msgid "Hunk #%d applied cleanly."
 msgstr "%d-то парче бе успешно приложено."
 
-#: apply.c:4566
+#: apply.c:4567
 #, c-format
 msgid "Rejected hunk #%d."
 msgstr "%d-то парче бе отхвърлено."
 
-#: apply.c:4676
+#: apply.c:4686
 #, c-format
 msgid "Skipped patch '%s'."
 msgstr "Пропусната кръпка: „%s“"
 
-#: apply.c:4684
+#: apply.c:4694
 msgid "unrecognized input"
 msgstr "непознат вход"
 
-#: apply.c:4704
+#: apply.c:4714
 msgid "unable to read index file"
 msgstr "индексът не може да бъде записан"
 
-#: apply.c:4859
+#: apply.c:4871
 #, c-format
 msgid "can't open patch '%s': %s"
 msgstr "кръпката „%s“ не може да бъде отворена: %s"
 
-#: apply.c:4886
+#: apply.c:4898
 #, c-format
 msgid "squelched %d whitespace error"
 msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
 msgstr[0] "пренебрегната е %d грешка в знаците за интервали"
 msgstr[1] "пренебрегнати са %d грешки в знаците за интервали"
 
-#: apply.c:4892 apply.c:4907
+#: apply.c:4904 apply.c:4919
 #, c-format
 msgid "%d line adds whitespace errors."
 msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
 msgstr[0] "%d ред добавя грешки в знаците за интервали."
 msgstr[1] "%d реда добавят грешки в знаците за интервали."
 
-#: apply.c:4900
+#: apply.c:4912
 #, c-format
 msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
 msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
@@ -787,144 +787,144 @@ msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 "Добавени са %d реда след корекцията на грешките в знаците за интервали."
 
-#: apply.c:4916 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
+#: apply.c:4928 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
 msgid "Unable to write new index file"
 msgstr "Новият индекс не може да бъде записан"
 
-#: apply.c:4943 apply.c:4946 builtin/am.c:2208 builtin/am.c:2211
-#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:128 builtin/merge.c:273
-#: builtin/pull.c:208 builtin/submodule--helper.c:407
+#: apply.c:4955 apply.c:4958 builtin/am.c:2197 builtin/am.c:2200
+#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:143 builtin/merge.c:273
+#: builtin/pull.c:209 builtin/submodule--helper.c:407
 #: builtin/submodule--helper.c:1367 builtin/submodule--helper.c:1370
 #: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
 #: builtin/submodule--helper.c:2092 git-add--interactive.perl:211
 msgid "path"
 msgstr "път"
 
-#: apply.c:4944
+#: apply.c:4956
 msgid "don't apply changes matching the given path"
 msgstr "без прилагане на промените напасващи на дадения път"
 
-#: apply.c:4947
+#: apply.c:4959
 msgid "apply changes matching the given path"
 msgstr "прилагане на промените напасващи на дадения път"
 
-#: apply.c:4949 builtin/am.c:2217
+#: apply.c:4961 builtin/am.c:2206
 msgid "num"
 msgstr "БРОЙ"
 
-#: apply.c:4950
+#: apply.c:4962
 msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
 msgstr "премахване на този БРОЙ водещи елементи от пътищата в разликата"
 
-#: apply.c:4953
+#: apply.c:4965
 msgid "ignore additions made by the patch"
 msgstr "игнориране на редовете добавени от тази кръпка"
 
-#: apply.c:4955
+#: apply.c:4967
 msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
 msgstr "извеждане на статистика на промените без прилагане на кръпката"
 
-#: apply.c:4959
+#: apply.c:4971
 msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
 msgstr "извеждане на броя на добавените и изтритите редове"
 
-#: apply.c:4961
+#: apply.c:4973
 msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
 msgstr "извеждане на статистика на входните данни без прилагане на кръпката"
 
-#: apply.c:4963
+#: apply.c:4975
 msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
 msgstr "проверка дали кръпката може да се приложи, без действително прилагане"
 
-#: apply.c:4965
+#: apply.c:4977
 msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
 msgstr "проверка дали кръпката може да бъде приложена към текущия индекс"
 
-#: apply.c:4967
+#: apply.c:4979
 msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
 msgstr "отбелязване на новите файлове с „git add --intent-to-add“"
 
-#: apply.c:4969
+#: apply.c:4981
 msgid "apply a patch without touching the working tree"
 msgstr "прилагане на кръпката без промяна на работното дърво"
 
-#: apply.c:4971
+#: apply.c:4983
 msgid "accept a patch that touches outside the working area"
 msgstr "прилагане на кръпка, която променя и файлове извън работното дърво"
 
-#: apply.c:4974
+#: apply.c:4986
 msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
 msgstr ""
 "кръпката да бъде приложена.  Опцията се комбинира с „--check“/„--stat“/„--"
 "summary“"
 
-#: apply.c:4976
+#: apply.c:4988
 msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
 msgstr "пробване с тройно сливане, ако кръпката не може да се приложи директно"
 
-#: apply.c:4978
+#: apply.c:4990
 msgid "build a temporary index based on embedded index information"
 msgstr ""
 "създаване на временен индекс на база на включената информация за индекса"
 
-#: apply.c:4981 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
+#: apply.c:4993 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
 msgid "paths are separated with NUL character"
 msgstr "разделяне на пътищата с нулевия знак „NUL“"
 
-#: apply.c:4983
+#: apply.c:4995
 msgid "ensure at least <n> lines of context match"
 msgstr "да се осигури контекст от поне такъв БРОЙ съвпадащи редове"
 
-#: apply.c:4984 builtin/am.c:2196 builtin/interpret-trailers.c:98
+#: apply.c:4996 builtin/am.c:2185 builtin/interpret-trailers.c:98
 #: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
-#: builtin/pack-objects.c:3330 builtin/rebase.c:1421
+#: builtin/pack-objects.c:3310 builtin/rebase.c:1445
 msgid "action"
 msgstr "действие"
 
-#: apply.c:4985
+#: apply.c:4997
 msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
 msgstr "засичане на нови или променени редове с грешки в знаците за интервали"
 
-#: apply.c:4988 apply.c:4991
+#: apply.c:5000 apply.c:5003
 msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
 msgstr ""
 "игнориране на промените в знаците за интервали при откриване на контекста"
 
-#: apply.c:4994
+#: apply.c:5006
 msgid "apply the patch in reverse"
 msgstr "прилагане на кръпката в обратна посока"
 
-#: apply.c:4996
+#: apply.c:5008
 msgid "don't expect at least one line of context"
 msgstr "без изискване на дори и един ред контекст"
 
-#: apply.c:4998
+#: apply.c:5010
 msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
 msgstr "оставяне на отхвърлените парчета във файлове с разширение „.rej“"
 
-#: apply.c:5000
+#: apply.c:5012
 msgid "allow overlapping hunks"
 msgstr "позволяване на застъпващи се парчета"
 
-#: apply.c:5001 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
+#: apply.c:5013 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
 #: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
-#: builtin/log.c:2068 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
+#: builtin/log.c:2085 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
 msgid "be verbose"
 msgstr "повече подробности"
 
-#: apply.c:5003
+#: apply.c:5015
 msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
 msgstr "пренебрегване на неправилно липсващ знак за нов ред в края на файл"
 
-#: apply.c:5006
+#: apply.c:5018
 msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
 msgstr "без доверяване на номерата на редовете в заглавните части на парчетата"
 
-#: apply.c:5008 builtin/am.c:2205
+#: apply.c:5020 builtin/am.c:2194
 msgid "root"
 msgstr "НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ"
 
-#: apply.c:5009
+#: apply.c:5021
 msgid "prepend <root> to all filenames"
 msgstr "добавяне на тази НАЧАЛНА_ДИРЕКТОРИЯ към имената на всички файлове"
 
@@ -979,7 +979,7 @@ msgstr "ФОРМАТ"
 msgid "archive format"
 msgstr "ФОРМАТ на архива"
 
-#: archive.c:458 builtin/log.c:1580
+#: archive.c:458 builtin/log.c:1581
 msgid "prefix"
 msgstr "ПРЕФИКС"
 
@@ -987,11 +987,12 @@ msgstr "ПРЕФИКС"
 msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
 msgstr "добавяне на този ПРЕФИКС към всеки път в архива"
 
-#: archive.c:460 builtin/blame.c:862 builtin/blame.c:874 builtin/blame.c:875
-#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1134
-#: builtin/fast-export.c:1136 builtin/grep.c:897 builtin/hash-object.c:105
-#: builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412
-#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:177
+#: archive.c:460 builtin/blame.c:861 builtin/blame.c:873 builtin/blame.c:874
+#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1162
+#: builtin/fast-export.c:1164 builtin/fast-export.c:1168 builtin/grep.c:899
+#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563
+#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
+#: parse-options.h:186
 msgid "file"
 msgstr "ФАЙЛ"
 
@@ -1023,7 +1024,7 @@ msgstr "добро компресиране"
 msgid "list supported archive formats"
 msgstr "извеждане на списъка с поддържаните формати"
 
-#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
+#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:112 builtin/clone.c:115
 #: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1859
 msgid "repo"
 msgstr "хранилище"
@@ -1032,7 +1033,7 @@ msgstr "хранилище"
 msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
 msgstr "изтегляне на архива от отдалеченото ХРАНИЛИЩЕ"
 
-#: archive.c:481 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:707
+#: archive.c:481 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715
 #: builtin/notes.c:498
 msgid "command"
 msgstr "команда"
@@ -1068,26 +1069,26 @@ msgstr "Аргументът не се поддържа за форма̀та
 msgid "cannot stream blob %s"
 msgstr "обектът-BLOB „%s“ не може да бъде обработен"
 
-#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
+#: archive-tar.c:266 archive-zip.c:363
 #, c-format
 msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
 msgstr "неподдържани права за достъп до файл: 0%o (SHA1: %s)"
 
-#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
+#: archive-tar.c:293 archive-zip.c:353
 #, c-format
 msgid "cannot read %s"
 msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: archive-tar.c:459
+#: archive-tar.c:465
 #, c-format
 msgid "unable to start '%s' filter"
 msgstr "филтърът „%s“ не може да бъде стартиран"
 
-#: archive-tar.c:462
+#: archive-tar.c:468
 msgid "unable to redirect descriptor"
 msgstr "дескрипторът не може да бъде пренасочен"
 
-#: archive-tar.c:469
+#: archive-tar.c:475
 #, c-format
 msgid "'%s' filter reported error"
 msgstr "филтърът „%s“ върна грешка"
@@ -1112,17 +1113,17 @@ msgstr "грешка при декомпресиране с „deflate“ (%d)"
 msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
 msgstr "времевата стойност е твърде голяма за тази система: %<PRIuMAX>"
 
-#: attr.c:211
+#: attr.c:213
 #, c-format
 msgid "%.*s is not a valid attribute name"
 msgstr "„%.*s“ е неправилно име за атрибут"
 
-#: attr.c:368
+#: attr.c:370
 #, c-format
 msgid "%s not allowed: %s:%d"
 msgstr "%s: командата не е позволена: „%s:%d“"
 
-#: attr.c:408
+#: attr.c:410
 msgid ""
 "Negative patterns are ignored in git attributes\n"
 "Use '\\!' for literal leading exclamation."
@@ -1249,41 +1250,41 @@ msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
 msgstr[0] "Двоично търсене: остава %d версия след тази %s\n"
 msgstr[1] "Двоично търсене: остават %d версии след тази %s\n"
 
-#: blame.c:2697
+#: blame.c:2700
 msgid "--contents and --reverse do not blend well."
 msgstr "Опциите „--contents“ и „--reverse“ са несъвместими"
 
-#: blame.c:2711
+#: blame.c:2714
 msgid "cannot use --contents with final commit object name"
 msgstr "Опцията „--contents“ е несъвместима с име на обект от крайно подаване"
 
-#: blame.c:2732
+#: blame.c:2735
 msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
 msgstr ""
 "Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
 "указването на крайно подаване"
 
-#: blame.c:2741 bundle.c:167 ref-filter.c:2196 remote.c:1938 sequencer.c:2033
-#: sequencer.c:4348 builtin/commit.c:1020 builtin/log.c:387 builtin/log.c:963
-#: builtin/log.c:1451 builtin/log.c:1827 builtin/log.c:2117 builtin/merge.c:411
-#: builtin/pack-objects.c:3148 builtin/pack-objects.c:3163
+#: blame.c:2744 bundle.c:167 ref-filter.c:2203 remote.c:1941 sequencer.c:1971
+#: sequencer.c:4305 builtin/commit.c:1020 builtin/log.c:387 builtin/log.c:964
+#: builtin/log.c:1452 builtin/log.c:1844 builtin/log.c:2134 builtin/merge.c:411
+#: builtin/pack-objects.c:3128 builtin/pack-objects.c:3143
 #: builtin/shortlog.c:192
 msgid "revision walk setup failed"
 msgstr "неуспешно настройване на обхождането на версиите"
 
-#: blame.c:2759
+#: blame.c:2762
 msgid ""
 "--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
 msgstr ""
 "Едновременното задаване на опциите „--reverse“ и „--first-parent“ изисква "
 "указването на диапазон по веригата на първите наследници"
 
-#: blame.c:2770
+#: blame.c:2773
 #, c-format
 msgid "no such path %s in %s"
 msgstr "няма път на име „%s“ в „%s“"
 
-#: blame.c:2781
+#: blame.c:2784
 #, c-format
 msgid "cannot read blob %s for path %s"
 msgstr "обектът-BLOB „%s“ в пътя %s не може да бъде прочетен"
@@ -1436,7 +1437,7 @@ msgstr "Файлът „%s“ не изглежда да е пратка на gi
 msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
 msgstr "непозната заглавна част: %s%s (%d)"
 
-#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2283 sequencer.c:3024
+#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2221 sequencer.c:2962
 #: builtin/commit.c:791
 #, c-format
 msgid "could not open '%s'"
@@ -1490,7 +1491,7 @@ msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
 msgstr ""
 "указателят „%s“ не е бил включен поради опциите зададени на „git rev-list“"
 
-#: bundle.c:460 builtin/log.c:202 builtin/log.c:1732 builtin/shortlog.c:306
+#: bundle.c:460 builtin/log.c:202 builtin/log.c:1733 builtin/shortlog.c:306
 #, c-format
 msgid "unrecognized argument: %s"
 msgstr "непознат аргумент: %s"
@@ -1513,8 +1514,8 @@ msgstr "Командата „git index-pack“ не завърши успешн
 msgid "invalid color value: %.*s"
 msgstr "неправилна стойност за цвят: %.*s"
 
-#: commit.c:50 sequencer.c:2727 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
-#: builtin/am.c:1378 builtin/am.c:2020 builtin/replace.c:455
+#: commit.c:50 sequencer.c:2665 builtin/am.c:354 builtin/am.c:398
+#: builtin/am.c:1366 builtin/am.c:2009 builtin/replace.c:456
 #, c-format
 msgid "could not parse %s"
 msgstr "„%s“ не може да се анализира"
@@ -1547,29 +1548,29 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git config advice.graftFileDeprecated false"
 
-#: commit.c:1127
+#: commit.c:1128
 #, c-format
 msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
 msgstr ""
 "Подаването „%s“ е с недоверен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
 
-#: commit.c:1130
+#: commit.c:1131
 #, c-format
 msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
 msgstr ""
 "Подаването „%s“ е с неправилен подпис от GPG, който твърди, че е на „%s“."
 
-#: commit.c:1133
+#: commit.c:1134
 #, c-format
 msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
 msgstr "Подаването „%s“ е без подпис от GPG."
 
-#: commit.c:1136
+#: commit.c:1137
 #, c-format
 msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
 msgstr "Подаването „%s“ е с коректен подпис от GPG на „%s“.\n"
 
-#: commit.c:1390
+#: commit.c:1391
 msgid ""
 "Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
 "You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -1631,185 +1632,200 @@ msgstr ""
 msgid "unable to find all commit-graph files"
 msgstr "някои файлове на гра̀фа с подаванията не могат да бъдат открити"
 
-#: commit-graph.c:554 commit-graph.c:614
+#: commit-graph.c:561 commit-graph.c:621
 msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
 msgstr ""
 "неправилна позиция на подаването.  Вероятно графът с подаванията е повреден"
 
-#: commit-graph.c:575
+#: commit-graph.c:582
 #, c-format
 msgid "could not find commit %s"
 msgstr "подаването „%s“ не може да бъде открито"
 
-#: commit-graph.c:1002 builtin/pack-objects.c:2657
+#: commit-graph.c:855 builtin/am.c:1287
+#, c-format
+msgid "unable to parse commit %s"
+msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
+
+#: commit-graph.c:859
+#, c-format
+msgid "unable to get tree for %s"
+msgstr "дървото на „%s“ не може да бъде получено"
+
+#: commit-graph.c:1017 builtin/pack-objects.c:2641
 #, c-format
 msgid "unable to get type of object %s"
 msgstr "видът на обекта „%s“ не може да бъде определен"
 
-#: commit-graph.c:1034
+#: commit-graph.c:1049
 msgid "Loading known commits in commit graph"
 msgstr "Зареждане на познатите подавания в гра̀фа с подаванията"
 
-#: commit-graph.c:1051
+#: commit-graph.c:1066
 msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
 msgstr "Разширяване на достижимите подавания в гра̀фа"
 
-#: commit-graph.c:1070
+#: commit-graph.c:1085
 msgid "Clearing commit marks in commit graph"
 msgstr "Изчистване на отбелязванията на подаванията в гра̀фа с подаванията"
 
-#: commit-graph.c:1089
+#: commit-graph.c:1104
 msgid "Computing commit graph generation numbers"
 msgstr "Изчисляване на номерата на поколенията в гра̀фа с подаванията"
 
-#: commit-graph.c:1163
+#: commit-graph.c:1179
 #, c-format
 msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
 msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
 msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетен файл"
 msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа в %d пакетни файла"
 
-#: commit-graph.c:1176
+#: commit-graph.c:1192
 #, c-format
 msgid "error adding pack %s"
 msgstr "грешка при добавяне на пакетен файл „%s“"
 
-#: commit-graph.c:1180
+#: commit-graph.c:1196
 #, c-format
 msgid "error opening index for %s"
 msgstr "грешка при отваряне на индекса на „%s“"
 
-#: commit-graph.c:1204
+#: commit-graph.c:1220
 #, c-format
 msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
 msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
 msgstr[0] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указател"
 msgstr[1] "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду %d указатели"
 
-#: commit-graph.c:1238
+#: commit-graph.c:1240
+#, c-format
+msgid "invalid commit object id: %s"
+msgstr "неправилен идентификатор на обект-подаване: „%s“"
+
+#: commit-graph.c:1255
 msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
 msgstr "Откриване на подаванията в гра̀фа измежду пакетираните обекти"
 
-#: commit-graph.c:1253
+#: commit-graph.c:1270
 msgid "Counting distinct commits in commit graph"
 msgstr "Преброяване на различните подавания в гра̀фа"
 
-#: commit-graph.c:1284
+#: commit-graph.c:1300
 msgid "Finding extra edges in commit graph"
 msgstr "Откриване на още върхове в гра̀фа с подаванията"
 
-#: commit-graph.c:1332
+#: commit-graph.c:1346
 msgid "failed to write correct number of base graph ids"
 msgstr "правилният брой на базовите идентификатори не може да се запише"
 
-#: commit-graph.c:1365 midx.c:811
+#: commit-graph.c:1379 midx.c:810
 #, c-format
 msgid "unable to create leading directories of %s"
 msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
 
-#: commit-graph.c:1377 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:240
+#: commit-graph.c:1391 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:241
 #, c-format
 msgid "unable to create '%s'"
 msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде създаден"
 
-#: commit-graph.c:1437
+#: commit-graph.c:1451
 #, c-format
 msgid "Writing out commit graph in %d pass"
 msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
 msgstr[0] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d пас"
 msgstr[1] "Запазване на гра̀фа с подаванията в %d паса"
 
-#: commit-graph.c:1478
+#: commit-graph.c:1492
 msgid "unable to open commit-graph chain file"
 msgstr "файлът с веригата на гра̀фа с подаванията не може да се отвори"
 
-#: commit-graph.c:1490
+#: commit-graph.c:1504
 msgid "failed to rename base commit-graph file"
 msgstr "основният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
 
-#: commit-graph.c:1510
+#: commit-graph.c:1524
 msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
 msgstr "временният файл на гра̀фа с подаванията не може да бъде преименуван"
 
-#: commit-graph.c:1621
+#: commit-graph.c:1635
 msgid "Scanning merged commits"
 msgstr "Търсене на подаванията със сливания"
 
-#: commit-graph.c:1632
+#: commit-graph.c:1646
 #, c-format
 msgid "unexpected duplicate commit id %s"
 msgstr "неочакван, повтарящ се идентификатор на подаване: %s"
 
-#: commit-graph.c:1657
+#: commit-graph.c:1670
 msgid "Merging commit-graph"
 msgstr "Сливане на гра̀фа с подаванията"
 
-#: commit-graph.c:1844
+#: commit-graph.c:1860
 #, c-format
 msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
 msgstr "форматът на гра̀фа с подаванията не може да запише %d подавания"
 
-#: commit-graph.c:1855
+#: commit-graph.c:1871
 msgid "too many commits to write graph"
 msgstr "прекалено много подавания за записване на гра̀фа"
 
-#: commit-graph.c:1945
+#: commit-graph.c:1961
 msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
 msgstr "графът с подаванията е с грешна сума за проверка — вероятно е повреден"
 
-#: commit-graph.c:1955
+#: commit-graph.c:1971
 #, c-format
 msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
 msgstr ""
 "неправилна подредба на обектите по идентификатор в гра̀фа с подаванията: „%s“ "
 "е преди „%s“, а не трябва"
 
-#: commit-graph.c:1965 commit-graph.c:1980
+#: commit-graph.c:1981 commit-graph.c:1996
 #, c-format
 msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
 msgstr ""
 "неправилна стойност за откъс в гра̀фа с подаванията: fanout[%d] = %u, а "
 "трябва да е %u"
 
-#: commit-graph.c:1972
+#: commit-graph.c:1988
 #, c-format
 msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
 msgstr "подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не може да се анализира"
 
-#: commit-graph.c:1989
+#: commit-graph.c:2006
 msgid "Verifying commits in commit graph"
 msgstr "Проверка на подаванията в гра̀фа"
 
-#: commit-graph.c:2002
+#: commit-graph.c:2020
 #, c-format
 msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
 msgstr ""
 "подаване „%s“ в базата от данни към гра̀фа с подаванията не може да се "
 "анализира"
 
-#: commit-graph.c:2009
+#: commit-graph.c:2027
 #, c-format
 msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
 msgstr ""
 "идентификаторът на обект за кореновото дърво за подаване „%s“ в гра̀фа с "
 "подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
 
-#: commit-graph.c:2019
+#: commit-graph.c:2037
 #, c-format
 msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
 msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено дълъг"
 
-#: commit-graph.c:2028
+#: commit-graph.c:2046
 #, c-format
 msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
 msgstr "родителят на „%s“ в гра̀фа с подаванията е „%s“, а трябва да е „%s“"
 
-#: commit-graph.c:2041
+#: commit-graph.c:2059
 #, c-format
 msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
 msgstr "списъкът с родители на „%s“ в гра̀фа с подаванията е прекалено къс"
 
-#: commit-graph.c:2046
+#: commit-graph.c:2064
 #, c-format
 msgid ""
 "commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
@@ -1817,7 +1833,7 @@ msgstr ""
 "номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е 0, а другаде "
 "не е"
 
-#: commit-graph.c:2050
+#: commit-graph.c:2068
 #, c-format
 msgid ""
 "commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
@@ -1825,14 +1841,14 @@ msgstr ""
 "номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията не е 0, а "
 "другаде е"
 
-#: commit-graph.c:2065
+#: commit-graph.c:2083
 #, c-format
 msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
 msgstr ""
 "номерът на поколението на подаване „%s“ в гра̀фа с подаванията е %u, а "
 "другаде е %u"
 
-#: commit-graph.c:2071
+#: commit-graph.c:2089
 #, c-format
 msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
 msgstr ""
@@ -1881,7 +1897,7 @@ msgstr "ключът не съдържа раздел: „%s“"
 msgid "key does not contain variable name: %s"
 msgstr "ключът не съдържа име на променлива: „%s“"
 
-#: config.c:406 sequencer.c:2463
+#: config.c:406 sequencer.c:2401
 #, c-format
 msgid "invalid key: %s"
 msgstr "неправилен ключ: „%s“"
@@ -2003,17 +2019,17 @@ msgstr "настройката „core.commentChar“ трябва да е са
 msgid "invalid mode for object creation: %s"
 msgstr "неправилен режим за създаването на обекти: %s"
 
-#: config.c:1430
+#: config.c:1425
 #, c-format
 msgid "malformed value for %s"
 msgstr "неправилна стойност за „%s“"
 
-#: config.c:1456
+#: config.c:1451
 #, c-format
 msgid "malformed value for %s: %s"
 msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
 
-#: config.c:1457
+#: config.c:1452
 msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
 msgstr ""
 "трябва да е една от следните стойности: „nothing“ (без изтласкване при липса "
@@ -2021,139 +2037,132 @@ msgstr ""
 "„simple“ (клонът със същото име, от който се издърпва), „upstream“ (клонът, "
 "от който се издърпва) или „current“ (клонът със същото име)"
 
-#: config.c:1518 builtin/pack-objects.c:3410
+#: config.c:1513 builtin/pack-objects.c:3394
 #, c-format
 msgid "bad pack compression level %d"
 msgstr "неправилно ниво на компресиране при пакетиране: %d"
 
-#: config.c:1639
+#: config.c:1634
 #, c-format
 msgid "unable to load config blob object '%s'"
 msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да се зареди"
 
-#: config.c:1642
+#: config.c:1637
 #, c-format
 msgid "reference '%s' does not point to a blob"
 msgstr "указателят „%s“ не сочи към обект-BLOB"
 
-#: config.c:1659
+#: config.c:1654
 #, c-format
 msgid "unable to resolve config blob '%s'"
 msgstr "обектът-BLOB „%s“ с конфигурации не може да бъде открит"
 
-#: config.c:1689
+#: config.c:1684
 #, c-format
 msgid "failed to parse %s"
 msgstr "„%s“ не може да бъде анализиран"
 
-#: config.c:1745
+#: config.c:1740
 msgid "unable to parse command-line config"
 msgstr "неправилни настройки от командния ред"
 
-#: config.c:2094
+#: config.c:2091
 msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
 msgstr "неочаквана грешка при изчитането на конфигурационните файлове"
 
-#: config.c:2264
+#: config.c:2261
 #, c-format
 msgid "Invalid %s: '%s'"
 msgstr "Неправилен %s: „%s“"
 
-#: config.c:2307
-#, c-format
-msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
-msgstr ""
-"непозната стойност „%s“ за настройката „core.untrackedCache“.  Ще се ползва "
-"стандартната стойност „keep“ (запазване)"
-
-#: config.c:2333
+#: config.c:2306
 #, c-format
 msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
 msgstr ""
 "стойността на „splitIndex.maxPercentChange“ трябва да е между 1 и 100, а не "
 "%d"
 
-#: config.c:2379
+#: config.c:2352
 #, c-format
 msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
 msgstr "неразпозната стойност „%s“ от командния ред"
 
-#: config.c:2381
+#: config.c:2354
 #, c-format
 msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
 msgstr "неправилна настройка „%s“ във файла „%s“ на ред №%d"
 
-#: config.c:2462
+#: config.c:2435
 #, c-format
 msgid "invalid section name '%s'"
 msgstr "неправилно име на раздел: „%s“"
 
-#: config.c:2494
+#: config.c:2467
 #, c-format
 msgid "%s has multiple values"
 msgstr "зададени са няколко стойности за „%s“"
 
-#: config.c:2523
+#: config.c:2496
 #, c-format
 msgid "failed to write new configuration file %s"
 msgstr "новият конфигурационен файл „%s“ не може да бъде запазен"
 
-#: config.c:2775 config.c:3099
+#: config.c:2748 config.c:3072
 #, c-format
 msgid "could not lock config file %s"
 msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде заключен"
 
-#: config.c:2786
+#: config.c:2759
 #, c-format
 msgid "opening %s"
 msgstr "отваряне на „%s“"
 
-#: config.c:2821 builtin/config.c:328
+#: config.c:2794 builtin/config.c:328
 #, c-format
 msgid "invalid pattern: %s"
 msgstr "неправилен шаблон: %s"
 
-#: config.c:2846
+#: config.c:2819
 #, c-format
 msgid "invalid config file %s"
 msgstr "неправилен конфигурационен файл: „%s“"
 
-#: config.c:2859 config.c:3112
+#: config.c:2832 config.c:3085
 #, c-format
 msgid "fstat on %s failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%s“"
 
-#: config.c:2870
+#: config.c:2843
 #, c-format
 msgid "unable to mmap '%s'"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
 
-#: config.c:2879 config.c:3117
+#: config.c:2852 config.c:3090
 #, c-format
 msgid "chmod on %s failed"
 msgstr "неуспешна смяна на права с „chmod“ върху „%s“"
 
-#: config.c:2964 config.c:3214
+#: config.c:2937 config.c:3187
 #, c-format
 msgid "could not write config file %s"
 msgstr "конфигурационният файл „%s“ не може да бъде записан"
 
-#: config.c:2998
+#: config.c:2971
 #, c-format
 msgid "could not set '%s' to '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се зададе да е „%s“"
 
-#: config.c:3000 builtin/remote.c:782
+#: config.c:2973 builtin/remote.c:782
 #, c-format
 msgid "could not unset '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се премахне"
 
-#: config.c:3090
+#: config.c:3063
 #, c-format
 msgid "invalid section name: %s"
 msgstr "неправилно име на раздел: %s"
 
-#: config.c:3257
+#: config.c:3230
 #, c-format
 msgid "missing value for '%s'"
 msgstr "липсва стойност за „%s“"
@@ -2278,7 +2287,7 @@ msgstr "„%s“ не може да се открие (%s)"
 msgid "unknown port %s"
 msgstr "непознат порт „%s“"
 
-#: connect.c:845 connect.c:1171
+#: connect.c:845 connect.c:1175
 #, c-format
 msgid "strange hostname '%s' blocked"
 msgstr "необичайното име на хост „%s“ е блокирано"
@@ -2293,62 +2302,62 @@ msgstr "необичайният порт „%s“ е блокиран"
 msgid "cannot start proxy %s"
 msgstr "посредникът „%s“ не може да се стартира"
 
-#: connect.c:924
+#: connect.c:928
 msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
 msgstr ""
 "не е указан път. Проверете синтаксиса с командата:\n"
 "\n"
 "    git help pull"
 
-#: connect.c:1119
+#: connect.c:1123
 msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
 msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-4“"
 
-#: connect.c:1131
+#: connect.c:1135
 msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
 msgstr "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа опцията „-6“"
 
-#: connect.c:1148
+#: connect.c:1152
 msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
 msgstr ""
 "вариантът за „ssh“ — „simple“ (опростен), не поддържа задаването на порт"
 
-#: connect.c:1260
+#: connect.c:1264
 #, c-format
 msgid "strange pathname '%s' blocked"
 msgstr "необичайният път „%s“ е блокиран"
 
-#: connect.c:1307
+#: connect.c:1311
 msgid "unable to fork"
 msgstr "неуспешно създаване на процес"
 
-#: connected.c:86 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
+#: connected.c:88 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
 msgid "Checking connectivity"
 msgstr "Проверка на свързаността"
 
-#: connected.c:98
+#: connected.c:100
 msgid "Could not run 'git rev-list'"
 msgstr "Командата „git rev-list“ не може да бъде изпълнена."
 
-#: connected.c:118
+#: connected.c:120
 msgid "failed write to rev-list"
 msgstr "неуспешен запис на списъка с версиите"
 
-#: connected.c:125
+#: connected.c:127
 msgid "failed to close rev-list's stdin"
 msgstr "стандартният вход на списъка с версиите не може да бъде затворен"
 
-#: convert.c:193
+#: convert.c:194
 #, c-format
 msgid "illegal crlf_action %d"
 msgstr "неправилно действие за край на ред: %d"
 
-#: convert.c:206
+#: convert.c:207
 #, c-format
 msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
 msgstr "Всяка последователност от знаци „CRLF“ ще бъдe заменена с „LF“ в „%s“."
 
-#: convert.c:208
+#: convert.c:209
 #, c-format
 msgid ""
 "CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
@@ -2358,13 +2367,13 @@ msgstr ""
 "Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
 "директория."
 
-#: convert.c:216
+#: convert.c:217
 #, c-format
 msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
 msgstr ""
 "Всеки знак „LF“ ще бъдe заменен с последователността от знаци „CRLF“ в „%s“."
 
-#: convert.c:218
+#: convert.c:219
 #, c-format
 msgid ""
 "LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
@@ -2375,14 +2384,14 @@ msgstr ""
 "Файлът ще остане с първоначалните знаци за край на ред в работната ви "
 "директория."
 
-#: convert.c:279
+#: convert.c:280
 #, c-format
 msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
 msgstr ""
 "„%s“ не трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при "
 "кодиране „%s“"
 
-#: convert.c:286
+#: convert.c:287
 #, c-format
 msgid ""
 "The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
@@ -2391,14 +2400,14 @@ msgstr ""
 "Файлът „%s“ съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM).  Използвайте "
 "„UTF-%s“ като кодиране за работното дърво."
 
-#: convert.c:304
+#: convert.c:305
 #, c-format
 msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
 msgstr ""
 "„%s“ трябва да съдържа маркер за поредността на байтовете (BOM) при кодиране "
 "„%s“"
 
-#: convert.c:306
+#: convert.c:307
 #, c-format
 msgid ""
 "The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
@@ -2408,50 +2417,50 @@ msgstr ""
 "на работното дърво използвайте UTF-%sBE или UTF-%sLE (в зависимост от "
 "поредността на байтовете)."
 
-#: convert.c:424 convert.c:495
+#: convert.c:425 convert.c:496
 #, c-format
 msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
 msgstr "неуспешно прекодиране на „%s“ от „%s“ към „%s“"
 
-#: convert.c:467
+#: convert.c:468
 #, c-format
 msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
 msgstr "Прекодирането на „%s“ от „%s“ към „%s“ и обратно променя файла"
 
-#: convert.c:673
+#: convert.c:674
 #, c-format
 msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
 msgstr "неуспешно създаване на процес за външен филтър „%s“"
 
-#: convert.c:693
+#: convert.c:694
 #, c-format
 msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
 msgstr "входът не може да бъде подаден на външния филтър „%s“"
 
-#: convert.c:700
+#: convert.c:701
 #, c-format
 msgid "external filter '%s' failed %d"
 msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“: %d"
 
-#: convert.c:735 convert.c:738
+#: convert.c:736 convert.c:739
 #, c-format
 msgid "read from external filter '%s' failed"
 msgstr "неуспешно четене от външния филтър „%s“"
 
-#: convert.c:741 convert.c:796
+#: convert.c:742 convert.c:797
 #, c-format
 msgid "external filter '%s' failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на външния филтър „%s“"
 
-#: convert.c:844
+#: convert.c:845
 msgid "unexpected filter type"
 msgstr "неочакван вид филтър"
 
-#: convert.c:855
+#: convert.c:856
 msgid "path name too long for external filter"
 msgstr "пътят е прекалено дълъг за външен филтър"
 
-#: convert.c:929
+#: convert.c:930
 #, c-format
 msgid ""
 "external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
@@ -2460,67 +2469,67 @@ msgstr ""
 "външният филтър „%s“ вече не е наличен, въпреки че не всички пътища са "
 "филтрирани"
 
-#: convert.c:1228
+#: convert.c:1229
 msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
 msgstr "„true“/„false“ не може да са кодирания на работното дърво"
 
-#: convert.c:1398 convert.c:1432
+#: convert.c:1417 convert.c:1451
 #, c-format
 msgid "%s: clean filter '%s' failed"
 msgstr "%s: неуспешно изпълнение на декодиращ филтър „%s“"
 
-#: convert.c:1476
+#: convert.c:1495
 #, c-format
 msgid "%s: smudge filter %s failed"
 msgstr "%s: неуспешно изпълнение на кодиращ филтър „%s“"
 
-#: date.c:137
+#: date.c:138
 msgid "in the future"
 msgstr "в бъдещето"
 
-#: date.c:143
+#: date.c:144
 #, c-format
 msgid "%<PRIuMAX> second ago"
 msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
 msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> секунда"
 msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> секунди"
 
-#: date.c:150
+#: date.c:151
 #, c-format
 msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
 msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
 msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> минута"
 msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> минути"
 
-#: date.c:157
+#: date.c:158
 #, c-format
 msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
 msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
 msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> час"
 msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> часа"
 
-#: date.c:164
+#: date.c:165
 #, c-format
 msgid "%<PRIuMAX> day ago"
 msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
 msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> ден"
 msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> дена"
 
-#: date.c:170
+#: date.c:171
 #, c-format
 msgid "%<PRIuMAX> week ago"
 msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
 msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> седмица"
 msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> седмици"
 
-#: date.c:177
+#: date.c:178
 #, c-format
 msgid "%<PRIuMAX> month ago"
 msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
 msgstr[0] "преди %<PRIuMAX> месец"
 msgstr[1] "преди %<PRIuMAX> месеца"
 
-#: date.c:188
+#: date.c:189
 #, c-format
 msgid "%<PRIuMAX> year"
 msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
@@ -2528,14 +2537,14 @@ msgstr[0] "%<PRIuMAX> година"
 msgstr[1] "%<PRIuMAX> години"
 
 #. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
-#: date.c:191
+#: date.c:192
 #, c-format
 msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
 msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
 msgstr[0] "преди %s и %<PRIuMAX> месец"
 msgstr[1] "преди %s и %<PRIuMAX> месеца"
 
-#: date.c:196 date.c:201
+#: date.c:197 date.c:202
 #, c-format
 msgid "%<PRIuMAX> year ago"
 msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
@@ -2573,7 +2582,7 @@ msgstr "Отбелязани са %d групи, работата приключ
 msgid "failed to read orderfile '%s'"
 msgstr "файлът с подредбата на съответствията „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: diffcore-rename.c:544
+#: diffcore-rename.c:543
 msgid "Performing inexact rename detection"
 msgstr "Търсене на преименувания на обекти съчетани с промени"
 
@@ -2645,38 +2654,38 @@ msgstr ""
 "Грешки в настройката „diff.dirstat“:\n"
 "%s"
 
-#: diff.c:4215
+#: diff.c:4218
 #, c-format
 msgid "external diff died, stopping at %s"
 msgstr ""
 "външната програма за разлики завърши неуспешно.  Спиране на работата при „%s“"
 
-#: diff.c:4560
+#: diff.c:4563
 msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
 msgstr ""
 "Опциите „--name-only“, „--name-status“, „--check“ и „-s“ са несъвместими "
 "една с друга"
 
-#: diff.c:4563
+#: diff.c:4566
 msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
 msgstr "Опциите „-G“, „-S“ и „--find-object“ са несъвместими една с друга"
 
-#: diff.c:4641
+#: diff.c:4644
 msgid "--follow requires exactly one pathspec"
 msgstr "Опцията „--follow“ изисква точно един път"
 
-#: diff.c:4689
+#: diff.c:4692
 #, c-format
 msgid "invalid --stat value: %s"
 msgstr "неправилна стойност за „--stat“: %s"
 
-#: diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:4709 diff.c:5222
+#: diff.c:4697 diff.c:4702 diff.c:4707 diff.c:4712 diff.c:5225
 #: parse-options.c:199 parse-options.c:203
 #, c-format
 msgid "%s expects a numerical value"
 msgstr "опцията „%s“ очаква число за аргумент"
 
-#: diff.c:4726
+#: diff.c:4729
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -2685,44 +2694,44 @@ msgstr ""
 "Неразпознат параметър към опцията „--dirstat/-X“:\n"
 "%s"
 
-#: diff.c:4811
+#: diff.c:4814
 #, c-format
 msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
 msgstr "непознат вид промяна: „%c“ в „--diff-filter=%s“"
 
-#: diff.c:4835
+#: diff.c:4838
 #, c-format
 msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
 msgstr "непозната стойност след „ws-error-highlight=%.*s“"
 
-#: diff.c:4849
+#: diff.c:4852
 #, c-format
 msgid "unable to resolve '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се открие"
 
-#: diff.c:4899 diff.c:4905
+#: diff.c:4902 diff.c:4908
 #, c-format
 msgid "%s expects <n>/<m> form"
 msgstr ""
 "опцията „%s“ изисква стойности за МИНИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК_/"
 "МАКСИМАЛЕН_%%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА от"
 
-#: diff.c:4917
+#: diff.c:4920
 #, c-format
 msgid "%s expects a character, got '%s'"
 msgstr "опцията „%s“ изисква знак, а не: „%s“"
 
-#: diff.c:4938
+#: diff.c:4941
 #, c-format
 msgid "bad --color-moved argument: %s"
 msgstr "неправилен аргумент за „--color-moved“: „%s“"
 
-#: diff.c:4957
+#: diff.c:4960
 #, c-format
 msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
 msgstr "неправилен режим „%s“ за „ --color-moved-ws“"
 
-#: diff.c:4997
+#: diff.c:5000
 msgid ""
 "option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
 "\"histogram\""
@@ -2731,153 +2740,153 @@ msgstr ""
 "Майерс), „minimal“ (минимизиране на разликите), „patience“ (пасианс) и "
 "„histogram“ (хистограмен)"
 
-#: diff.c:5033 diff.c:5053
+#: diff.c:5036 diff.c:5056
 #, c-format
 msgid "invalid argument to %s"
 msgstr "неправилен аргумент към „%s“"
 
-#: diff.c:5191
+#: diff.c:5194
 #, c-format
 msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
 msgstr "неразпознат параметър към опцията „--submodule“: „%s“"
 
-#: diff.c:5247
+#: diff.c:5250
 #, c-format
 msgid "bad --word-diff argument: %s"
 msgstr "неправилен аргумент към „--word-diff“: „%s“"
 
-#: diff.c:5270
+#: diff.c:5273
 msgid "Diff output format options"
 msgstr "Формат на изхода за разликите"
 
-#: diff.c:5272 diff.c:5278
+#: diff.c:5275 diff.c:5281
 msgid "generate patch"
 msgstr "създаване на кръпки"
 
-#: diff.c:5275 builtin/log.c:172
+#: diff.c:5278 builtin/log.c:172
 msgid "suppress diff output"
 msgstr "без извеждане на разликите"
 
-#: diff.c:5280 diff.c:5394 diff.c:5401
+#: diff.c:5283 diff.c:5397 diff.c:5404
 msgid "<n>"
 msgstr "БРОЙ"
 
-#: diff.c:5281 diff.c:5284
+#: diff.c:5284 diff.c:5287
 msgid "generate diffs with <n> lines context"
 msgstr "файловете с разлики да са с контекст с такъв БРОЙ редове"
 
-#: diff.c:5286
+#: diff.c:5289
 msgid "generate the diff in raw format"
 msgstr "файловете с разлики да са в суров формат"
 
-#: diff.c:5289
+#: diff.c:5292
 msgid "synonym for '-p --raw'"
 msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
 
-#: diff.c:5293
+#: diff.c:5296
 msgid "synonym for '-p --stat'"
 msgstr "псевдоним на „-p --stat“"
 
-#: diff.c:5297
+#: diff.c:5300
 msgid "machine friendly --stat"
 msgstr "„--stat“ във формат за четене от програма"
 
-#: diff.c:5300
+#: diff.c:5303
 msgid "output only the last line of --stat"
 msgstr "извеждане само на последния ред на „--stat“"
 
-#: diff.c:5302 diff.c:5310
+#: diff.c:5305 diff.c:5313
 msgid "<param1,param2>..."
 msgstr "ПАРАМЕТЪР_1, ПАРАМЕТЪР_2, …"
 
-#: diff.c:5303
+#: diff.c:5306
 msgid ""
 "output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
 msgstr "извеждане на разпределението на промените за всяка поддиректория"
 
-#: diff.c:5307
+#: diff.c:5310
 msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
 msgstr "псевдоним на „--dirstat=cumulative“"
 
-#: diff.c:5311
+#: diff.c:5314
 msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
 msgstr "псевдоним на „--dirstat=ФАЙЛОВЕ,ПАРАМЕТЪР_1,ПАРАМЕТЪР_2,…“"
 
-#: diff.c:5315
+#: diff.c:5318
 msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
 msgstr ""
 "предупреждаване, ако промените водят до маркери за конфликт или грешки в "
 "празните знаци"
 
-#: diff.c:5318
+#: diff.c:5321
 msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
 msgstr ""
 "съкратено резюме на създадените, преименуваните и файловете с промяна на "
 "режима на достъп"
 
-#: diff.c:5321
+#: diff.c:5324
 msgid "show only names of changed files"
 msgstr "извеждане само на имената на променените файлове"
 
-#: diff.c:5324
+#: diff.c:5327
 msgid "show only names and status of changed files"
 msgstr "извеждане само на имената и статистиката за променените файлове"
 
-#: diff.c:5326
+#: diff.c:5329
 msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
 msgstr "ШИРОЧИНА[,ИМЕ-ШИРОЧИНА[,БРОЙ]]"
 
-#: diff.c:5327
+#: diff.c:5330
 msgid "generate diffstat"
 msgstr "извеждане на статистика за промените"
 
-#: diff.c:5329 diff.c:5332 diff.c:5335
+#: diff.c:5332 diff.c:5335 diff.c:5338
 msgid "<width>"
 msgstr "ШИРОЧИНА"
 
-#: diff.c:5330
+#: diff.c:5333
 msgid "generate diffstat with a given width"
 msgstr "статистика с такава ШИРОЧИНА за промените"
 
-#: diff.c:5333
+#: diff.c:5336
 msgid "generate diffstat with a given name width"
 msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на имената"
 
-#: diff.c:5336
+#: diff.c:5339
 msgid "generate diffstat with a given graph width"
 msgstr "статистика за промените с такава ШИРОЧИНА на гра̀фа"
 
-#: diff.c:5338
+#: diff.c:5341
 msgid "<count>"
 msgstr "БРОЙ"
 
-#: diff.c:5339
+#: diff.c:5342
 msgid "generate diffstat with limited lines"
 msgstr "ограничаване на БРОя на редовете в статистиката за промените"
 
-#: diff.c:5342
+#: diff.c:5345
 msgid "generate compact summary in diffstat"
 msgstr "кратко резюме в статистиката за промените"
 
-#: diff.c:5345
+#: diff.c:5348
 msgid "output a binary diff that can be applied"
 msgstr "извеждане на двоична разлика във вид за прилагане"
 
-#: diff.c:5348
+#: diff.c:5351
 msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
 msgstr ""
 "показване на пълните имена на обекти в редовете за индекса при вариантите "
 "преди и след промяната"
 
-#: diff.c:5350
+#: diff.c:5353
 msgid "show colored diff"
 msgstr "разлики в цвят"
 
-#: diff.c:5351
+#: diff.c:5354
 msgid "<kind>"
 msgstr "ВИД"
 
-#: diff.c:5352
+#: diff.c:5355
 msgid ""
 "highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
 "diff"
@@ -2885,7 +2894,7 @@ msgstr ""
 "грешките в празните знаци да се указват в редовете за контекста, вариантите "
 "преди и след разликата,"
 
-#: diff.c:5355
+#: diff.c:5358
 msgid ""
 "do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
 "--numstat"
@@ -2893,257 +2902,257 @@ msgstr ""
 "без преименуване на пътищата.  Да се използват нулеви байтове за разделители "
 "на полета в изхода при ползване на опцията „--raw“ или „--numstat“"
 
-#: diff.c:5358 diff.c:5361 diff.c:5364 diff.c:5470
+#: diff.c:5361 diff.c:5364 diff.c:5367 diff.c:5473
 msgid "<prefix>"
 msgstr "ПРЕФИКС"
 
-#: diff.c:5359
+#: diff.c:5362
 msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
 msgstr "префикс вместо „a/“ за източник"
 
-#: diff.c:5362
+#: diff.c:5365
 msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
 msgstr "префикс вместо „b/“ за цел"
 
-#: diff.c:5365
+#: diff.c:5368
 msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
 msgstr "добавяне на допълнителен префикс за всеки ред на изхода"
 
-#: diff.c:5368
+#: diff.c:5371
 msgid "do not show any source or destination prefix"
 msgstr "без префикс за източника и целта"
 
-#: diff.c:5371
+#: diff.c:5374
 msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
 msgstr ""
 "извеждане на контекст между последователните парчета с разлики от указания "
 "БРОЙ редове"
 
-#: diff.c:5375 diff.c:5380 diff.c:5385
+#: diff.c:5378 diff.c:5383 diff.c:5388
 msgid "<char>"
 msgstr "ЗНАК"
 
-#: diff.c:5376
+#: diff.c:5379
 msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
 msgstr "знак вместо „+“ за нов вариант на ред"
 
-#: diff.c:5381
+#: diff.c:5384
 msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
 msgstr "знак вместо „-“ за стар вариант на ред"
 
-#: diff.c:5386
+#: diff.c:5389
 msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
 msgstr "знак вместо „ “ за контекст"
 
-#: diff.c:5389
+#: diff.c:5392
 msgid "Diff rename options"
 msgstr "Настройки за разлики с преименуване"
 
-#: diff.c:5390
+#: diff.c:5393
 msgid "<n>[/<m>]"
 msgstr "МИНИМАЛЕН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ИЗТОЧНИК[/МАКСИМАЛEН_%_ПРОМЯНА_ЗА_ЗАМЯНА]"
 
-#: diff.c:5391
+#: diff.c:5394
 msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
 msgstr ""
 "заместване на пълните промени с последователност от изтриване и създаване"
 
-#: diff.c:5395
+#: diff.c:5398
 msgid "detect renames"
 msgstr "засичане на преименуванията"
 
-#: diff.c:5399
+#: diff.c:5402
 msgid "omit the preimage for deletes"
 msgstr "без предварителен вариант при изтриване"
 
-#: diff.c:5402
+#: diff.c:5405
 msgid "detect copies"
 msgstr "засичане на копиранията"
 
-#: diff.c:5406
+#: diff.c:5409
 msgid "use unmodified files as source to find copies"
 msgstr "търсене на копирано и от непроменените файлове"
 
-#: diff.c:5408
+#: diff.c:5411
 msgid "disable rename detection"
 msgstr "без търсене на преименувания"
 
-#: diff.c:5411
+#: diff.c:5414
 msgid "use empty blobs as rename source"
 msgstr "празни обекти като източник при преименувания"
 
-#: diff.c:5413
+#: diff.c:5416
 msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
 msgstr ""
 "продължаване на извеждането на историята — без отрязването при преименувания "
 "на файл"
 
-#: diff.c:5416
+#: diff.c:5419
 msgid ""
 "prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
 "given limit"
 msgstr ""
 "без засичане на преименувания/копирания, ако броят им надвишава тази стойност"
 
-#: diff.c:5418
+#: diff.c:5421
 msgid "Diff algorithm options"
 msgstr "Опции към алгоритъма за разлики"
 
-#: diff.c:5420
+#: diff.c:5423
 msgid "produce the smallest possible diff"
 msgstr "търсене на възможно най-малка разлика"
 
-#: diff.c:5423
+#: diff.c:5426
 msgid "ignore whitespace when comparing lines"
 msgstr "без промени в празните знаци при сравняване на редове"
 
-#: diff.c:5426
+#: diff.c:5429
 msgid "ignore changes in amount of whitespace"
 msgstr "без промени в празните знаци"
 
-#: diff.c:5429
+#: diff.c:5432
 msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
 msgstr "без промени в празните знаци в края на редовете"
 
-#: diff.c:5432
+#: diff.c:5435
 msgid "ignore carrier-return at the end of line"
 msgstr "без промени в знаците за край на ред"
 
-#: diff.c:5435
+#: diff.c:5438
 msgid "ignore changes whose lines are all blank"
 msgstr "без промени в редовете, които са изцяло от празни знаци"
 
-#: diff.c:5438
+#: diff.c:5441
 msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
 msgstr ""
 "евристика за преместване на границите на парчетата за улесняване на четенето"
 
-#: diff.c:5441
+#: diff.c:5444
 msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
 msgstr "разлика чрез алгоритъм за подредба като пасианс"
 
-#: diff.c:5445
+#: diff.c:5448
 msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
 msgstr "разлика по хистограмния алгоритъм"
 
-#: diff.c:5447
+#: diff.c:5450
 msgid "<algorithm>"
 msgstr "АЛГОРИТЪМ"
 
-#: diff.c:5448
+#: diff.c:5451
 msgid "choose a diff algorithm"
 msgstr "избор на АЛГОРИТЪМа за разлики"
 
-#: diff.c:5450
+#: diff.c:5453
 msgid "<text>"
 msgstr "ТЕКСТ"
 
-#: diff.c:5451
+#: diff.c:5454
 msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
 msgstr "разлика чрез алгоритъма със закотвяне"
 
-#: diff.c:5453 diff.c:5462 diff.c:5465
+#: diff.c:5456 diff.c:5465 diff.c:5468
 msgid "<mode>"
 msgstr "РЕЖИМ"
 
-#: diff.c:5454
+#: diff.c:5457
 msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
 msgstr ""
 "разлика по думи, като се ползва този РЕЖИМ за отделянето на променените думи"
 
-#: diff.c:5456 diff.c:5459 diff.c:5504
+#: diff.c:5459 diff.c:5462 diff.c:5507
 msgid "<regex>"
 msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ"
 
-#: diff.c:5457
+#: diff.c:5460
 msgid "use <regex> to decide what a word is"
 msgstr "РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ за разделяне по думи"
 
-#: diff.c:5460
+#: diff.c:5463
 msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
 msgstr "псевдоним на „--word-diff=color --word-diff-regex=РЕГУЛЯРЕН_ИЗРАЗ“"
 
-#: diff.c:5463
+#: diff.c:5466
 msgid "moved lines of code are colored differently"
 msgstr "различен цвят за извеждане на преместените редове"
 
-#: diff.c:5466
+#: diff.c:5469
 msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
 msgstr ""
 "режим за прескачането на празните знаци при задаването на „--color-moved“"
 
-#: diff.c:5469
+#: diff.c:5472
 msgid "Other diff options"
 msgstr "Други опции за разлики"
 
-#: diff.c:5471
+#: diff.c:5474
 msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
 msgstr ""
 "при изпълнение от поддиректория да се пренебрегват разликите извън нея и да "
 "се ползват относителни пътища"
 
-#: diff.c:5475
+#: diff.c:5478
 msgid "treat all files as text"
 msgstr "обработка на всички файлове като текстови"
 
-#: diff.c:5477
+#: diff.c:5480
 msgid "swap two inputs, reverse the diff"
 msgstr "размяна на двата входа — обръщане на разликата"
 
-#: diff.c:5479
+#: diff.c:5482
 msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
 msgstr ""
 "завършване с код за състояние 1 при наличието на разлики, а в противен "
 "случай — с 0"
 
-#: diff.c:5481
+#: diff.c:5484
 msgid "disable all output of the program"
 msgstr "без всякакъв изход от програмата"
 
-#: diff.c:5483
+#: diff.c:5486
 msgid "allow an external diff helper to be executed"
 msgstr "позволяване на изпълнение на външна помощна програма за разлики"
 
-#: diff.c:5485
+#: diff.c:5488
 msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
 msgstr ""
 "изпълнение на външни програми-филтри при сравнението на двоични файлове"
 
-#: diff.c:5487
+#: diff.c:5490
 msgid "<when>"
 msgstr "КОГА"
 
-#: diff.c:5488
+#: diff.c:5491
 msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
 msgstr "игнориране на промените в подмодулите при извеждането на разликите"
 
-#: diff.c:5491
+#: diff.c:5494
 msgid "<format>"
 msgstr "ФОРМАТ"
 
-#: diff.c:5492
+#: diff.c:5495
 msgid "specify how differences in submodules are shown"
 msgstr "начин за извеждане на промените в подмодулите"
 
-#: diff.c:5496
+#: diff.c:5499
 msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
 msgstr "без включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
 
-#: diff.c:5499
+#: diff.c:5502
 msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
 msgstr "включване в индекса на записите, добавени с „git add -N“"
 
-#: diff.c:5501
+#: diff.c:5504
 msgid "<string>"
 msgstr "НИЗ"
 
-#: diff.c:5502
+#: diff.c:5505
 msgid ""
 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
 "string"
 msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указаните низове"
 
-#: diff.c:5505
+#: diff.c:5508
 msgid ""
 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
 "regex"
@@ -3151,97 +3160,97 @@ msgstr ""
 "търсене на разлики, които променят броя на поява на низовете, които напасват "
 "на регулярния израз"
 
-#: diff.c:5508
+#: diff.c:5511
 msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
 msgstr "извеждане на всички промени с „-G“/„-S“"
 
-#: diff.c:5511
+#: diff.c:5514
 msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
 msgstr "НИЗът към „-S“ да се тълкува като разширен регулярен израз по POSIX"
 
-#: diff.c:5514
+#: diff.c:5517
 msgid "control the order in which files appear in the output"
 msgstr "управление на подредбата на файловете в изхода"
 
-#: diff.c:5515
+#: diff.c:5518
 msgid "<object-id>"
 msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_ОБЕКТ"
 
-#: diff.c:5516
+#: diff.c:5519
 msgid ""
 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
 "object"
 msgstr "търсене на разлики, които променят броя на поява на указания обект"
 
-#: diff.c:5518
+#: diff.c:5521
 msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
 msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)…[*]]"
 
-#: diff.c:5519
+#: diff.c:5522
 msgid "select files by diff type"
 msgstr "избор на файловете по вид разлика"
 
-#: diff.c:5521
+#: diff.c:5524
 msgid "<file>"
 msgstr "ФАЙЛ"
 
-#: diff.c:5522
+#: diff.c:5525
 msgid "Output to a specific file"
 msgstr "Изход към указания файл"
 
-#: diff.c:6177
+#: diff.c:6180
 msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
 msgstr ""
 "търсенето на преименувания на обекти съчетани с промени се прескача поради "
 "многото файлове."
 
-#: diff.c:6180
+#: diff.c:6183
 msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
 msgstr ""
 "установени са само точните копия на променените пътища поради многото "
 "файлове."
 
-#: diff.c:6183
+#: diff.c:6186
 #, c-format
 msgid ""
 "you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
 msgstr "задайте променливата „%s“ да е поне %d и отново изпълнете командата."
 
-#: dir.c:537
+#: dir.c:549
 #, c-format
 msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
 msgstr "пътят „%s“ не съвпада с никой файл в git"
 
-#: dir.c:926
+#: dir.c:938
 #, c-format
 msgid "cannot use %s as an exclude file"
 msgstr "„%s“ не може да се ползва за игнорираните файлове (като gitignore)"
 
-#: dir.c:1843
+#: dir.c:1877
 #, c-format
 msgid "could not open directory '%s'"
 msgstr "директорията „%s“ не може да бъде отворена"
 
-#: dir.c:2085
+#: dir.c:2128
 msgid "failed to get kernel name and information"
 msgstr "името и версията на ядрото не бяха получени"
 
-#: dir.c:2209
+#: dir.c:2252
 msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
 msgstr ""
 "кешът за неследените файлове е изключен на тази система или местоположение"
 
-#: dir.c:3013
+#: dir.c:3056
 #, c-format
 msgid "index file corrupt in repo %s"
 msgstr "файлът с индекса е повреден в хранилището „%s“"
 
-#: dir.c:3058 dir.c:3063
+#: dir.c:3101 dir.c:3106
 #, c-format
 msgid "could not create directories for %s"
 msgstr "директориите за „%s“ не може да бъдат създадени"
 
-#: dir.c:3092
+#: dir.c:3135
 #, c-format
 msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
 msgstr "директорията на git не може да се мигрира от „%s“ до „%s“"
@@ -3260,12 +3269,12 @@ msgstr "Филтриране на съдържанието"
 msgid "could not stat file '%s'"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху файла „%s“"
 
-#: environment.c:150
+#: environment.c:148
 #, c-format
 msgid "bad git namespace path \"%s\""
 msgstr "неправилен път към пространства от имена „%s“"
 
-#: environment.c:332
+#: environment.c:330
 #, c-format
 msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
 msgstr "GIT_DIR не може да се зададе да е „%s“"
@@ -3275,159 +3284,155 @@ msgstr "GIT_DIR не може да се зададе да е „%s“"
 msgid "too many args to run %s"
 msgstr "прекалено много аргументи за изпълнение „%s“"
 
-#: fetch-object.c:17
-msgid "Remote with no URL"
-msgstr "Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
-
-#: fetch-pack.c:151
+#: fetch-pack.c:150
 msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
 msgstr "git fetch-pack: очаква се плитък списък"
 
-#: fetch-pack.c:154
+#: fetch-pack.c:153
 msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
 msgstr "git fetch-pack: след плитък списък се очаква изчистващ пакет „flush“"
 
-#: fetch-pack.c:165
+#: fetch-pack.c:164
 msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
 msgstr ""
 "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получен изчистващ пакет „flush“"
 
-#: fetch-pack.c:185
+#: fetch-pack.c:184
 #, c-format
 msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
 msgstr "git fetch-pack: очаква се „ACK“/„NAK“, а бе получено „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:196
+#: fetch-pack.c:195
 msgid "unable to write to remote"
 msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
 
-#: fetch-pack.c:258
+#: fetch-pack.c:257
 msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
 msgstr "опцията „--stateless-rpc“ изисква  „multi_ack_detailed“"
 
-#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1284
+#: fetch-pack.c:356 fetch-pack.c:1280
 #, c-format
 msgid "invalid shallow line: %s"
 msgstr "неправилен плитък ред: „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1290
+#: fetch-pack.c:362 fetch-pack.c:1286
 #, c-format
 msgid "invalid unshallow line: %s"
 msgstr "неправилен неплитък ред: „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1292
+#: fetch-pack.c:364 fetch-pack.c:1288
 #, c-format
 msgid "object not found: %s"
 msgstr "обектът „%s“ липсва"
 
-#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1295
+#: fetch-pack.c:367 fetch-pack.c:1291
 #, c-format
 msgid "error in object: %s"
 msgstr "грешка в обекта: „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1297
+#: fetch-pack.c:369 fetch-pack.c:1293
 #, c-format
 msgid "no shallow found: %s"
 msgstr "не е открит плитък обект: %s"
 
-#: fetch-pack.c:376 fetch-pack.c:1301
+#: fetch-pack.c:372 fetch-pack.c:1297
 #, c-format
 msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
 msgstr "очаква се плитък или не обект, а бе получено: „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:417
+#: fetch-pack.c:414
 #, c-format
 msgid "got %s %d %s"
 msgstr "получено бе %s %d %s"
 
-#: fetch-pack.c:434
+#: fetch-pack.c:431
 #, c-format
 msgid "invalid commit %s"
 msgstr "неправилно подаване: „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:465
+#: fetch-pack.c:462
 msgid "giving up"
 msgstr "преустановяване"
 
-#: fetch-pack.c:477 progress.c:277
+#: fetch-pack.c:475 progress.c:312
 msgid "done"
 msgstr "действието завърши"
 
-#: fetch-pack.c:489
+#: fetch-pack.c:487
 #, c-format
 msgid "got %s (%d) %s"
 msgstr "получено бе %s (%d) %s"
 
-#: fetch-pack.c:535
+#: fetch-pack.c:533
 #, c-format
 msgid "Marking %s as complete"
 msgstr "Отбелязване на „%s“ като пълно"
 
-#: fetch-pack.c:744
+#: fetch-pack.c:742
 #, c-format
 msgid "already have %s (%s)"
 msgstr "вече има „%s“ (%s)"
 
-#: fetch-pack.c:783
+#: fetch-pack.c:781
 msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
 msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за демултиплексора"
 
-#: fetch-pack.c:791
+#: fetch-pack.c:789
 msgid "protocol error: bad pack header"
 msgstr "протоколна грешка: неправилна заглавна част на пакет"
 
-#: fetch-pack.c:859
+#: fetch-pack.c:857
 #, c-format
 msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
 msgstr "fetch-pack: не може да се създаде процес за „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:875
+#: fetch-pack.c:873
 #, c-format
 msgid "%s failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:877
+#: fetch-pack.c:875
 msgid "error in sideband demultiplexer"
 msgstr "грешка в демултиплексора"
 
-#: fetch-pack.c:908
+#: fetch-pack.c:907
 #, c-format
 msgid "Server version is %.*s"
 msgstr "Версията на сървъра е: %.*s"
 
-#: fetch-pack.c:913 fetch-pack.c:919 fetch-pack.c:922 fetch-pack.c:928
-#: fetch-pack.c:932 fetch-pack.c:936 fetch-pack.c:940 fetch-pack.c:944
-#: fetch-pack.c:948 fetch-pack.c:952 fetch-pack.c:956 fetch-pack.c:960
-#: fetch-pack.c:966 fetch-pack.c:972 fetch-pack.c:977 fetch-pack.c:982
+#: fetch-pack.c:912 fetch-pack.c:918 fetch-pack.c:921 fetch-pack.c:927
+#: fetch-pack.c:931 fetch-pack.c:935 fetch-pack.c:939 fetch-pack.c:943
+#: fetch-pack.c:947 fetch-pack.c:951 fetch-pack.c:955 fetch-pack.c:959
+#: fetch-pack.c:965 fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:976 fetch-pack.c:981
 #, c-format
 msgid "Server supports %s"
 msgstr "Сървърът поддържа „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:915
+#: fetch-pack.c:914
 msgid "Server does not support shallow clients"
 msgstr "Сървърът не поддържа плитки клиенти"
 
-#: fetch-pack.c:975
+#: fetch-pack.c:974
 msgid "Server does not support --shallow-since"
 msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-since“"
 
-#: fetch-pack.c:980
+#: fetch-pack.c:979
 msgid "Server does not support --shallow-exclude"
 msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--shallow-exclude“"
 
-#: fetch-pack.c:984
+#: fetch-pack.c:983
 msgid "Server does not support --deepen"
 msgstr "Сървърът не поддържа опцията „--deepen“"
 
-#: fetch-pack.c:1001
+#: fetch-pack.c:1000
 msgid "no common commits"
 msgstr "няма общи подавания"
 
-#: fetch-pack.c:1013 fetch-pack.c:1462
+#: fetch-pack.c:1012 fetch-pack.c:1468
 msgid "git fetch-pack: fetch failed."
 msgstr "git fetch-pack: неуспешно доставяне."
 
-#: fetch-pack.c:1151
+#: fetch-pack.c:1150
 msgid "Server does not support shallow requests"
 msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
 
@@ -3435,75 +3440,75 @@ msgstr "Сървърът не поддържа плитки заявки"
 msgid "Server supports filter"
 msgstr "Сървърът поддържа филтри"
 
-#: fetch-pack.c:1184
+#: fetch-pack.c:1180
 msgid "unable to write request to remote"
 msgstr "невъзможно писане към отдалечено хранилище"
 
-#: fetch-pack.c:1202
+#: fetch-pack.c:1198
 #, c-format
 msgid "error reading section header '%s'"
 msgstr "грешка при прочитане на заглавната част на раздел „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:1208
+#: fetch-pack.c:1204
 #, c-format
 msgid "expected '%s', received '%s'"
 msgstr "очаква се „%s“, а бе получено „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:1247
+#: fetch-pack.c:1243
 #, c-format
 msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
 msgstr "неочакван ред за потвърждение: „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:1252
+#: fetch-pack.c:1248
 #, c-format
 msgid "error processing acks: %d"
 msgstr "грешка при обработка на потвържденията: %d"
 
-#: fetch-pack.c:1262
+#: fetch-pack.c:1258
 msgid "expected packfile to be sent after 'ready'"
 msgstr ""
 "очакваше се пакетният файл да бъде изпратен след отговор за готовност (ready)"
 
-#: fetch-pack.c:1264
+#: fetch-pack.c:1260
 msgid "expected no other sections to be sent after no 'ready'"
 msgstr ""
 "очакваше се след липса на отговор за готовност (ready) да не се се пращат "
 "други раздели"
 
-#: fetch-pack.c:1306
+#: fetch-pack.c:1302
 #, c-format
 msgid "error processing shallow info: %d"
 msgstr "грешка при обработка на информация за дълбочината/плиткостта: %d"
 
-#: fetch-pack.c:1353
+#: fetch-pack.c:1349
 #, c-format
 msgid "expected wanted-ref, got '%s'"
 msgstr "очаква се искан указател, а бе получено: „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:1358
+#: fetch-pack.c:1354
 #, c-format
 msgid "unexpected wanted-ref: '%s'"
 msgstr "неочакван искан указател: „%s“"
 
-#: fetch-pack.c:1363
+#: fetch-pack.c:1359
 #, c-format
 msgid "error processing wanted refs: %d"
 msgstr "грешка при обработката на исканите указатели: %d"
 
-#: fetch-pack.c:1689
+#: fetch-pack.c:1693
 msgid "no matching remote head"
 msgstr "не може да бъде открит подходящ връх от отдалеченото хранилище"
 
-#: fetch-pack.c:1712 builtin/clone.c:686
+#: fetch-pack.c:1716 builtin/clone.c:685
 msgid "remote did not send all necessary objects"
 msgstr "отдалеченото хранилище не изпрати всички необходими обекти."
 
-#: fetch-pack.c:1739
+#: fetch-pack.c:1743
 #, c-format
 msgid "no such remote ref %s"
 msgstr "такъв отдалечен указател няма: %s"
 
-#: fetch-pack.c:1742
+#: fetch-pack.c:1746
 #, c-format
 msgid "Server does not allow request for unadvertised object %s"
 msgstr "Сървърът не позволява заявка за необявен обект „%s“"
@@ -3526,18 +3531,26 @@ msgstr "Програмата не успя да запише самостоят
 msgid "ignore invalid color '%.*s' in log.graphColors"
 msgstr "прескачане на неправилния цвят „%.*s“ в „log.graphColors“"
 
-#: grep.c:2117
+#: grep.c:668
+msgid ""
+"given pattern contains NULL byte (via -f <file>). This is only supported "
+"with -P under PCRE v2"
+msgstr ""
+"зададеният шаблон съдържа нулев знак (идва от -f „ФАЙЛ“).  Това се поддържа "
+"в комбинация с „-P“ само при ползването на „PCRE v2“"
+
+#: grep.c:2124
 #, c-format
 msgid "'%s': unable to read %s"
 msgstr "„%s“: файлът сочен от „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: grep.c:2134 setup.c:164 builtin/clone.c:409 builtin/diff.c:82
+#: grep.c:2141 setup.c:165 builtin/clone.c:408 builtin/diff.c:82
 #: builtin/rm.c:135
 #, c-format
 msgid "failed to stat '%s'"
 msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%s“"
 
-#: grep.c:2145
+#: grep.c:2152
 #, c-format
 msgid "'%s': short read"
 msgstr "„%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното"
@@ -3684,12 +3697,12 @@ msgstr[1] ""
 msgid "git version [<options>]"
 msgstr "git version [ОПЦИЯ…]"
 
-#: help.c:782
+#: help.c:783
 #, c-format
 msgid "%s: %s - %s"
 msgstr "%s: %s — %s"
 
-#: help.c:786
+#: help.c:787
 msgid ""
 "\n"
 "Did you mean this?"
@@ -3765,41 +3778,57 @@ msgstr "името съдържа само непозволени знаци:
 msgid "invalid date format: %s"
 msgstr "неправилен формат на дата: %s"
 
-#: list-objects.c:129
+#: list-objects.c:127
 #, c-format
 msgid "entry '%s' in tree %s has tree mode, but is not a tree"
 msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като дърво, но не е"
 
-#: list-objects.c:142
+#: list-objects.c:140
 #, c-format
 msgid "entry '%s' in tree %s has blob mode, but is not a blob"
 msgstr "обект „%s“ в дървото „%s“ е отбелязан като BLOB, но не е"
 
-#: list-objects.c:378
+#: list-objects.c:375
 #, c-format
 msgid "unable to load root tree for commit %s"
 msgstr "кореновото дърво за подаване „%s“ не може да се зареди"
 
-#: list-objects-filter-options.c:36
-msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
-msgstr "не може да комбинирате множество филтри"
+#: list-objects-filter.c:492
+#, c-format
+msgid "unable to access sparse blob in '%s'"
+msgstr "няма достъп до частично изтегления обект-BLOB в „%s“"
+
+#: list-objects-filter.c:495
+#, c-format
+msgid "unable to parse sparse filter data in %s"
+msgstr ""
+"данните от филтъра за частични изтеглания в „%s“ не може да бъдат анализирани"
 
 #: list-objects-filter-options.c:58
 msgid "expected 'tree:<depth>'"
 msgstr "очаква се „tree:ДЪЛБОЧИНА“"
 
-#: list-objects-filter-options.c:84
+#: list-objects-filter-options.c:73
 msgid "sparse:path filters support has been dropped"
 msgstr "поддръжката на филтри със „sparse:path“ е премахната"
 
-#: list-objects-filter-options.c:94
+#: list-objects-filter-options.c:86
 #, c-format
 msgid "invalid filter-spec '%s'"
 msgstr "неправилен филтър: „%s“"
 
-#: list-objects-filter-options.c:158
-msgid "cannot change partial clone promisor remote"
-msgstr "не може да промените хранилището-гарант на непълно хранилище"
+#: list-objects-filter-options.c:102
+#, c-format
+msgid "must escape char in sub-filter-spec: '%c'"
+msgstr "знак за екраниране в подфилтър: „%c“"
+
+#: list-objects-filter-options.c:144
+msgid "expected something after combine:"
+msgstr "добавете нещо след комбинирането:"
+
+#: list-objects-filter-options.c:226
+msgid "multiple filter-specs cannot be combined"
+msgstr "не може да комбинирате множество филтри"
 
 #: lockfile.c:151
 #, c-format
@@ -3829,126 +3858,122 @@ msgstr "Файлът-ключалка „%s.lock“ не може да бъде
 msgid "failed to read the cache"
 msgstr "кешът не може да бъде прочетен"
 
-#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1885 builtin/am.c:1919
-#: builtin/checkout.c:536 builtin/checkout.c:796 builtin/clone.c:786
+#: merge.c:107 rerere.c:720 builtin/am.c:1874 builtin/am.c:1908
+#: builtin/checkout.c:537 builtin/checkout.c:796 builtin/clone.c:785
 #: builtin/stash.c:264
 msgid "unable to write new index file"
 msgstr "неуспешно записване на новия индекс"
 
-#: merge-recursive.c:322
+#: merge-recursive.c:367
 msgid "(bad commit)\n"
 msgstr "(лошо подаване)\n"
 
-#: merge-recursive.c:345
+#: merge-recursive.c:390
 #, c-format
 msgid "add_cacheinfo failed for path '%s'; merge aborting."
 msgstr ""
 "неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за пътя „%s“.  Сливането е "
 "преустановено."
 
-#: merge-recursive.c:354
+#: merge-recursive.c:399
 #, c-format
 msgid "add_cacheinfo failed to refresh for path '%s'; merge aborting."
 msgstr ""
 "неуспешно изпълнение на „add_cacheinfo“ за обновяването на пътя „%s“.  "
 "Сливането е преустановено."
 
-#: merge-recursive.c:437
-msgid "error building trees"
-msgstr "грешка при изграждане на дърветата"
-
-#: merge-recursive.c:863
+#: merge-recursive.c:885
 #, c-format
 msgid "failed to create path '%s'%s"
 msgstr "грешка при създаването на пътя „%s“%s"
 
-#: merge-recursive.c:874
+#: merge-recursive.c:896
 #, c-format
 msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
 msgstr "Изтриване на „%s“, за да се освободи място за поддиректория\n"
 
-#: merge-recursive.c:888 merge-recursive.c:907
+#: merge-recursive.c:910 merge-recursive.c:929
 msgid ": perhaps a D/F conflict?"
 msgstr ": възможно е да има конфликт директория/файл."
 
-#: merge-recursive.c:897
+#: merge-recursive.c:919
 #, c-format
 msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
 msgstr ""
 "преустановяване на действието, за да не се изтрие неследеният файл „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:938 builtin/cat-file.c:40
+#: merge-recursive.c:960 builtin/cat-file.c:41
 #, c-format
 msgid "cannot read object %s '%s'"
 msgstr "обектът „%s“ (%s) не може да бъде прочетен"
 
-#: merge-recursive.c:941
+#: merge-recursive.c:965
 #, c-format
 msgid "blob expected for %s '%s'"
 msgstr "обектът „%s“ (%s) се очакваше да е BLOB, а не е"
 
-#: merge-recursive.c:965
+#: merge-recursive.c:990
 #, c-format
 msgid "failed to open '%s': %s"
 msgstr "„%s“ не може да се отвори: %s"
 
-#: merge-recursive.c:976
+#: merge-recursive.c:1001
 #, c-format
 msgid "failed to symlink '%s': %s"
 msgstr "неуспешно създаване на символната връзка „%s“: %s"
 
-#: merge-recursive.c:981
+#: merge-recursive.c:1006
 #, c-format
 msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
 msgstr ""
 "не е ясно какво да се прави с обекта „%2$s“ (%3$s) с права за достъп „%1$06o“"
 
-#: merge-recursive.c:1177
+#: merge-recursive.c:1199
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (not checked out)"
 msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е изтеглен)"
 
-#: merge-recursive.c:1184
+#: merge-recursive.c:1206
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (commits not present)"
 msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (няма подавания)"
 
-#: merge-recursive.c:1191
+#: merge-recursive.c:1213
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (commits don't follow merge-base)"
 msgstr ""
 "Подмодулът „%s“ не може да бъде слят (базата за сливане не предшества "
 "подаванията)"
 
-#: merge-recursive.c:1199 merge-recursive.c:1211
+#: merge-recursive.c:1221 merge-recursive.c:1233
 #, c-format
 msgid "Fast-forwarding submodule %s to the following commit:"
 msgstr "Превъртане на подмодула „%s“ до следното подаване:"
 
-#: merge-recursive.c:1202 merge-recursive.c:1214
+#: merge-recursive.c:1224 merge-recursive.c:1236
 #, c-format
 msgid "Fast-forwarding submodule %s"
 msgstr "Превъртане на подмодула „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:1237
+#: merge-recursive.c:1259
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (merge following commits not found)"
 msgstr ""
 "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (липсва сливането, което се предшества "
 "от подаванията)"
 
-#: merge-recursive.c:1241
+#: merge-recursive.c:1263
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (not fast-forward)"
 msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (не е превъртане)"
 
-#: merge-recursive.c:1242
+#: merge-recursive.c:1264
 msgid "Found a possible merge resolution for the submodule:\n"
 msgstr ""
 "Открито е сливане, което може да решава проблема със сливането на "
 "подмодула:\n"
 
-#: merge-recursive.c:1245
+#: merge-recursive.c:1267
 #, c-format
 msgid ""
 "If this is correct simply add it to the index for example\n"
@@ -3964,31 +3989,31 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Това приема предложеното.\n"
 
-#: merge-recursive.c:1254
+#: merge-recursive.c:1276
 #, c-format
 msgid "Failed to merge submodule %s (multiple merges found)"
 msgstr "Неуспешно сливане на подмодула „%s“ (открити са множество сливания)"
 
-#: merge-recursive.c:1327
+#: merge-recursive.c:1349
 msgid "Failed to execute internal merge"
 msgstr "Неуспешно вътрешно сливане"
 
-#: merge-recursive.c:1332
+#: merge-recursive.c:1354
 #, c-format
 msgid "Unable to add %s to database"
 msgstr "„%s“ не може да се добави в базата с данни"
 
-#: merge-recursive.c:1364
+#: merge-recursive.c:1386
 #, c-format
 msgid "Auto-merging %s"
 msgstr "Автоматично сливане на „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:1387
+#: merge-recursive.c:1410
 #, c-format
 msgid "Error: Refusing to lose untracked file at %s; writing to %s instead."
 msgstr "Грешка: за да не се изтрие неследеният файл „%s“, се записва в „%s“."
 
-#: merge-recursive.c:1459
+#: merge-recursive.c:1482
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -3997,7 +4022,7 @@ msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s.  Версия %s на „%s“ "
 "е оставена в дървото."
 
-#: merge-recursive.c:1464
+#: merge-recursive.c:1487
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -4006,7 +4031,7 @@ msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
 "%s.  Версия %s на „%s“ е оставена в дървото."
 
-#: merge-recursive.c:1471
+#: merge-recursive.c:1494
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left "
@@ -4015,7 +4040,7 @@ msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ в %s.  Версия %s на „%s“ "
 "е оставена в дървото: %s."
 
-#: merge-recursive.c:1476
+#: merge-recursive.c:1499
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s to %s in %s. Version %s of %s "
@@ -4024,45 +4049,45 @@ msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (%s/изтриване): „%s“ е изтрит в %s, а „%s“ е преименуван на „%s“ в "
 "%s.  Версия %s на „%s“ е оставена в дървото: %s."
 
-#: merge-recursive.c:1511
+#: merge-recursive.c:1534
 msgid "rename"
 msgstr "преименуване"
 
-#: merge-recursive.c:1511
+#: merge-recursive.c:1534
 msgid "renamed"
 msgstr "преименуван"
 
-#: merge-recursive.c:1591 merge-recursive.c:2450 merge-recursive.c:3094
+#: merge-recursive.c:1614 merge-recursive.c:2472 merge-recursive.c:3117
 #, c-format
 msgid "Refusing to lose dirty file at %s"
 msgstr "Преустановяване на действието, за да не се изгуби промененият „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:1601
+#: merge-recursive.c:1624
 #, c-format
 msgid "Refusing to lose untracked file at %s, even though it's in the way."
 msgstr ""
 "Отказ да се загуби неследеният файл „%s“, защото е на място, където пречи."
 
-#: merge-recursive.c:1659
+#: merge-recursive.c:1682
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s.  Added %s in %s"
 msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (преименуване/добавяне): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон „%s“, а "
 "„%s“ е добавен в „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:1690
+#: merge-recursive.c:1713
 #, c-format
 msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
 msgstr "„%s“ е директория в „%s“, затова се добавя като „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:1695
+#: merge-recursive.c:1718
 #, c-format
 msgid "Refusing to lose untracked file at %s; adding as %s instead"
 msgstr ""
 "Преустановяване на действието, за да не се изгуби неследеният файл „%s“.  "
 "Вместо него се добавя „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:1714
+#: merge-recursive.c:1737
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s"
@@ -4071,18 +4096,18 @@ msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
 "„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“/%s."
 
-#: merge-recursive.c:1719
+#: merge-recursive.c:1742
 msgid " (left unresolved)"
 msgstr " (некоригиран конфликт)"
 
-#: merge-recursive.c:1828
+#: merge-recursive.c:1851
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
 msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
 "„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:2035
+#: merge-recursive.c:2056
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (directory rename split): Unclear where to place %s because "
@@ -4093,7 +4118,7 @@ msgstr ""
 "постави „%s“, защото няколко нови директории поделят съдържанието на "
 "директория „%s“, като никоя не съдържа мнозинство от файловете ѝ."
 
-#: merge-recursive.c:2067
+#: merge-recursive.c:2088
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (implicit dir rename): Existing file/dir at %s in the way of "
@@ -4102,7 +4127,7 @@ msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (косвено преименуване на директория): следният файл или директория "
 "„%s“ не позволяват косвеното преименуване на следния път/ища: %s."
 
-#: merge-recursive.c:2077
+#: merge-recursive.c:2098
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (implicit dir rename): Cannot map more than one path to %s; "
@@ -4112,7 +4137,7 @@ msgstr ""
 "съответства на „%s“.  Косвено преименуване на директория води до поставянето "
 "на тези пътища там: %s."
 
-#: merge-recursive.c:2169
+#: merge-recursive.c:2190
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (rename/rename): Rename directory %s->%s in %s. Rename directory %s-"
@@ -4121,7 +4146,7 @@ msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (преименуване/преименуване): „%s“ е преименуван на „%s“ в клон "
 "„%s“, а „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:2413
+#: merge-recursive.c:2435
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: Avoiding applying %s -> %s rename to %s, because %s itself was "
@@ -4130,52 +4155,52 @@ msgstr ""
 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прескачане на преименуването на „%s“ на „%s“ в „%s“, защото "
 "„%s“ също е с променено име."
 
-#: merge-recursive.c:2938
+#: merge-recursive.c:2961
 #, c-format
 msgid "cannot read object %s"
 msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
 
-#: merge-recursive.c:2941
+#: merge-recursive.c:2964
 #, c-format
 msgid "object %s is not a blob"
 msgstr "обектът „%s“ не е BLOB"
 
-#: merge-recursive.c:3005
+#: merge-recursive.c:3028
 msgid "modify"
 msgstr "промяна"
 
-#: merge-recursive.c:3005
+#: merge-recursive.c:3028
 msgid "modified"
 msgstr "променен"
 
-#: merge-recursive.c:3017
+#: merge-recursive.c:3040
 msgid "content"
 msgstr "съдържание"
 
-#: merge-recursive.c:3021
+#: merge-recursive.c:3044
 msgid "add/add"
 msgstr "добавяне/добавяне"
 
-#: merge-recursive.c:3044
+#: merge-recursive.c:3067
 #, c-format
 msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
 msgstr "Прескачане на „%s“ (слетият резултат е идентичен със сегашния)"
 
-#: merge-recursive.c:3066 git-submodule.sh:937
+#: merge-recursive.c:3089 git-submodule.sh:937
 msgid "submodule"
 msgstr "ПОДМОДУЛ"
 
-#: merge-recursive.c:3067
+#: merge-recursive.c:3090
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
 msgstr "КОНФЛИКТ (%s): Конфликт при сливане на „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3097
+#: merge-recursive.c:3120
 #, c-format
 msgid "Adding as %s instead"
 msgstr "Добавяне като „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3179
+#: merge-recursive.c:3203
 #, c-format
 msgid ""
 "Path updated: %s added in %s inside a directory that was renamed in %s; "
@@ -4184,7 +4209,7 @@ msgstr ""
 "Обновен път: „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е преименувана в "
 "„%s“.  Обектът се мести в „%s“."
 
-#: merge-recursive.c:3182
+#: merge-recursive.c:3206
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (file location): %s added in %s inside a directory that was renamed "
@@ -4193,7 +4218,7 @@ msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е добавен в „%s“ в директория, която е "
 "преименувана в „%s“.  Предложението е да преместите обекта в „%s“."
 
-#: merge-recursive.c:3186
+#: merge-recursive.c:3210
 #, c-format
 msgid ""
 "Path updated: %s renamed to %s in %s, inside a directory that was renamed in "
@@ -4202,7 +4227,7 @@ msgstr ""
 "Обновен път: „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, която е "
 "преименувана в „%s“.  Обектът се мести в „%s“."
 
-#: merge-recursive.c:3189
+#: merge-recursive.c:3213
 #, c-format
 msgid ""
 "CONFLICT (file location): %s renamed to %s in %s, inside a directory that "
@@ -4211,179 +4236,179 @@ msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (места на файлове): „%s“ е преименуван на „%s“ в „%s“ в директория, "
 "която е преименувана в „%s“.  Предложението е да преместите обекта в „%s“."
 
-#: merge-recursive.c:3303
+#: merge-recursive.c:3327
 #, c-format
 msgid "Removing %s"
 msgstr "Изтриване на „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3326
+#: merge-recursive.c:3350
 msgid "file/directory"
 msgstr "файл/директория"
 
-#: merge-recursive.c:3331
+#: merge-recursive.c:3355
 msgid "directory/file"
 msgstr "директория/файл"
 
-#: merge-recursive.c:3338
+#: merge-recursive.c:3362
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
 msgstr ""
 "КОНФЛИКТ (%s): Съществува директория на име „%s“ в „%s“.  Добавяне на „%s“ "
 "като „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3347
+#: merge-recursive.c:3371
 #, c-format
 msgid "Adding %s"
 msgstr "Добавяне на „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3356
+#: merge-recursive.c:3380
 #, c-format
 msgid "CONFLICT (add/add): Merge conflict in %s"
 msgstr "КОНФЛИКТ (добавяне/добавяне): Конфликт при сливане на „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3394
-#, c-format
-msgid ""
-"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
-"  %s"
-msgstr ""
-"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
-"    %s"
-
-#: merge-recursive.c:3405
+#: merge-recursive.c:3424
 msgid "Already up to date!"
 msgstr "Вече е обновено!"
 
-#: merge-recursive.c:3414
+#: merge-recursive.c:3433
 #, c-format
 msgid "merging of trees %s and %s failed"
 msgstr "неуспешно сливане на дърветата „%s“ и „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3513
+#: merge-recursive.c:3537
 msgid "Merging:"
 msgstr "Сливане:"
 
-#: merge-recursive.c:3526
+#: merge-recursive.c:3550
 #, c-format
 msgid "found %u common ancestor:"
 msgid_plural "found %u common ancestors:"
 msgstr[0] "открит е %u общ предшественик:"
 msgstr[1] "открити са %u общи предшественици:"
 
-#: merge-recursive.c:3565
+#: merge-recursive.c:3600
 msgid "merge returned no commit"
 msgstr "сливането не върна подаване"
 
-#: merge-recursive.c:3631
+#: merge-recursive.c:3659
+#, c-format
+msgid ""
+"Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
+"  %s"
+msgstr ""
+"Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
+"    %s"
+
+#: merge-recursive.c:3756
 #, c-format
 msgid "Could not parse object '%s'"
 msgstr "Неуспешен анализ на обекта „%s“"
 
-#: merge-recursive.c:3647 builtin/merge.c:698 builtin/merge.c:869
+#: merge-recursive.c:3774 builtin/merge.c:694 builtin/merge.c:874
 msgid "Unable to write index."
 msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
 
-#: midx.c:69
+#: midx.c:68
 #, c-format
 msgid "multi-pack-index file %s is too small"
 msgstr "файлът с индекса за множество пакети „%s“ е твърде малък"
 
-#: midx.c:85
+#: midx.c:84
 #, c-format
 msgid "multi-pack-index signature 0x%08x does not match signature 0x%08x"
 msgstr "отпечатъкът на индекса за множество пакети 0x%08x не съвпада с 0x%08x"
 
-#: midx.c:90
+#: midx.c:89
 #, c-format
 msgid "multi-pack-index version %d not recognized"
 msgstr "непозната версия на индекс за множество пакети — %d"
 
-#: midx.c:95
+#: midx.c:94
 #, c-format
 msgid "hash version %u does not match"
 msgstr "версията на отпечатъка %u не съвпада"
 
-#: midx.c:109
+#: midx.c:108
 msgid "invalid chunk offset (too large)"
 msgstr "неправилно (прекалено голямо) отместване на откъс"
 
-#: midx.c:133
+#: midx.c:132
 msgid "terminating multi-pack-index chunk id appears earlier than expected"
 msgstr ""
 "идентификаторът за краен откъс на индекс за множество пакети се явява по-"
 "рано от очакваното"
 
-#: midx.c:146
+#: midx.c:145
 msgid "multi-pack-index missing required pack-name chunk"
 msgstr "липсва откъс (pack-name) от индекс за множество пакети"
 
-#: midx.c:148
+#: midx.c:147
 msgid "multi-pack-index missing required OID fanout chunk"
 msgstr "липсва откъс (OID fanout) от индекс за множество пакети"
 
-#: midx.c:150
+#: midx.c:149
 msgid "multi-pack-index missing required OID lookup chunk"
 msgstr "липсва откъс (OID lookup) от индекс за множество пакети"
 
-#: midx.c:152
+#: midx.c:151
 msgid "multi-pack-index missing required object offsets chunk"
 msgstr "липсва откъс за отместванията на обекти от индекс за множество пакети"
 
-#: midx.c:166
+#: midx.c:165
 #, c-format
 msgid "multi-pack-index pack names out of order: '%s' before '%s'"
 msgstr ""
 "неправилна подредба на имената в индекс за множество пакети: „%s“ се появи "
 "преди „%s“"
 
-#: midx.c:211
+#: midx.c:210
 #, c-format
 msgid "bad pack-int-id: %u (%u total packs)"
 msgstr ""
 "неправилен идентификатор на пакет (pack-int-id): %u (от общо %u пакети)"
 
-#: midx.c:261
+#: midx.c:260
 msgid "multi-pack-index stores a 64-bit offset, but off_t is too small"
 msgstr ""
 "индексът за множество пакети съдържа 64-битови отмествания, но размерът на "
 "„off_t“ е недостатъчен"
 
-#: midx.c:289
+#: midx.c:288
 msgid "error preparing packfile from multi-pack-index"
 msgstr ""
 "грешка при създаването на пакетен файл на базата на индекс за множество "
 "пакети"
 
-#: midx.c:470
+#: midx.c:469
 #, c-format
 msgid "failed to add packfile '%s'"
 msgstr "пакетният файл „%s“ не може да бъде добавен"
 
-#: midx.c:476
+#: midx.c:475
 #, c-format
 msgid "failed to open pack-index '%s'"
 msgstr "индексът за пакети „%s“ не може да бъде отворен"
 
-#: midx.c:536
+#: midx.c:535
 #, c-format
 msgid "failed to locate object %d in packfile"
 msgstr "обект %d в пакетния файл липсва"
 
-#: midx.c:865
+#: midx.c:864
 #, c-format
 msgid "did not see pack-file %s to drop"
 msgstr "пакетният файл за триене „%s“ не може да се открие"
 
-#: midx.c:1036
+#: midx.c:1035
 #, c-format
 msgid "failed to clear multi-pack-index at %s"
 msgstr "индексът за множество пакети не може да бъде изчистен при „%s“"
 
-#: midx.c:1091
+#: midx.c:1090
 msgid "Looking for referenced packfiles"
 msgstr "Търсене на указаните пакетни файлове"
 
-#: midx.c:1106
+#: midx.c:1105
 #, c-format
 msgid ""
 "oid fanout out of order: fanout[%d] = %<PRIx32> > %<PRIx32> = fanout[%d]"
@@ -4391,60 +4416,60 @@ msgstr ""
 "неправилна подредба на откъси (OID fanout): fanout[%d] = %<PRIx32> > "
 "%<PRIx32> = fanout[%d]"
 
-#: midx.c:1110
+#: midx.c:1109
 msgid "Verifying OID order in MIDX"
 msgstr ""
 "Проверка на подредбата на идентификатори на обекти в MIDX (файл с индекс към "
 "множество пакетни файлове)"
 
-#: midx.c:1119
+#: midx.c:1118
 #, c-format
 msgid "oid lookup out of order: oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
 msgstr ""
 "неправилна подредба на откъси (OID lookup): oid[%d] = %s >= %s = oid[%d]"
 
-#: midx.c:1138
+#: midx.c:1137
 msgid "Sorting objects by packfile"
 msgstr "Подредба на обектите по пакетни файлове"
 
-#: midx.c:1144
+#: midx.c:1143
 msgid "Verifying object offsets"
 msgstr "Проверка на отместването на обекти"
 
-#: midx.c:1160
+#: midx.c:1159
 #, c-format
 msgid "failed to load pack entry for oid[%d] = %s"
 msgstr "записът в пакета за обекта oid[%d] = %s не може да бъде зареден"
 
-#: midx.c:1166
+#: midx.c:1165
 #, c-format
 msgid "failed to load pack-index for packfile %s"
 msgstr "индексът на пакета „%s“ не може да бъде зареден"
 
-#: midx.c:1175
+#: midx.c:1174
 #, c-format
 msgid "incorrect object offset for oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
 msgstr "неправилно отместване на обект за oid[%d] = %s: %<PRIx64> != %<PRIx64>"
 
-#: midx.c:1350
+#: midx.c:1349
 msgid "could not start pack-objects"
 msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде стартирана"
 
-#: midx.c:1369
+#: midx.c:1368
 msgid "could not finish pack-objects"
 msgstr "командата „pack-objects“ не може да бъде завършена"
 
-#: name-hash.c:532
+#: name-hash.c:537
 #, c-format
 msgid "unable to create lazy_dir thread: %s"
 msgstr "не може да се създаде нишка за директории: %s"
 
-#: name-hash.c:554
+#: name-hash.c:559
 #, c-format
 msgid "unable to create lazy_name thread: %s"
 msgstr "не може да се създаде нишка за имена: %s"
 
-#: name-hash.c:560
+#: name-hash.c:565
 #, c-format
 msgid "unable to join lazy_name thread: %s"
 msgstr "не може да се изчака нишка за имена: %s"
@@ -4497,44 +4522,44 @@ msgstr ""
 msgid "Bad %s value: '%s'"
 msgstr "Зададена е лоша стойност на променливата „%s“: „%s“"
 
-#: object.c:54
+#: object.c:53
 #, c-format
 msgid "invalid object type \"%s\""
 msgstr "неправилен вид обект: „%s“"
 
-#: object.c:174
+#: object.c:173
 #, c-format
 msgid "object %s is a %s, not a %s"
 msgstr "обектът „%s“ е %s, а не %s"
 
-#: object.c:234
+#: object.c:233
 #, c-format
 msgid "object %s has unknown type id %d"
 msgstr "обектът „%s“ е непознат вид: %d"
 
-#: object.c:247
+#: object.c:246
 #, c-format
 msgid "unable to parse object: %s"
 msgstr "обектът „%s“ не може да бъде анализиран"
 
-#: object.c:267 object.c:278
+#: object.c:266 object.c:277
 #, c-format
 msgid "hash mismatch %s"
 msgstr "разлика в контролната сума: „%s“"
 
-#: packfile.c:648
+#: packfile.c:641
 msgid "offset before end of packfile (broken .idx?)"
 msgstr ""
 "отместване преди края на пакетния файл (възможно е индексът да е повреден)"
 
-#: packfile.c:1899
+#: packfile.c:1887
 #, c-format
 msgid "offset before start of pack index for %s (corrupt index?)"
 msgstr ""
 "отместване преди началото на индекса на пакетния файл „%s“ (възможно е "
 "индексът да е повреден)"
 
-#: packfile.c:1903
+#: packfile.c:1891
 #, c-format
 msgid "offset beyond end of pack index for %s (truncated index?)"
 msgstr ""
@@ -4582,26 +4607,26 @@ msgstr "нееднозначна опция: „%s“ (може да е „--%s%
 msgid "did you mean `--%s` (with two dashes ?)"
 msgstr "„--%s“ (с 2 тирета) ли имахте предвид?"
 
-#: parse-options.c:859
+#: parse-options.c:860
 #, c-format
 msgid "unknown option `%s'"
 msgstr "непозната опция: „%s“"
 
-#: parse-options.c:861
+#: parse-options.c:862
 #, c-format
 msgid "unknown switch `%c'"
 msgstr "непознат флаг „%c“"
 
-#: parse-options.c:863
+#: parse-options.c:864
 #, c-format
 msgid "unknown non-ascii option in string: `%s'"
 msgstr "непозната стойност извън „ascii“ в низа: „%s“"
 
-#: parse-options.c:887
+#: parse-options.c:888
 msgid "..."
 msgstr "…"
 
-#: parse-options.c:906
+#: parse-options.c:907
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr "употреба: %s"
@@ -4609,21 +4634,21 @@ msgstr "употреба: %s"
 #. TRANSLATORS: the colon here should align with the
 #. one in "usage: %s" translation.
 #.
-#: parse-options.c:912
+#: parse-options.c:913
 #, c-format
 msgid "   or: %s"
 msgstr "     или: %s"
 
-#: parse-options.c:915
+#: parse-options.c:916
 #, c-format
 msgid "    %s"
 msgstr "    %s"
 
-#: parse-options.c:954
+#: parse-options.c:955
 msgid "-NUM"
 msgstr "-ЧИСЛО"
 
-#: parse-options.c:968
+#: parse-options.c:969
 #, c-format
 msgid "alias of --%s"
 msgstr "псевдоним на „--%s“"
@@ -4795,30 +4820,40 @@ msgstr "не може да се създаде нишка за изпълнен
 msgid "unable to parse --pretty format"
 msgstr "аргументът към опцията „--pretty“ не може да се анализира"
 
-#: range-diff.c:70
+#: promisor-remote.c:25
+msgid "Remote with no URL"
+msgstr "Липсва адрес за отдалеченото хранилище"
+
+#: promisor-remote.c:61
+#, c-format
+msgid "promisor remote name cannot begin with '/': %s"
+msgstr ""
+"името отдалеченото хранилище-гарант не може за започва със знака „/“: %s"
+
+#: range-diff.c:71
 msgid "could not start `log`"
 msgstr "командата за журнала с подавания „log“ не може да се стартира"
 
-#: range-diff.c:72
+#: range-diff.c:73
 msgid "could not read `log` output"
 msgstr ""
 "изходът от командата за журнала с подавания „log“ не може да се прочете"
 
-#: range-diff.c:91 sequencer.c:5021
+#: range-diff.c:92 sequencer.c:4985
 #, c-format
 msgid "could not parse commit '%s'"
 msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
 
-#: range-diff.c:117
+#: range-diff.c:118
 #, c-format
 msgid "could not parse git header '%.*s'"
 msgstr "заглавната част на git „%.*s“ не може да се анализира"
 
-#: range-diff.c:274
+#: range-diff.c:275
 msgid "failed to generate diff"
 msgstr "неуспешно търсене на разлика"
 
-#: range-diff.c:506 range-diff.c:508
+#: range-diff.c:507 range-diff.c:509
 #, c-format
 msgid "could not parse log for '%s'"
 msgstr "журналът с подаванията на „%s“ не може да бъде анализиран"
@@ -4865,11 +4900,11 @@ msgstr "„stat“ не може да се изпълни върху „%s“"
 msgid "'%s' appears as both a file and as a directory"
 msgstr "„%s“ съществува и като файл, и като директория"
 
-#: read-cache.c:1499
+#: read-cache.c:1520
 msgid "Refresh index"
 msgstr "Обновяване на индекса"
 
-#: read-cache.c:1613
+#: read-cache.c:1635
 #, c-format
 msgid ""
 "index.version set, but the value is invalid.\n"
@@ -4878,7 +4913,7 @@ msgstr ""
 "Зададена е неправилна стойност на настройката „index.version“.\n"
 "Ще се ползва версия %i"
 
-#: read-cache.c:1623
+#: read-cache.c:1645
 #, c-format
 msgid ""
 "GIT_INDEX_VERSION set, but the value is invalid.\n"
@@ -4888,141 +4923,141 @@ msgstr ""
 "„GIT_INDEX_VERSION“.\n"
 "Ще се ползва версия %i"
 
-#: read-cache.c:1679
+#: read-cache.c:1701
 #, c-format
 msgid "bad signature 0x%08x"
 msgstr "неправилен подпис: „0x%08x“"
 
-#: read-cache.c:1682
+#: read-cache.c:1704
 #, c-format
 msgid "bad index version %d"
 msgstr "неправилна версия на индекса %d"
 
-#: read-cache.c:1691
+#: read-cache.c:1713
 msgid "bad index file sha1 signature"
 msgstr "неправилен подпис за контролна сума по SHA1 на файла на индекса"
 
-#: read-cache.c:1721
+#: read-cache.c:1743
 #, c-format
 msgid "index uses %.4s extension, which we do not understand"
 msgstr ""
 "индексът ползва разширение „%.4s“, което не се поддържа от тази версия на git"
 
-#: read-cache.c:1723
+#: read-cache.c:1745
 #, c-format
 msgid "ignoring %.4s extension"
 msgstr "игнориране на разширението „%.4s“"
 
-#: read-cache.c:1760
+#: read-cache.c:1782
 #, c-format
 msgid "unknown index entry format 0x%08x"
 msgstr "непознат формат на запис в индекса: „0x%08x“"
 
-#: read-cache.c:1776
+#: read-cache.c:1798
 #, c-format
 msgid "malformed name field in the index, near path '%s'"
 msgstr "неправилно име на поле в индекса близо до пътя „%s“"
 
-#: read-cache.c:1833
+#: read-cache.c:1855
 msgid "unordered stage entries in index"
 msgstr "неподредени записи в индекса"
 
-#: read-cache.c:1836
+#: read-cache.c:1858
 #, c-format
 msgid "multiple stage entries for merged file '%s'"
 msgstr "множество записи за слетия файл „%s“"
 
-#: read-cache.c:1839
+#: read-cache.c:1861
 #, c-format
 msgid "unordered stage entries for '%s'"
 msgstr "неподредени записи за „%s“"
 
-#: read-cache.c:1946 read-cache.c:2234 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
-#: builtin/add.c:460 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:467
-#: builtin/checkout.c:651 builtin/clean.c:956 builtin/commit.c:347
+#: read-cache.c:1967 read-cache.c:2255 rerere.c:565 rerere.c:599 rerere.c:1111
+#: builtin/add.c:460 builtin/check-ignore.c:178 builtin/checkout.c:468
+#: builtin/checkout.c:652 builtin/clean.c:967 builtin/commit.c:347
 #: builtin/diff-tree.c:120 builtin/grep.c:499 builtin/mv.c:145
 #: builtin/reset.c:245 builtin/rm.c:271 builtin/submodule--helper.c:330
 msgid "index file corrupt"
 msgstr "файлът с индекса е повреден"
 
-#: read-cache.c:2087
+#: read-cache.c:2108
 #, c-format
 msgid "unable to create load_cache_entries thread: %s"
 msgstr "не може да се създаде нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
 
-#: read-cache.c:2100
+#: read-cache.c:2121
 #, c-format
 msgid "unable to join load_cache_entries thread: %s"
 msgstr "не може да се изчака нишка за зареждане на обектите от кеша: %s"
 
-#: read-cache.c:2133
+#: read-cache.c:2154
 #, c-format
 msgid "%s: index file open failed"
 msgstr "%s: неуспешно отваряне на файла на индекса"
 
-#: read-cache.c:2137
+#: read-cache.c:2158
 #, c-format
 msgid "%s: cannot stat the open index"
 msgstr "%s: не може да се получи информация за отворения индекс със „stat“"
 
-#: read-cache.c:2141
+#: read-cache.c:2162
 #, c-format
 msgid "%s: index file smaller than expected"
 msgstr "%s: файлът на индекса е по-малък от очакваното"
 
-#: read-cache.c:2145
+#: read-cache.c:2166
 #, c-format
 msgid "%s: unable to map index file"
 msgstr "%s: неуспешно заделяне на съответстваща памет чрез „mmap“ на индекса"
 
-#: read-cache.c:2187
+#: read-cache.c:2208
 #, c-format
 msgid "unable to create load_index_extensions thread: %s"
 msgstr ""
 "не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
 
-#: read-cache.c:2214
+#: read-cache.c:2235
 #, c-format
 msgid "unable to join load_index_extensions thread: %s"
 msgstr ""
 "не може да се създаде нишка за зареждане на разширенията на индекса: %s"
 
-#: read-cache.c:2246
+#: read-cache.c:2267
 #, c-format
 msgid "could not freshen shared index '%s'"
 msgstr "споделеният индекс „%s“ не може да се обнови"
 
-#: read-cache.c:2293
+#: read-cache.c:2314
 #, c-format
 msgid "broken index, expect %s in %s, got %s"
 msgstr "грешки в индекса — в „%2$s“ се очаква „%1$s“, а бе получено „%3$s“"
 
-#: read-cache.c:2989 wrapper.c:658 builtin/merge.c:1114
+#: read-cache.c:3010 wrapper.c:622 builtin/merge.c:1119
 #, c-format
 msgid "could not close '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се затвори"
 
-#: read-cache.c:3092 sequencer.c:2358 sequencer.c:3928
+#: read-cache.c:3113 sequencer.c:2296 sequencer.c:3917
 #, c-format
 msgid "could not stat '%s'"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „stat“ върху „%s“"
 
-#: read-cache.c:3105
+#: read-cache.c:3126
 #, c-format
 msgid "unable to open git dir: %s"
 msgstr "не може да се отвори директорията на git: %s"
 
-#: read-cache.c:3117
+#: read-cache.c:3138
 #, c-format
 msgid "unable to unlink: %s"
 msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
 
-#: read-cache.c:3142
+#: read-cache.c:3163
 #, c-format
 msgid "cannot fix permission bits on '%s'"
 msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат поправени"
 
-#: read-cache.c:3291
+#: read-cache.c:3312
 #, c-format
 msgid "%s: cannot drop to stage #0"
 msgstr "%s: не може да се премине към етап №0"
@@ -5135,8 +5170,8 @@ msgstr ""
 msgid "Note that empty commits are commented out"
 msgstr "Празните подавания са коментирани"
 
-#: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3447
-#: sequencer.c:3473 sequencer.c:5120 builtin/fsck.c:356 builtin/rebase.c:235
+#: rebase-interactive.c:105 rerere.c:485 rerere.c:692 sequencer.c:3388
+#: sequencer.c:3414 sequencer.c:5084 builtin/fsck.c:356 builtin/rebase.c:235
 #, c-format
 msgid "could not write '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се запише"
@@ -5182,7 +5217,7 @@ msgstr "„%s“ не сочи към позволен обект!"
 msgid "ignoring dangling symref %s"
 msgstr "игнориране на указател на обект извън клон „%s“"
 
-#: refs.c:669 ref-filter.c:2092
+#: refs.c:669 ref-filter.c:2098
 #, c-format
 msgid "ignoring broken ref %s"
 msgstr "игнориране на повредения указател „%s“"
@@ -5207,14 +5242,14 @@ msgstr "указателят „%s“ вече съществува"
 msgid "unexpected object ID when writing '%s'"
 msgstr "неочакван идентификатор на обект при записването на „%s“"
 
-#: refs.c:833 sequencer.c:403 sequencer.c:2709 sequencer.c:2913
-#: sequencer.c:2927 sequencer.c:3184 sequencer.c:5037 wrapper.c:656
+#: refs.c:833 sequencer.c:403 sequencer.c:2647 sequencer.c:2851
+#: sequencer.c:2865 sequencer.c:3122 sequencer.c:5001 wrapper.c:620
 #, c-format
 msgid "could not write to '%s'"
 msgstr "в „%s“ не може да се пише"
 
-#: refs.c:860 wrapper.c:225 wrapper.c:395 builtin/am.c:715
-#: builtin/rebase.c:1003
+#: refs.c:860 wrapper.c:188 wrapper.c:358 builtin/am.c:714
+#: builtin/rebase.c:1004
 #, c-format
 msgid "could not open '%s' for writing"
 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен за запис"
@@ -5249,21 +5284,21 @@ msgstr "указател не може да се обнови с грешно и
 msgid "update_ref failed for ref '%s': %s"
 msgstr "неуспешно обновяване на указателя „%s“: %s"
 
-#: refs.c:2012
+#: refs.c:2023
 #, c-format
 msgid "multiple updates for ref '%s' not allowed"
 msgstr "не са позволени повече от една промени на указателя „%s“"
 
-#: refs.c:2044
+#: refs.c:2055
 msgid "ref updates forbidden inside quarantine environment"
 msgstr "обновяванията на указатели са забранени в среди под карантина"
 
-#: refs.c:2140 refs.c:2170
+#: refs.c:2151 refs.c:2181
 #, c-format
 msgid "'%s' exists; cannot create '%s'"
 msgstr "„%s“ съществува, не може да се създаде „%s“"
 
-#: refs.c:2146 refs.c:2181
+#: refs.c:2157 refs.c:2192
 #, c-format
 msgid "cannot process '%s' and '%s' at the same time"
 msgstr "невъзможно е едновременно да се обработват „%s“ и „%s“"
@@ -5273,13 +5308,13 @@ msgstr "невъзможно е едновременно да се обрабо
 msgid "could not remove reference %s"
 msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
 
-#: refs/files-backend.c:1248 refs/packed-backend.c:1532
-#: refs/packed-backend.c:1542
+#: refs/files-backend.c:1248 refs/packed-backend.c:1541
+#: refs/packed-backend.c:1551
 #, c-format
 msgid "could not delete reference %s: %s"
 msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде изтрит: %s"
 
-#: refs/files-backend.c:1251 refs/packed-backend.c:1545
+#: refs/files-backend.c:1251 refs/packed-backend.c:1554
 #, c-format
 msgid "could not delete references: %s"
 msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
@@ -5289,7 +5324,7 @@ msgstr "Указателите не може да бъдат изтрити: %s"
 msgid "invalid refspec '%s'"
 msgstr "неправилен указател: „%s“"
 
-#: ref-filter.c:42 wt-status.c:1934
+#: ref-filter.c:42 wt-status.c:1938
 msgid "gone"
 msgstr "изтрит"
 
@@ -5308,281 +5343,281 @@ msgstr "назад с %d"
 msgid "ahead %d, behind %d"
 msgstr "напред с %d, назад с %d"
 
-#: ref-filter.c:162
+#: ref-filter.c:165
 #, c-format
 msgid "expected format: %%(color:<color>)"
 msgstr "очакван формат: %%(color:ЦВЯТ)"
 
-#: ref-filter.c:164
+#: ref-filter.c:167
 #, c-format
 msgid "unrecognized color: %%(color:%s)"
 msgstr "непознат цвят: %%(color:%s)"
 
-#: ref-filter.c:186
+#: ref-filter.c:189
 #, c-format
 msgid "Integer value expected refname:lstrip=%s"
 msgstr "очаква се цяло число за „refname:lstrip=%s“"
 
-#: ref-filter.c:190
+#: ref-filter.c:193
 #, c-format
 msgid "Integer value expected refname:rstrip=%s"
 msgstr "очаква се цяло число за „refname:rstrip=%s“"
 
-#: ref-filter.c:192
+#: ref-filter.c:195
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(%s) argument: %s"
 msgstr "непознат аргумент за „%%(%s)“: %s"
 
-#: ref-filter.c:247
+#: ref-filter.c:250
 #, c-format
 msgid "%%(objecttype) does not take arguments"
 msgstr "%%(objecttype) не приема аргументи"
 
-#: ref-filter.c:269
+#: ref-filter.c:272
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(objectsize) argument: %s"
 msgstr "непознат аргумент за %%(objectsize): %s"
 
-#: ref-filter.c:277
+#: ref-filter.c:280
 #, c-format
 msgid "%%(deltabase) does not take arguments"
 msgstr "%%(deltabase) не приема аргументи"
 
-#: ref-filter.c:289
+#: ref-filter.c:292
 #, c-format
 msgid "%%(body) does not take arguments"
 msgstr "%%(body) не приема аргументи"
 
-#: ref-filter.c:298
+#: ref-filter.c:301
 #, c-format
 msgid "%%(subject) does not take arguments"
 msgstr "%%(subject) не приема аргументи"
 
-#: ref-filter.c:320
+#: ref-filter.c:323
 #, c-format
 msgid "unknown %%(trailers) argument: %s"
 msgstr "непознат аргумент „%%(trailers)“: %s"
 
-#: ref-filter.c:349
+#: ref-filter.c:352
 #, c-format
 msgid "positive value expected contents:lines=%s"
 msgstr "очаква се положителна стойност за „contents:lines=%s“"
 
-#: ref-filter.c:351
+#: ref-filter.c:354
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(contents) argument: %s"
 msgstr "непознат аргумент за %%(contents): %s"
 
-#: ref-filter.c:366
+#: ref-filter.c:369
 #, c-format
 msgid "positive value expected objectname:short=%s"
 msgstr "очаква се положителна стойност за „objectname:short=%s“"
 
-#: ref-filter.c:370
+#: ref-filter.c:373
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(objectname) argument: %s"
 msgstr "непознат аргумент за %%(objectname): %s"
 
-#: ref-filter.c:400
+#: ref-filter.c:403
 #, c-format
 msgid "expected format: %%(align:<width>,<position>)"
 msgstr "очакван формат: %%(align:ШИРОЧИНА,ПОЗИЦИЯ)"
 
-#: ref-filter.c:412
+#: ref-filter.c:415
 #, c-format
 msgid "unrecognized position:%s"
 msgstr "непозната позиция: %s"
 
-#: ref-filter.c:419
+#: ref-filter.c:422
 #, c-format
 msgid "unrecognized width:%s"
 msgstr "непозната широчина: %s"
 
-#: ref-filter.c:428
+#: ref-filter.c:431
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(align) argument: %s"
 msgstr "непознат аргумент за %%(align): %s"
 
-#: ref-filter.c:436
+#: ref-filter.c:439
 #, c-format
 msgid "positive width expected with the %%(align) atom"
 msgstr "очаква се положителна широчина с лексемата „%%(align)“"
 
-#: ref-filter.c:454
+#: ref-filter.c:457
 #, c-format
 msgid "unrecognized %%(if) argument: %s"
 msgstr "непознат аргумент за „%%(if)“: %s"
 
-#: ref-filter.c:556
+#: ref-filter.c:559
 #, c-format
 msgid "malformed field name: %.*s"
 msgstr "неправилно име на обект: „%.*s“"
 
-#: ref-filter.c:583
+#: ref-filter.c:586
 #, c-format
 msgid "unknown field name: %.*s"
 msgstr "непознато име на обект: „%.*s“"
 
-#: ref-filter.c:587
+#: ref-filter.c:590
 #, c-format
 msgid ""
 "not a git repository, but the field '%.*s' requires access to object data"
 msgstr "не е хранилище на git, а полето „%.*s“ изисква достъп данни на обектни"
 
-#: ref-filter.c:711
+#: ref-filter.c:714
 #, c-format
 msgid "format: %%(if) atom used without a %%(then) atom"
 msgstr "формат: лексемата %%(if) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
 
-#: ref-filter.c:774
+#: ref-filter.c:777
 #, c-format
 msgid "format: %%(then) atom used without an %%(if) atom"
 msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
 
-#: ref-filter.c:776
+#: ref-filter.c:779
 #, c-format
 msgid "format: %%(then) atom used more than once"
 msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана повече от един път"
 
-#: ref-filter.c:778
+#: ref-filter.c:781
 #, c-format
 msgid "format: %%(then) atom used after %%(else)"
 msgstr "формат: лексемата %%(then) е използвана след %%(else)"
 
-#: ref-filter.c:806
+#: ref-filter.c:809
 #, c-format
 msgid "format: %%(else) atom used without an %%(if) atom"
 msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(if)"
 
-#: ref-filter.c:808
+#: ref-filter.c:811
 #, c-format
 msgid "format: %%(else) atom used without a %%(then) atom"
 msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана без съответната ѝ %%(then)"
 
-#: ref-filter.c:810
+#: ref-filter.c:813
 #, c-format
 msgid "format: %%(else) atom used more than once"
 msgstr "формат: лексемата %%(else) е използвана повече от един път"
 
-#: ref-filter.c:825
+#: ref-filter.c:828
 #, c-format
 msgid "format: %%(end) atom used without corresponding atom"
 msgstr "формат: лексемата %%(end) е използвана без съответната ѝ"
 
-#: ref-filter.c:882
+#: ref-filter.c:885
 #, c-format
 msgid "malformed format string %s"
 msgstr "неправилен форматиращ низ „%s“"
 
-#: ref-filter.c:1485
+#: ref-filter.c:1488
 #, c-format
 msgid "no branch, rebasing %s"
 msgstr "извън клон, пребазиране на „%s“"
 
-#: ref-filter.c:1488
+#: ref-filter.c:1491
 #, c-format
 msgid "no branch, rebasing detached HEAD %s"
 msgstr "извън клон, пребазиране на несвързан указател „HEAD“ при „%s“"
 
-#: ref-filter.c:1491
+#: ref-filter.c:1494
 #, c-format
 msgid "no branch, bisect started on %s"
 msgstr "извън клон, двоично търсене от „%s“"
 
-#: ref-filter.c:1501
+#: ref-filter.c:1504
 msgid "no branch"
 msgstr "извън клон"
 
-#: ref-filter.c:1537 ref-filter.c:1743
+#: ref-filter.c:1540 ref-filter.c:1749
 #, c-format
 msgid "missing object %s for %s"
 msgstr "обектът „%s“ липсва за „%s“"
 
-#: ref-filter.c:1547
+#: ref-filter.c:1550
 #, c-format
 msgid "parse_object_buffer failed on %s for %s"
 msgstr "неуспешно анализиране чрез „parse_object_buffer“ на „%s“ за „%s“"
 
-#: ref-filter.c:1998
+#: ref-filter.c:2004
 #, c-format
 msgid "malformed object at '%s'"
 msgstr "обект със сгрешен формат при „%s“"
 
-#: ref-filter.c:2087
+#: ref-filter.c:2093
 #, c-format
 msgid "ignoring ref with broken name %s"
 msgstr "игнориране на указателя с грешно име „%s“"
 
-#: ref-filter.c:2382
+#: ref-filter.c:2389
 #, c-format
 msgid "format: %%(end) atom missing"
 msgstr "грешка във форма̀та: липсва лексемата %%(end)"
 
-#: ref-filter.c:2482
+#: ref-filter.c:2489
 #, c-format
 msgid "option `%s' is incompatible with --merged"
 msgstr "опциите „%s“ и „--merged“ са несъвместими"
 
-#: ref-filter.c:2485
+#: ref-filter.c:2492
 #, c-format
 msgid "option `%s' is incompatible with --no-merged"
 msgstr "опциите „%s“ и „--no-merged“ са несъвместими"
 
-#: ref-filter.c:2495
+#: ref-filter.c:2502
 #, c-format
 msgid "malformed object name %s"
 msgstr "неправилно име на обект „%s“"
 
-#: ref-filter.c:2500
+#: ref-filter.c:2507
 #, c-format
 msgid "option `%s' must point to a commit"
 msgstr "опцията „%s“ не сочи към подаване"
 
-#: remote.c:363
+#: remote.c:366
 #, c-format
 msgid "config remote shorthand cannot begin with '/': %s"
 msgstr ""
 "съкращението за отдалечено хранилище не може за започва със знака „/“: %s"
 
-#: remote.c:410
+#: remote.c:413
 msgid "more than one receivepack given, using the first"
 msgstr "зададен е повече от един пакет за получаване, ще се ползва първият"
 
-#: remote.c:418
+#: remote.c:421
 msgid "more than one uploadpack given, using the first"
 msgstr "зададен е повече от един пакет за изпращане, ще се ползва първият"
 
-#: remote.c:608
+#: remote.c:611
 #, c-format
 msgid "Cannot fetch both %s and %s to %s"
 msgstr "Невъзможно е да се доставят едновременно и „%s“, и „%s“ към „%s“"
 
-#: remote.c:612
+#: remote.c:615
 #, c-format
 msgid "%s usually tracks %s, not %s"
 msgstr "„%s“ обикновено следи „%s“, а не „%s“"
 
-#: remote.c:616
+#: remote.c:619
 #, c-format
 msgid "%s tracks both %s and %s"
 msgstr "„%s“ следи както „%s“, така и „%s“"
 
-#: remote.c:684
+#: remote.c:687
 #, c-format
 msgid "key '%s' of pattern had no '*'"
 msgstr "ключ „%s“ на шаблона не съдържа „*“"
 
-#: remote.c:694
+#: remote.c:697
 #, c-format
 msgid "value '%s' of pattern has no '*'"
 msgstr "стойност „%s“ на шаблона не съдържа „*“"
 
-#: remote.c:1000
+#: remote.c:1003
 #, c-format
 msgid "src refspec %s does not match any"
 msgstr "указателят на версия-източник „%s“ не съвпада с никой обект"
 
-#: remote.c:1005
+#: remote.c:1008
 #, c-format
 msgid "src refspec %s matches more than one"
 msgstr "указателят на версия-източник „%s“ съвпада с повече от един обект"
@@ -5591,7 +5626,7 @@ msgstr "указателят на версия-източник „%s“ съв
 #. <remote> <src>:<dst>" push, and "being pushed ('%s')" is
 #. the <src>.
 #.
-#: remote.c:1020
+#: remote.c:1023
 #, c-format
 msgid ""
 "The destination you provided is not a full refname (i.e.,\n"
@@ -5615,7 +5650,7 @@ msgstr ""
 "Никой от вариантите не сработи.  Трябва сами да укажете пълното име на\n"
 "указателя."
 
-#: remote.c:1040
+#: remote.c:1043
 #, c-format
 msgid ""
 "The <src> part of the refspec is a commit object.\n"
@@ -5626,7 +5661,7 @@ msgstr ""
 "като\n"
 "изтласкате към „%s:refs/heads/%s“?"
 
-#: remote.c:1045
+#: remote.c:1048
 #, c-format
 msgid ""
 "The <src> part of the refspec is a tag object.\n"
@@ -5637,7 +5672,7 @@ msgstr ""
 "като\n"
 "изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
 
-#: remote.c:1050
+#: remote.c:1053
 #, c-format
 msgid ""
 "The <src> part of the refspec is a tree object.\n"
@@ -5647,7 +5682,7 @@ msgstr ""
 "ИЗТОЧНИКът е обект-дърво.  Не целите ли всъщност да създадете нов клон като\n"
 "изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
 
-#: remote.c:1055
+#: remote.c:1058
 #, c-format
 msgid ""
 "The <src> part of the refspec is a blob object.\n"
@@ -5657,118 +5692,118 @@ msgstr ""
 "ИЗТОЧНИКът е обект-BLOB.  Не целите ли всъщност да създадете нов клон като\n"
 "изтласкате към „%s:refs/tags/%s“?"
 
-#: remote.c:1091
+#: remote.c:1094
 #, c-format
 msgid "%s cannot be resolved to branch"
 msgstr "не е открит клон съответстващ на „%s“"
 
-#: remote.c:1102
+#: remote.c:1105
 #, c-format
 msgid "unable to delete '%s': remote ref does not exist"
 msgstr "„%s“ не може да се изтрие: отдалечения указател не съществува"
 
-#: remote.c:1114
+#: remote.c:1117
 #, c-format
 msgid "dst refspec %s matches more than one"
 msgstr "указателят на версия-цел „%s“ съвпада с повече от един обект"
 
-#: remote.c:1121
+#: remote.c:1124
 #, c-format
 msgid "dst ref %s receives from more than one src"
 msgstr ""
 "указателят на версия-цел „%s“ съответства и ще получава от повече от един "
 "източник"
 
-#: remote.c:1624 remote.c:1725
+#: remote.c:1627 remote.c:1728
 msgid "HEAD does not point to a branch"
 msgstr "Указателят „HEAD“ не сочи към клон"
 
-#: remote.c:1633
+#: remote.c:1636
 #, c-format
 msgid "no such branch: '%s'"
 msgstr "няма клон на име „%s“"
 
-#: remote.c:1636
+#: remote.c:1639
 #, c-format
 msgid "no upstream configured for branch '%s'"
 msgstr "не е зададен клон-източник за клона „%s“"
 
-#: remote.c:1642
+#: remote.c:1645
 #, c-format
 msgid "upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
 msgstr "клонът-източник „%s“ не е съхранен като следящ клон"
 
-#: remote.c:1657
+#: remote.c:1660
 #, c-format
 msgid "push destination '%s' on remote '%s' has no local tracking branch"
 msgstr ""
 "липсва локален следящ клон за местоположението за изтласкване „%s“ в "
 "хранилището „%s“"
 
-#: remote.c:1669
+#: remote.c:1672
 #, c-format
 msgid "branch '%s' has no remote for pushing"
 msgstr "няма информация клонът „%s“ да следи някой друг"
 
-#: remote.c:1679
+#: remote.c:1682
 #, c-format
 msgid "push refspecs for '%s' do not include '%s'"
 msgstr "указателят за изтласкване на „%s“ не включва „%s“"
 
-#: remote.c:1692
+#: remote.c:1695
 msgid "push has no destination (push.default is 'nothing')"
 msgstr "указателят за изтласкване не включва цел („push.default“ е „nothing“)"
 
-#: remote.c:1714
+#: remote.c:1717
 msgid "cannot resolve 'simple' push to a single destination"
 msgstr "простото (simple) изтласкване не съответства на една цел"
 
-#: remote.c:1840
+#: remote.c:1843
 #, c-format
 msgid "couldn't find remote ref %s"
 msgstr "отдалеченият указател „%s“ не може да бъде открит"
 
-#: remote.c:1853
+#: remote.c:1856
 #, c-format
 msgid "* Ignoring funny ref '%s' locally"
 msgstr "• прескачане на неочаквания локален указател „%s“"
 
-#: remote.c:2016
+#: remote.c:2019
 #, c-format
 msgid "Your branch is based on '%s', but the upstream is gone.\n"
 msgstr "Този клон следи „%s“, но следеният клон е изтрит.\n"
 
-#: remote.c:2020
+#: remote.c:2023
 msgid "  (use \"git branch --unset-upstream\" to fixup)\n"
 msgstr "  (за да коригирате това, използвайте „git branch --unset-upstream“)\n"
 
-#: remote.c:2023
+#: remote.c:2026
 #, c-format
 msgid "Your branch is up to date with '%s'.\n"
 msgstr "Клонът е актуализиран към „%s“.\n"
 
-#: remote.c:2027
+#: remote.c:2030
 #, c-format
 msgid "Your branch and '%s' refer to different commits.\n"
 msgstr "Клонът ви и „%s“ сочат към различни подавания.\n"
 
-#: remote.c:2030
+#: remote.c:2033
 #, c-format
 msgid "  (use \"%s\" for details)\n"
 msgstr "  (за повече информация ползвайте „%s“)\n"
 
-#: remote.c:2034
+#: remote.c:2037
 #, c-format
 msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
 msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
 msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване пред „%1$s“.\n"
 msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания пред „%1$s“.\n"
 
-#: remote.c:2040
+#: remote.c:2043
 msgid "  (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
 msgstr "  (публикувайте локалните си промени чрез „git push“)\n"
 
-#: remote.c:2043
+#: remote.c:2046
 #, c-format
 msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
 msgid_plural ""
@@ -5776,11 +5811,11 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] "Клонът ви е с %2$d подаване зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
 msgstr[1] "Клонът ви е с %2$d подавания зад „%1$s“ и може да бъде превъртян.\n"
 
-#: remote.c:2051
+#: remote.c:2054
 msgid "  (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
 msgstr "  (обновете локалния си клон чрез „git pull“)\n"
 
-#: remote.c:2054
+#: remote.c:2057
 #, c-format
 msgid ""
 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
@@ -5795,11 +5830,11 @@ msgstr[1] ""
 "Текущият клон се е отделил от „%s“,\n"
 "двата имат съответно по %d и %d несъвпадащи подавания.\n"
 
-#: remote.c:2064
+#: remote.c:2067
 msgid "  (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
 msgstr "  (слейте отдалечения клон в локалния чрез „git pull“)\n"
 
-#: remote.c:2247
+#: remote.c:2250
 #, c-format
 msgid "cannot parse expected object name '%s'"
 msgstr "очакваното име на обект „%s“ не може да бъде анализирано"
@@ -5880,7 +5915,7 @@ msgstr "излишният обект „%s“ не може да се изтр
 msgid "Recorded preimage for '%s'"
 msgstr "Предварителният вариант на „%s“ е запазен"
 
-#: rerere.c:881 submodule.c:2023 builtin/log.c:1773
+#: rerere.c:881 submodule.c:2023 builtin/log.c:1790
 #: builtin/submodule--helper.c:1418 builtin/submodule--helper.c:1428
 #, c-format
 msgid "could not create directory '%s'"
@@ -5915,20 +5950,20 @@ msgstr "Запазената корекция на конфликт при „%s
 msgid "unable to open rr-cache directory"
 msgstr "директорията „rr-cache“ не може да се отвори"
 
-#: revision.c:2507
+#: revision.c:2509
 msgid "your current branch appears to be broken"
 msgstr "Текущият клон е повреден"
 
-#: revision.c:2510
+#: revision.c:2512
 #, c-format
 msgid "your current branch '%s' does not have any commits yet"
 msgstr "Текущият клон „%s“ е без подавания "
 
-#: revision.c:2710
+#: revision.c:2720
 msgid "--first-parent is incompatible with --bisect"
 msgstr "опциите „--first-parent“ и „--bisect“ са несъвместими"
 
-#: revision.c:2714
+#: revision.c:2724
 msgid "-L does not yet support diff formats besides -p and -s"
 msgstr ""
 "опцията „-L“ поддържа единствено форматирането на разликите според опциите „-"
@@ -5953,32 +5988,32 @@ msgstr ""
 "За да изключите това предупреждение, изпълнете:\n"
 "    git config advice.ignoredHook false"
 
-#: send-pack.c:141
+#: send-pack.c:142
 msgid "unexpected flush packet while reading remote unpack status"
 msgstr ""
 "неочакван изчистващ пакет „flush“ при изчитане на състоянието от "
 "отдалеченото разпакетиране"
 
-#: send-pack.c:143
+#: send-pack.c:144
 #, c-format
 msgid "unable to parse remote unpack status: %s"
 msgstr ""
 "състоянието от отдалеченото разпакетиране не може да бъде анализирано: %s"
 
-#: send-pack.c:145
+#: send-pack.c:146
 #, c-format
 msgid "remote unpack failed: %s"
 msgstr "неуспешно отдалечено разпакетиране: %s"
 
-#: send-pack.c:306
+#: send-pack.c:307
 msgid "failed to sign the push certificate"
 msgstr "сертификатът за изтласкване не може да бъде подписан"
 
-#: send-pack.c:420
+#: send-pack.c:421
 msgid "the receiving end does not support --signed push"
 msgstr "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“"
 
-#: send-pack.c:422
+#: send-pack.c:423
 msgid ""
 "not sending a push certificate since the receiving end does not support --"
 "signed push"
@@ -5986,11 +6021,11 @@ msgstr ""
 "отсрещната страна не поддържа изтласкване с опцията „--signed“, затова не се "
 "използва сертификат"
 
-#: send-pack.c:434
+#: send-pack.c:435
 msgid "the receiving end does not support --atomic push"
 msgstr "получаващата страна не поддържа изтласкване с опцията „--atomic“"
 
-#: send-pack.c:439
+#: send-pack.c:440
 msgid "the receiving end does not support push options"
 msgstr "отсрещната страна не поддържа опции при изтласкване"
 
@@ -6004,7 +6039,7 @@ msgstr "несъществуващ режим на изчистване „%s“
 msgid "could not delete '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
 
-#: sequencer.c:311 builtin/rebase.c:759 builtin/rebase.c:1645 builtin/rm.c:369
+#: sequencer.c:311 builtin/rebase.c:760 builtin/rebase.c:1676 builtin/rm.c:369
 #, c-format
 msgid "could not remove '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да бъде изтрит"
@@ -6044,7 +6079,7 @@ msgstr ""
 "пътища с „git add ПЪТ…“ или „git rm ПЪТ…“, след което\n"
 "подайте резултата с командата „git commit'“."
 
-#: sequencer.c:401 sequencer.c:2909
+#: sequencer.c:401 sequencer.c:2847
 #, c-format
 msgid "could not lock '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се заключи"
@@ -6054,15 +6089,15 @@ msgstr "„%s“ не може да се заключи"
 msgid "could not write eol to '%s'"
 msgstr "краят на ред не може да се запише в „%s“"
 
-#: sequencer.c:413 sequencer.c:2714 sequencer.c:2915 sequencer.c:2929
-#: sequencer.c:3192
+#: sequencer.c:413 sequencer.c:2652 sequencer.c:2853 sequencer.c:2867
+#: sequencer.c:3130
 #, c-format
 msgid "failed to finalize '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се завърши"
 
-#: sequencer.c:436 sequencer.c:981 sequencer.c:1655 sequencer.c:2734
-#: sequencer.c:3174 sequencer.c:3283 builtin/am.c:245 builtin/commit.c:763
-#: builtin/merge.c:1112 builtin/rebase.c:567
+#: sequencer.c:436 sequencer.c:1585 sequencer.c:2672 sequencer.c:3112
+#: sequencer.c:3221 builtin/am.c:244 builtin/commit.c:763 builtin/merge.c:1117
+#: builtin/rebase.c:568
 #, c-format
 msgid "could not read '%s'"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -6089,70 +6124,65 @@ msgstr "Несъществуващ режим на изчистване „%s“
 #. TRANSLATORS: %s will be "revert", "cherry-pick" or
 #. "rebase -i".
 #.
-#: sequencer.c:632
+#: sequencer.c:631
 #, c-format
 msgid "%s: Unable to write new index file"
 msgstr "%s: новият индекс не може да бъде запазен"
 
-#: sequencer.c:649
+#: sequencer.c:648
 msgid "unable to update cache tree"
 msgstr "дървото на кеша не може да бъде обновено"
 
-#: sequencer.c:663
+#: sequencer.c:662
 msgid "could not resolve HEAD commit"
 msgstr "подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
 
-#: sequencer.c:743
+#: sequencer.c:742
 #, c-format
 msgid "no key present in '%.*s'"
 msgstr "в „%.*s“ няма ключове"
 
-#: sequencer.c:754
+#: sequencer.c:753
 #, c-format
 msgid "unable to dequote value of '%s'"
 msgstr "цитирането на стойността на „%s“ не може да бъде изчистено"
 
-#: sequencer.c:791 wrapper.c:227 wrapper.c:397 builtin/am.c:706
-#: builtin/am.c:798 builtin/merge.c:1109 builtin/rebase.c:1045
+#: sequencer.c:790 wrapper.c:190 wrapper.c:360 builtin/am.c:705
+#: builtin/am.c:797 builtin/merge.c:1114 builtin/rebase.c:1046
 #, c-format
 msgid "could not open '%s' for reading"
 msgstr "файлът не може да бъде прочетен: „%s“"
 
-#: sequencer.c:801
+#: sequencer.c:800
 msgid "'GIT_AUTHOR_NAME' already given"
 msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ вече е зададена"
 
-#: sequencer.c:806
+#: sequencer.c:805
 msgid "'GIT_AUTHOR_EMAIL' already given"
 msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ вече е зададена"
 
-#: sequencer.c:811
+#: sequencer.c:810
 msgid "'GIT_AUTHOR_DATE' already given"
 msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ вече е зададена"
 
-#: sequencer.c:815
+#: sequencer.c:814
 #, c-format
 msgid "unknown variable '%s'"
 msgstr "непозната променлива „%s“"
 
-#: sequencer.c:820
+#: sequencer.c:819
 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_NAME'"
 msgstr "настройката за автор „GIT_AUTHOR_NAME“ липсва"
 
-#: sequencer.c:822
+#: sequencer.c:821
 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_EMAIL'"
 msgstr "настройката за е-поща „GIT_AUTHOR_EMAIL“ липсва"
 
-#: sequencer.c:824
+#: sequencer.c:823
 msgid "missing 'GIT_AUTHOR_DATE'"
 msgstr "настройката за дата „GIT_AUTHOR_DATE“ липсва"
 
-#: sequencer.c:884
-#, c-format
-msgid "invalid date format '%s' in '%s'"
-msgstr "неправилен формат на дата „%s“ в „%s“"
-
-#: sequencer.c:901
+#: sequencer.c:872
 #, c-format
 msgid ""
 "you have staged changes in your working tree\n"
@@ -6181,17 +6211,13 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git rebase --continue\n"
 
-#: sequencer.c:995
-msgid "writing root commit"
-msgstr "запазване на начално подаване"
-
-#: sequencer.c:1216
+#: sequencer.c:1146
 msgid "'prepare-commit-msg' hook failed"
 msgstr ""
 "неуспешно изпълнение на куката при промяна на съобщението при подаване "
 "(prepare-commit-msg)"
 
-#: sequencer.c:1223
+#: sequencer.c:1153
 msgid ""
 "Your name and email address were configured automatically based\n"
 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -6220,7 +6246,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git commit --amend --reset-author\n"
 
-#: sequencer.c:1236
+#: sequencer.c:1166
 msgid ""
 "Your name and email address were configured automatically based\n"
 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
@@ -6246,338 +6272,338 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git commit --amend --reset-author\n"
 
-#: sequencer.c:1278
+#: sequencer.c:1208
 msgid "couldn't look up newly created commit"
 msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде открито"
 
-#: sequencer.c:1280
+#: sequencer.c:1210
 msgid "could not parse newly created commit"
 msgstr "току що създаденото подаване не може да бъде анализирано"
 
-#: sequencer.c:1326
+#: sequencer.c:1256
 msgid "unable to resolve HEAD after creating commit"
 msgstr ""
 "състоянието сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито след "
 "подаването"
 
-#: sequencer.c:1328
+#: sequencer.c:1258
 msgid "detached HEAD"
 msgstr "несвързан връх „HEAD“"
 
-#: sequencer.c:1332
+#: sequencer.c:1262
 msgid " (root-commit)"
 msgstr " (начално подаване)"
 
-#: sequencer.c:1353
+#: sequencer.c:1283
 msgid "could not parse HEAD"
 msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде анализиран"
 
-#: sequencer.c:1355
+#: sequencer.c:1285
 #, c-format
 msgid "HEAD %s is not a commit!"
 msgstr "указателят „HEAD“ „%s“ сочи към нещо, което не е подаване!"
 
-#: sequencer.c:1359 builtin/commit.c:1571
+#: sequencer.c:1289 builtin/commit.c:1571
 msgid "could not parse HEAD commit"
 msgstr "върховото подаване „HEAD“ не може да бъде прочетено"
 
-#: sequencer.c:1411 sequencer.c:2004
+#: sequencer.c:1341 sequencer.c:1933
 msgid "unable to parse commit author"
 msgstr "авторът на подаването не може да бъде анализиран"
 
-#: sequencer.c:1421 builtin/am.c:1573 builtin/merge.c:684
+#: sequencer.c:1352 builtin/am.c:1561 builtin/merge.c:684
 msgid "git write-tree failed to write a tree"
 msgstr "Командата „git write-tree“ не успя да запише обект-дърво"
 
-#: sequencer.c:1438 sequencer.c:1499
+#: sequencer.c:1369 sequencer.c:1429
 #, c-format
 msgid "unable to read commit message from '%s'"
 msgstr "съобщението за подаване не може да бъде прочетено от „%s“"
 
-#: sequencer.c:1465 builtin/am.c:1595 builtin/commit.c:1670 builtin/merge.c:878
-#: builtin/merge.c:903
+#: sequencer.c:1396 builtin/am.c:1583 builtin/commit.c:1670 builtin/merge.c:883
+#: builtin/merge.c:908
 msgid "failed to write commit object"
 msgstr "обектът за подаването не може да бъде записан"
 
-#: sequencer.c:1526
+#: sequencer.c:1456
 #, c-format
 msgid "could not parse commit %s"
 msgstr "подаването „%s“ не може да бъде анализирано"
 
-#: sequencer.c:1531
+#: sequencer.c:1461
 #, c-format
 msgid "could not parse parent commit %s"
 msgstr "родителското подаване „%s“ не може да бъде анализирано"
 
-#: sequencer.c:1605 sequencer.c:1715
+#: sequencer.c:1535 sequencer.c:1645
 #, c-format
 msgid "unknown command: %d"
 msgstr "непозната команда: %d"
 
-#: sequencer.c:1662 sequencer.c:1687
+#: sequencer.c:1592 sequencer.c:1617
 #, c-format
 msgid "This is a combination of %d commits."
 msgstr "Това е обединение от %d подавания"
 
-#: sequencer.c:1672
+#: sequencer.c:1602
 msgid "need a HEAD to fixup"
 msgstr "За вкарване в предходното подаване ви трябва указател „HEAD“"
 
-#: sequencer.c:1674 sequencer.c:3219
+#: sequencer.c:1604 sequencer.c:3157
 msgid "could not read HEAD"
 msgstr "указателят „HEAD“ не може да се прочете"
 
-#: sequencer.c:1676
+#: sequencer.c:1606
 msgid "could not read HEAD's commit message"
 msgstr ""
 "съобщението за подаване към указателя „HEAD“ не може да бъде прочетено: %s"
 
-#: sequencer.c:1682
+#: sequencer.c:1612
 #, c-format
 msgid "cannot write '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се запази"
 
-#: sequencer.c:1689 git-rebase--preserve-merges.sh:496
+#: sequencer.c:1619 git-rebase--preserve-merges.sh:496
 msgid "This is the 1st commit message:"
 msgstr "Това е 1-то съобщение при подаване:"
 
-#: sequencer.c:1697
+#: sequencer.c:1627
 #, c-format
 msgid "could not read commit message of %s"
 msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде прочетено"
 
-#: sequencer.c:1704
+#: sequencer.c:1634
 #, c-format
 msgid "This is the commit message #%d:"
 msgstr "Това е съобщение при подаване №%d:"
 
-#: sequencer.c:1710
+#: sequencer.c:1640
 #, c-format
 msgid "The commit message #%d will be skipped:"
 msgstr "Съобщение при подаване №%d ще бъде прескочено:"
 
-#: sequencer.c:1798
+#: sequencer.c:1728
 msgid "your index file is unmerged."
 msgstr "индексът не е слят."
 
-#: sequencer.c:1805
+#: sequencer.c:1735
 msgid "cannot fixup root commit"
 msgstr "началното подаване не може да се вкара в предходното му"
 
-#: sequencer.c:1824
+#: sequencer.c:1754
 #, c-format
 msgid "commit %s is a merge but no -m option was given."
 msgstr "подаването „%s“ е сливане, но не е дадена опцията „-m“"
 
-#: sequencer.c:1832 sequencer.c:1840
+#: sequencer.c:1762 sequencer.c:1770
 #, c-format
 msgid "commit %s does not have parent %d"
 msgstr "подаването „%s“ няма родител %d"
 
-#: sequencer.c:1846
+#: sequencer.c:1776
 #, c-format
 msgid "cannot get commit message for %s"
 msgstr "неуспешно извличане на съобщението за подаване на „%s“"
 
 #. TRANSLATORS: The first %s will be a "todo" command like
 #. "revert" or "pick", the second %s a SHA1.
-#: sequencer.c:1865
+#: sequencer.c:1795
 #, c-format
 msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
 msgstr "%s: неразпозната стойност за родителското подаване „%s“"
 
-#: sequencer.c:1930
+#: sequencer.c:1860
 #, c-format
 msgid "could not rename '%s' to '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“"
 
-#: sequencer.c:1985
+#: sequencer.c:1915
 #, c-format
 msgid "could not revert %s... %s"
 msgstr "подаването „%s“… не може да бъде отменено: „%s“"
 
-#: sequencer.c:1986
+#: sequencer.c:1916
 #, c-format
 msgid "could not apply %s... %s"
 msgstr "подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%s“"
 
-#: sequencer.c:2045
+#: sequencer.c:1983
 #, c-format
 msgid "git %s: failed to read the index"
 msgstr "git %s: неуспешно изчитане на индекса"
 
-#: sequencer.c:2052
+#: sequencer.c:1990
 #, c-format
 msgid "git %s: failed to refresh the index"
 msgstr "git %s: неуспешно обновяване на индекса"
 
-#: sequencer.c:2128
+#: sequencer.c:2066
 #, c-format
 msgid "%s does not accept arguments: '%s'"
 msgstr "„%s“ не приема аргументи: „%s“"
 
-#: sequencer.c:2137
+#: sequencer.c:2075
 #, c-format
 msgid "missing arguments for %s"
 msgstr "„%s“ изисква аргументи"
 
-#: sequencer.c:2174
+#: sequencer.c:2112
 #, c-format
 msgid "could not parse '%.*s'"
 msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
 
-#: sequencer.c:2228
+#: sequencer.c:2166
 #, c-format
 msgid "invalid line %d: %.*s"
 msgstr "неправилен ред %d: %.*s"
 
-#: sequencer.c:2239
+#: sequencer.c:2177
 #, c-format
 msgid "cannot '%s' without a previous commit"
 msgstr "Без предишно подаване не може да се изпълни „%s“"
 
-#: sequencer.c:2287 builtin/rebase.c:153 builtin/rebase.c:178
+#: sequencer.c:2225 builtin/rebase.c:153 builtin/rebase.c:178
 #: builtin/rebase.c:204 builtin/rebase.c:229
 #, c-format
 msgid "could not read '%s'."
 msgstr "от „%s“ не може да се чете."
 
-#: sequencer.c:2323
+#: sequencer.c:2261
 msgid "cancelling a cherry picking in progress"
 msgstr "преустановяване на извършваното в момента отбиране на подавания"
 
-#: sequencer.c:2330
+#: sequencer.c:2268
 msgid "cancelling a revert in progress"
 msgstr "преустановяване на извършваното в момента отмяна на подаване"
 
-#: sequencer.c:2364
+#: sequencer.c:2302
 msgid "please fix this using 'git rebase --edit-todo'."
 msgstr "коригирайте това чрез „git rebase --edit-todo“."
 
-#: sequencer.c:2366
+#: sequencer.c:2304
 #, c-format
 msgid "unusable instruction sheet: '%s'"
 msgstr "неизползваем файл с описание на предстоящите действия: „%s“"
 
-#: sequencer.c:2371
+#: sequencer.c:2309
 msgid "no commits parsed."
 msgstr "никое от подаванията не може да се разпознае."
 
-#: sequencer.c:2382
+#: sequencer.c:2320
 msgid "cannot cherry-pick during a revert."
 msgstr ""
 "по време на отмяна на подаване не може да се извърши отбиране на подаване."
 
-#: sequencer.c:2384
+#: sequencer.c:2322
 msgid "cannot revert during a cherry-pick."
 msgstr "по време на отбиране не може да се извърши отмяна на подаване."
 
-#: sequencer.c:2466
+#: sequencer.c:2404
 #, c-format
 msgid "invalid value for %s: %s"
 msgstr "неправилна стойност за „%s“: „%s“"
 
-#: sequencer.c:2553
+#: sequencer.c:2491
 msgid "unusable squash-onto"
 msgstr "подаването, в което другите да се вкарат, не може да се използва"
 
-#: sequencer.c:2569
+#: sequencer.c:2507
 #, c-format
 msgid "malformed options sheet: '%s'"
 msgstr "неправилен файл с опции: „%s“"
 
-#: sequencer.c:2652 sequencer.c:4351
+#: sequencer.c:2590 sequencer.c:4308
 msgid "empty commit set passed"
 msgstr "зададено е празно множество от подавания"
 
-#: sequencer.c:2668
+#: sequencer.c:2606
 msgid "revert is already in progress"
 msgstr "в момента вече се извършва отмяна на подавания"
 
-#: sequencer.c:2670
+#: sequencer.c:2608
 #, c-format
 msgid "try \"git revert (--continue | %s--abort | --quit)\""
 msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
 
-#: sequencer.c:2673
+#: sequencer.c:2611
 msgid "cherry-pick is already in progress"
 msgstr "в момента вече се извършва отбиране на подавания"
 
-#: sequencer.c:2675
+#: sequencer.c:2613
 #, c-format
 msgid "try \"git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)\""
 msgstr "използвайте „git cherry-pick (--continue | %s--abort | --quit)“"
 
-#: sequencer.c:2689
+#: sequencer.c:2627
 #, c-format
 msgid "could not create sequencer directory '%s'"
 msgstr ""
 "директорията за определянето на последователността „%s“ не може да бъде "
 "създадена"
 
-#: sequencer.c:2704
+#: sequencer.c:2642
 msgid "could not lock HEAD"
 msgstr "указателят „HEAD“ не може да се заключи"
 
-#: sequencer.c:2764 sequencer.c:4103
+#: sequencer.c:2702 sequencer.c:4057
 msgid "no cherry-pick or revert in progress"
 msgstr ""
 "в момента не се извършва отбиране на подавания или пребазиране на клона"
 
-#: sequencer.c:2766 sequencer.c:2777
+#: sequencer.c:2704 sequencer.c:2715
 msgid "cannot resolve HEAD"
 msgstr "Подаването сочено от указателя „HEAD“ не може да бъде открито"
 
-#: sequencer.c:2768 sequencer.c:2812
+#: sequencer.c:2706 sequencer.c:2750
 msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
 msgstr ""
 "действието не може да бъде преустановено, когато сте на клон, който тепърва "
 "предстои да бъде създаден"
 
-#: sequencer.c:2798 builtin/grep.c:734
+#: sequencer.c:2736 builtin/grep.c:736
 #, c-format
 msgid "cannot open '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
 
-#: sequencer.c:2800
+#: sequencer.c:2738
 #, c-format
 msgid "cannot read '%s': %s"
 msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен: %s"
 
-#: sequencer.c:2801
+#: sequencer.c:2739
 msgid "unexpected end of file"
 msgstr "неочакван край на файл"
 
-#: sequencer.c:2807
+#: sequencer.c:2745
 #, c-format
 msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
 msgstr ""
 "запазеният преди започването на отбирането файл за указателя „HEAD“ — „%s“ е "
 "повреден"
 
-#: sequencer.c:2818
+#: sequencer.c:2756
 msgid "You seem to have moved HEAD. Not rewinding, check your HEAD!"
 msgstr ""
 "Изглежда указателят „HEAD“ е променен.  Проверете към какво сочи.\n"
 "Не се правят промени."
 
-#: sequencer.c:2859
+#: sequencer.c:2797
 msgid "no revert in progress"
 msgstr "в момента не тече пребазиране"
 
-#: sequencer.c:2867
+#: sequencer.c:2805
 msgid "no cherry-pick in progress"
 msgstr "в момента не се извършва отбиране на подавания"
 
-#: sequencer.c:2877
+#: sequencer.c:2815
 msgid "failed to skip the commit"
 msgstr "неуспешно прескачане на подаването"
 
-#: sequencer.c:2884
+#: sequencer.c:2822
 msgid "there is nothing to skip"
 msgstr "няма какво да се прескочи"
 
-#: sequencer.c:2887
+#: sequencer.c:2825
 #, c-format
 msgid ""
 "have you committed already?\n"
@@ -6587,21 +6613,21 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git %s --continue"
 
-#: sequencer.c:3011 sequencer.c:4015
+#: sequencer.c:2949 sequencer.c:3969
 #, c-format
 msgid "could not update %s"
 msgstr "„%s“ не може да се обнови"
 
-#: sequencer.c:3049 sequencer.c:3995
+#: sequencer.c:2987 sequencer.c:3949
 msgid "cannot read HEAD"
 msgstr "указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
 
-#: sequencer.c:3066
+#: sequencer.c:3004
 #, c-format
 msgid "unable to copy '%s' to '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
 
-#: sequencer.c:3074
+#: sequencer.c:3012
 #, c-format
 msgid ""
 "You can amend the commit now, with\n"
@@ -6620,27 +6646,27 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git rebase --continue\n"
 
-#: sequencer.c:3084
+#: sequencer.c:3022
 #, c-format
 msgid "Could not apply %s... %.*s"
 msgstr "Подаването „%s“… не може да бъде приложено: „%.*s“"
 
-#: sequencer.c:3091
+#: sequencer.c:3029
 #, c-format
 msgid "Could not merge %.*s"
 msgstr "Невъзможно сливане на „%.*s“"
 
-#: sequencer.c:3105 sequencer.c:3109 builtin/difftool.c:633
+#: sequencer.c:3043 sequencer.c:3047 builtin/difftool.c:641
 #, c-format
 msgid "could not copy '%s' to '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се копира като „%s“"
 
-#: sequencer.c:3131 sequencer.c:3558 builtin/rebase.c:849 builtin/rebase.c:1582
-#: builtin/rebase.c:1953 builtin/rebase.c:2008
+#: sequencer.c:3069 sequencer.c:3506 builtin/rebase.c:850 builtin/rebase.c:1613
+#: builtin/rebase.c:1987 builtin/rebase.c:2031
 msgid "could not read index"
 msgstr "индексът не може да бъде прочетен"
 
-#: sequencer.c:3136
+#: sequencer.c:3074
 #, c-format
 msgid ""
 "execution failed: %s\n"
@@ -6655,11 +6681,11 @@ msgstr ""
 "    git rebase --continue\n"
 "\n"
 
-#: sequencer.c:3142
+#: sequencer.c:3080
 msgid "and made changes to the index and/or the working tree\n"
 msgstr "и променѝ индекса и/или работното дърво\n"
 
-#: sequencer.c:3148
+#: sequencer.c:3086
 #, c-format
 msgid ""
 "execution succeeded: %s\n"
@@ -6676,76 +6702,76 @@ msgstr ""
 "    git rebase --continue\n"
 "\n"
 
-#: sequencer.c:3209
+#: sequencer.c:3147
 #, c-format
 msgid "illegal label name: '%.*s'"
 msgstr "неправилно име на етикет: „%.*s“"
 
-#: sequencer.c:3263
+#: sequencer.c:3201
 msgid "writing fake root commit"
 msgstr "запазване на фалшиво начално подаване"
 
-#: sequencer.c:3268
+#: sequencer.c:3206
 msgid "writing squash-onto"
 msgstr "запазване на подаването, в което другите да се вкарат"
 
-#: sequencer.c:3306 builtin/rebase.c:854 builtin/rebase.c:860
+#: sequencer.c:3244 builtin/rebase.c:855 builtin/rebase.c:861
 #, c-format
 msgid "failed to find tree of %s"
 msgstr "дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито"
 
-#: sequencer.c:3324 builtin/rebase.c:873
+#: sequencer.c:3262 builtin/rebase.c:874
 msgid "could not write index"
 msgstr "индексът не може да бъде записан"
 
-#: sequencer.c:3351
+#: sequencer.c:3289
 #, c-format
 msgid "could not resolve '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да бъде открит"
 
-#: sequencer.c:3379
+#: sequencer.c:3320
 msgid "cannot merge without a current revision"
 msgstr "без текущо подаване не може да се слива"
 
-#: sequencer.c:3401
+#: sequencer.c:3342
 #, c-format
 msgid "unable to parse '%.*s'"
 msgstr "„%.*s“ не може да се анализира"
 
-#: sequencer.c:3410
+#: sequencer.c:3351
 #, c-format
 msgid "nothing to merge: '%.*s'"
 msgstr "няма нищо за сливане: „%.*s“"
 
-#: sequencer.c:3422
+#: sequencer.c:3363
 msgid "octopus merge cannot be executed on top of a [new root]"
 msgstr "върху начално подаване не може да се извърши множествено сливане"
 
-#: sequencer.c:3437
+#: sequencer.c:3378
 #, c-format
 msgid "could not get commit message of '%s'"
 msgstr "съобщението за подаване към „%s“ не може да бъде получено"
 
-#: sequencer.c:3590
+#: sequencer.c:3538
 #, c-format
 msgid "could not even attempt to merge '%.*s'"
 msgstr "сливането на „%.*s“ не може даже да започне"
 
-#: sequencer.c:3606
+#: sequencer.c:3554
 msgid "merge: Unable to write new index file"
 msgstr "сливане: новият индекс не може да бъде запазен"
 
-#: sequencer.c:3675 builtin/rebase.c:711
+#: sequencer.c:3623 builtin/rebase.c:712
 #, c-format
 msgid "Applied autostash.\n"
 msgstr "Автоматично скатаното е приложено.\n"
 
-#: sequencer.c:3687
+#: sequencer.c:3635
 #, c-format
 msgid "cannot store %s"
 msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
 
-#: sequencer.c:3690 builtin/rebase.c:727 git-rebase--preserve-merges.sh:113
+#: sequencer.c:3638 builtin/rebase.c:728 git-rebase--preserve-merges.sh:113
 #, c-format
 msgid ""
 "Applying autostash resulted in conflicts.\n"
@@ -6756,31 +6782,31 @@ msgstr ""
 "надеждно скатани.  Можете да пробвате да ги приложите чрез „git stash pop“\n"
 "или да ги изхвърлите чрез „git stash drop“, когато поискате.\n"
 
-#: sequencer.c:3751
+#: sequencer.c:3699
 #, c-format
 msgid "could not checkout %s"
 msgstr "„%s“ не може да се изтегли"
 
-#: sequencer.c:3765
+#: sequencer.c:3713
 #, c-format
 msgid "%s: not a valid OID"
 msgstr "„%s“ е неправилен идентификатор на обект"
 
-#: sequencer.c:3770 git-rebase--preserve-merges.sh:779
+#: sequencer.c:3718 git-rebase--preserve-merges.sh:779
 msgid "could not detach HEAD"
 msgstr "указателят „HEAD“ не може да се отдели"
 
-#: sequencer.c:3785
+#: sequencer.c:3733
 #, c-format
 msgid "Stopped at HEAD\n"
 msgstr "Бе спряно при „HEAD“\n"
 
-#: sequencer.c:3787
+#: sequencer.c:3735
 #, c-format
 msgid "Stopped at %s\n"
 msgstr "Бе спряно при „%s“\n"
 
-#: sequencer.c:3795
+#: sequencer.c:3743
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not execute the todo command\n"
@@ -6803,48 +6829,48 @@ msgstr ""
 "    git rebase --edit-todo\n"
 "    git rebase --continue\n"
 
-#: sequencer.c:3877
+#: sequencer.c:3827
 #, c-format
 msgid "Stopped at %s...  %.*s\n"
 msgstr "Спиране при „%s“…  %.*s\n"
 
-#: sequencer.c:3958
+#: sequencer.c:3898
 #, c-format
 msgid "unknown command %d"
 msgstr "непозната команда %d"
 
-#: sequencer.c:4003
+#: sequencer.c:3957
 msgid "could not read orig-head"
 msgstr "указателят за „orig-head“ не може да се прочете"
 
-#: sequencer.c:4008
+#: sequencer.c:3962
 msgid "could not read 'onto'"
 msgstr "указателят за „onto“ не може да се прочете"
 
-#: sequencer.c:4022
+#: sequencer.c:3976
 #, c-format
 msgid "could not update HEAD to %s"
 msgstr "„HEAD“ не може да бъде обновен до „%s“"
 
-#: sequencer.c:4115
+#: sequencer.c:4069
 msgid "cannot rebase: You have unstaged changes."
 msgstr "не може да пребазирате, защото има промени, които не са в индекса."
 
-#: sequencer.c:4124
+#: sequencer.c:4078
 msgid "cannot amend non-existing commit"
 msgstr "несъществуващо подаване не може да се поправи"
 
-#: sequencer.c:4126
+#: sequencer.c:4080
 #, c-format
 msgid "invalid file: '%s'"
 msgstr "неправилен файл: „%s“"
 
-#: sequencer.c:4128
+#: sequencer.c:4082
 #, c-format
 msgid "invalid contents: '%s'"
 msgstr "неправилно съдържание: „%s“"
 
-#: sequencer.c:4131
+#: sequencer.c:4085
 msgid ""
 "\n"
 "You have uncommitted changes in your working tree. Please, commit them\n"
@@ -6854,42 +6880,42 @@ msgstr ""
 "В работното дърво има неподадени промени.  Първо ги подайте, а след това\n"
 "отново изпълнете „git rebase --continue“."
 
-#: sequencer.c:4167 sequencer.c:4205
+#: sequencer.c:4121 sequencer.c:4159
 #, c-format
 msgid "could not write file: '%s'"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
 
-#: sequencer.c:4220
+#: sequencer.c:4174
 msgid "could not remove CHERRY_PICK_HEAD"
 msgstr "указателят „CHERRY_PICK_HEAD“ не може да бъде изтрит"
 
-#: sequencer.c:4227
+#: sequencer.c:4181
 msgid "could not commit staged changes."
 msgstr "промените в индекса не могат да бъдат подадени."
 
-#: sequencer.c:4328
+#: sequencer.c:4285
 #, c-format
 msgid "%s: can't cherry-pick a %s"
 msgstr "%s: не може да се отбере „%s“"
 
-#: sequencer.c:4332
+#: sequencer.c:4289
 #, c-format
 msgid "%s: bad revision"
 msgstr "%s: неправилна версия"
 
-#: sequencer.c:4367
+#: sequencer.c:4324
 msgid "can't revert as initial commit"
 msgstr "първоначалното подаване не може да бъде отменено"
 
-#: sequencer.c:4810
+#: sequencer.c:4774
 msgid "make_script: unhandled options"
 msgstr "make_script: неподдържани опции"
 
-#: sequencer.c:4813
+#: sequencer.c:4777
 msgid "make_script: error preparing revisions"
 msgstr "make_script: грешка при подготовката на версии"
 
-#: sequencer.c:4971
+#: sequencer.c:4935
 msgid ""
 "You can fix this with 'git rebase --edit-todo' and then run 'git rebase --"
 "continue'.\n"
@@ -6899,24 +6925,24 @@ msgstr ""
 "continue“ след това.\n"
 "Може и да преустановите пребазирането с командата „git rebase --abort“.\n"
 
-#: sequencer.c:5083 sequencer.c:5100
+#: sequencer.c:5047 sequencer.c:5064
 msgid "nothing to do"
 msgstr "няма какво да се прави"
 
-#: sequencer.c:5114
+#: sequencer.c:5078
 msgid "could not skip unnecessary pick commands"
 msgstr "излишните команди за отбиране не бяха прескочени"
 
-#: sequencer.c:5197
+#: sequencer.c:5166
 msgid "the script was already rearranged."
 msgstr "скриптът вече е преподреден."
 
-#: setup.c:123
+#: setup.c:124
 #, c-format
 msgid "'%s' is outside repository"
 msgstr "„%s“ е извън хранилището"
 
-#: setup.c:173
+#: setup.c:174
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: no such path in the working tree.\n"
@@ -6927,7 +6953,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git КОМАНДА -- ПЪТ…"
 
-#: setup.c:186
+#: setup.c:187
 #, c-format
 msgid ""
 "ambiguous argument '%s': unknown revision or path not in the working tree.\n"
@@ -6940,12 +6966,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
 
-#: setup.c:235
+#: setup.c:236
 #, c-format
 msgid "option '%s' must come before non-option arguments"
 msgstr "опцията „%s“ трябва да е преди първия аргумент, който не е опция"
 
-#: setup.c:254
+#: setup.c:255
 #, c-format
 msgid ""
 "ambiguous argument '%s': both revision and filename\n"
@@ -6957,95 +6983,95 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git КОМАНДА [ВЕРСИЯ…] -- [ФАЙЛ…]"
 
-#: setup.c:390
+#: setup.c:391
 msgid "unable to set up work tree using invalid config"
 msgstr ""
 "не може да се зададе текуща работна директория при неправилни настройки"
 
-#: setup.c:394
+#: setup.c:395
 msgid "this operation must be run in a work tree"
 msgstr "тази команда трябва да се изпълни в работно дърво"
 
-#: setup.c:540
+#: setup.c:541
 #, c-format
 msgid "Expected git repo version <= %d, found %d"
 msgstr "Очаква се версия на хранилището на git <= %d, а не %d"
 
-#: setup.c:548
+#: setup.c:549
 msgid "unknown repository extensions found:"
 msgstr "открити са непознати разширения в хранилището:"
 
-#: setup.c:567
+#: setup.c:568
 #, c-format
 msgid "error opening '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се отвори"
 
-#: setup.c:569
+#: setup.c:570
 #, c-format
 msgid "too large to be a .git file: '%s'"
 msgstr "прекалено голям файл „.git“: „%s“"
 
-#: setup.c:571
+#: setup.c:572
 #, c-format
 msgid "error reading %s"
 msgstr "грешка при прочитане на „%s“"
 
-#: setup.c:573
+#: setup.c:574
 #, c-format
 msgid "invalid gitfile format: %s"
 msgstr "неправилен формат на gitfile: %s"
 
-#: setup.c:575
+#: setup.c:576
 #, c-format
 msgid "no path in gitfile: %s"
 msgstr "липсва път в gitfile: „%s“"
 
-#: setup.c:577
+#: setup.c:578
 #, c-format
 msgid "not a git repository: %s"
 msgstr "не е хранилище на Git: %s"
 
-#: setup.c:676
+#: setup.c:677
 #, c-format
 msgid "'$%s' too big"
 msgstr "„%s“ е прекалено голям"
 
-#: setup.c:690
+#: setup.c:691
 #, c-format
 msgid "not a git repository: '%s'"
 msgstr "не е хранилище на git: „%s“"
 
-#: setup.c:719 setup.c:721 setup.c:752
+#: setup.c:720 setup.c:722 setup.c:753
 #, c-format
 msgid "cannot chdir to '%s'"
 msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
 
-#: setup.c:724 setup.c:780 setup.c:790 setup.c:829 setup.c:837
+#: setup.c:725 setup.c:781 setup.c:791 setup.c:830 setup.c:838
 msgid "cannot come back to cwd"
 msgstr "процесът не може да се върне към предишната работна директория"
 
-#: setup.c:851
+#: setup.c:852
 #, c-format
 msgid "failed to stat '%*s%s%s'"
 msgstr "не може да бъде получена информация чрез „stat“ за „%*s%s%s“"
 
-#: setup.c:1083
+#: setup.c:1090
 msgid "Unable to read current working directory"
 msgstr "Текущата работна директория не може да бъде прочетена"
 
-#: setup.c:1092 setup.c:1098
+#: setup.c:1099 setup.c:1105
 #, c-format
 msgid "cannot change to '%s'"
 msgstr "не може да се влезе в директорията „%s“"
 
-#: setup.c:1103
+#: setup.c:1110
 #, c-format
 msgid "not a git repository (or any of the parent directories): %s"
 msgstr ""
 "нито тази, нито която и да е от по-горните директории, не е хранилище на "
 "git: %s"
 
-#: setup.c:1109
+#: setup.c:1116
 #, c-format
 msgid ""
 "not a git repository (or any parent up to mount point %s)\n"
@@ -7056,7 +7082,7 @@ msgstr ""
 "Git работи в рамките на една файлова система, защото променливата на средата "
 "„GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM“ не е зададена."
 
-#: setup.c:1220
+#: setup.c:1227
 #, c-format
 msgid ""
 "problem with core.sharedRepository filemode value (0%.3o).\n"
@@ -7066,291 +7092,291 @@ msgstr ""
 "(0%.3o).\n"
 "Собственикът на файла трябва да има права за писане и четене."
 
-#: setup.c:1264
+#: setup.c:1271
 msgid "open /dev/null or dup failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „open“ или „dup“ върху „/dev/null“"
 
-#: setup.c:1279
+#: setup.c:1286
 msgid "fork failed"
 msgstr "неуспешно създаване на процес чрез „fork“"
 
-#: setup.c:1284
+#: setup.c:1291
 msgid "setsid failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „setsid“"
 
-#: sha1-file.c:453
+#: sha1-file.c:452
 #, c-format
 msgid "object directory %s does not exist; check .git/objects/info/alternates"
 msgstr ""
 "директорията за обекти „%s“ не съществува, проверете „.git/objects/info/"
 "alternates“"
 
-#: sha1-file.c:504
+#: sha1-file.c:503
 #, c-format
 msgid "unable to normalize alternate object path: %s"
 msgstr "алтернативният път към обекти не може да бъде нормализиран: „%s“"
 
-#: sha1-file.c:576
+#: sha1-file.c:575
 #, c-format
 msgid "%s: ignoring alternate object stores, nesting too deep"
 msgstr ""
 "%s: алтернативните хранилища за обекти се пренебрегват поради прекалено "
 "дълбоко влагане"
 
-#: sha1-file.c:583
+#: sha1-file.c:582
 #, c-format
 msgid "unable to normalize object directory: %s"
 msgstr "директорията за обекти „%s“ не може да бъде нормализирана"
 
-#: sha1-file.c:626
+#: sha1-file.c:625
 msgid "unable to fdopen alternates lockfile"
 msgstr "заключващият файл за алтернативите не може да се отвори с „fdopen“"
 
-#: sha1-file.c:644
+#: sha1-file.c:643
 msgid "unable to read alternates file"
 msgstr "файлът с алтернативите не може да бъде прочетен"
 
-#: sha1-file.c:651
+#: sha1-file.c:650
 msgid "unable to move new alternates file into place"
 msgstr "новият файл с алтернативите не може да бъде преместен на мястото му"
 
-#: sha1-file.c:686
+#: sha1-file.c:685
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not exist"
 msgstr "пътят „%s“ не съществува."
 
-#: sha1-file.c:712
+#: sha1-file.c:711
 #, c-format
 msgid "reference repository '%s' as a linked checkout is not supported yet."
 msgstr "все още не се поддържа еталонно хранилище „%s“ като свързано."
 
-#: sha1-file.c:718
+#: sha1-file.c:717
 #, c-format
 msgid "reference repository '%s' is not a local repository."
 msgstr "еталонното хранилище „%s“ не е локално"
 
-#: sha1-file.c:724
+#: sha1-file.c:723
 #, c-format
 msgid "reference repository '%s' is shallow"
 msgstr "еталонното хранилище „%s“ е плитко"
 
-#: sha1-file.c:732
+#: sha1-file.c:731
 #, c-format
 msgid "reference repository '%s' is grafted"
 msgstr "еталонното хранилище „%s“ е с присаждане"
 
-#: sha1-file.c:792
+#: sha1-file.c:791
 #, c-format
 msgid "invalid line while parsing alternate refs: %s"
 msgstr "неправилен ред при анализа на алтернативните указатели: „%s“"
 
-#: sha1-file.c:944
+#: sha1-file.c:943
 #, c-format
 msgid "attempting to mmap %<PRIuMAX> over limit %<PRIuMAX>"
 msgstr ""
 "неуспешен опит за „mmap“ %<PRIuMAX>, което е над позволеното %<PRIuMAX>"
 
-#: sha1-file.c:969
+#: sha1-file.c:964
 msgid "mmap failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“"
 
-#: sha1-file.c:1133
+#: sha1-file.c:1128
 #, c-format
 msgid "object file %s is empty"
 msgstr "файлът с обектите „%s“ е празен"
 
-#: sha1-file.c:1257 sha1-file.c:2396
+#: sha1-file.c:1252 sha1-file.c:2392
 #, c-format
 msgid "corrupt loose object '%s'"
 msgstr "непакетираният обект „%s“ е повреден"
 
-#: sha1-file.c:1259 sha1-file.c:2400
+#: sha1-file.c:1254 sha1-file.c:2396
 #, c-format
 msgid "garbage at end of loose object '%s'"
 msgstr "грешни данни в края на непакетирания обект „%s“"
 
-#: sha1-file.c:1301
+#: sha1-file.c:1296
 msgid "invalid object type"
 msgstr "неправилен вид обект"
 
-#: sha1-file.c:1385
+#: sha1-file.c:1380
 #, c-format
 msgid "unable to unpack %s header with --allow-unknown-type"
 msgstr ""
 "заглавната част „%s“ не може да се разпакетира с опцията „--allow-unknown-"
 "type“"
 
-#: sha1-file.c:1388
+#: sha1-file.c:1383
 #, c-format
 msgid "unable to unpack %s header"
 msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
 
-#: sha1-file.c:1394
+#: sha1-file.c:1389
 #, c-format
 msgid "unable to parse %s header with --allow-unknown-type"
 msgstr ""
 "заглавната част „%s“ не може да се анализира с опцията „--allow-unknown-type“"
 
-#: sha1-file.c:1397
+#: sha1-file.c:1392
 #, c-format
 msgid "unable to parse %s header"
 msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
 
-#: sha1-file.c:1588
+#: sha1-file.c:1584
 #, c-format
 msgid "failed to read object %s"
 msgstr "обектът „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: sha1-file.c:1592
+#: sha1-file.c:1588
 #, c-format
 msgid "replacement %s not found for %s"
 msgstr "заместителят „%s“ на „%s“ не може да бъде открит"
 
-#: sha1-file.c:1596
+#: sha1-file.c:1592
 #, c-format
 msgid "loose object %s (stored in %s) is corrupt"
 msgstr "непакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
 
-#: sha1-file.c:1600
+#: sha1-file.c:1596
 #, c-format
 msgid "packed object %s (stored in %s) is corrupt"
 msgstr "пакетираният обект „%s“ (в „%s“) е повреден"
 
-#: sha1-file.c:1703
+#: sha1-file.c:1699
 #, c-format
 msgid "unable to write file %s"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде записан"
 
-#: sha1-file.c:1710
+#: sha1-file.c:1706
 #, c-format
 msgid "unable to set permission to '%s'"
 msgstr "правата за достъп до „%s“ не могат да бъдат зададени"
 
-#: sha1-file.c:1717
+#: sha1-file.c:1713
 msgid "file write error"
 msgstr "грешка при запис на файл"
 
-#: sha1-file.c:1736
+#: sha1-file.c:1732
 msgid "error when closing loose object file"
 msgstr "грешка при затварянето на файла с непакетиран обект"
 
-#: sha1-file.c:1801
+#: sha1-file.c:1797
 #, c-format
 msgid "insufficient permission for adding an object to repository database %s"
 msgstr ""
 "няма права за добавяне на обект към базата от данни на хранилището „%s“"
 
-#: sha1-file.c:1803
+#: sha1-file.c:1799
 msgid "unable to create temporary file"
 msgstr "не може да бъде създаден временен файл"
 
-#: sha1-file.c:1827
+#: sha1-file.c:1823
 msgid "unable to write loose object file"
 msgstr "грешка при записа на файла с непакетиран обект"
 
-#: sha1-file.c:1833
+#: sha1-file.c:1829
 #, c-format
 msgid "unable to deflate new object %s (%d)"
 msgstr "новият обект „%s“ не може да се компресира с „deflate“: %d"
 
-#: sha1-file.c:1837
+#: sha1-file.c:1833
 #, c-format
 msgid "deflateEnd on object %s failed (%d)"
 msgstr "неуспешно приключване на „deflate“ върху „%s“: %d"
 
-#: sha1-file.c:1841
+#: sha1-file.c:1837
 #, c-format
 msgid "confused by unstable object source data for %s"
 msgstr "грешка поради нестабилния източник данни за обектите „%s“"
 
-#: sha1-file.c:1851 builtin/pack-objects.c:925
+#: sha1-file.c:1847 builtin/pack-objects.c:925
 #, c-format
 msgid "failed utime() on %s"
 msgstr "неуспешно задаване на време на достъп/създаване чрез „utime“ на „%s“"
 
-#: sha1-file.c:1926
+#: sha1-file.c:1922
 #, c-format
 msgid "cannot read object for %s"
 msgstr "обектът за „%s“ не може да се прочете"
 
-#: sha1-file.c:1966
+#: sha1-file.c:1962
 msgid "corrupt commit"
 msgstr "повредено подаване"
 
-#: sha1-file.c:1974
+#: sha1-file.c:1970
 msgid "corrupt tag"
 msgstr "повреден етикет"
 
-#: sha1-file.c:2073
+#: sha1-file.c:2069
 #, c-format
 msgid "read error while indexing %s"
 msgstr "грешка при четене по време на индексиране на „%s“"
 
-#: sha1-file.c:2076
+#: sha1-file.c:2072
 #, c-format
 msgid "short read while indexing %s"
 msgstr "непълно прочитане по време на индексиране на „%s“"
 
-#: sha1-file.c:2149 sha1-file.c:2158
+#: sha1-file.c:2145 sha1-file.c:2154
 #, c-format
 msgid "%s: failed to insert into database"
 msgstr "„%s“ не може да се вмъкне в базата от данни"
 
-#: sha1-file.c:2164
+#: sha1-file.c:2160
 #, c-format
 msgid "%s: unsupported file type"
 msgstr "неподдържан вид файл: „%s“"
 
-#: sha1-file.c:2188
+#: sha1-file.c:2184
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid object"
 msgstr "„%s“ е неправилен обект"
 
-#: sha1-file.c:2190
+#: sha1-file.c:2186
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid '%s' object"
 msgstr "„%s“ е неправилен обект от вид „%s“"
 
-#: sha1-file.c:2217 builtin/index-pack.c:155
+#: sha1-file.c:2213 builtin/index-pack.c:155
 #, c-format
 msgid "unable to open %s"
 msgstr "обектът „%s“ не може да бъде отворен"
 
-#: sha1-file.c:2407 sha1-file.c:2459
+#: sha1-file.c:2403 sha1-file.c:2455
 #, c-format
 msgid "hash mismatch for %s (expected %s)"
 msgstr "неправилна контролна сума за „%s“ (трябва да е %s)"
 
-#: sha1-file.c:2431
+#: sha1-file.c:2427
 #, c-format
 msgid "unable to mmap %s"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „mmap“ върху „%s“"
 
-#: sha1-file.c:2436
+#: sha1-file.c:2432
 #, c-format
 msgid "unable to unpack header of %s"
 msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде разпакетирана"
 
-#: sha1-file.c:2442
+#: sha1-file.c:2438
 #, c-format
 msgid "unable to parse header of %s"
 msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
 
-#: sha1-file.c:2453
+#: sha1-file.c:2449
 #, c-format
 msgid "unable to unpack contents of %s"
 msgstr "съдържанието на „%s“ не може да бъде разпакетирано"
 
-#: sha1-name.c:490
+#: sha1-name.c:487
 #, c-format
 msgid "short SHA1 %s is ambiguous"
 msgstr "късият SHA1 „%s“ не е еднозначен"
 
-#: sha1-name.c:501
+#: sha1-name.c:498
 msgid "The candidates are:"
 msgstr "Възможностите са:"
 
-#: sha1-name.c:800
+#: sha1-name.c:797
 msgid ""
 "Git normally never creates a ref that ends with 40 hex characters\n"
 "because it will be ignored when you just specify 40-hex. These refs\n"
@@ -7376,43 +7402,43 @@ msgstr ""
 "    git config advice.objectNameWarning false"
 
 #. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte
-#: strbuf.c:821
+#: strbuf.c:822
 #, c-format
 msgid "%u.%2.2u GiB"
 msgstr "%u.%2.2u GiB"
 
 #. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 gibibyte/second
-#: strbuf.c:823
+#: strbuf.c:824
 #, c-format
 msgid "%u.%2.2u GiB/s"
 msgstr "%u.%2.2u GiB/s"
 
 #. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte
-#: strbuf.c:831
+#: strbuf.c:832
 #, c-format
 msgid "%u.%2.2u MiB"
 msgstr "%u.%2.2u MiB"
 
 #. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 mebibyte/second
-#: strbuf.c:833
+#: strbuf.c:834
 #, c-format
 msgid "%u.%2.2u MiB/s"
 msgstr "%u.%2.2u MiB/s"
 
 #. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte
-#: strbuf.c:840
+#: strbuf.c:841
 #, c-format
 msgid "%u.%2.2u KiB"
 msgstr "%u.%2.2u KiB"
 
 #. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 kibibyte/second
-#: strbuf.c:842
+#: strbuf.c:843
 #, c-format
 msgid "%u.%2.2u KiB/s"
 msgstr "%u.%2.2u KiB/s"
 
 #. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte
-#: strbuf.c:848
+#: strbuf.c:849
 #, c-format
 msgid "%u byte"
 msgid_plural "%u bytes"
@@ -7420,7 +7446,7 @@ msgstr[0] "%u байт"
 msgstr[1] "%u байта"
 
 #. TRANSLATORS: IEC 80000-13:2008 byte/second
-#: strbuf.c:850
+#: strbuf.c:851
 #, c-format
 msgid "%u byte/s"
 msgid_plural "%u bytes/s"
@@ -7539,28 +7565,28 @@ msgstr "„ls-stat“ не може да се стартира в „..“"
 msgid "ls-tree returned unexpected return code %d"
 msgstr "„ls-tree“ завърши с неочакван изходен код: %d"
 
-#: submodule-config.c:232
+#: submodule-config.c:236
 #, c-format
 msgid "ignoring suspicious submodule name: %s"
 msgstr "игнориране на подозрително име на подмодул: „%s“"
 
-#: submodule-config.c:299
+#: submodule-config.c:303
 msgid "negative values not allowed for submodule.fetchjobs"
 msgstr "настройката „submodule.fetchjobs“ не приема отрицателни стойности"
 
-#: submodule-config.c:397
+#: submodule-config.c:401
 #, c-format
 msgid "ignoring '%s' which may be interpreted as a command-line option: %s"
 msgstr ""
 "„%s“ се прескача, защото е възможно да се тълкува като опция за командния "
 "ред: %s"
 
-#: submodule-config.c:486
+#: submodule-config.c:490
 #, c-format
 msgid "invalid value for %s"
 msgstr "Неправилна стойност за „%s“"
 
-#: submodule-config.c:755
+#: submodule-config.c:761
 #, c-format
 msgid "Could not update .gitmodules entry %s"
 msgstr "Записът „%s“ във файла „.gitmodules“ не може да бъде променен"
@@ -7595,7 +7621,7 @@ msgstr "входният файл „%s“ не може да бъде проч
 msgid "could not read from stdin"
 msgstr "от стандартния вход не може да се чете"
 
-#: trailer.c:1011 wrapper.c:701
+#: trailer.c:1011 wrapper.c:665
 #, c-format
 msgid "could not stat %s"
 msgstr "Не може да се получи информация чрез „stat“ за „%s“"
@@ -7624,48 +7650,48 @@ msgstr "временният файл не може да се преименув
 msgid "Would set upstream of '%s' to '%s' of '%s'\n"
 msgstr "Клонът „%s“ ще следи „%s“ от „%s“\n"
 
-#: transport.c:142
+#: transport.c:145
 #, c-format
 msgid "could not read bundle '%s'"
 msgstr "пратката на git „%s“ не може да бъде прочетена"
 
-#: transport.c:208
+#: transport.c:214
 #, c-format
 msgid "transport: invalid depth option '%s'"
 msgstr "transport: неправилна опция за дълбочина: %s"
 
-#: transport.c:259
+#: transport.c:266
 msgid "see protocol.version in 'git help config' for more details"
 msgstr ""
 "За повече информация вижте раздела „protocol.version“ в „git help config“"
 
-#: transport.c:260
+#: transport.c:267
 msgid "server options require protocol version 2 or later"
 msgstr "опциите на сървъра изискват поне версия 2 на протокола"
 
-#: transport.c:625
+#: transport.c:632
 msgid "could not parse transport.color.* config"
 msgstr "стойността на настройката „transport.color.*“ не може да се разпознае"
 
-#: transport.c:698
+#: transport.c:705
 msgid "support for protocol v2 not implemented yet"
 msgstr "протокол версия 2 все още не се поддържа"
 
-#: transport.c:825
+#: transport.c:831
 #, c-format
 msgid "unknown value for config '%s': %s"
 msgstr "непозната стойност за настройката „%s“: „%s“"
 
-#: transport.c:891
+#: transport.c:897
 #, c-format
 msgid "transport '%s' not allowed"
 msgstr "преносът по „%s“ не е позволен"
 
-#: transport.c:945
+#: transport.c:949
 msgid "git-over-rsync is no longer supported"
 msgstr "командата „git-over-rsync“ вече не се поддържа"
 
-#: transport.c:1040
+#: transport.c:1044
 #, c-format
 msgid ""
 "The following submodule paths contain changes that can\n"
@@ -7674,7 +7700,7 @@ msgstr ""
 "Следните пътища за подмодули съдържат промени,\n"
 "които липсват от всички отдалечени хранилища:\n"
 
-#: transport.c:1044
+#: transport.c:1048
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -7699,34 +7725,34 @@ msgstr ""
 "    git push\n"
 "\n"
 
-#: transport.c:1052
+#: transport.c:1056
 msgid "Aborting."
 msgstr "Преустановяване на действието."
 
-#: transport.c:1193
+#: transport.c:1201
 msgid "failed to push all needed submodules"
 msgstr "неуспешно изтласкване на всички необходими подмодули"
 
-#: transport.c:1340 transport-helper.c:645
+#: transport.c:1345 transport-helper.c:655
 msgid "operation not supported by protocol"
 msgstr "опцията не се поддържа от протокола"
 
-#: transport-helper.c:51 transport-helper.c:80
+#: transport-helper.c:61 transport-helper.c:90
 msgid "full write to remote helper failed"
 msgstr "неуспешен пълен запис към насрещната помощна програма"
 
-#: transport-helper.c:134
+#: transport-helper.c:144
 #, c-format
 msgid "unable to find remote helper for '%s'"
 msgstr "насрещната помощна програма за „%s“ не може да бъде открита"
 
-#: transport-helper.c:150 transport-helper.c:559
+#: transport-helper.c:160 transport-helper.c:569
 msgid "can't dup helper output fd"
 msgstr ""
 "файловият дескриптор от насрещната помощна програма не може да се дублира с "
 "„dup“"
 
-#: transport-helper.c:201
+#: transport-helper.c:211
 #, c-format
 msgid ""
 "unknown mandatory capability %s; this remote helper probably needs newer "
@@ -7735,106 +7761,111 @@ msgstr ""
 "непозната задължителна способност „%s“.  Насрещната помощна програма "
 "вероятно изисква нова версия на Git"
 
-#: transport-helper.c:207
+#: transport-helper.c:217
 msgid "this remote helper should implement refspec capability"
 msgstr ""
 "насрещната помощна програма трябва да поддържа способност за изброяване на "
 "указатели"
 
-#: transport-helper.c:274 transport-helper.c:414
+#: transport-helper.c:284 transport-helper.c:424
 #, c-format
 msgid "%s unexpectedly said: '%s'"
 msgstr "„%s“ неочаквано върна: „%s“"
 
-#: transport-helper.c:403
+#: transport-helper.c:413
 #, c-format
 msgid "%s also locked %s"
 msgstr "„%s“ заключи и „%s“"
 
-#: transport-helper.c:481
+#: transport-helper.c:491
 msgid "couldn't run fast-import"
 msgstr "неуспешно изпълнение на бързо внасяне"
 
-#: transport-helper.c:504
+#: transport-helper.c:514
 msgid "error while running fast-import"
 msgstr "грешка при изпълнението на бързо внасяне"
 
-#: transport-helper.c:533 transport-helper.c:1105
+#: transport-helper.c:543 transport-helper.c:1132
 #, c-format
 msgid "could not read ref %s"
 msgstr "указателят „%s“ не може да се прочете"
 
-#: transport-helper.c:578
+#: transport-helper.c:588
 #, c-format
 msgid "unknown response to connect: %s"
 msgstr "неочакван отговор при свързване: „%s“"
 
-#: transport-helper.c:600
+#: transport-helper.c:610
 msgid "setting remote service path not supported by protocol"
 msgstr "протоколът не поддържа задаването на път на отдалечената услуга"
 
-#: transport-helper.c:602
+#: transport-helper.c:612
 msgid "invalid remote service path"
 msgstr "неправилен път на отдалечената услуга"
 
-#: transport-helper.c:648
+#: transport-helper.c:658
 #, c-format
 msgid "can't connect to subservice %s"
 msgstr "неуспешно свързване към подуслугата „%s“"
 
-#: transport-helper.c:720
+#: transport-helper.c:734
 #, c-format
 msgid "expected ok/error, helper said '%s'"
 msgstr ""
 "очаква се или успех, или грешка, но насрещната помощна програма върна „%s“"
 
-#: transport-helper.c:773
+#: transport-helper.c:787
 #, c-format
 msgid "helper reported unexpected status of %s"
 msgstr "насрещната помощна програма завърши с неочакван изходен код: „%s“"
 
-#: transport-helper.c:834
+#: transport-helper.c:848
 #, c-format
 msgid "helper %s does not support dry-run"
 msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа проби „dry-run“"
 
-#: transport-helper.c:837
+#: transport-helper.c:851
 #, c-format
 msgid "helper %s does not support --signed"
 msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed“"
 
-#: transport-helper.c:840
+#: transport-helper.c:854
 #, c-format
 msgid "helper %s does not support --signed=if-asked"
 msgstr ""
 "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--signed=if-asked“"
 
-#: transport-helper.c:847
+#: transport-helper.c:859
+#, c-format
+msgid "helper %s does not support --atomic"
+msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опцията „--atomic“"
+
+#: transport-helper.c:865
 #, c-format
 msgid "helper %s does not support 'push-option'"
 msgstr "насрещната помощна програма „%s“ не поддържа опции за изтласкване"
 
-#: transport-helper.c:945
+#: transport-helper.c:963
 msgid "remote-helper doesn't support push; refspec needed"
 msgstr ""
 "насрещната помощна програма не поддържа изтласкване.  Необходимо е "
 "изброяване на указателите"
 
-#: transport-helper.c:950
+#: transport-helper.c:968
 #, c-format
 msgid "helper %s does not support 'force'"
 msgstr ""
 "насрещната помощна програма не поддържа „%s“ поддържа опцията „--force“"
 
-#: transport-helper.c:997
+#: transport-helper.c:1015
 msgid "couldn't run fast-export"
 msgstr "не може да се извърши бързо изнасяне"
 
-#: transport-helper.c:1002
+#: transport-helper.c:1020
 msgid "error while running fast-export"
 msgstr "грешка при изпълнението на командата за бързо изнасяне"
 
-#: transport-helper.c:1027
+#: transport-helper.c:1045
 #, c-format
 msgid ""
 "No refs in common and none specified; doing nothing.\n"
@@ -7843,47 +7874,47 @@ msgstr ""
 "Няма общи указатели, не са указани никакви указатели — нищо няма да бъде\n"
 "направено.  Пробвайте да укажете клон, напр. “master“.\n"
 
-#: transport-helper.c:1091
+#: transport-helper.c:1118
 #, c-format
 msgid "malformed response in ref list: %s"
 msgstr "неправилен отговор в списъка с указатели: „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1244
+#: transport-helper.c:1270
 #, c-format
 msgid "read(%s) failed"
 msgstr "неуспешно четене на „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1271
+#: transport-helper.c:1297
 #, c-format
 msgid "write(%s) failed"
 msgstr "неуспешен запис в „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1320
+#: transport-helper.c:1346
 #, c-format
 msgid "%s thread failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на нишката „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1324
+#: transport-helper.c:1350
 #, c-format
 msgid "%s thread failed to join: %s"
 msgstr "завършването на нишката „%s“ не може да се изчака: „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1343 transport-helper.c:1347
+#: transport-helper.c:1369 transport-helper.c:1373
 #, c-format
 msgid "can't start thread for copying data: %s"
 msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните: „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1384
+#: transport-helper.c:1410
 #, c-format
 msgid "%s process failed to wait"
 msgstr "процесът на „%s“ не успя да изчака чрез „waitpid“"
 
-#: transport-helper.c:1388
+#: transport-helper.c:1414
 #, c-format
 msgid "%s process failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „%s“"
 
-#: transport-helper.c:1406 transport-helper.c:1415
+#: transport-helper.c:1432 transport-helper.c:1441
 msgid "can't start thread for copying data"
 msgstr "неуспешно стартиране на нишка за копиране на данните"
 
@@ -7903,7 +7934,7 @@ msgstr "празно име на файл в запис в дърво"
 msgid "too-short tree file"
 msgstr "прекалено кратък файл-дърво"
 
-#: unpack-trees.c:111
+#: unpack-trees.c:110
 #, c-format
 msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -7912,7 +7943,7 @@ msgstr ""
 "Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
 "%%sПодайте или скатайте промените, за да преминете към нов клон."
 
-#: unpack-trees.c:113
+#: unpack-trees.c:112
 #, c-format
 msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:\n"
@@ -7921,7 +7952,7 @@ msgstr ""
 "Изтеглянето ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:116
+#: unpack-trees.c:115
 #, c-format
 msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -7930,7 +7961,7 @@ msgstr ""
 "Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
 "%%sПодайте или скатайте промените, за да слеете."
 
-#: unpack-trees.c:118
+#: unpack-trees.c:117
 #, c-format
 msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by merge:\n"
@@ -7939,7 +7970,7 @@ msgstr ""
 "Сливането ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:121
+#: unpack-trees.c:120
 #, c-format
 msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -7948,7 +7979,7 @@ msgstr ""
 "„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
 "%%sПодайте или скатайте промените, за да извършите „%s“."
 
-#: unpack-trees.c:123
+#: unpack-trees.c:122
 #, c-format
 msgid ""
 "Your local changes to the following files would be overwritten by %s:\n"
@@ -7957,7 +7988,7 @@ msgstr ""
 "„%s“ ще презапише локалните промени на тези файлове:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:128
+#: unpack-trees.c:127
 #, c-format
 msgid ""
 "Updating the following directories would lose untracked files in them:\n"
@@ -7966,7 +7997,7 @@ msgstr ""
 "Обновяването на следните директории ще изтрие неследените файлове в тях:\n"
 "%s"
 
-#: unpack-trees.c:132
+#: unpack-trees.c:131
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -7975,7 +8006,7 @@ msgstr ""
 "Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
 "%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да преминете на друг клон."
 
-#: unpack-trees.c:134
+#: unpack-trees.c:133
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be removed by checkout:\n"
@@ -7984,7 +8015,7 @@ msgstr ""
 "Изтеглянето ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:137
+#: unpack-trees.c:136
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -7993,7 +8024,7 @@ msgstr ""
 "Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
 "%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
 
-#: unpack-trees.c:139
+#: unpack-trees.c:138
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be removed by merge:\n"
@@ -8002,7 +8033,7 @@ msgstr ""
 "Сливането ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:142
+#: unpack-trees.c:141
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -8011,7 +8042,7 @@ msgstr ""
 "„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
 "%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
 
-#: unpack-trees.c:144
+#: unpack-trees.c:143
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be removed by %s:\n"
@@ -8020,7 +8051,7 @@ msgstr ""
 "„%s“ ще изтрие тези неследени файлове в работното дърво:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:150
+#: unpack-trees.c:149
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -8030,7 +8061,7 @@ msgstr ""
 "Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
 "%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да смените клон."
 
-#: unpack-trees.c:152
+#: unpack-trees.c:151
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be overwritten by "
@@ -8040,7 +8071,7 @@ msgstr ""
 "Изтеглянето ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:155
+#: unpack-trees.c:154
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -8049,7 +8080,7 @@ msgstr ""
 "Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
 "%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да слеете."
 
-#: unpack-trees.c:157
+#: unpack-trees.c:156
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be overwritten by merge:\n"
@@ -8058,7 +8089,7 @@ msgstr ""
 "Сливането ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:160
+#: unpack-trees.c:159
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -8067,7 +8098,7 @@ msgstr ""
 "„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
 "%%sПреместете ги или ги изтрийте, за да извършите „%s“."
 
-#: unpack-trees.c:162
+#: unpack-trees.c:161
 #, c-format
 msgid ""
 "The following untracked working tree files would be overwritten by %s:\n"
@@ -8076,12 +8107,12 @@ msgstr ""
 "„%s“ ще презапише тези неследени файлове в работното дърво:\n"
 "%%s"
 
-#: unpack-trees.c:170
+#: unpack-trees.c:169
 #, c-format
 msgid "Entry '%s' overlaps with '%s'.  Cannot bind."
 msgstr "Записът за „%s“ съвпада с този за „%s“.  Не може да се присвои."
 
-#: unpack-trees.c:173
+#: unpack-trees.c:172
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot update sparse checkout: the following entries are not up to date:\n"
@@ -8091,7 +8122,7 @@ msgstr ""
 "актуални:\n"
 "%s"
 
-#: unpack-trees.c:175
+#: unpack-trees.c:174
 #, c-format
 msgid ""
 "The following working tree files would be overwritten by sparse checkout "
@@ -8102,7 +8133,7 @@ msgstr ""
 "дърво:\n"
 "%s"
 
-#: unpack-trees.c:177
+#: unpack-trees.c:176
 #, c-format
 msgid ""
 "The following working tree files would be removed by sparse checkout "
@@ -8113,7 +8144,7 @@ msgstr ""
 "дърво:\n"
 "%s"
 
-#: unpack-trees.c:179
+#: unpack-trees.c:178
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot update submodule:\n"
@@ -8122,16 +8153,16 @@ msgstr ""
 "Подмодулът не може да бъде обновен:\n"
 "„%s“"
 
-#: unpack-trees.c:256
+#: unpack-trees.c:255
 #, c-format
 msgid "Aborting\n"
 msgstr "Преустановяване на действието\n"
 
-#: unpack-trees.c:318
+#: unpack-trees.c:317
 msgid "Updating files"
 msgstr "Обновяване на файлове"
 
-#: unpack-trees.c:350
+#: unpack-trees.c:349
 msgid ""
 "the following paths have collided (e.g. case-sensitive paths\n"
 "on a case-insensitive filesystem) and only one from the same\n"
@@ -8170,7 +8201,7 @@ msgstr "неправилен номер на порт"
 msgid "invalid '..' path segment"
 msgstr "неправилна част от пътя „..“"
 
-#: worktree.c:258 builtin/am.c:2095
+#: worktree.c:258 builtin/am.c:2084
 #, c-format
 msgid "failed to read '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да бъде прочетен"
@@ -8201,17 +8232,17 @@ msgstr "„%s“ не е файл на .git, код за грешка: %d"
 msgid "'%s' does not point back to '%s'"
 msgstr "„%s“ не сочи към обратно към „%s“"
 
-#: wrapper.c:223 wrapper.c:393
+#: wrapper.c:186 wrapper.c:356
 #, c-format
 msgid "could not open '%s' for reading and writing"
 msgstr "„%s“ не може да бъде отворен и за четене, и за запис"
 
-#: wrapper.c:424 wrapper.c:624
+#: wrapper.c:387 wrapper.c:588
 #, c-format
 msgid "unable to access '%s'"
 msgstr "няма достъп до „%s“"
 
-#: wrapper.c:632
+#: wrapper.c:596
 msgid "unable to get current working directory"
 msgstr "текущата работна директория е недостъпна"
 
@@ -8558,86 +8589,94 @@ msgstr ""
 "  (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git cherry-pick --continue“)"
 
 #: wt-status.c:1437
+msgid "  (use \"git cherry-pick --skip\" to skip this patch)"
+msgstr "  (използвайте „git cherry-pick --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
+
+#: wt-status.c:1439
 msgid "  (use \"git cherry-pick --abort\" to cancel the cherry-pick operation)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git cherry-pick --abort“, за да отмените всички действия с "
 "отбиране)"
 
-#: wt-status.c:1447
+#: wt-status.c:1449
 msgid "Revert currently in progress."
 msgstr "В момента тече отмяна на подаване."
 
-#: wt-status.c:1450
+#: wt-status.c:1452
 #, c-format
 msgid "You are currently reverting commit %s."
 msgstr "В момента отменяте подаване „%s“."
 
-#: wt-status.c:1456
+#: wt-status.c:1458
 msgid "  (fix conflicts and run \"git revert --continue\")"
 msgstr "  (коригирайте конфликтите и изпълнете „git revert --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1459
+#: wt-status.c:1461
 msgid "  (run \"git revert --continue\" to continue)"
 msgstr "  (за да продължите, изпълнете „git revert --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1462
+#: wt-status.c:1464
 msgid "  (all conflicts fixed: run \"git revert --continue\")"
 msgstr "  (всички конфликти са коригирани, изпълнете „git revert --continue“)"
 
-#: wt-status.c:1464
+#: wt-status.c:1466
+msgid "  (use \"git revert --skip\" to skip this patch)"
+msgstr "  (използвайте „git revert --skip“, за да пропуснете тази кръпка)"
+
+#: wt-status.c:1468
 msgid "  (use \"git revert --abort\" to cancel the revert operation)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git revert --abort“, за да преустановите отмяната на "
 "подаване)"
 
-#: wt-status.c:1474
+#: wt-status.c:1478
 #, c-format
 msgid "You are currently bisecting, started from branch '%s'."
 msgstr "В момента търсите двоично, като сте стартирали от клон „%s“."
 
-#: wt-status.c:1478
+#: wt-status.c:1482
 msgid "You are currently bisecting."
 msgstr "В момента търсите двоично."
 
-#: wt-status.c:1481
+#: wt-status.c:1485
 msgid "  (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
 msgstr ""
 "  (използвайте „git bisect reset“, за да се върнете към първоначалното "
 "състояние и клон)"
 
-#: wt-status.c:1690
+#: wt-status.c:1694
 msgid "On branch "
 msgstr "На клон "
 
-#: wt-status.c:1697
+#: wt-status.c:1701
 msgid "interactive rebase in progress; onto "
 msgstr "извършвате интерактивно пребазиране върху "
 
-#: wt-status.c:1699
+#: wt-status.c:1703
 msgid "rebase in progress; onto "
 msgstr "извършвате пребазиране върху "
 
-#: wt-status.c:1709
+#: wt-status.c:1713
 msgid "Not currently on any branch."
 msgstr "Извън всички клони."
 
-#: wt-status.c:1726
+#: wt-status.c:1730
 msgid "Initial commit"
 msgstr "Първоначално подаване"
 
-#: wt-status.c:1727
+#: wt-status.c:1731
 msgid "No commits yet"
 msgstr "Все още липсват подавания"
 
-#: wt-status.c:1741
+#: wt-status.c:1745
 msgid "Untracked files"
 msgstr "Неследени файлове"
 
-#: wt-status.c:1743
+#: wt-status.c:1747
 msgid "Ignored files"
 msgstr "Игнорирани файлове"
 
-#: wt-status.c:1747
+#: wt-status.c:1751
 #, c-format
 msgid ""
 "It took %.2f seconds to enumerate untracked files. 'status -uno'\n"
@@ -8649,32 +8688,32 @@ msgstr ""
 "изпълнението, но ще трябва да добавяте новите файлове ръчно.\n"
 "За повече подробности погледнете „git status help“."
 
-#: wt-status.c:1753
+#: wt-status.c:1757
 #, c-format
 msgid "Untracked files not listed%s"
 msgstr "Неследените файлове не са изведени%s"
 
-#: wt-status.c:1755
+#: wt-status.c:1759
 msgid " (use -u option to show untracked files)"
 msgstr " (използвайте опцията „-u“, за да изведете неследените файлове)"
 
-#: wt-status.c:1761
+#: wt-status.c:1765
 msgid "No changes"
 msgstr "Няма промени"
 
-#: wt-status.c:1766
+#: wt-status.c:1770
 #, c-format
 msgid "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")\n"
 msgstr ""
 "към индекса за подаване не са добавени промени (използвайте „git add“ и/или "
 "„git commit -a“)\n"
 
-#: wt-status.c:1769
+#: wt-status.c:1773
 #, c-format
 msgid "no changes added to commit\n"
 msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени\n"
 
-#: wt-status.c:1772
+#: wt-status.c:1776
 #, c-format
 msgid ""
 "nothing added to commit but untracked files present (use \"git add\" to "
@@ -8683,71 +8722,71 @@ msgstr ""
 "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове "
 "(използвайте „git add“, за да започне тяхното следене)\n"
 
-#: wt-status.c:1775
+#: wt-status.c:1779
 #, c-format
 msgid "nothing added to commit but untracked files present\n"
 msgstr "към индекса за подаване не са добавени промени, но има нови файлове\n"
 
-#: wt-status.c:1778
+#: wt-status.c:1782
 #, c-format
 msgid "nothing to commit (create/copy files and use \"git add\" to track)\n"
 msgstr ""
 "липсват каквито и да е промени (създайте или копирайте файлове и използвайте "
 "„git add“, за да започне тяхното следене)\n"
 
-#: wt-status.c:1781 wt-status.c:1786
+#: wt-status.c:1785 wt-status.c:1790
 #, c-format
 msgid "nothing to commit\n"
 msgstr "липсват каквито и да е промени\n"
 
-#: wt-status.c:1784
+#: wt-status.c:1788
 #, c-format
 msgid "nothing to commit (use -u to show untracked files)\n"
 msgstr ""
 "липсват каквито и да е промени (използвайте опцията „-u“, за да се изведат и "
 "неследените файлове)\n"
 
-#: wt-status.c:1788
+#: wt-status.c:1792
 #, c-format
 msgid "nothing to commit, working tree clean\n"
 msgstr "липсват каквито и да е промени, работното дърво е чисто\n"
 
-#: wt-status.c:1901
+#: wt-status.c:1905
 msgid "No commits yet on "
 msgstr "Все още липсват подавания в "
 
-#: wt-status.c:1905
+#: wt-status.c:1909
 msgid "HEAD (no branch)"
 msgstr "HEAD (извън клон)"
 
-#: wt-status.c:1936
+#: wt-status.c:1940
 msgid "different"
 msgstr "различен"
 
-#: wt-status.c:1938 wt-status.c:1946
+#: wt-status.c:1942 wt-status.c:1950
 msgid "behind "
 msgstr "назад с "
 
-#: wt-status.c:1941 wt-status.c:1944
+#: wt-status.c:1945 wt-status.c:1948
 msgid "ahead "
 msgstr "напред с "
 
 #. TRANSLATORS: the action is e.g. "pull with rebase"
-#: wt-status.c:2466
+#: wt-status.c:2470
 #, c-format
 msgid "cannot %s: You have unstaged changes."
 msgstr "не може да извършите „%s“, защото има промени, които не са в индекса."
 
-#: wt-status.c:2472
+#: wt-status.c:2476
 msgid "additionally, your index contains uncommitted changes."
 msgstr "освен това в индекса има неподадени промени."
 
-#: wt-status.c:2474
+#: wt-status.c:2478
 #, c-format
 msgid "cannot %s: Your index contains uncommitted changes."
 msgstr "не може да извършите „%s“, защото в индекса има неподадени промени."
 
-#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:453
+#: compat/precompose_utf8.c:58 builtin/clone.c:452
 #, c-format
 msgid "failed to unlink '%s'"
 msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
@@ -8774,7 +8813,7 @@ msgstr "изтриване на „%s“\n"
 msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
 msgstr "Промени, които и след обновяването на индекса не са добавени към него:"
 
-#: builtin/add.c:234 builtin/rev-parse.c:896
+#: builtin/add.c:234 builtin/rev-parse.c:897
 msgid "Could not read the index"
 msgstr "Индексът не може да бъде прочетен"
 
@@ -8810,8 +8849,8 @@ msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
 msgstr ""
 "Следните пътища ще бъдат игнорирани според някой от файловете „.gitignore“:\n"
 
-#: builtin/add.c:290 builtin/clean.c:909 builtin/fetch.c:147 builtin/mv.c:124
-#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:222 builtin/push.c:560
+#: builtin/add.c:290 builtin/clean.c:910 builtin/fetch.c:162 builtin/mv.c:124
+#: builtin/prune-packed.c:56 builtin/pull.c:223 builtin/push.c:547
 #: builtin/remote.c:1345 builtin/rm.c:241 builtin/send-pack.c:165
 msgid "dry run"
 msgstr "пробно изпълнение"
@@ -8869,7 +8908,7 @@ msgstr ""
 "проверка, че при пробно изпълнение всички файлове, дори и изтритите, се "
 "игнорират"
 
-#: builtin/add.c:309 builtin/update-index.c:1001
+#: builtin/add.c:309 builtin/update-index.c:1002
 msgid "override the executable bit of the listed files"
 msgstr "изрично задаване на стойността на флага дали файлът е изпълним"
 
@@ -8945,114 +8984,110 @@ msgstr "Нищо не е зададено и нищо не е добавено.\
 msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
 msgstr "Вероятно искахте да използвате „git add .“?\n"
 
-#: builtin/am.c:348
+#: builtin/am.c:347
 msgid "could not parse author script"
 msgstr "скриптът за автор не може да се анализира"
 
-#: builtin/am.c:432
+#: builtin/am.c:431
 #, c-format
 msgid "'%s' was deleted by the applypatch-msg hook"
 msgstr "„%s“ бе изтрит от куката „applypatch-msg“"
 
-#: builtin/am.c:474
+#: builtin/am.c:473
 #, c-format
 msgid "Malformed input line: '%s'."
 msgstr "Даденият входен ред е с неправилен формат: „%s“."
 
-#: builtin/am.c:512
+#: builtin/am.c:511
 #, c-format
 msgid "Failed to copy notes from '%s' to '%s'"
 msgstr "Бележката не може да се копира от „%s“ към „%s“"
 
-#: builtin/am.c:538
+#: builtin/am.c:537
 msgid "fseek failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „fseek“"
 
-#: builtin/am.c:726
+#: builtin/am.c:725
 #, c-format
 msgid "could not parse patch '%s'"
 msgstr "кръпката „%s“ не може да се анализира"
 
-#: builtin/am.c:791
+#: builtin/am.c:790
 msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
 msgstr ""
 "Само една поредица от кръпки от „StGIT“ може да бъде прилагана в даден момент"
 
-#: builtin/am.c:839
+#: builtin/am.c:838
 msgid "invalid timestamp"
 msgstr "неправилна стойност за време"
 
-#: builtin/am.c:844 builtin/am.c:856
+#: builtin/am.c:843 builtin/am.c:855
 msgid "invalid Date line"
 msgstr "неправилен ред за дата „Date“"
 
-#: builtin/am.c:851
+#: builtin/am.c:850
 msgid "invalid timezone offset"
 msgstr "неправилно отместване на часовия пояс"
 
-#: builtin/am.c:944
+#: builtin/am.c:943
 msgid "Patch format detection failed."
 msgstr "Форматът на кръпката не може да бъде определен."
 
-#: builtin/am.c:949 builtin/clone.c:407
+#: builtin/am.c:948 builtin/clone.c:406
 #, c-format
 msgid "failed to create directory '%s'"
 msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
 
-#: builtin/am.c:954
+#: builtin/am.c:953
 msgid "Failed to split patches."
 msgstr "Кръпките не могат да бъдат разделени."
 
-#: builtin/am.c:1084 builtin/commit.c:374
-msgid "unable to write index file"
-msgstr "индексът не може да бъде записан"
-
-#: builtin/am.c:1098
+#: builtin/am.c:1084
 #, c-format
 msgid "When you have resolved this problem, run \"%s --continue\"."
 msgstr "След коригирането на този проблем изпълнете „%s --continue“."
 
-#: builtin/am.c:1099
+#: builtin/am.c:1085
 #, c-format
 msgid "If you prefer to skip this patch, run \"%s --skip\" instead."
 msgstr "Ако предпочитате да прескочите тази кръпка, изпълнете „%s --skip“."
 
-#: builtin/am.c:1100
+#: builtin/am.c:1086
 #, c-format
 msgid "To restore the original branch and stop patching, run \"%s --abort\"."
 msgstr "За да се върнете към първоначалното състояние, изпълнете „%s --abort“."
 
-#: builtin/am.c:1183
+#: builtin/am.c:1169
 msgid "Patch sent with format=flowed; space at the end of lines might be lost."
 msgstr ""
 "Кръпката е пратена с форматиране „format=flowed“.  Празните знаци в края на "
 "редовете може да се загубят."
 
-#: builtin/am.c:1211
+#: builtin/am.c:1197
 msgid "Patch is empty."
 msgstr "Кръпката е празна."
 
-#: builtin/am.c:1277
+#: builtin/am.c:1262
 #, c-format
-msgid "invalid ident line: %.*s"
-msgstr "грешен ред с идентичност: %.*s"
+msgid "missing author line in commit %s"
+msgstr "липсва ред за авторство в подаването „%s“"
 
-#: builtin/am.c:1299
+#: builtin/am.c:1265
 #, c-format
-msgid "unable to parse commit %s"
-msgstr "подаването не може да бъде анализирано: %s"
+msgid "invalid ident line: %.*s"
+msgstr "грешен ред с идентичност: %.*s"
 
-#: builtin/am.c:1496
+#: builtin/am.c:1484
 msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
 msgstr ""
 "В хранилището липсват необходимите обекти-BLOB, за да се премине към тройно "
 "сливане."
 
-#: builtin/am.c:1498
+#: builtin/am.c:1486
 msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
 msgstr "Базовото дърво се реконструира от информацията в индекса…"
 
-#: builtin/am.c:1517
+#: builtin/am.c:1505
 msgid ""
 "Did you hand edit your patch?\n"
 "It does not apply to blobs recorded in its index."
@@ -9060,24 +9095,24 @@ msgstr ""
 "Кръпката не може да се приложи към обектите-BLOB в индекса.\n"
 "Да не би да сте я редактирали на ръка?"
 
-#: builtin/am.c:1523
+#: builtin/am.c:1511
 msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
 msgstr "Преминаване към прилагане на кръпка към базата и тройно сливане…"
 
-#: builtin/am.c:1549
+#: builtin/am.c:1537
 msgid "Failed to merge in the changes."
 msgstr "Неуспешно сливане на промените."
 
-#: builtin/am.c:1581
+#: builtin/am.c:1569
 msgid "applying to an empty history"
 msgstr "прилагане върху празна история"
 
-#: builtin/am.c:1628 builtin/am.c:1632
+#: builtin/am.c:1616 builtin/am.c:1620
 #, c-format
 msgid "cannot resume: %s does not exist."
 msgstr "не може да се продължи — „%s“ не съществува."
 
-#: builtin/am.c:1650
+#: builtin/am.c:1638
 msgid "Commit Body is:"
 msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
 
@@ -9085,40 +9120,44 @@ msgstr "Тялото на кръпката за прилагане е:"
 #. in your translation. The program will only accept English
 #. input at this point.
 #.
-#: builtin/am.c:1660
+#: builtin/am.c:1648
 #, c-format
 msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all: "
 msgstr ""
 "Прилагане? „y“ — да/„n“ — не/„e“ — редактиране/„v“ — преглед/„a“ — приемане "
 "на всичко:"
 
-#: builtin/am.c:1710
+#: builtin/am.c:1695 builtin/commit.c:374
+msgid "unable to write index file"
+msgstr "индексът не може да бъде записан"
+
+#: builtin/am.c:1699
 #, c-format
 msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: %s)"
 msgstr ""
 "Индексът не е чист: кръпките не могат да бъдат приложени (замърсени са: %s)"
 
-#: builtin/am.c:1750 builtin/am.c:1818
+#: builtin/am.c:1739 builtin/am.c:1807
 #, c-format
 msgid "Applying: %.*s"
 msgstr "Прилагане: %.*s"
 
-#: builtin/am.c:1767
+#: builtin/am.c:1756
 msgid "No changes -- Patch already applied."
 msgstr "Без промени — кръпката вече е приложена."
 
-#: builtin/am.c:1773
+#: builtin/am.c:1762
 #, c-format
 msgid "Patch failed at %s %.*s"
 msgstr "Неуспешно прилагане на кръпка при %s %.*s“"
 
-#: builtin/am.c:1777
+#: builtin/am.c:1766
 msgid "Use 'git am --show-current-patch' to see the failed patch"
 msgstr ""
 "За да видите неуспешно приложени кръпки, използвайте опцията „git am --show-"
 "current-patch“ to see the failed patch"
 
-#: builtin/am.c:1821
+#: builtin/am.c:1810
 msgid ""
 "No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
 "If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
@@ -9128,7 +9167,7 @@ msgstr ""
 "Ако няма друга промяна за включване в индекса, най-вероятно някоя друга\n"
 "кръпка е довела до същите промени и в такъв случай просто пропуснете тази."
 
-#: builtin/am.c:1828
+#: builtin/am.c:1817
 msgid ""
 "You still have unmerged paths in your index.\n"
 "You should 'git add' each file with resolved conflicts to mark them as "
@@ -9139,17 +9178,17 @@ msgstr ""
 "След корекция на конфликтите изпълнете „git add“ върху поправените файлове.\n"
 "За да приемете „изтрити от тях“, изпълнете „git rm“ върху изтритите файлове."
 
-#: builtin/am.c:1935 builtin/am.c:1939 builtin/am.c:1951 builtin/reset.c:329
+#: builtin/am.c:1924 builtin/am.c:1928 builtin/am.c:1940 builtin/reset.c:329
 #: builtin/reset.c:337
 #, c-format
 msgid "Could not parse object '%s'."
 msgstr "„%s“ не е разпознат като обект."
 
-#: builtin/am.c:1987
+#: builtin/am.c:1976
 msgid "failed to clean index"
 msgstr "индексът не може да бъде изчистен"
 
-#: builtin/am.c:2031
+#: builtin/am.c:2020
 msgid ""
 "You seem to have moved HEAD since the last 'am' failure.\n"
 "Not rewinding to ORIG_HEAD"
@@ -9160,149 +9199,149 @@ msgstr ""
 "сочи към\n"
 "„ORIG_HEAD“"
 
-#: builtin/am.c:2128
+#: builtin/am.c:2117
 #, c-format
 msgid "Invalid value for --patch-format: %s"
 msgstr "Неправилна стойност за „--patch-format“: „%s“"
 
-#: builtin/am.c:2164
+#: builtin/am.c:2153
 msgid "git am [<options>] [(<mbox> | <Maildir>)...]"
 msgstr "git am [ОПЦИЯ…] [(ФАЙЛ_С_ПОЩА|ДИРЕКТОРИЯ_С_ПОЩА)…]"
 
-#: builtin/am.c:2165
+#: builtin/am.c:2154
 msgid "git am [<options>] (--continue | --skip | --abort)"
 msgstr "git am [ОПЦИЯ…] (--continue | --quit | --abort)"
 
-#: builtin/am.c:2171
+#: builtin/am.c:2160
 msgid "run interactively"
 msgstr "интерактивна работа"
 
-#: builtin/am.c:2173
+#: builtin/am.c:2162
 msgid "historical option -- no-op"
 msgstr "изоставена опция, съществува по исторически причини, нищо не прави"
 
-#: builtin/am.c:2175
+#: builtin/am.c:2164
 msgid "allow fall back on 3way merging if needed"
 msgstr "да се преминава към тройно сливане при нужда."
 
-#: builtin/am.c:2176 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
-#: builtin/repack.c:296 builtin/stash.c:806
+#: builtin/am.c:2165 builtin/init-db.c:494 builtin/prune-packed.c:58
+#: builtin/repack.c:297 builtin/stash.c:812
 msgid "be quiet"
 msgstr "без извеждане на информация"
 
-#: builtin/am.c:2178
+#: builtin/am.c:2167
 msgid "add a Signed-off-by line to the commit message"
 msgstr "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението за подаване"
 
-#: builtin/am.c:2181
+#: builtin/am.c:2170
 msgid "recode into utf8 (default)"
 msgstr "прекодиране в UTF-8 (стандартно)"
 
-#: builtin/am.c:2183
+#: builtin/am.c:2172
 msgid "pass -k flag to git-mailinfo"
 msgstr "подаване на опцията „-k“ на командата „git-mailinfo“"
 
-#: builtin/am.c:2185
+#: builtin/am.c:2174
 msgid "pass -b flag to git-mailinfo"
 msgstr "подаване на опцията „-b“ на командата „git-mailinfo“"
 
-#: builtin/am.c:2187
+#: builtin/am.c:2176
 msgid "pass -m flag to git-mailinfo"
 msgstr "подаване на опцията „-m“ на командата „git-mailinfo“"
 
-#: builtin/am.c:2189
+#: builtin/am.c:2178
 msgid "pass --keep-cr flag to git-mailsplit for mbox format"
 msgstr ""
 "подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ за формат „mbox“"
 
-#: builtin/am.c:2192
+#: builtin/am.c:2181
 msgid "do not pass --keep-cr flag to git-mailsplit independent of am.keepcr"
 msgstr ""
 "без подаване на опцията „--keep-cr“ на командата „git-mailsplit“ независимо "
 "от „am.keepcr“"
 
-#: builtin/am.c:2195
+#: builtin/am.c:2184
 msgid "strip everything before a scissors line"
 msgstr "пропускане на всичко преди реда за отрязване"
 
-#: builtin/am.c:2197 builtin/am.c:2200 builtin/am.c:2203 builtin/am.c:2206
-#: builtin/am.c:2209 builtin/am.c:2212 builtin/am.c:2215 builtin/am.c:2218
-#: builtin/am.c:2224
+#: builtin/am.c:2186 builtin/am.c:2189 builtin/am.c:2192 builtin/am.c:2195
+#: builtin/am.c:2198 builtin/am.c:2201 builtin/am.c:2204 builtin/am.c:2207
+#: builtin/am.c:2213
 msgid "pass it through git-apply"
 msgstr "прекарване през „git-apply“"
 
-#: builtin/am.c:2214 builtin/commit.c:1368 builtin/fmt-merge-msg.c:671
-#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:881 builtin/merge.c:249
-#: builtin/pull.c:159 builtin/pull.c:218 builtin/rebase.c:1418
-#: builtin/repack.c:307 builtin/repack.c:311 builtin/repack.c:313
+#: builtin/am.c:2203 builtin/commit.c:1368 builtin/fmt-merge-msg.c:671
+#: builtin/fmt-merge-msg.c:674 builtin/grep.c:883 builtin/merge.c:249
+#: builtin/pull.c:160 builtin/pull.c:219 builtin/rebase.c:1442
+#: builtin/repack.c:308 builtin/repack.c:312 builtin/repack.c:314
 #: builtin/show-branch.c:650 builtin/show-ref.c:172 builtin/tag.c:403
-#: parse-options.h:141 parse-options.h:162 parse-options.h:312
+#: parse-options.h:150 parse-options.h:171 parse-options.h:312
 msgid "n"
 msgstr "БРОЙ"
 
-#: builtin/am.c:2220 builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38
-#: builtin/replace.c:554 builtin/tag.c:437 builtin/verify-tag.c:38
+#: builtin/am.c:2209 builtin/branch.c:661 builtin/for-each-ref.c:38
+#: builtin/replace.c:555 builtin/tag.c:437 builtin/verify-tag.c:38
 msgid "format"
 msgstr "ФОРМАТ"
 
-#: builtin/am.c:2221
+#: builtin/am.c:2210
 msgid "format the patch(es) are in"
 msgstr "формат на кръпките"
 
-#: builtin/am.c:2227
+#: builtin/am.c:2216
 msgid "override error message when patch failure occurs"
 msgstr "избрано от вас съобщение за грешка при прилагане на кръпки"
 
-#: builtin/am.c:2229
+#: builtin/am.c:2218
 msgid "continue applying patches after resolving a conflict"
 msgstr "продължаване на прилагането на кръпки след коригирането на конфликт"
 
-#: builtin/am.c:2232
+#: builtin/am.c:2221
 msgid "synonyms for --continue"
 msgstr "псевдоними на „--continue“"
 
-#: builtin/am.c:2235
+#: builtin/am.c:2224
 msgid "skip the current patch"
 msgstr "прескачане на текущата кръпка"
 
-#: builtin/am.c:2238
+#: builtin/am.c:2227
 msgid "restore the original branch and abort the patching operation."
 msgstr ""
 "възстановяване на първоначалното състояние на клона и преустановяване на "
 "прилагането на кръпката."
 
-#: builtin/am.c:2241
+#: builtin/am.c:2230
 msgid "abort the patching operation but keep HEAD where it is."
 msgstr ""
 "преустановяване на прилагането на кръпката без промяна към кое сочи „HEAD“."
 
-#: builtin/am.c:2244
+#: builtin/am.c:2233
 msgid "show the patch being applied."
 msgstr "показване на прилаганата кръпка."
 
-#: builtin/am.c:2248
+#: builtin/am.c:2237
 msgid "lie about committer date"
 msgstr "дата за подаване различна от първоначалната"
 
-#: builtin/am.c:2250
+#: builtin/am.c:2239
 msgid "use current timestamp for author date"
 msgstr "използване на текущото време като това за автор"
 
-#: builtin/am.c:2252 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1511
-#: builtin/merge.c:286 builtin/pull.c:193 builtin/rebase.c:489
-#: builtin/rebase.c:1459 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:418
+#: builtin/am.c:2241 builtin/commit-tree.c:120 builtin/commit.c:1511
+#: builtin/merge.c:286 builtin/pull.c:194 builtin/rebase.c:490
+#: builtin/rebase.c:1483 builtin/revert.c:117 builtin/tag.c:418
 msgid "key-id"
 msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_КЛЮЧ"
 
-#: builtin/am.c:2253 builtin/rebase.c:490 builtin/rebase.c:1460
+#: builtin/am.c:2242 builtin/rebase.c:491 builtin/rebase.c:1484
 msgid "GPG-sign commits"
 msgstr "подписване на подаванията с GPG"
 
-#: builtin/am.c:2256
+#: builtin/am.c:2245
 msgid "(internal use for git-rebase)"
 msgstr "(ползва се вътрешно за „git-rebase“)"
 
-#: builtin/am.c:2274
+#: builtin/am.c:2263
 msgid ""
 "The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
 "it will be removed. Please do not use it anymore."
@@ -9310,18 +9349,18 @@ msgstr ""
 "Опциите „-b“/„--binary“ отдавна не правят нищо и\n"
 "ще бъдат премахнати в бъдеще.  Не ги ползвайте."
 
-#: builtin/am.c:2281
+#: builtin/am.c:2270
 msgid "failed to read the index"
 msgstr "неуспешно изчитане на индекса"
 
-#: builtin/am.c:2296
+#: builtin/am.c:2285
 #, c-format
 msgid "previous rebase directory %s still exists but mbox given."
 msgstr ""
 "предишната директория за пребазиране „%s“ все още съществува, а е зададен "
 "файл „mbox“."
 
-#: builtin/am.c:2320
+#: builtin/am.c:2309
 #, c-format
 msgid ""
 "Stray %s directory found.\n"
@@ -9330,11 +9369,11 @@ msgstr ""
 "Открита е излишна директория „%s“.\n"
 "Можете да я изтриете с командата „git am --abort“."
 
-#: builtin/am.c:2326
+#: builtin/am.c:2315
 msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
 msgstr "В момента не тече операция по коригиране и няма как да се продължи."
 
-#: builtin/am.c:2336
+#: builtin/am.c:2325
 msgid "interactive mode requires patches on the command line"
 msgstr "интерактивният режим изисква кръпки на командния ред"
 
@@ -9652,171 +9691,171 @@ msgstr "опцията „--bisect-next-check“ изисква 2 или 3 ар
 msgid "--bisect-terms requires 0 or 1 argument"
 msgstr "опцията „--bisect-terms“ изисква 0 или 1 аргумента"
 
-#: builtin/blame.c:32
+#: builtin/blame.c:31
 msgid "git blame [<options>] [<rev-opts>] [<rev>] [--] <file>"
 msgstr "git blame [ОПЦИЯ…] [ОПЦИЯ_ЗА_ВЕРСИЯТА…] [ВЕРСИЯ] [--] ФАЙЛ"
 
-#: builtin/blame.c:37
+#: builtin/blame.c:36
 msgid "<rev-opts> are documented in git-rev-list(1)"
 msgstr "ОПЦИИте_ЗА_ВЕРСИЯТА са документирани в ръководството git-rev-list(1)"
 
-#: builtin/blame.c:410
+#: builtin/blame.c:409
 #, c-format
 msgid "expecting a color: %s"
 msgstr "трябва да е цвят: %s"
 
-#: builtin/blame.c:417
+#: builtin/blame.c:416
 msgid "must end with a color"
 msgstr "трябва да завършва с цвят"
 
-#: builtin/blame.c:730
+#: builtin/blame.c:729
 #, c-format
 msgid "invalid color '%s' in color.blame.repeatedLines"
 msgstr "неправилен цвят „%s“ в „color.blame.repeatedLines“"
 
-#: builtin/blame.c:748
+#: builtin/blame.c:747
 msgid "invalid value for blame.coloring"
 msgstr "неправилна стойност за „blame.coloring“"
 
-#: builtin/blame.c:823
+#: builtin/blame.c:822
 #, c-format
 msgid "cannot find revision %s to ignore"
 msgstr "версията за прескачане „%s“ не може да бъде открита"
 
-#: builtin/blame.c:845
+#: builtin/blame.c:844
 msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
 msgstr "Извеждане на авторството с намирането му, последователно"
 
-#: builtin/blame.c:846
+#: builtin/blame.c:845
 msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
 msgstr ""
 "Извеждане на празни суми по SHA1 за граничните подавания (стандартно опцията "
 "е изключена)"
 
-#: builtin/blame.c:847
+#: builtin/blame.c:846
 msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
 msgstr ""
 "Началните подавания да не се считат за гранични (стандартно опцията е "
 "изключена)"
 
-#: builtin/blame.c:848
+#: builtin/blame.c:847
 msgid "Show work cost statistics"
 msgstr "Извеждане на статистика за извършените действия"
 
-#: builtin/blame.c:849
+#: builtin/blame.c:848
 msgid "Force progress reporting"
 msgstr "Принудително извеждане на напредъка"
 
-#: builtin/blame.c:850
+#: builtin/blame.c:849
 msgid "Show output score for blame entries"
 msgstr "Извеждане на допълнителна информация за определянето на авторството"
 
-#: builtin/blame.c:851
+#: builtin/blame.c:850
 msgid "Show original filename (Default: auto)"
 msgstr ""
 "Извеждане на първоначалното име на файл (стандартно това е автоматично)"
 
-#: builtin/blame.c:852
+#: builtin/blame.c:851
 msgid "Show original linenumber (Default: off)"
 msgstr ""
 "Извеждане на първоначалният номер на ред (стандартно опцията е изключена)"
 
-#: builtin/blame.c:853
+#: builtin/blame.c:852
 msgid "Show in a format designed for machine consumption"
 msgstr "Извеждане във формат за по-нататъшна обработка"
 
-#: builtin/blame.c:854
+#: builtin/blame.c:853
 msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
 msgstr ""
 "Извеждане във формат за команди от потребителско ниво с информация на всеки "
 "ред"
 
-#: builtin/blame.c:855
+#: builtin/blame.c:854
 msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
 msgstr ""
 "Използване на същия формат като „git-annotate“ (стандартно опцията е "
 "изключена)"
 
-#: builtin/blame.c:856
+#: builtin/blame.c:855
 msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
 msgstr "Извеждане на неформатирани времена (стандартно опцията е изключена)"
 
-#: builtin/blame.c:857
+#: builtin/blame.c:856
 msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
 msgstr "Извеждане на пълните суми по SHA1 (стандартно опцията е изключена)"
 
-#: builtin/blame.c:858
+#: builtin/blame.c:857
 msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
 msgstr "Без име на автор и време на промяна (стандартно опцията е изключена)"
 
-#: builtin/blame.c:859
+#: builtin/blame.c:858
 msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
 msgstr ""
 "Извеждане на е-пощата на автора, а не името му (стандартно опцията е "
 "изключена)"
 
-#: builtin/blame.c:860
+#: builtin/blame.c:859
 msgid "Ignore whitespace differences"
 msgstr "Без разлики в знаците за интервали"
 
-#: builtin/blame.c:861 builtin/log.c:1629
+#: builtin/blame.c:860 builtin/log.c:1630
 msgid "rev"
 msgstr "ВЕРС"
 
-#: builtin/blame.c:861
+#: builtin/blame.c:860
 msgid "Ignore <rev> when blaming"
 msgstr "Прескачане на ВЕРСията при извеждане на авторството"
 
-#: builtin/blame.c:862
+#: builtin/blame.c:861
 msgid "Ignore revisions from <file>"
 msgstr "Прескачане на версиите указани във ФАЙЛа при извеждане на авторството"
 
-#: builtin/blame.c:863
+#: builtin/blame.c:862
 msgid "color redundant metadata from previous line differently"
 msgstr ""
 "оцветяване на повтарящите се метаданни от предишния ред в различен цвят"
 
-#: builtin/blame.c:864
+#: builtin/blame.c:863
 msgid "color lines by age"
 msgstr "оцветяване на редовете по възраст"
 
-#: builtin/blame.c:871
+#: builtin/blame.c:870
 msgid "Use an experimental heuristic to improve diffs"
 msgstr "Подобряване на разликите чрез експериментална евристика"
 
-#: builtin/blame.c:873
+#: builtin/blame.c:872
 msgid "Spend extra cycles to find better match"
 msgstr "Допълнителни изчисления за по-добри резултати"
 
-#: builtin/blame.c:874
+#: builtin/blame.c:873
 msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
 msgstr "Изчитане на версиите от ФАЙЛ, а не чрез изпълнение на „git-rev-list“"
 
-#: builtin/blame.c:875
+#: builtin/blame.c:874
 msgid "Use <file>'s contents as the final image"
 msgstr "Използване на съдържанието на ФАЙЛа като крайно положение"
 
-#: builtin/blame.c:876 builtin/blame.c:877
+#: builtin/blame.c:875 builtin/blame.c:876
 msgid "score"
 msgstr "напасване на редовете"
 
-#: builtin/blame.c:876
+#: builtin/blame.c:875
 msgid "Find line copies within and across files"
 msgstr ""
 "Търсене на копирани редове както в рамките на един файл, така и от един файл "
 "към друг"
 
-#: builtin/blame.c:877
+#: builtin/blame.c:876
 msgid "Find line movements within and across files"
 msgstr ""
 "Търсене на преместени редове както в рамките на един файл, така и от един "
 "файл към друг"
 
-#: builtin/blame.c:878
+#: builtin/blame.c:877
 msgid "n,m"
 msgstr "n,m"
 
-#: builtin/blame.c:878
+#: builtin/blame.c:877
 msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
 msgstr ""
 "Информация само за редовете в диапазона от n до m включително.  Броенето "
@@ -10059,7 +10098,7 @@ msgstr "задаване на режима на следене (виж git-pull(
 msgid "do not use"
 msgstr "да не се ползва"
 
-#: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:485
+#: builtin/branch.c:626 builtin/rebase.c:486
 msgid "upstream"
 msgstr "клон-източник"
 
@@ -10171,7 +10210,7 @@ msgstr "подредбата и филтрирането третират едн
 msgid "format to use for the output"
 msgstr "ФОРМАТ за изхода"
 
-#: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:761
+#: builtin/branch.c:684 builtin/clone.c:760
 msgid "HEAD not found below refs/heads!"
 msgstr "В директорията „refs/heads“ липсва файл „HEAD“"
 
@@ -10274,7 +10313,7 @@ msgstr "За създаването на пратка е необходимо х
 msgid "Need a repository to unbundle."
 msgstr "За приемането на пратка е необходимо хранилище."
 
-#: builtin/cat-file.c:594
+#: builtin/cat-file.c:595
 msgid ""
 "git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
 "p | <type> | --textconv | --filters) [--path=<path>] <object>"
@@ -10282,7 +10321,7 @@ msgstr ""
 "git cat-file (-t [--allow-unknown-type] | -s [--allow-unknown-type] | -e | -"
 "p | ВИД | --textconv --filters) [--path=ПЪТ] ОБЕКТ"
 
-#: builtin/cat-file.c:595
+#: builtin/cat-file.c:596
 msgid ""
 "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
 "filters]"
@@ -10290,79 +10329,79 @@ msgstr ""
 "git cat-file (--batch | --batch-check) [--follow-symlinks] [--textconv | --"
 "filters]"
 
-#: builtin/cat-file.c:616
+#: builtin/cat-file.c:617
 msgid "only one batch option may be specified"
 msgstr "може да укажете само една пакетна опция"
 
-#: builtin/cat-file.c:634
+#: builtin/cat-file.c:635
 msgid "<type> can be one of: blob, tree, commit, tag"
 msgstr ""
 "ВИДът може да е: „blob“ (BLOB), „tree“ (дърво), „commit“ (подаване), "
 "„tag“ (етикет)"
 
-#: builtin/cat-file.c:635
+#: builtin/cat-file.c:636
 msgid "show object type"
 msgstr "извеждане на вида на обект"
 
-#: builtin/cat-file.c:636
+#: builtin/cat-file.c:637
 msgid "show object size"
 msgstr "извеждане на размера на обект"
 
-#: builtin/cat-file.c:638
+#: builtin/cat-file.c:639
 msgid "exit with zero when there's no error"
 msgstr "изход с 0, когато няма грешка"
 
-#: builtin/cat-file.c:639
+#: builtin/cat-file.c:640
 msgid "pretty-print object's content"
 msgstr "форматирано извеждане на съдържанието на обекта"
 
-#: builtin/cat-file.c:641
+#: builtin/cat-file.c:642
 msgid "for blob objects, run textconv on object's content"
 msgstr ""
 "да се стартира програмата зададена в настройката „textconv“ за преобразуване "
 "на съдържанието на обекта-BLOB"
 
-#: builtin/cat-file.c:643
+#: builtin/cat-file.c:644
 msgid "for blob objects, run filters on object's content"
 msgstr ""
 "да се стартират програмите за преобразуване на съдържанието на обектите-BLOB"
 
-#: builtin/cat-file.c:644 git-submodule.sh:936
+#: builtin/cat-file.c:645 git-submodule.sh:936
 msgid "blob"
 msgstr "обект-BLOB"
 
-#: builtin/cat-file.c:645
+#: builtin/cat-file.c:646
 msgid "use a specific path for --textconv/--filters"
 msgstr "опциите „--textconv“/„--filters“ изискват път"
 
-#: builtin/cat-file.c:647
+#: builtin/cat-file.c:648
 msgid "allow -s and -t to work with broken/corrupt objects"
 msgstr "позволяване на опциите „-s“ и „-t“ да работят с повредени обекти"
 
-#: builtin/cat-file.c:648
+#: builtin/cat-file.c:649
 msgid "buffer --batch output"
 msgstr "буфериране на изхода от „--batch“"
 
-#: builtin/cat-file.c:650
+#: builtin/cat-file.c:651
 msgid "show info and content of objects fed from the standard input"
 msgstr ""
 "извеждане на информация и съдържание на обектите подадени на стандартния вход"
 
-#: builtin/cat-file.c:654
+#: builtin/cat-file.c:655
 msgid "show info about objects fed from the standard input"
 msgstr "извеждане на информация за обектите подадени на стандартния вход"
 
-#: builtin/cat-file.c:658
+#: builtin/cat-file.c:659
 msgid "follow in-tree symlinks (used with --batch or --batch-check)"
 msgstr ""
 "следване на символните връзки сочещи в дървото (ползва се с „--batch“ или „--"
 "batch-check“)"
 
-#: builtin/cat-file.c:660
+#: builtin/cat-file.c:661
 msgid "show all objects with --batch or --batch-check"
 msgstr "извеждане на всички обекти с „--batch“ или „--batch-check“"
 
-#: builtin/cat-file.c:662
+#: builtin/cat-file.c:663
 msgid "do not order --batch-all-objects output"
 msgstr "без подреждане на изхода от „--batch-all-objects“"
 
@@ -10390,8 +10429,8 @@ msgstr "изчитане на имената на файловете от ста
 msgid "terminate input and output records by a NUL character"
 msgstr "разделяне на входните и изходните записи с нулевия знак „NUL“"
 
-#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1433 builtin/gc.c:538
-#: builtin/worktree.c:507
+#: builtin/check-ignore.c:21 builtin/checkout.c:1433 builtin/gc.c:537
+#: builtin/worktree.c:506
 msgid "suppress progress reporting"
 msgstr "без показване на напредъка"
 
@@ -10483,7 +10522,7 @@ msgstr "записване на съдържанието във временни
 #: builtin/checkout-index.c:178 builtin/column.c:31
 #: builtin/submodule--helper.c:1373 builtin/submodule--helper.c:1376
 #: builtin/submodule--helper.c:1384 builtin/submodule--helper.c:1857
-#: builtin/worktree.c:680
+#: builtin/worktree.c:679
 msgid "string"
 msgstr "НИЗ"
 
@@ -10511,99 +10550,99 @@ msgstr "git switch [ОПЦИЯ…] КЛОН"
 msgid "git restore [<options>] [--source=<branch>] <file>..."
 msgstr "git restore [ОПЦИЯ…] [--source=КЛОН] ФАЙЛ…"
 
-#: builtin/checkout.c:172 builtin/checkout.c:211
+#: builtin/checkout.c:173 builtin/checkout.c:212
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have our version"
 msgstr "вашата версия липсва в пътя „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:174 builtin/checkout.c:213
+#: builtin/checkout.c:175 builtin/checkout.c:214
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have their version"
 msgstr "чуждата версия липсва в пътя „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:190
+#: builtin/checkout.c:191
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
 msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:240
+#: builtin/checkout.c:241
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have necessary versions"
 msgstr "някоя от необходимите версии липсва в пътя „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:258
+#: builtin/checkout.c:259
 #, c-format
 msgid "path '%s': cannot merge"
 msgstr "пътят „%s“ не може да бъде слян"
 
-#: builtin/checkout.c:274
+#: builtin/checkout.c:275
 #, c-format
 msgid "Unable to add merge result for '%s'"
 msgstr "Резултатът за „%s“ не може да бъде слян"
 
-#: builtin/checkout.c:374
+#: builtin/checkout.c:375
 #, c-format
 msgid "Recreated %d merge conflict"
 msgid_plural "Recreated %d merge conflicts"
 msgstr[0] "Пресъздаден е %d конфликт при сливане"
 msgstr[1] "Пресъздадени са %d конфликта при сливане"
 
-#: builtin/checkout.c:379
+#: builtin/checkout.c:380
 #, c-format
 msgid "Updated %d path from %s"
 msgid_plural "Updated %d paths from %s"
 msgstr[0] "Обновен е %d път от „%s“"
 msgstr[1] "Обновени са %d пътя от „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:386
+#: builtin/checkout.c:387
 #, c-format
 msgid "Updated %d path from the index"
 msgid_plural "Updated %d paths from the index"
 msgstr[0] "Обновен е %d път от индекса"
 msgstr[1] "Обновени са %d пътя от индекса"
 
-#: builtin/checkout.c:409 builtin/checkout.c:412 builtin/checkout.c:415
-#: builtin/checkout.c:419
+#: builtin/checkout.c:410 builtin/checkout.c:413 builtin/checkout.c:416
+#: builtin/checkout.c:420
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with updating paths"
 msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с обновяването на пътища"
 
-#: builtin/checkout.c:422 builtin/checkout.c:425
+#: builtin/checkout.c:423 builtin/checkout.c:426
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with %s"
 msgstr "опцията „%s“ е несъвместима с „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:429
+#: builtin/checkout.c:430
 #, c-format
 msgid "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time."
 msgstr ""
 "Невъзможно е едновременно да обновявате пътища и да преминете към клона „%s“."
 
-#: builtin/checkout.c:433
+#: builtin/checkout.c:434
 #, c-format
 msgid "neither '%s' or '%s' is specified"
 msgstr "не е указано нито „%s“, нито „%s“"
 
-#: builtin/checkout.c:437
+#: builtin/checkout.c:438
 #, c-format
 msgid "'%s' must be used when '%s' is not specified"
 msgstr "опцията „%s“ е задължителна, когато „%s“ не е зададена"
 
-#: builtin/checkout.c:442 builtin/checkout.c:447
+#: builtin/checkout.c:443 builtin/checkout.c:448
 #, c-format
 msgid "'%s' or '%s' cannot be used with %s"
 msgstr "опцията „%3$s“ е несъвместима както с „%1$s“, така и с „%2$s“"
 
-#: builtin/checkout.c:506 builtin/checkout.c:513
+#: builtin/checkout.c:507 builtin/checkout.c:514
 #, c-format
 msgid "path '%s' is unmerged"
 msgstr "пътят „%s“ не е слят"
 
-#: builtin/checkout.c:679
+#: builtin/checkout.c:680
 msgid "you need to resolve your current index first"
 msgstr "първо трябва да коригирате индекса си"
 
-#: builtin/checkout.c:729
+#: builtin/checkout.c:730
 #, c-format
 msgid ""
 "cannot continue with staged changes in the following files:\n"
@@ -10613,11 +10652,6 @@ msgstr ""
 "индекса:\n"
 "%s"
 
-#: builtin/checkout.c:736
-#, c-format
-msgid "staged changes in the following files may be lost: %s"
-msgstr "локалните промени в тези файлове ще се презапишат: %s"
-
 #: builtin/checkout.c:833
 #, c-format
 msgid "Can not do reflog for '%s': %s\n"
@@ -10627,7 +10661,7 @@ msgstr "Журналът на указателите за „%s“ не може
 msgid "HEAD is now at"
 msgstr "Указателят „HEAD“ в момента сочи към"
 
-#: builtin/checkout.c:879 builtin/clone.c:714
+#: builtin/checkout.c:879 builtin/clone.c:713
 msgid "unable to update HEAD"
 msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде обновен"
 
@@ -10740,7 +10774,7 @@ msgstr ""
 "„%s“ може да е както локален файл, така и следящ клон.  За уточняване\n"
 "ползвайте разделителя „--“ (и евентуално опцията „--no-guess“)"
 
-#: builtin/checkout.c:1243 builtin/worktree.c:291 builtin/worktree.c:456
+#: builtin/checkout.c:1243 builtin/worktree.c:290 builtin/worktree.c:455
 #, c-format
 msgid "invalid reference: %s"
 msgstr "неправилен указател: %s"
@@ -10846,9 +10880,9 @@ msgstr ""
 msgid "missing branch or commit argument"
 msgstr "липсва аргумент — клон или подаване"
 
-#: builtin/checkout.c:1437 builtin/clone.c:91 builtin/fetch.c:151
-#: builtin/merge.c:285 builtin/pull.c:137 builtin/push.c:575
-#: builtin/send-pack.c:174
+#: builtin/checkout.c:1437 builtin/clone.c:90 builtin/commit-graph.c:59
+#: builtin/commit-graph.c:180 builtin/fetch.c:166 builtin/merge.c:285
+#: builtin/pull.c:138 builtin/push.c:562 builtin/send-pack.c:174
 msgid "force progress reporting"
 msgstr "извеждане на напредъка"
 
@@ -10856,7 +10890,7 @@ msgstr "извеждане на напредъка"
 msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
 msgstr "извършване на тройно сливане с новия клон"
 
-#: builtin/checkout.c:1439 builtin/log.c:1617 parse-options.h:318
+#: builtin/checkout.c:1439 builtin/log.c:1618 parse-options.h:318
 msgid "style"
 msgstr "СТИЛ"
 
@@ -10864,7 +10898,7 @@ msgstr "СТИЛ"
 msgid "conflict style (merge or diff3)"
 msgstr "действие при конфликт (сливане или тройна разлика)"
 
-#: builtin/checkout.c:1452 builtin/worktree.c:504
+#: builtin/checkout.c:1452 builtin/worktree.c:503
 msgid "detach HEAD at named commit"
 msgstr "отделяне на указателя „HEAD“ към указаното подаване"
 
@@ -10981,9 +11015,9 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    checkout.defaultRemote=origin"
 
-#: builtin/checkout.c:1691 builtin/checkout.c:1693 builtin/checkout.c:1733
-#: builtin/checkout.c:1735 builtin/clone.c:121 builtin/remote.c:169
-#: builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:500 builtin/worktree.c:502
+#: builtin/checkout.c:1691 builtin/checkout.c:1693 builtin/checkout.c:1742
+#: builtin/checkout.c:1744 builtin/clone.c:120 builtin/remote.c:169
+#: builtin/remote.c:171 builtin/worktree.c:499 builtin/worktree.c:501
 msgid "branch"
 msgstr "клон"
 
@@ -11009,41 +11043,41 @@ msgstr ""
 msgid "use overlay mode (default)"
 msgstr "използване на припокриващ режим (стандартно)"
 
-#: builtin/checkout.c:1734
+#: builtin/checkout.c:1743
 msgid "create and switch to a new branch"
 msgstr "създаване и преминаване към нов клон"
 
-#: builtin/checkout.c:1736
+#: builtin/checkout.c:1745
 msgid "create/reset and switch to a branch"
 msgstr "създаване/зануляване на клон и преминаване към него"
 
-#: builtin/checkout.c:1738
+#: builtin/checkout.c:1747
 msgid "second guess 'git switch <no-such-branch>'"
 msgstr ""
 "опит за отгатване на име на клон след неуспешен опит с „git switch "
 "НЕСЪЩЕСТВУВАЩ_КЛОН“"
 
-#: builtin/checkout.c:1740
+#: builtin/checkout.c:1749
 msgid "throw away local modifications"
 msgstr "зануляване на локалните промени"
 
-#: builtin/checkout.c:1772
+#: builtin/checkout.c:1781
 msgid "which tree-ish to checkout from"
 msgstr "към кой указател към дърво да се премине"
 
-#: builtin/checkout.c:1774
+#: builtin/checkout.c:1783
 msgid "restore the index"
 msgstr "възстановяване на индекса"
 
-#: builtin/checkout.c:1776
+#: builtin/checkout.c:1785
 msgid "restore the working tree (default)"
 msgstr "възстановяване на работното дърво (стандартно)"
 
-#: builtin/checkout.c:1778
+#: builtin/checkout.c:1787
 msgid "ignore unmerged entries"
 msgstr "пренебрегване на неслетите елементи"
 
-#: builtin/checkout.c:1779
+#: builtin/checkout.c:1788
 msgid "use overlay mode"
 msgstr "използване на припокриващ режим"
 
@@ -11082,7 +11116,7 @@ msgstr "файлът „%s“ не може да бъде изтрит"
 msgid "could not lstat %s\n"
 msgstr "не може да се получи информация чрез „lstat“ за „%s“\n"
 
-#: builtin/clean.c:300 git-add--interactive.perl:593
+#: builtin/clean.c:301 git-add--interactive.perl:593
 #, c-format
 msgid ""
 "Prompt help:\n"
@@ -11095,7 +11129,7 @@ msgstr ""
 "ПРЕФИКС    — избор на единствен обект по този уникален префикс\n"
 "           — (празно) нищо да не се избира\n"
 
-#: builtin/clean.c:304 git-add--interactive.perl:602
+#: builtin/clean.c:305 git-add--interactive.perl:602
 #, c-format
 msgid ""
 "Prompt help:\n"
@@ -11116,39 +11150,39 @@ msgstr ""
 "*          — избиране на всички обекти\n"
 "           — (празно) завършване на избирането\n"
 
-#: builtin/clean.c:520 git-add--interactive.perl:568
+#: builtin/clean.c:521 git-add--interactive.perl:568
 #: git-add--interactive.perl:573
 #, c-format, perl-format
 msgid "Huh (%s)?\n"
 msgstr "Неправилен избор (%s).\n"
 
-#: builtin/clean.c:662
+#: builtin/clean.c:663
 #, c-format
 msgid "Input ignore patterns>> "
 msgstr "Шаблони за игнорирани елементи≫ "
 
-#: builtin/clean.c:699
+#: builtin/clean.c:700
 #, c-format
 msgid "WARNING: Cannot find items matched by: %s"
 msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никой обект не напасва на „%s“"
 
-#: builtin/clean.c:720
+#: builtin/clean.c:721
 msgid "Select items to delete"
 msgstr "Избиране на обекти за изтриване"
 
 #. TRANSLATORS: Make sure to keep [y/N] as is
-#: builtin/clean.c:761
+#: builtin/clean.c:762
 #, c-format
 msgid "Remove %s [y/N]? "
 msgstr "Да се изтрие ли „%s“? „y“ —  да, „N“ — НЕ"
 
 #
-#: builtin/clean.c:786 git-add--interactive.perl:1763
+#: builtin/clean.c:787 git-add--interactive.perl:1763
 #, c-format
 msgid "Bye.\n"
 msgstr "Изход.\n"
 
-#: builtin/clean.c:794
+#: builtin/clean.c:795
 msgid ""
 "clean               - start cleaning\n"
 "filter by pattern   - exclude items from deletion\n"
@@ -11166,64 +11200,64 @@ msgstr ""
 "help                — този край\n"
 "?                   — подсказка за шаблоните"
 
-#: builtin/clean.c:821 git-add--interactive.perl:1849
+#: builtin/clean.c:822 git-add--interactive.perl:1849
 msgid "*** Commands ***"
 msgstr "●●● Команди ●●●"
 
-#: builtin/clean.c:822 git-add--interactive.perl:1846
+#: builtin/clean.c:823 git-add--interactive.perl:1846
 msgid "What now"
 msgstr "Избор на следващо действие"
 
-#: builtin/clean.c:830
+#: builtin/clean.c:831
 msgid "Would remove the following item:"
 msgid_plural "Would remove the following items:"
 msgstr[0] "Следният обект ще бъде изтрит:"
 msgstr[1] "Следните обекти ще бъдат изтрити:"
 
-#: builtin/clean.c:846
+#: builtin/clean.c:847
 msgid "No more files to clean, exiting."
 msgstr "Файловете за изчистване свършиха.  Изход от програмата."
 
-#: builtin/clean.c:908
+#: builtin/clean.c:909
 msgid "do not print names of files removed"
 msgstr "без извеждане на имената на файловете, които ще бъдат изтрити"
 
-#: builtin/clean.c:910
+#: builtin/clean.c:911
 msgid "force"
 msgstr "принудително изтриване"
 
-#: builtin/clean.c:911
+#: builtin/clean.c:912
 msgid "interactive cleaning"
 msgstr "интерактивно изтриване"
 
-#: builtin/clean.c:913
+#: builtin/clean.c:914
 msgid "remove whole directories"
 msgstr "изтриване на цели директории"
 
-#: builtin/clean.c:914 builtin/describe.c:546 builtin/describe.c:548
-#: builtin/grep.c:899 builtin/log.c:176 builtin/log.c:178
-#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:413 builtin/name-rev.c:415
+#: builtin/clean.c:915 builtin/describe.c:548 builtin/describe.c:550
+#: builtin/grep.c:901 builtin/log.c:176 builtin/log.c:178
+#: builtin/ls-files.c:557 builtin/name-rev.c:417 builtin/name-rev.c:419
 #: builtin/show-ref.c:179
 msgid "pattern"
 msgstr "ШАБЛОН"
 
-#: builtin/clean.c:915
+#: builtin/clean.c:916
 msgid "add <pattern> to ignore rules"
 msgstr "добавяне на ШАБЛОН от файлове, които да не се трият"
 
-#: builtin/clean.c:916
+#: builtin/clean.c:917
 msgid "remove ignored files, too"
 msgstr "изтриване и на игнорираните файлове"
 
-#: builtin/clean.c:918
+#: builtin/clean.c:919
 msgid "remove only ignored files"
 msgstr "изтриване само на игнорирани файлове"
 
-#: builtin/clean.c:936
+#: builtin/clean.c:937
 msgid "-x and -X cannot be used together"
 msgstr "опциите „-x“ и „-X“ са несъвместими"
 
-#: builtin/clean.c:940
+#: builtin/clean.c:941
 msgid ""
 "clean.requireForce set to true and neither -i, -n, nor -f given; refusing to "
 "clean"
@@ -11231,7 +11265,7 @@ msgstr ""
 "Настройката „clean.requireForce“ е зададена като истина, което изисква някоя "
 "от опциите „-i“, „-n“ или „-f“.  Няма да се извърши изчистване"
 
-#: builtin/clean.c:943
+#: builtin/clean.c:944
 msgid ""
 "clean.requireForce defaults to true and neither -i, -n, nor -f given; "
 "refusing to clean"
@@ -11240,164 +11274,164 @@ msgstr ""
 "което изисква някоя от опциите „-i“, „-n“ или „-f“.  Няма да се извърши "
 "изчистване"
 
-#: builtin/clone.c:46
+#: builtin/clone.c:45
 msgid "git clone [<options>] [--] <repo> [<dir>]"
 msgstr "git clone [ОПЦИЯ…] [--] ХРАНИЛИЩЕ [ДИРЕКТОРИЯ]"
 
-#: builtin/clone.c:93
+#: builtin/clone.c:92
 msgid "don't create a checkout"
 msgstr "без създаване на работно дърво"
 
-#: builtin/clone.c:94 builtin/clone.c:96 builtin/init-db.c:489
+#: builtin/clone.c:93 builtin/clone.c:95 builtin/init-db.c:489
 msgid "create a bare repository"
 msgstr "създаване на голо хранилище"
 
-#: builtin/clone.c:98
+#: builtin/clone.c:97
 msgid "create a mirror repository (implies bare)"
 msgstr ""
 "създаване на хранилище-огледало (включва опцията „--bare“ за голо хранилище)"
 
-#: builtin/clone.c:100
+#: builtin/clone.c:99
 msgid "to clone from a local repository"
 msgstr "клониране от локално хранилище"
 
-#: builtin/clone.c:102
+#: builtin/clone.c:101
 msgid "don't use local hardlinks, always copy"
 msgstr "без твърди връзки, файловете винаги да се копират"
 
-#: builtin/clone.c:104
+#: builtin/clone.c:103
 msgid "setup as shared repository"
 msgstr "настройване за споделено хранилище"
 
-#: builtin/clone.c:107
+#: builtin/clone.c:106
 msgid "pathspec"
 msgstr "път"
 
-#: builtin/clone.c:107
+#: builtin/clone.c:106
 msgid "initialize submodules in the clone"
 msgstr "инициализиране на подмодулите при това клониране"
 
-#: builtin/clone.c:110
+#: builtin/clone.c:109
 msgid "number of submodules cloned in parallel"
 msgstr "брой подмодули, клонирани паралелно"
 
-#: builtin/clone.c:111 builtin/init-db.c:486
+#: builtin/clone.c:110 builtin/init-db.c:486
 msgid "template-directory"
 msgstr "директория с шаблони"
 
-#: builtin/clone.c:112 builtin/init-db.c:487
+#: builtin/clone.c:111 builtin/init-db.c:487
 msgid "directory from which templates will be used"
 msgstr "директория, която съдържа шаблоните, които да се ползват"
 
-#: builtin/clone.c:114 builtin/clone.c:116 builtin/submodule--helper.c:1380
+#: builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:115 builtin/submodule--helper.c:1380
 #: builtin/submodule--helper.c:1860
 msgid "reference repository"
 msgstr "еталонно хранилище"
 
-#: builtin/clone.c:118 builtin/submodule--helper.c:1382
+#: builtin/clone.c:117 builtin/submodule--helper.c:1382
 #: builtin/submodule--helper.c:1862
 msgid "use --reference only while cloning"
 msgstr "опцията „--reference“ може да се използва само при клониране"
 
-#: builtin/clone.c:119 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
-#: builtin/pack-objects.c:3314 builtin/repack.c:319
+#: builtin/clone.c:118 builtin/column.c:27 builtin/merge-file.c:46
+#: builtin/pack-objects.c:3294 builtin/repack.c:320
 msgid "name"
 msgstr "ИМЕ"
 
-#: builtin/clone.c:120
+#: builtin/clone.c:119
 msgid "use <name> instead of 'origin' to track upstream"
 msgstr "използване на това ИМЕ вместо „origin“ при проследяване на клони"
 
-#: builtin/clone.c:122
+#: builtin/clone.c:121
 msgid "checkout <branch> instead of the remote's HEAD"
 msgstr "изтегляне на този КЛОН, а не соченият от отдалечения указател „HEAD“"
 
-#: builtin/clone.c:124
+#: builtin/clone.c:123
 msgid "path to git-upload-pack on the remote"
 msgstr "път към командата „git-upload-pack“ на отдалеченото хранилище"
 
-#: builtin/clone.c:125 builtin/fetch.c:152 builtin/grep.c:838
-#: builtin/pull.c:226
+#: builtin/clone.c:124 builtin/fetch.c:167 builtin/grep.c:840
+#: builtin/pull.c:227
 msgid "depth"
 msgstr "ДЪЛБОЧИНА"
 
-#: builtin/clone.c:126
+#: builtin/clone.c:125
 msgid "create a shallow clone of that depth"
 msgstr "плитко клониране до тази ДЪЛБОЧИНА"
 
-#: builtin/clone.c:127 builtin/fetch.c:154 builtin/pack-objects.c:3303
+#: builtin/clone.c:126 builtin/fetch.c:169 builtin/pack-objects.c:3283
 msgid "time"
 msgstr "ВРЕМЕ"
 
-#: builtin/clone.c:128
+#: builtin/clone.c:127
 msgid "create a shallow clone since a specific time"
 msgstr "плитко клониране до момент във времето"
 
-#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:156 builtin/fetch.c:179
-#: builtin/rebase.c:1395
+#: builtin/clone.c:128 builtin/fetch.c:171 builtin/fetch.c:194
+#: builtin/rebase.c:1417
 msgid "revision"
 msgstr "ВЕРСИЯ"
 
-#: builtin/clone.c:130 builtin/fetch.c:157
+#: builtin/clone.c:129 builtin/fetch.c:172
 msgid "deepen history of shallow clone, excluding rev"
 msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до изключващ указател"
 
-#: builtin/clone.c:132
+#: builtin/clone.c:131
 msgid "clone only one branch, HEAD or --branch"
 msgstr ""
 "клониране само на един клон — или сочения от отдалечения „HEAD“, или изрично "
 "зададения с „--branch“"
 
-#: builtin/clone.c:134
+#: builtin/clone.c:133
 msgid "don't clone any tags, and make later fetches not to follow them"
 msgstr ""
 "без клониране на етикети, като последващите доставяния няма да ги следят"
 
-#: builtin/clone.c:136
+#: builtin/clone.c:135
 msgid "any cloned submodules will be shallow"
 msgstr "всички клонирани подмодули ще са плитки"
 
-#: builtin/clone.c:137 builtin/init-db.c:495
+#: builtin/clone.c:136 builtin/init-db.c:495
 msgid "gitdir"
 msgstr "СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ"
 
-#: builtin/clone.c:138 builtin/init-db.c:496
+#: builtin/clone.c:137 builtin/init-db.c:496
 msgid "separate git dir from working tree"
 msgstr "отделна СЛУЖЕБНА_ДИРЕКТОРИЯ за git извън работното дърво"
 
-#: builtin/clone.c:139
+#: builtin/clone.c:138
 msgid "key=value"
 msgstr "КЛЮЧ=СТОЙНОСТ"
 
-#: builtin/clone.c:140
+#: builtin/clone.c:139
 msgid "set config inside the new repository"
 msgstr "задаване на настройките на новото хранилище"
 
-#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:174 builtin/ls-remote.c:76
-#: builtin/push.c:585 builtin/send-pack.c:172
+#: builtin/clone.c:141 builtin/fetch.c:189 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/push.c:572 builtin/send-pack.c:172
 msgid "server-specific"
 msgstr "специфични за сървъра"
 
-#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:174 builtin/ls-remote.c:76
-#: builtin/push.c:585 builtin/send-pack.c:173
+#: builtin/clone.c:141 builtin/fetch.c:189 builtin/ls-remote.c:76
+#: builtin/push.c:572 builtin/send-pack.c:173
 msgid "option to transmit"
 msgstr "опция за пренос"
 
-#: builtin/clone.c:143 builtin/fetch.c:175 builtin/pull.c:239
-#: builtin/push.c:586
+#: builtin/clone.c:142 builtin/fetch.c:190 builtin/pull.c:240
+#: builtin/push.c:573
 msgid "use IPv4 addresses only"
 msgstr "само адреси IPv4"
 
-#: builtin/clone.c:145 builtin/fetch.c:177 builtin/pull.c:242
-#: builtin/push.c:588
+#: builtin/clone.c:144 builtin/fetch.c:192 builtin/pull.c:243
+#: builtin/push.c:575
 msgid "use IPv6 addresses only"
 msgstr "само адреси IPv6"
 
-#: builtin/clone.c:149
+#: builtin/clone.c:148
 msgid "any cloned submodules will use their remote-tracking branch"
 msgstr "всички клонирани подмодули ще ползват следящите си клони"
 
-#: builtin/clone.c:285
+#: builtin/clone.c:284
 msgid ""
 "No directory name could be guessed.\n"
 "Please specify a directory on the command line"
@@ -11405,43 +11439,43 @@ msgstr ""
 "Името на директорията не може да бъде отгатнато.\n"
 "Задайте директорията изрично на командния ред"
 
-#: builtin/clone.c:338
+#: builtin/clone.c:337
 #, c-format
 msgid "info: Could not add alternate for '%s': %s\n"
 msgstr ""
 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да се добави алтернативен източник на „%s“: %s\n"
 
-#: builtin/clone.c:411
+#: builtin/clone.c:410
 #, c-format
 msgid "%s exists and is not a directory"
 msgstr "„%s“ съществува и не е директория"
 
-#: builtin/clone.c:428
+#: builtin/clone.c:427
 #, c-format
 msgid "failed to start iterator over '%s'"
 msgstr "неуспешно итериране по „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:458
+#: builtin/clone.c:457
 #, c-format
 msgid "failed to create link '%s'"
 msgstr "връзката „%s“ не може да бъде създадена"
 
-#: builtin/clone.c:462
+#: builtin/clone.c:461
 #, c-format
 msgid "failed to copy file to '%s'"
 msgstr "файлът не може да бъде копиран като „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:467
+#: builtin/clone.c:466
 #, c-format
 msgid "failed to iterate over '%s'"
 msgstr "неуспешно итериране по „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:492
+#: builtin/clone.c:491
 #, c-format
 msgid "done.\n"
 msgstr "действието завърши.\n"
 
-#: builtin/clone.c:506
+#: builtin/clone.c:505
 msgid ""
 "Clone succeeded, but checkout failed.\n"
 "You can inspect what was checked out with 'git status'\n"
@@ -11454,99 +11488,99 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git restore --source=HEAD :/\n"
 
-#: builtin/clone.c:583
+#: builtin/clone.c:582
 #, c-format
 msgid "Could not find remote branch %s to clone."
 msgstr ""
 "Клонът „%s“ от отдалеченото хранилище, което клонирате,\n"
 "и който следва да бъде изтеглен, не съществува."
 
-#: builtin/clone.c:702
+#: builtin/clone.c:701
 #, c-format
 msgid "unable to update %s"
 msgstr "обектът „%s“ не може да бъде обновен"
 
-#: builtin/clone.c:752
+#: builtin/clone.c:751
 msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
 msgstr ""
 "указателят „HEAD“ от отдалеченото хранилище сочи към нещо,\n"
 "което не съществува.  Не може да се изтегли определен клон.\n"
 
-#: builtin/clone.c:783
+#: builtin/clone.c:782
 msgid "unable to checkout working tree"
 msgstr "работното дърво не може да бъде подготвено"
 
-#: builtin/clone.c:833
+#: builtin/clone.c:832
 msgid "unable to write parameters to config file"
 msgstr "настройките не могат да бъдат записани в конфигурационния файл"
 
-#: builtin/clone.c:896
+#: builtin/clone.c:895
 msgid "cannot repack to clean up"
 msgstr "не може да се извърши пакетиране за изчистване на файловете"
 
-#: builtin/clone.c:898
+#: builtin/clone.c:897
 msgid "cannot unlink temporary alternates file"
 msgstr "временният файл за алтернативни обекти не може да бъде изтрит"
 
-#: builtin/clone.c:938 builtin/receive-pack.c:1950
+#: builtin/clone.c:937 builtin/receive-pack.c:1948
 msgid "Too many arguments."
 msgstr "Прекалено много аргументи."
 
-#: builtin/clone.c:942
+#: builtin/clone.c:941
 msgid "You must specify a repository to clone."
 msgstr "Трябва да укажете кое хранилище искате да клонирате."
 
-#: builtin/clone.c:955
+#: builtin/clone.c:954
 #, c-format
 msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
 msgstr "опциите „--bare“ и „--origin %s“ са несъвместими."
 
-#: builtin/clone.c:958
+#: builtin/clone.c:957
 msgid "--bare and --separate-git-dir are incompatible."
 msgstr "опциите „--bare“ и „--separate-git-dir“ са несъвместими."
 
-#: builtin/clone.c:971
+#: builtin/clone.c:970
 #, c-format
 msgid "repository '%s' does not exist"
 msgstr "не съществува хранилище „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:977 builtin/fetch.c:1660
+#: builtin/clone.c:976 builtin/fetch.c:1790
 #, c-format
 msgid "depth %s is not a positive number"
 msgstr "дълбочината трябва да е положително цяло число, а не „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:987
+#: builtin/clone.c:986
 #, c-format
 msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
 msgstr "целевият път „%s“ съществува и не е празна директория."
 
-#: builtin/clone.c:997
+#: builtin/clone.c:996
 #, c-format
 msgid "working tree '%s' already exists."
 msgstr "в „%s“ вече съществува работно дърво."
 
-#: builtin/clone.c:1012 builtin/clone.c:1033 builtin/difftool.c:264
-#: builtin/worktree.c:303 builtin/worktree.c:335
+#: builtin/clone.c:1011 builtin/clone.c:1032 builtin/difftool.c:271
+#: builtin/log.c:1785 builtin/worktree.c:302 builtin/worktree.c:334
 #, c-format
 msgid "could not create leading directories of '%s'"
 msgstr "родителските директории на „%s“ не могат да бъдат създадени"
 
-#: builtin/clone.c:1017
+#: builtin/clone.c:1016
 #, c-format
 msgid "could not create work tree dir '%s'"
 msgstr "работното дърво в „%s“ не може да бъде създадено."
 
-#: builtin/clone.c:1037
+#: builtin/clone.c:1036
 #, c-format
 msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
 msgstr "Клониране и създаване на голо хранилище в „%s“…\n"
 
-#: builtin/clone.c:1039
+#: builtin/clone.c:1038
 #, c-format
 msgid "Cloning into '%s'...\n"
 msgstr "Клониране и създаване на хранилище в „%s“…\n"
 
-#: builtin/clone.c:1063
+#: builtin/clone.c:1062
 msgid ""
 "clone --recursive is not compatible with both --reference and --reference-if-"
 "able"
@@ -11554,44 +11588,44 @@ msgstr ""
 "Опцията „--recursive“ е несъвместима с опциите „--reference“ и „--reference-"
 "if-able“"
 
-#: builtin/clone.c:1124
+#: builtin/clone.c:1123
 msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr ""
 "При локално клониране опцията „--depth“ се прескача.  Ползвайте схемата "
 "„file://“."
 
-#: builtin/clone.c:1126
+#: builtin/clone.c:1125
 msgid "--shallow-since is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr ""
 "При локално клониране опцията „--shallow-since“ се прескача.  Ползвайте "
 "схемата „file://“."
 
-#: builtin/clone.c:1128
+#: builtin/clone.c:1127
 msgid "--shallow-exclude is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr ""
 "При локално клониране опцията „--shallow-exclude“ се прескача.  Ползвайте "
 "схемата „file://“."
 
-#: builtin/clone.c:1130
+#: builtin/clone.c:1129
 msgid "--filter is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr ""
 "При локално клониране опцията „--filter“ се прескача.  Ползвайте схемата "
 "„file://“."
 
-#: builtin/clone.c:1133
+#: builtin/clone.c:1132
 msgid "source repository is shallow, ignoring --local"
 msgstr "клонираното хранилище е плитко, затова опцията „--local“ се прескача"
 
-#: builtin/clone.c:1138
+#: builtin/clone.c:1137
 msgid "--local is ignored"
 msgstr "опцията „--local“ се прескача"
 
-#: builtin/clone.c:1215 builtin/clone.c:1223
+#: builtin/clone.c:1212 builtin/clone.c:1220
 #, c-format
 msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
 msgstr "Отдалеченият клон „%s“ липсва в клонираното хранилище „%s“"
 
-#: builtin/clone.c:1226
+#: builtin/clone.c:1223
 msgid "You appear to have cloned an empty repository."
 msgstr "Изглежда клонирахте празно хранилище."
 
@@ -11669,7 +11703,7 @@ msgid "id of a parent commit object"
 msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР на обекта за подаването-родител"
 
 #: builtin/commit-tree.c:114 builtin/commit.c:1500 builtin/merge.c:270
-#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1460
+#: builtin/notes.c:409 builtin/notes.c:575 builtin/stash.c:1469
 #: builtin/tag.c:412
 msgid "message"
 msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
@@ -11683,7 +11717,7 @@ msgid "read commit log message from file"
 msgstr "изчитане на съобщението за подаване от ФАЙЛ"
 
 #: builtin/commit-tree.c:121 builtin/commit.c:1512 builtin/merge.c:287
-#: builtin/pull.c:194 builtin/revert.c:118
+#: builtin/pull.c:195 builtin/revert.c:118
 msgid "GPG sign commit"
 msgstr "подписване на подаването с GPG"
 
@@ -12021,8 +12055,8 @@ msgstr "изчисляване на точните стойности напре
 msgid "version"
 msgstr "версия"
 
-#: builtin/commit.c:1347 builtin/commit.c:1529 builtin/push.c:561
-#: builtin/worktree.c:651
+#: builtin/commit.c:1347 builtin/commit.c:1529 builtin/push.c:548
+#: builtin/worktree.c:650
 msgid "machine-readable output"
 msgstr "формат на изхода за четене от програма"
 
@@ -12035,8 +12069,8 @@ msgid "terminate entries with NUL"
 msgstr "разделяне на елементите с нулевия знак „NUL“"
 
 #: builtin/commit.c:1355 builtin/commit.c:1359 builtin/commit.c:1537
-#: builtin/fast-export.c:1125 builtin/fast-export.c:1128
-#: builtin/fast-export.c:1131 builtin/rebase.c:1471 parse-options.h:332
+#: builtin/fast-export.c:1153 builtin/fast-export.c:1156
+#: builtin/fast-export.c:1159 builtin/rebase.c:1495 parse-options.h:332
 msgid "mode"
 msgstr "РЕЖИМ"
 
@@ -12056,7 +12090,7 @@ msgstr ""
 "„traditional“ (традиционен), „matching“ (напасващи), „no“ (без игнорираните "
 "файлове).  Стандартният РЕЖИМ е: „traditional“."
 
-#: builtin/commit.c:1362 parse-options.h:179
+#: builtin/commit.c:1362 parse-options.h:188
 msgid "when"
 msgstr "КОГА"
 
@@ -12109,7 +12143,7 @@ msgstr "АВТОР"
 msgid "override author for commit"
 msgstr "задаване на АВТОР за подаването"
 
-#: builtin/commit.c:1499 builtin/gc.c:539
+#: builtin/commit.c:1499 builtin/gc.c:538
 msgid "date"
 msgstr "ДАТА"
 
@@ -12147,8 +12181,8 @@ msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
 msgstr ""
 "смяна на автора да съвпада с подаващия (използва се с „-C“/„-c“/„--amend“)"
 
-#: builtin/commit.c:1506 builtin/log.c:1564 builtin/merge.c:289
-#: builtin/pull.c:163 builtin/revert.c:110
+#: builtin/commit.c:1506 builtin/log.c:1565 builtin/merge.c:289
+#: builtin/pull.c:164 builtin/revert.c:110
 msgid "add Signed-off-by:"
 msgstr "добавяне на поле за подпис — „Signed-off-by:“"
 
@@ -12259,71 +12293,74 @@ msgid "git commit-graph read [--object-dir <objdir>]"
 msgstr "git commit-graph read [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ]"
 
 #: builtin/commit-graph.c:13 builtin/commit-graph.c:19
-msgid "git commit-graph verify [--object-dir <objdir>] [--shallow]"
-msgstr "git commit-graph verify [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--shallow]"
+msgid ""
+"git commit-graph verify [--object-dir <objdir>] [--shallow] [--[no-]progress]"
+msgstr ""
+"git commit-graph verify [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--shallow] [--"
+"[no-]progress]"
 
 #: builtin/commit-graph.c:14 builtin/commit-graph.c:29
 msgid ""
 "git commit-graph write [--object-dir <objdir>] [--append|--split] [--"
-"reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] <split options>"
+"reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] [--[no-]progress] <split options>"
 msgstr ""
 "git commit-graph write [--object-dir ДИР_ОБЕКТИ] [--append|--split] [--"
-"reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] ОПЦИИ_ЗА_РАЗДЕЛЯНЕ"
+"reachable|--stdin-packs|--stdin-commits] [--[no-]progress] ОПЦИИ_ЗА_РАЗДЕЛЯНЕ"
 
-#: builtin/commit-graph.c:54 builtin/commit-graph.c:100
-#: builtin/commit-graph.c:161 builtin/commit-graph.c:237 builtin/fetch.c:163
-#: builtin/log.c:1584
+#: builtin/commit-graph.c:55 builtin/commit-graph.c:107
+#: builtin/commit-graph.c:170 builtin/commit-graph.c:254 builtin/fetch.c:178
+#: builtin/log.c:1585
 msgid "dir"
 msgstr "директория"
 
-#: builtin/commit-graph.c:55 builtin/commit-graph.c:101
-#: builtin/commit-graph.c:162 builtin/commit-graph.c:238
+#: builtin/commit-graph.c:56 builtin/commit-graph.c:108
+#: builtin/commit-graph.c:171 builtin/commit-graph.c:255
 msgid "The object directory to store the graph"
 msgstr "ДИРекторията_с_ОБЕКТИ за запазване на гра̀фа"
 
-#: builtin/commit-graph.c:57
+#: builtin/commit-graph.c:58
 msgid "if the commit-graph is split, only verify the tip file"
 msgstr ""
 "ако гра̀фа с подаванията е раздробен, да се проверява само файлът на върха"
 
-#: builtin/commit-graph.c:73 builtin/commit-graph.c:116
+#: builtin/commit-graph.c:80 builtin/commit-graph.c:125
 #, c-format
 msgid "Could not open commit-graph '%s'"
 msgstr "Графът с подаванията не може да се отвори: „%s“"
 
-#: builtin/commit-graph.c:164
+#: builtin/commit-graph.c:173
 msgid "start walk at all refs"
 msgstr "обхождането да започне от всички указатели"
 
-#: builtin/commit-graph.c:166
+#: builtin/commit-graph.c:175
 msgid "scan pack-indexes listed by stdin for commits"
 msgstr ""
 "проверка на подаванията за индексите на пакетите изброени на командния ред"
 
-#: builtin/commit-graph.c:168
+#: builtin/commit-graph.c:177
 msgid "start walk at commits listed by stdin"
 msgstr "започване на обхождането при подаванията подадени на стандартния вход"
 
-#: builtin/commit-graph.c:170
+#: builtin/commit-graph.c:179
 msgid "include all commits already in the commit-graph file"
 msgstr ""
 "включване на всички подавания, които вече са във файла с гра̀фа на подаванията"
 
-#: builtin/commit-graph.c:172
+#: builtin/commit-graph.c:182
 msgid "allow writing an incremental commit-graph file"
 msgstr "позволяване на запис на нарастващ файл с гра̀фа на подаванията"
 
-#: builtin/commit-graph.c:174 builtin/commit-graph.c:178
+#: builtin/commit-graph.c:184 builtin/commit-graph.c:188
 msgid "maximum number of commits in a non-base split commit-graph"
 msgstr "максимален брой подавания в небазово ниво на раздробен граф"
 
-#: builtin/commit-graph.c:176
+#: builtin/commit-graph.c:186
 msgid "maximum ratio between two levels of a split commit-graph"
 msgstr ""
 "максимално отношение на броя подавания в две последователни нива в раздробен "
 "граф"
 
-#: builtin/commit-graph.c:191
+#: builtin/commit-graph.c:204
 msgid "use at most one of --reachable, --stdin-commits, or --stdin-packs"
 msgstr ""
 "опциите „--reachable“, „--stdin-commits“ и „--stdin-packs“ са несъвместими"
@@ -12649,57 +12686,57 @@ msgstr "git count-objects [-v] [-H | --human-readable]"
 msgid "print sizes in human readable format"
 msgstr "извеждане на размерите на обектите във формат лесно четим от хора"
 
-#: builtin/describe.c:27
+#: builtin/describe.c:26
 msgid "git describe [<options>] [<commit-ish>...]"
 msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ…]"
 
-#: builtin/describe.c:28
+#: builtin/describe.c:27
 msgid "git describe [<options>] --dirty"
 msgstr "git describe [ОПЦИЯ…] --dirty"
 
-#: builtin/describe.c:63
+#: builtin/describe.c:62
 msgid "head"
 msgstr "основно"
 
-#: builtin/describe.c:63
+#: builtin/describe.c:62
 msgid "lightweight"
 msgstr "кратко"
 
-#: builtin/describe.c:63
+#: builtin/describe.c:62
 msgid "annotated"
 msgstr "анотирано"
 
-#: builtin/describe.c:273
+#: builtin/describe.c:275
 #, c-format
 msgid "annotated tag %s not available"
 msgstr "не съществува анотиран етикет „%s“"
 
-#: builtin/describe.c:277
+#: builtin/describe.c:279
 #, c-format
 msgid "annotated tag %s has no embedded name"
 msgstr "в анотирания етикет „%s“ липсва вградено име"
 
-#: builtin/describe.c:279
+#: builtin/describe.c:281
 #, c-format
 msgid "tag '%s' is really '%s' here"
 msgstr "етикетът „%s“ тук е всъщност „%s“"
 
-#: builtin/describe.c:323
+#: builtin/describe.c:325
 #, c-format
 msgid "no tag exactly matches '%s'"
 msgstr "никой етикет не напасва точно „%s“"
 
-#: builtin/describe.c:325
+#: builtin/describe.c:327
 #, c-format
 msgid "No exact match on refs or tags, searching to describe\n"
 msgstr "Никоя версия и етикет не напасват точно.  Търси се по описание\n"
 
-#: builtin/describe.c:379
+#: builtin/describe.c:381
 #, c-format
 msgid "finished search at %s\n"
 msgstr "търсенето приключи при „%s“\n"
 
-#: builtin/describe.c:405
+#: builtin/describe.c:407
 #, c-format
 msgid ""
 "No annotated tags can describe '%s'.\n"
@@ -12708,7 +12745,7 @@ msgstr ""
 "Никой анотиран етикет не описва „%s“.\n"
 "Съществуват и неанотирани етикети.  Пробвайте с опцията „--tags“."
 
-#: builtin/describe.c:409
+#: builtin/describe.c:411
 #, c-format
 msgid ""
 "No tags can describe '%s'.\n"
@@ -12717,12 +12754,12 @@ msgstr ""
 "Никой етикет не описва „%s“.\n"
 "Пробвайте с опцията „--always“ или създайте етикети."
 
-#: builtin/describe.c:439
+#: builtin/describe.c:441
 #, c-format
 msgid "traversed %lu commits\n"
 msgstr "претърсени са %lu подавания\n"
 
-#: builtin/describe.c:442
+#: builtin/describe.c:444
 #, c-format
 msgid ""
 "more than %i tags found; listed %i most recent\n"
@@ -12731,93 +12768,93 @@ msgstr ""
 "открити са над %i етикета, изведени са последните %i,\n"
 "търсенето бе прекратено при „%s“.\n"
 
-#: builtin/describe.c:510
+#: builtin/describe.c:512
 #, c-format
 msgid "describe %s\n"
 msgstr "описание на „%s“\n"
 
-#: builtin/describe.c:513
+#: builtin/describe.c:515
 #, c-format
 msgid "Not a valid object name %s"
 msgstr "Неправилно име на обект „%s“"
 
-#: builtin/describe.c:521
+#: builtin/describe.c:523
 #, c-format
 msgid "%s is neither a commit nor blob"
 msgstr "„%s“ не е нито подаване, нито обект-BLOB"
 
-#: builtin/describe.c:535
+#: builtin/describe.c:537
 msgid "find the tag that comes after the commit"
 msgstr "откриване на етикета, който следва подаване"
 
-#: builtin/describe.c:536
+#: builtin/describe.c:538
 msgid "debug search strategy on stderr"
 msgstr ""
 "извеждане на информация за трасиране на стратегията за търсене на "
 "стандартната грешка"
 
-#: builtin/describe.c:537
+#: builtin/describe.c:539
 msgid "use any ref"
 msgstr "използване на произволен указател"
 
-#: builtin/describe.c:538
+#: builtin/describe.c:540
 msgid "use any tag, even unannotated"
 msgstr "използване на всеки етикет — включително и неанотираните"
 
-#: builtin/describe.c:539
+#: builtin/describe.c:541
 msgid "always use long format"
 msgstr "винаги да се ползва дългият формат"
 
-#: builtin/describe.c:540
+#: builtin/describe.c:542
 msgid "only follow first parent"
 msgstr "проследяване само на първия родител"
 
-#: builtin/describe.c:543
+#: builtin/describe.c:545
 msgid "only output exact matches"
 msgstr "извеждане само на точните съвпадения"
 
-#: builtin/describe.c:545
+#: builtin/describe.c:547
 msgid "consider <n> most recent tags (default: 10)"
 msgstr "да се търси само в този БРОЙ последни етикети (стандартно: 10)"
 
-#: builtin/describe.c:547
+#: builtin/describe.c:549
 msgid "only consider tags matching <pattern>"
 msgstr "да се търси само измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
 
-#: builtin/describe.c:549
+#: builtin/describe.c:551
 msgid "do not consider tags matching <pattern>"
 msgstr "да не се търси измежду етикетите напасващи този ШАБЛОН"
 
-#: builtin/describe.c:551 builtin/name-rev.c:422
+#: builtin/describe.c:553 builtin/name-rev.c:426
 msgid "show abbreviated commit object as fallback"
 msgstr "извеждане на съкратено име на обект като резервен вариант"
 
-#: builtin/describe.c:552 builtin/describe.c:555
+#: builtin/describe.c:554 builtin/describe.c:557
 msgid "mark"
 msgstr "МАРКЕР"
 
-#: builtin/describe.c:553
+#: builtin/describe.c:555
 msgid "append <mark> on dirty working tree (default: \"-dirty\")"
 msgstr "добавяне на такъв МАРКЕР на работното дърво (стандартно е „-dirty“)"
 
-#: builtin/describe.c:556
+#: builtin/describe.c:558
 msgid "append <mark> on broken working tree (default: \"-broken\")"
 msgstr ""
 "добавяне на такъв МАРКЕР на счупеното работно дърво (стандартно е „-broken“)"
 
-#: builtin/describe.c:574
+#: builtin/describe.c:576
 msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
 msgstr "Опциите „--long“ и „--abbrev=0“ са несъвместими"
 
-#: builtin/describe.c:603
+#: builtin/describe.c:605
 msgid "No names found, cannot describe anything."
 msgstr "Не са открити имена — нищо не може да бъде описано."
 
-#: builtin/describe.c:654
+#: builtin/describe.c:656
 msgid "--dirty is incompatible with commit-ishes"
 msgstr "опцията „--dirty“ е несъвместима с указател към подаване"
 
-#: builtin/describe.c:656
+#: builtin/describe.c:658
 msgid "--broken is incompatible with commit-ishes"
 msgstr "опцията „--broken“ е несъвместима с указател към подаване"
 
@@ -12854,27 +12891,27 @@ msgstr "зададен е неподдържан обект „%s“."
 msgid "git difftool [<options>] [<commit> [<commit>]] [--] [<path>...]"
 msgstr "git difftool [ОПЦИЯ…] [ПОДАВАНЕ [ПОДАВАНЕ]] [[--] ПЪТ…]"
 
-#: builtin/difftool.c:253
+#: builtin/difftool.c:260
 #, c-format
 msgid "failed: %d"
 msgstr "неуспешно действие с изходен код: %d"
 
-#: builtin/difftool.c:295
+#: builtin/difftool.c:302
 #, c-format
 msgid "could not read symlink %s"
 msgstr "символната връзка „%s“ не може да бъде прочетена"
 
-#: builtin/difftool.c:297
+#: builtin/difftool.c:304
 #, c-format
 msgid "could not read symlink file %s"
 msgstr "файлът, сочен от символната връзка „%s“, не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/difftool.c:305
+#: builtin/difftool.c:312
 #, c-format
 msgid "could not read object %s for symlink %s"
 msgstr "обектът „%s“ за символната връзка „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/difftool.c:406
+#: builtin/difftool.c:413
 msgid ""
 "combined diff formats('-c' and '--cc') are not supported in\n"
 "directory diff mode('-d' and '--dir-diff')."
@@ -12882,55 +12919,55 @@ msgstr ""
 "комбинираните формати на разликите („-c“ и „--cc“) не се поддържат\n"
 "в режима за разлики върху директории („-d“ и „--dir-diff“)."
 
-#: builtin/difftool.c:626
+#: builtin/difftool.c:634
 #, c-format
 msgid "both files modified: '%s' and '%s'."
 msgstr "и двата файла са променени: „%s“ и „%s“."
 
-#: builtin/difftool.c:628
+#: builtin/difftool.c:636
 msgid "working tree file has been left."
 msgstr "работното дърво е изоставено."
 
-#: builtin/difftool.c:639
+#: builtin/difftool.c:647
 #, c-format
 msgid "temporary files exist in '%s'."
 msgstr "в „%s“ има временни файлове."
 
-#: builtin/difftool.c:640
+#: builtin/difftool.c:648
 msgid "you may want to cleanup or recover these."
 msgstr "възможно е да ги изчистите или възстановите"
 
-#: builtin/difftool.c:689
+#: builtin/difftool.c:697
 msgid "use `diff.guitool` instead of `diff.tool`"
 msgstr "използвайте „diff.guitool“ вместо „diff.tool“"
 
-#: builtin/difftool.c:691
+#: builtin/difftool.c:699
 msgid "perform a full-directory diff"
 msgstr "разлика по директории"
 
-#: builtin/difftool.c:693
+#: builtin/difftool.c:701
 msgid "do not prompt before launching a diff tool"
 msgstr "стартиране на ПРОГРАМАта за разлики без предупреждение"
 
-#: builtin/difftool.c:698
+#: builtin/difftool.c:706
 msgid "use symlinks in dir-diff mode"
 msgstr "следване на символните връзки при разлика по директории"
 
-#: builtin/difftool.c:699
+#: builtin/difftool.c:707
 msgid "tool"
 msgstr "ПРОГРАМА"
 
-#: builtin/difftool.c:700
+#: builtin/difftool.c:708
 msgid "use the specified diff tool"
 msgstr "използване на указаната ПРОГРАМА"
 
-#: builtin/difftool.c:702
+#: builtin/difftool.c:710
 msgid "print a list of diff tools that may be used with `--tool`"
 msgstr ""
 "извеждане на списък с всички ПРОГРАМи, които може да се ползват с опцията „--"
 "tool“"
 
-#: builtin/difftool.c:705
+#: builtin/difftool.c:713
 msgid ""
 "make 'git-difftool' exit when an invoked diff tool returns a non - zero exit "
 "code"
@@ -12938,31 +12975,31 @@ msgstr ""
 "„git-difftool“ да спре работа, когато стартираната ПРОГРАМА завърши с "
 "ненулев код"
 
-#: builtin/difftool.c:708
+#: builtin/difftool.c:716
 msgid "specify a custom command for viewing diffs"
 msgstr "команда за разглеждане на разлики"
 
-#: builtin/difftool.c:709
+#: builtin/difftool.c:717
 msgid "passed to `diff`"
 msgstr "подава се към „diff“"
 
-#: builtin/difftool.c:724
+#: builtin/difftool.c:732
 msgid "difftool requires worktree or --no-index"
 msgstr "„git-difftool“ изисква работно дърво или опцията „--no-index“"
 
-#: builtin/difftool.c:731
+#: builtin/difftool.c:739
 msgid "--dir-diff is incompatible with --no-index"
 msgstr "опциите „--dir-diff“ и „--no-index“ са несъвместими"
 
-#: builtin/difftool.c:734
+#: builtin/difftool.c:742
 msgid "--gui, --tool and --extcmd are mutually exclusive"
 msgstr "опциите „--gui“, „--tool“ и „--extcmd“ са несъвместими една с друга"
 
-#: builtin/difftool.c:742
+#: builtin/difftool.c:750
 msgid "no <tool> given for --tool=<tool>"
 msgstr "не е зададена програма за „--tool=ПРОГРАМА“"
 
-#: builtin/difftool.c:749
+#: builtin/difftool.c:757
 msgid "no <cmd> given for --extcmd=<cmd>"
 msgstr "не е зададена команда за „--extcmd=КОМАНДА“"
 
@@ -13002,160 +13039,185 @@ msgstr ""
 msgid "git fast-export [rev-list-opts]"
 msgstr "git fast-export [ОПЦИИ_ЗА_СПИСЪКА_С_ВЕРСИИ]"
 
-#: builtin/fast-export.c:1124
+#: builtin/fast-export.c:852
+msgid "Error: Cannot export nested tags unless --mark-tags is specified."
+msgstr ""
+"Грешка: непреките етикети не се изнасят, освен ако не зададете „--mark-tags“."
+
+#: builtin/fast-export.c:1152
 msgid "show progress after <n> objects"
 msgstr "Съобщение за напредъка на всеки такъв БРОЙ обекта"
 
-#: builtin/fast-export.c:1126
+#: builtin/fast-export.c:1154
 msgid "select handling of signed tags"
 msgstr "Как да се обработват подписаните етикети"
 
-#: builtin/fast-export.c:1129
+#: builtin/fast-export.c:1157
 msgid "select handling of tags that tag filtered objects"
 msgstr "Как да се обработват етикетите на филтрираните обекти"
 
-#: builtin/fast-export.c:1132
+#: builtin/fast-export.c:1160
 msgid "select handling of commit messages in an alternate encoding"
 msgstr ""
 "как да се обработват съобщенията за подаване, които са в друго кодиране"
 
-#: builtin/fast-export.c:1135
+#: builtin/fast-export.c:1163
 msgid "Dump marks to this file"
 msgstr "Запазване на маркерите в този ФАЙЛ"
 
-#: builtin/fast-export.c:1137
+#: builtin/fast-export.c:1165
 msgid "Import marks from this file"
 msgstr "Внасяне на маркерите от този ФАЙЛ"
 
-#: builtin/fast-export.c:1139
+#: builtin/fast-export.c:1169
+msgid "Import marks from this file if it exists"
+msgstr "Внасяне на маркерите от този ФАЙЛ, ако съществува"
+
+#: builtin/fast-export.c:1171
 msgid "Fake a tagger when tags lack one"
 msgstr "Да се използва изкуствено име на човек при липса на задаващ етикета"
 
-#: builtin/fast-export.c:1141
+#: builtin/fast-export.c:1173
 msgid "Output full tree for each commit"
 msgstr "Извеждане на цялото дърво за всяко подаване"
 
-#: builtin/fast-export.c:1143
+#: builtin/fast-export.c:1175
 msgid "Use the done feature to terminate the stream"
 msgstr "Използване на маркер за завършване на потока"
 
-#: builtin/fast-export.c:1144
+#: builtin/fast-export.c:1176
 msgid "Skip output of blob data"
 msgstr "Без извеждане на съдържанието на обектите-BLOB"
 
-#: builtin/fast-export.c:1145 builtin/log.c:1632
+#: builtin/fast-export.c:1177 builtin/log.c:1633
 msgid "refspec"
 msgstr "УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ"
 
-#: builtin/fast-export.c:1146
+#: builtin/fast-export.c:1178
 msgid "Apply refspec to exported refs"
 msgstr "Прилагане на УКАЗАТЕЛя_НА_ВЕРСИЯ към изнесените указатели"
 
-#: builtin/fast-export.c:1147
+#: builtin/fast-export.c:1179
 msgid "anonymize output"
 msgstr "анонимизиране на извежданата информация"
 
-#: builtin/fast-export.c:1149
+#: builtin/fast-export.c:1181
 msgid "Reference parents which are not in fast-export stream by object id"
 msgstr ""
 "Указване на родителите, които не са в потока на бързо изнасяне, с "
 "идентификатор на обект"
 
-#: builtin/fast-export.c:1151
+#: builtin/fast-export.c:1183
 msgid "Show original object ids of blobs/commits"
 msgstr "Извеждане на първоначалните идентификатори на обектите BLOB/подавяния"
 
-#: builtin/fetch.c:30
+#: builtin/fast-export.c:1185
+msgid "Label tags with mark ids"
+msgstr "Задаване на идентификатори на маркери на етикетите"
+
+#: builtin/fast-export.c:1220
+msgid "Cannot pass both --import-marks and --import-marks-if-exists"
+msgstr "опциите „--import-marks“ и „--import-marks-if-exists“ са несъвместими"
+
+#: builtin/fetch.c:34
 msgid "git fetch [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
 msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ…]]"
 
-#: builtin/fetch.c:31
+#: builtin/fetch.c:35
 msgid "git fetch [<options>] <group>"
 msgstr "git fetch [ОПЦИЯ…] ГРУПА"
 
-#: builtin/fetch.c:32
+#: builtin/fetch.c:36
 msgid "git fetch --multiple [<options>] [(<repository> | <group>)...]"
 msgstr "git fetch --multiple [ОПЦИЯ…] [(ХРАНИЛИЩЕ | ГРУПА)…]"
 
-#: builtin/fetch.c:33
+#: builtin/fetch.c:37
 msgid "git fetch --all [<options>]"
 msgstr "git fetch --all [ОПЦИЯ…]"
 
-#: builtin/fetch.c:125 builtin/pull.c:203
+#: builtin/fetch.c:115
+msgid "fetch.parallel cannot be negative"
+msgstr "опцията „fetch.parallel“ трябва да е неотрицателна"
+
+#: builtin/fetch.c:138 builtin/pull.c:204
 msgid "fetch from all remotes"
 msgstr "доставяне от всички отдалечени хранилища"
 
-#: builtin/fetch.c:127 builtin/pull.c:206
+#: builtin/fetch.c:140 builtin/pull.c:248
+msgid "set upstream for git pull/fetch"
+msgstr "задаване на клон за следене за издърпване/доставяне"
+
+#: builtin/fetch.c:142 builtin/pull.c:207
 msgid "append to .git/FETCH_HEAD instead of overwriting"
 msgstr "добавяне към „.git/FETCH_HEAD“ вместо замяна"
 
-#: builtin/fetch.c:129 builtin/pull.c:209
+#: builtin/fetch.c:144 builtin/pull.c:210
 msgid "path to upload pack on remote end"
 msgstr "отдалечен път, където да се качи пакетът"
 
-#: builtin/fetch.c:130
+#: builtin/fetch.c:145
 msgid "force overwrite of local reference"
 msgstr "принудително презаписване на локален указател"
 
-#: builtin/fetch.c:132
+#: builtin/fetch.c:147
 msgid "fetch from multiple remotes"
 msgstr "доставяне от множество отдалечени хранилища"
 
-#: builtin/fetch.c:134 builtin/pull.c:213
+#: builtin/fetch.c:149 builtin/pull.c:214
 msgid "fetch all tags and associated objects"
 msgstr "доставяне на всички етикети и принадлежащи обекти"
 
-#: builtin/fetch.c:136
+#: builtin/fetch.c:151
 msgid "do not fetch all tags (--no-tags)"
 msgstr "без доставянето на всички етикети „--no-tags“"
 
-#: builtin/fetch.c:138
+#: builtin/fetch.c:153
 msgid "number of submodules fetched in parallel"
 msgstr "брой подмодули доставени паралелно"
 
-#: builtin/fetch.c:140 builtin/pull.c:216
+#: builtin/fetch.c:155 builtin/pull.c:217
 msgid "prune remote-tracking branches no longer on remote"
 msgstr "окастряне на клоните следящи вече несъществуващи отдалечени клони"
 
-#: builtin/fetch.c:142
+#: builtin/fetch.c:157
 msgid "prune local tags no longer on remote and clobber changed tags"
 msgstr ""
 "окастряне на локалните етикети, които вече не съществуват в отдалеченото "
 "хранилище и презаписване на променените"
 
-#: builtin/fetch.c:143 builtin/fetch.c:166 builtin/pull.c:140
+#: builtin/fetch.c:158 builtin/fetch.c:181 builtin/pull.c:141
 msgid "on-demand"
 msgstr "ПРИ НУЖДА"
 
-#: builtin/fetch.c:144
+#: builtin/fetch.c:159
 msgid "control recursive fetching of submodules"
 msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
 
-#: builtin/fetch.c:148 builtin/pull.c:224
+#: builtin/fetch.c:163 builtin/pull.c:225
 msgid "keep downloaded pack"
 msgstr "запазване на изтеглените пакети с обекти"
 
-#: builtin/fetch.c:150
+#: builtin/fetch.c:165
 msgid "allow updating of HEAD ref"
 msgstr "позволяване на обновяването на указателя „HEAD“"
 
-#: builtin/fetch.c:153 builtin/fetch.c:159 builtin/pull.c:227
+#: builtin/fetch.c:168 builtin/fetch.c:174 builtin/pull.c:228
 msgid "deepen history of shallow clone"
 msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище"
 
-#: builtin/fetch.c:155
+#: builtin/fetch.c:170
 msgid "deepen history of shallow repository based on time"
 msgstr "задълбочаване на историята на плитко хранилище до определено време"
 
-#: builtin/fetch.c:161 builtin/pull.c:230
+#: builtin/fetch.c:176 builtin/pull.c:231
 msgid "convert to a complete repository"
 msgstr "превръщане в пълно хранилище"
 
-#: builtin/fetch.c:164
+#: builtin/fetch.c:179
 msgid "prepend this to submodule path output"
 msgstr "добавяне на това пред пътя на подмодула"
 
-#: builtin/fetch.c:167
+#: builtin/fetch.c:182
 msgid ""
 "default for recursive fetching of submodules (lower priority than config "
 "files)"
@@ -13163,90 +13225,90 @@ msgstr ""
 "стандартно рекурсивно изтегляне на подмодулите (файловете с настройки са с "
 "приоритет)"
 
-#: builtin/fetch.c:171 builtin/pull.c:233
+#: builtin/fetch.c:186 builtin/pull.c:234
 msgid "accept refs that update .git/shallow"
 msgstr "приемане на указатели, които обновяват „.git/shallow“"
 
-#: builtin/fetch.c:172 builtin/pull.c:235
+#: builtin/fetch.c:187 builtin/pull.c:236
 msgid "refmap"
 msgstr "КАРТА_С_УКАЗАТЕЛИ"
 
-#: builtin/fetch.c:173 builtin/pull.c:236
+#: builtin/fetch.c:188 builtin/pull.c:237
 msgid "specify fetch refmap"
 msgstr "указване на КАРТАта_С_УКАЗАТЕЛИ за доставяне"
 
-#: builtin/fetch.c:180
+#: builtin/fetch.c:195
 msgid "report that we have only objects reachable from this object"
 msgstr "докладване, че всички обекти могат са достижими при започване от този"
 
-#: builtin/fetch.c:183
+#: builtin/fetch.c:198
 msgid "run 'gc --auto' after fetching"
 msgstr "изпълняване на „gc --auto“ след доставяне"
 
-#: builtin/fetch.c:185 builtin/pull.c:245
+#: builtin/fetch.c:200 builtin/pull.c:246
 msgid "check for forced-updates on all updated branches"
 msgstr "проверка за принудителни обновявания на всички клони"
 
-#: builtin/fetch.c:491
+#: builtin/fetch.c:510
 msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
 msgstr "Указателят „HEAD“ в отдалеченото хранилище не може да бъде открит"
 
-#: builtin/fetch.c:630
+#: builtin/fetch.c:650
 #, c-format
 msgid "configuration fetch.output contains invalid value %s"
 msgstr "настройката „fetch.output“ е с неправилна стойност „%s“"
 
-#: builtin/fetch.c:728
+#: builtin/fetch.c:748
 #, c-format
 msgid "object %s not found"
 msgstr "обектът „%s“ липсва"
 
-#: builtin/fetch.c:732
+#: builtin/fetch.c:752
 msgid "[up to date]"
 msgstr "[актуализиран]"
 
-#: builtin/fetch.c:745 builtin/fetch.c:761 builtin/fetch.c:833
+#: builtin/fetch.c:765 builtin/fetch.c:781 builtin/fetch.c:853
 msgid "[rejected]"
 msgstr "[отхвърлен]"
 
-#: builtin/fetch.c:746
+#: builtin/fetch.c:766
 msgid "can't fetch in current branch"
 msgstr "в текущия клон не може да се доставя"
 
-#: builtin/fetch.c:756
+#: builtin/fetch.c:776
 msgid "[tag update]"
 msgstr "[обновяване на етикетите]"
 
-#: builtin/fetch.c:757 builtin/fetch.c:794 builtin/fetch.c:816
-#: builtin/fetch.c:828
+#: builtin/fetch.c:777 builtin/fetch.c:814 builtin/fetch.c:836
+#: builtin/fetch.c:848
 msgid "unable to update local ref"
 msgstr "локален указател не може да бъде обновен"
 
-#: builtin/fetch.c:761
+#: builtin/fetch.c:781
 msgid "would clobber existing tag"
 msgstr "съществуващ етикет ще бъде презаписан"
 
-#: builtin/fetch.c:783
+#: builtin/fetch.c:803
 msgid "[new tag]"
 msgstr "[нов етикет]"
 
-#: builtin/fetch.c:786
+#: builtin/fetch.c:806
 msgid "[new branch]"
 msgstr "[нов клон]"
 
-#: builtin/fetch.c:789
+#: builtin/fetch.c:809
 msgid "[new ref]"
 msgstr "[нов указател]"
 
-#: builtin/fetch.c:828
+#: builtin/fetch.c:848
 msgid "forced update"
 msgstr "принудително обновяване"
 
-#: builtin/fetch.c:833
+#: builtin/fetch.c:853
 msgid "non-fast-forward"
 msgstr "същинско сливане"
 
-#: builtin/fetch.c:854
+#: builtin/fetch.c:874
 msgid ""
 "Fetch normally indicates which branches had a forced update,\n"
 "but that check has been disabled. To re-enable, use '--show-forced-updates'\n"
@@ -13257,7 +13319,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git config fetch.showForcedUpdates true"
 
-#: builtin/fetch.c:858
+#: builtin/fetch.c:878
 #, c-format
 msgid ""
 "It took %.2f seconds to check forced updates. You can use\n"
@@ -13271,24 +13333,24 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git config fetch.showForcedUpdates false\n"
 
-#: builtin/fetch.c:888
+#: builtin/fetch.c:908
 #, c-format
 msgid "%s did not send all necessary objects\n"
 msgstr "хранилището „%s“ не изпрати всички необходими обекти\n"
 
-#: builtin/fetch.c:909
+#: builtin/fetch.c:929
 #, c-format
 msgid "reject %s because shallow roots are not allowed to be updated"
 msgstr ""
 "отхвърляне на върха „%s“, защото плитките хранилища не могат да бъдат "
 "обновявани"
 
-#: builtin/fetch.c:1000 builtin/fetch.c:1131
+#: builtin/fetch.c:1020 builtin/fetch.c:1157
 #, c-format
 msgid "From %.*s\n"
 msgstr "От %.*s\n"
 
-#: builtin/fetch.c:1011
+#: builtin/fetch.c:1031
 #, c-format
 msgid ""
 "some local refs could not be updated; try running\n"
@@ -13298,58 +13360,80 @@ msgstr ""
 "„git remote prune %s“, за да премахнете остарелите клони, които\n"
 "предизвикват конфликта"
 
-#: builtin/fetch.c:1101
+#: builtin/fetch.c:1127
 #, c-format
 msgid "   (%s will become dangling)"
 msgstr "   (обектът „%s“ ще се окаже извън клон)"
 
-#: builtin/fetch.c:1102
+#: builtin/fetch.c:1128
 #, c-format
 msgid "   (%s has become dangling)"
 msgstr "   (обектът „%s“ вече е извън клон)"
 
-#: builtin/fetch.c:1134
+#: builtin/fetch.c:1160
 msgid "[deleted]"
 msgstr "[изтрит]"
 
-#: builtin/fetch.c:1135 builtin/remote.c:1036
+#: builtin/fetch.c:1161 builtin/remote.c:1036
 msgid "(none)"
 msgstr "(нищо)"
 
-#: builtin/fetch.c:1158
+#: builtin/fetch.c:1184
 #, c-format
 msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
 msgstr "Не може да доставите в текущия клон „%s“ на хранилище, което не е голо"
 
-#: builtin/fetch.c:1177
+#: builtin/fetch.c:1203
 #, c-format
 msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
 msgstr "Стойността „%2$s“ за опцията „%1$s“ не е съвместима с „%3$s“"
 
-#: builtin/fetch.c:1180
+#: builtin/fetch.c:1206
 #, c-format
 msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
 msgstr "Опцията „%s“ се прескача при „%s“\n"
 
-#: builtin/fetch.c:1484
+#: builtin/fetch.c:1414
+msgid "multiple branch detected, incompatible with --set-upstream"
+msgstr ""
+"засечени са множество клони, това е несъвместимо с опцията „--set-upstream“"
+
+#: builtin/fetch.c:1429
+msgid "not setting upstream for a remote remote-tracking branch"
+msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
+
+#: builtin/fetch.c:1431
+msgid "not setting upstream for a remote tag"
+msgstr "не може да указвате клон за следене на отдалечен етикет"
+
+#: builtin/fetch.c:1433
+msgid "unknown branch type"
+msgstr "непознат вид клон"
+
+#: builtin/fetch.c:1435
+msgid ""
+"no source branch found.\n"
+"you need to specify exactly one branch with the --set-upstream option."
+msgstr ""
+"не е открит клон за следене.\n"
+"Трябва изрично да зададете един клон с опцията „--set-upstream option“."
+
+#: builtin/fetch.c:1561 builtin/fetch.c:1623
 #, c-format
 msgid "Fetching %s\n"
 msgstr "Доставяне на „%s“\n"
 
-#: builtin/fetch.c:1486 builtin/remote.c:100
+#: builtin/fetch.c:1571 builtin/fetch.c:1625 builtin/remote.c:100
 #, c-format
 msgid "Could not fetch %s"
 msgstr "„%s“ не може да се достави"
 
-#: builtin/fetch.c:1532
-msgid ""
-"--filter can only be used with the remote configured in extensions."
-"partialClone"
-msgstr ""
-"опцията „--filter“ може да се ползва само с отдалеченото хранилище указано в "
-"настройката „extensions.partialClone“"
+#: builtin/fetch.c:1583
+#, c-format
+msgid "could not fetch '%s' (exit code: %d)\n"
+msgstr "„%s“ не може да се достави (изходният код е: %d)\n"
 
-#: builtin/fetch.c:1556
+#: builtin/fetch.c:1685
 msgid ""
 "No remote repository specified.  Please, specify either a URL or a\n"
 "remote name from which new revisions should be fetched."
@@ -13357,45 +13441,45 @@ msgstr ""
 "Не сте указали отдалечено хранилище.  Задайте или адрес, или име\n"
 "на отдалечено хранилище, откъдето да се доставят новите версии."
 
-#: builtin/fetch.c:1593
+#: builtin/fetch.c:1722
 msgid "You need to specify a tag name."
 msgstr "Трябва да укажете име на етикет."
 
-#: builtin/fetch.c:1644
+#: builtin/fetch.c:1774
 msgid "Negative depth in --deepen is not supported"
 msgstr "Отрицателна дълбочина като аргумент на „--deepen“ не се поддържа"
 
-#: builtin/fetch.c:1646
+#: builtin/fetch.c:1776
 msgid "--deepen and --depth are mutually exclusive"
-msgstr "Опциите „--deepen“ и „--depth“ са несъвместими една с друга"
+msgstr "опциите „--deepen“ и „--depth“ са несъвместими"
 
-#: builtin/fetch.c:1651
+#: builtin/fetch.c:1781
 msgid "--depth and --unshallow cannot be used together"
 msgstr "опциите „--depth“ и „--unshallow“ са несъвместими"
 
-#: builtin/fetch.c:1653
+#: builtin/fetch.c:1783
 msgid "--unshallow on a complete repository does not make sense"
 msgstr "не можете да използвате опцията „--unshallow“ върху пълно хранилище"
 
-#: builtin/fetch.c:1669
+#: builtin/fetch.c:1799
 msgid "fetch --all does not take a repository argument"
 msgstr "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — хранилище"
 
-#: builtin/fetch.c:1671
+#: builtin/fetch.c:1801
 msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
 msgstr ""
 "към „git fetch --all“ не можете да добавите аргумент — указател на версия"
 
-#: builtin/fetch.c:1680
+#: builtin/fetch.c:1810
 #, c-format
 msgid "No such remote or remote group: %s"
 msgstr "Няма нито отдалечено хранилище, нито група от хранилища на име „%s“"
 
-#: builtin/fetch.c:1687
+#: builtin/fetch.c:1817
 msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
 msgstr "Указването на група и указването на версия са несъвместими"
 
-#: builtin/fetch.c:1703
+#: builtin/fetch.c:1835
 msgid ""
 "--filter can only be used with the remote configured in extensions."
 "partialclone"
@@ -13735,7 +13819,7 @@ msgstr "„%s“: липсващ обект"
 msgid "invalid parameter: expected sha1, got '%s'"
 msgstr "неправилен параметър: очаква се SHA1, а бе получено: „%s“"
 
-#: builtin/gc.c:34
+#: builtin/gc.c:35
 msgid "git gc [<options>]"
 msgstr "git gc [ОПЦИЯ…]"
 
@@ -13749,17 +13833,17 @@ msgstr "Неуспешно изпълнение на „fstat“ върху „%
 msgid "failed to parse '%s' value '%s'"
 msgstr "стойността на „%s“ — „%s“ не може да се анализира"
 
-#: builtin/gc.c:476 builtin/init-db.c:55
+#: builtin/gc.c:475 builtin/init-db.c:55
 #, c-format
 msgid "cannot stat '%s'"
 msgstr "не може да се получи информация чрез „stat“ за директорията „%s“"
 
-#: builtin/gc.c:485 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:529
+#: builtin/gc.c:484 builtin/notes.c:240 builtin/tag.c:529
 #, c-format
 msgid "cannot read '%s'"
 msgstr "файлът „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/gc.c:492
+#: builtin/gc.c:491
 #, c-format
 msgid ""
 "The last gc run reported the following. Please correct the root cause\n"
@@ -13776,58 +13860,58 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: builtin/gc.c:540
+#: builtin/gc.c:539
 msgid "prune unreferenced objects"
 msgstr "окастряне на обектите, към които нищо не сочи"
 
-#: builtin/gc.c:542
+#: builtin/gc.c:541
 msgid "be more thorough (increased runtime)"
 msgstr "изчерпателно търсене на боклука (за сметка на повече време работа)"
 
-#: builtin/gc.c:543
+#: builtin/gc.c:542
 msgid "enable auto-gc mode"
 msgstr "включване на автоматичното събиране на боклука (auto-gc)"
 
-#: builtin/gc.c:546
+#: builtin/gc.c:545
 msgid "force running gc even if there may be another gc running"
 msgstr ""
 "изрично стартиране на събирането на боклука, дори и ако вече работи друго "
 "събиране"
 
-#: builtin/gc.c:549
+#: builtin/gc.c:548
 msgid "repack all other packs except the largest pack"
 msgstr "препакетиране на всичко без най-големия пакет"
 
-#: builtin/gc.c:566
+#: builtin/gc.c:565
 #, c-format
 msgid "failed to parse gc.logexpiry value %s"
 msgstr "неразпозната стойност на „gc.logexpiry“ %s"
 
-#: builtin/gc.c:577
+#: builtin/gc.c:576
 #, c-format
 msgid "failed to parse prune expiry value %s"
 msgstr "неразпозната стойност на периода за окастряне: %s"
 
-#: builtin/gc.c:597
+#: builtin/gc.c:596
 #, c-format
 msgid "Auto packing the repository in background for optimum performance.\n"
 msgstr ""
 "Автоматично пакетиране на заден фон на хранилището за по-добра "
 "производителност.\n"
 
-#: builtin/gc.c:599
+#: builtin/gc.c:598
 #, c-format
 msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
 msgstr "Автоматично пакетиране на хранилището за по-добра производителност.\n"
 
-#: builtin/gc.c:600
+#: builtin/gc.c:599
 #, c-format
 msgid "See \"git help gc\" for manual housekeeping.\n"
 msgstr ""
 "Погледнете ръководството за повече информация как да изпълните „git help "
 "gc“.\n"
 
-#: builtin/gc.c:640
+#: builtin/gc.c:639
 #, c-format
 msgid ""
 "gc is already running on machine '%s' pid %<PRIuMAX> (use --force if not)"
@@ -13836,7 +13920,7 @@ msgstr ""
 "процеса: %<PRIuMAX> (ако сте сигурни, че това не е вярно, това използвайте\n"
 "опцията „--force“)"
 
-#: builtin/gc.c:695
+#: builtin/gc.c:694
 msgid ""
 "There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
 msgstr ""
@@ -13862,271 +13946,271 @@ msgstr "зададен е неправилен брой нишки (%d) за %s"
 #. grep.threads
 #.
 #: builtin/grep.c:287 builtin/index-pack.c:1534 builtin/index-pack.c:1727
-#: builtin/pack-objects.c:2728
+#: builtin/pack-objects.c:2708
 #, c-format
 msgid "no threads support, ignoring %s"
 msgstr "липсва поддръжка за нишки.  „%s“ ще се пренебрегне"
 
-#: builtin/grep.c:467 builtin/grep.c:591 builtin/grep.c:633
+#: builtin/grep.c:467 builtin/grep.c:592 builtin/grep.c:635
 #, c-format
 msgid "unable to read tree (%s)"
 msgstr "дървото не може да бъде прочетено (%s)"
 
-#: builtin/grep.c:648
+#: builtin/grep.c:650
 #, c-format
 msgid "unable to grep from object of type %s"
 msgstr "не може да се изпълни „grep“ от обект от вида %s"
 
-#: builtin/grep.c:714
+#: builtin/grep.c:716
 #, c-format
 msgid "switch `%c' expects a numerical value"
 msgstr "опцията „%c“ очаква число за аргумент"
 
-#: builtin/grep.c:813
+#: builtin/grep.c:815
 msgid "search in index instead of in the work tree"
 msgstr "търсене в индекса, а не в работното дърво"
 
-#: builtin/grep.c:815
+#: builtin/grep.c:817
 msgid "find in contents not managed by git"
 msgstr "търсене и във файловете, които не са под управлението на git"
 
-#: builtin/grep.c:817
+#: builtin/grep.c:819
 msgid "search in both tracked and untracked files"
 msgstr "търсене и в следените, и в неследените файлове"
 
-#: builtin/grep.c:819
+#: builtin/grep.c:821
 msgid "ignore files specified via '.gitignore'"
 msgstr "игнориране на файловете указани в „.gitignore“"
 
-#: builtin/grep.c:821
+#: builtin/grep.c:823
 msgid "recursively search in each submodule"
 msgstr "рекурсивно търсене във всички подмодули"
 
-#: builtin/grep.c:824
+#: builtin/grep.c:826
 msgid "show non-matching lines"
 msgstr "извеждане на редовете, които не съвпадат"
 
-#: builtin/grep.c:826
+#: builtin/grep.c:828
 msgid "case insensitive matching"
 msgstr "без значение на регистъра на буквите (главни/малки)"
 
-#: builtin/grep.c:828
+#: builtin/grep.c:830
 msgid "match patterns only at word boundaries"
 msgstr "напасване на шаблоните само по границите на думите"
 
-#: builtin/grep.c:830
+#: builtin/grep.c:832
 msgid "process binary files as text"
 msgstr "обработване на двоичните файлове като текстови"
 
-#: builtin/grep.c:832
+#: builtin/grep.c:834
 msgid "don't match patterns in binary files"
 msgstr "прескачане на двоичните файлове"
 
-#: builtin/grep.c:835
+#: builtin/grep.c:837
 msgid "process binary files with textconv filters"
 msgstr ""
 "обработване на двоичните файлове чрез филтри за преобразуване към текст"
 
-#: builtin/grep.c:837
+#: builtin/grep.c:839
 msgid "search in subdirectories (default)"
 msgstr "търсене в поддиректориите (стандартно)"
 
-#: builtin/grep.c:839
+#: builtin/grep.c:841
 msgid "descend at most <depth> levels"
 msgstr "навлизане максимално на тази ДЪЛБОЧИНА в дървото"
 
-#: builtin/grep.c:843
+#: builtin/grep.c:845
 msgid "use extended POSIX regular expressions"
 msgstr "разширени регулярни изрази по POSIX"
 
-#: builtin/grep.c:846
+#: builtin/grep.c:848
 msgid "use basic POSIX regular expressions (default)"
 msgstr "основни регулярни изрази по POSIX (стандартно)"
 
-#: builtin/grep.c:849
+#: builtin/grep.c:851
 msgid "interpret patterns as fixed strings"
 msgstr "шаблоните са дословни низове"
 
-#: builtin/grep.c:852
+#: builtin/grep.c:854
 msgid "use Perl-compatible regular expressions"
 msgstr "регулярни изрази на Perl"
 
-#: builtin/grep.c:855
+#: builtin/grep.c:857
 msgid "show line numbers"
 msgstr "извеждане на номерата на редовете"
 
-#: builtin/grep.c:856
+#: builtin/grep.c:858
 msgid "show column number of first match"
 msgstr "извеждане на номера на колоната на първото напасване"
 
-#: builtin/grep.c:857
+#: builtin/grep.c:859
 msgid "don't show filenames"
 msgstr "без извеждане на имената на файловете"
 
-#: builtin/grep.c:858
+#: builtin/grep.c:860
 msgid "show filenames"
 msgstr "извеждане на имената на файловете"
 
-#: builtin/grep.c:860
+#: builtin/grep.c:862
 msgid "show filenames relative to top directory"
 msgstr ""
 "извеждане на относителните имена на файловете спрямо основната директория на "
 "хранилището"
 
-#: builtin/grep.c:862
+#: builtin/grep.c:864
 msgid "show only filenames instead of matching lines"
 msgstr "извеждане само на имената на файловете без напасващите редове"
 
-#: builtin/grep.c:864
+#: builtin/grep.c:866
 msgid "synonym for --files-with-matches"
 msgstr "псевдоним на „--files-with-matches“"
 
-#: builtin/grep.c:867
+#: builtin/grep.c:869
 msgid "show only the names of files without match"
 msgstr ""
 "извеждане само на имената на файловете, които не съдържат ред, напасващ на "
 "шаблона"
 
-#: builtin/grep.c:869
+#: builtin/grep.c:871
 msgid "print NUL after filenames"
 msgstr "извеждане на нулевия знак „NUL“ след всяко име на файл"
 
-#: builtin/grep.c:872
+#: builtin/grep.c:874
 msgid "show only matching parts of a line"
 msgstr "извеждане само на частите на редовете, които съвпадат"
 
-#: builtin/grep.c:874
+#: builtin/grep.c:876
 msgid "show the number of matches instead of matching lines"
 msgstr "извеждане на броя на съвпаденията вместо напасващите редове"
 
-#: builtin/grep.c:875
+#: builtin/grep.c:877
 msgid "highlight matches"
 msgstr "оцветяване на напасванията"
 
-#: builtin/grep.c:877
+#: builtin/grep.c:879
 msgid "print empty line between matches from different files"
 msgstr "извеждане на празен ред между напасванията от различни файлове"
 
-#: builtin/grep.c:879
+#: builtin/grep.c:881
 msgid "show filename only once above matches from same file"
 msgstr ""
 "извеждане на името на файла само веднъж за всички напасвания от този файл"
 
-#: builtin/grep.c:882
+#: builtin/grep.c:884
 msgid "show <n> context lines before and after matches"
 msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди и след напасванията"
 
-#: builtin/grep.c:885
+#: builtin/grep.c:887
 msgid "show <n> context lines before matches"
 msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове преди напасванията"
 
-#: builtin/grep.c:887
+#: builtin/grep.c:889
 msgid "show <n> context lines after matches"
 msgstr "извеждане на такъв БРОЙ редове след напасванията"
 
-#: builtin/grep.c:889
+#: builtin/grep.c:891
 msgid "use <n> worker threads"
 msgstr "използване на такъв БРОЙ работещи нишки"
 
-#: builtin/grep.c:890
+#: builtin/grep.c:892
 msgid "shortcut for -C NUM"
 msgstr "псевдоним на „-C БРОЙ“"
 
-#: builtin/grep.c:893
+#: builtin/grep.c:895
 msgid "show a line with the function name before matches"
 msgstr "извеждане на ред с името на функцията, в която е напаснат шаблона"
 
-#: builtin/grep.c:895
+#: builtin/grep.c:897
 msgid "show the surrounding function"
 msgstr "извеждане на обхващащата функция"
 
-#: builtin/grep.c:898
+#: builtin/grep.c:900
 msgid "read patterns from file"
 msgstr "изчитане на шаблоните от ФАЙЛ"
 
-#: builtin/grep.c:900
+#: builtin/grep.c:902
 msgid "match <pattern>"
 msgstr "напасване на ШАБЛОН"
 
-#: builtin/grep.c:902
+#: builtin/grep.c:904
 msgid "combine patterns specified with -e"
 msgstr "комбиниране на шаблоните указани с опцията „-e“"
 
-#: builtin/grep.c:914
+#: builtin/grep.c:916
 msgid "indicate hit with exit status without output"
 msgstr ""
 "без извеждане на стандартния изход.  Изходният код указва наличието на "
 "напасване"
 
-#: builtin/grep.c:916
+#: builtin/grep.c:918
 msgid "show only matches from files that match all patterns"
 msgstr ""
 "извеждане на редове само от файловете, които напасват на всички шаблони"
 
-#: builtin/grep.c:918
+#: builtin/grep.c:920
 msgid "show parse tree for grep expression"
 msgstr "извеждане на дървото за анализ на регулярния израз"
 
-#: builtin/grep.c:922
+#: builtin/grep.c:924
 msgid "pager"
 msgstr "програма за преглед по страници"
 
-#: builtin/grep.c:922
+#: builtin/grep.c:924
 msgid "show matching files in the pager"
 msgstr "извеждане на съвпадащите файлове в програма за преглед по страници"
 
-#: builtin/grep.c:926
+#: builtin/grep.c:928
 msgid "allow calling of grep(1) (ignored by this build)"
 msgstr ""
 "позволяване на стартирането на grep(1) (текущият компилат пренебрегва тази "
 "опция)"
 
-#: builtin/grep.c:990
+#: builtin/grep.c:992
 msgid "no pattern given"
 msgstr "не сте задали шаблон"
 
-#: builtin/grep.c:1026
+#: builtin/grep.c:1028
 msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs"
 msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с версии."
 
-#: builtin/grep.c:1034
+#: builtin/grep.c:1036
 #, c-format
 msgid "unable to resolve revision: %s"
 msgstr "версията „%s“ не може бъде открита"
 
-#: builtin/grep.c:1065
+#: builtin/grep.c:1067
 msgid "invalid option combination, ignoring --threads"
 msgstr "неправилна комбинация от опции, „--threads“ ще се пренебрегне"
 
-#: builtin/grep.c:1068 builtin/pack-objects.c:3416
+#: builtin/grep.c:1070 builtin/pack-objects.c:3400
 msgid "no threads support, ignoring --threads"
 msgstr "липсва поддръжка за нишки.  „--threads“ ще се пренебрегне"
 
-#: builtin/grep.c:1071 builtin/index-pack.c:1531 builtin/pack-objects.c:2725
+#: builtin/grep.c:1073 builtin/index-pack.c:1531 builtin/pack-objects.c:2705
 #, c-format
 msgid "invalid number of threads specified (%d)"
 msgstr "зададен е неправилен брой нишки: %d"
 
-#: builtin/grep.c:1094
+#: builtin/grep.c:1096
 msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
 msgstr ""
 "опцията „--open-files-in-pager“ е съвместима само с търсене в работното дърво"
 
-#: builtin/grep.c:1117
+#: builtin/grep.c:1119
 msgid "option not supported with --recurse-submodules"
 msgstr "опцията е несъвместима с „--recurse-submodules“"
 
-#: builtin/grep.c:1123
+#: builtin/grep.c:1125
 msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index"
 msgstr "опциите „--cached“ и „--untracked“ са несъвместими с „--no-index“"
 
-#: builtin/grep.c:1129
+#: builtin/grep.c:1131
 msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents"
 msgstr ""
 "опциите „--(no-)exclude-standard“ са несъвместими с търсене по следени "
 "файлове"
 
-#: builtin/grep.c:1137
+#: builtin/grep.c:1139
 msgid "both --cached and trees are given"
 msgstr "опцията „--cached“ е несъвместима със задаване на дърво"
 
@@ -14446,7 +14530,7 @@ msgstr ""
 msgid "Resolving deltas"
 msgstr "Откриване на съответните разлики"
 
-#: builtin/index-pack.c:1205 builtin/pack-objects.c:2497
+#: builtin/index-pack.c:1205 builtin/pack-objects.c:2481
 #, c-format
 msgid "unable to create thread: %s"
 msgstr "не може да се създаде нишка: %s"
@@ -14516,7 +14600,7 @@ msgstr "пакетният файл не може да бъде запазен"
 msgid "cannot store index file"
 msgstr "файлът за индекса не може да бъде съхранен"
 
-#: builtin/index-pack.c:1525 builtin/pack-objects.c:2736
+#: builtin/index-pack.c:1525 builtin/pack-objects.c:2716
 #, c-format
 msgid "bad pack.indexversion=%<PRIu32>"
 msgstr "зададена е неправилна версия пакетиране: „pack.indexversion=%<PRIu32>“"
@@ -14804,74 +14888,74 @@ msgstr "Резултат: %d %s\n"
 msgid "git show %s: bad file"
 msgstr "git show %s: повреден файл"
 
-#: builtin/log.c:549 builtin/log.c:643
+#: builtin/log.c:549 builtin/log.c:644
 #, c-format
 msgid "could not read object %s"
 msgstr "обектът не може да бъде прочетен: %s"
 
-#: builtin/log.c:668
+#: builtin/log.c:669
 #, c-format
 msgid "unknown type: %d"
 msgstr "неизвестен вид: %d"
 
-#: builtin/log.c:791
+#: builtin/log.c:792
 msgid "format.headers without value"
 msgstr "не е зададена стойност на „format.headers“"
 
-#: builtin/log.c:908
+#: builtin/log.c:909
 msgid "name of output directory is too long"
 msgstr "прекалено дълго име на директорията за изходната информация"
 
-#: builtin/log.c:924
+#: builtin/log.c:925
 #, c-format
 msgid "cannot open patch file %s"
 msgstr "файлът-кръпка „%s“ не може да бъде отворен"
 
-#: builtin/log.c:941
+#: builtin/log.c:942
 msgid "need exactly one range"
 msgstr "трябва да зададете точно един диапазон"
 
-#: builtin/log.c:951
+#: builtin/log.c:952
 msgid "not a range"
 msgstr "не е диапазон"
 
-#: builtin/log.c:1074
+#: builtin/log.c:1075
 msgid "cover letter needs email format"
 msgstr "придружаващото писмо трябва да е форматирано като е-писмо"
 
-#: builtin/log.c:1080
+#: builtin/log.c:1081
 msgid "failed to create cover-letter file"
 msgstr "неуспешно създаване на придружаващо писмо"
 
-#: builtin/log.c:1159
+#: builtin/log.c:1160
 #, c-format
 msgid "insane in-reply-to: %s"
 msgstr "неправилен формат на заглавната част за отговор „in-reply-to“: %s"
 
-#: builtin/log.c:1186
+#: builtin/log.c:1187
 msgid "git format-patch [<options>] [<since> | <revision-range>]"
 msgstr "git format-patch [ОПЦИЯ…] [ОТ | ДИАПАЗОН_НА_ВЕРСИИТЕ]"
 
-#: builtin/log.c:1244
+#: builtin/log.c:1245
 msgid "two output directories?"
 msgstr "може да укажете максимум една директория за изход"
 
-#: builtin/log.c:1355 builtin/log.c:2099 builtin/log.c:2101 builtin/log.c:2113
+#: builtin/log.c:1356 builtin/log.c:2116 builtin/log.c:2118 builtin/log.c:2130
 #, c-format
 msgid "unknown commit %s"
 msgstr "непознато подаване: „%s“"
 
-#: builtin/log.c:1365 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
+#: builtin/log.c:1366 builtin/replace.c:58 builtin/replace.c:207
 #: builtin/replace.c:210
 #, c-format
 msgid "failed to resolve '%s' as a valid ref"
 msgstr "„%s“ не е указател или не сочи към нищо"
 
-#: builtin/log.c:1370
+#: builtin/log.c:1371
 msgid "could not find exact merge base"
 msgstr "точната база за сливане не може да бъде открита"
 
-#: builtin/log.c:1374
+#: builtin/log.c:1375
 msgid ""
 "failed to get upstream, if you want to record base commit automatically,\n"
 "please use git branch --set-upstream-to to track a remote branch.\n"
@@ -14881,281 +14965,281 @@ msgstr ""
 "зададете, използвайте „git branch --set-upstream-to“.\n"
 "Можете ръчно да зададете базово подаване чрез „--base=<base-commit-id>“."
 
-#: builtin/log.c:1394
+#: builtin/log.c:1395
 msgid "failed to find exact merge base"
 msgstr "точната база при сливане не може да бъде открита"
 
-#: builtin/log.c:1405
+#: builtin/log.c:1406
 msgid "base commit should be the ancestor of revision list"
 msgstr "базовото подаване трябва да е предшественикът на списъка с версиите"
 
-#: builtin/log.c:1409
+#: builtin/log.c:1410
 msgid "base commit shouldn't be in revision list"
 msgstr "базовото подаване не може да е в списъка с версиите"
 
-#: builtin/log.c:1462
+#: builtin/log.c:1463
 msgid "cannot get patch id"
 msgstr "идентификаторът на кръпката не може да бъде получен"
 
-#: builtin/log.c:1514
+#: builtin/log.c:1515
 msgid "failed to infer range-diff ranges"
 msgstr "неуспешно определяне на диапазоните за разлика"
 
-#: builtin/log.c:1559
+#: builtin/log.c:1560
 msgid "use [PATCH n/m] even with a single patch"
 msgstr "номерация „[PATCH n/m]“ дори и при единствена кръпка"
 
-#: builtin/log.c:1562
+#: builtin/log.c:1563
 msgid "use [PATCH] even with multiple patches"
 msgstr "номерация „[PATCH]“ дори и при множество кръпки"
 
-#: builtin/log.c:1566
+#: builtin/log.c:1567
 msgid "print patches to standard out"
 msgstr "извеждане на кръпките на стандартния изход"
 
-#: builtin/log.c:1568
+#: builtin/log.c:1569
 msgid "generate a cover letter"
 msgstr "създаване на придружаващо писмо"
 
-#: builtin/log.c:1570
+#: builtin/log.c:1571
 msgid "use simple number sequence for output file names"
 msgstr "проста числова последователност за имената на файловете-кръпки"
 
-#: builtin/log.c:1571
+#: builtin/log.c:1572
 msgid "sfx"
 msgstr "ЗНАЦИ"
 
-#: builtin/log.c:1572
+#: builtin/log.c:1573
 msgid "use <sfx> instead of '.patch'"
 msgstr "използване на тези ЗНАЦИ за суфикс вместо „.patch“"
 
-#: builtin/log.c:1574
+#: builtin/log.c:1575
 msgid "start numbering patches at <n> instead of 1"
 msgstr "номерирането на кръпките да започва от този БРОЙ, а не с 1"
 
-#: builtin/log.c:1576
+#: builtin/log.c:1577
 msgid "mark the series as Nth re-roll"
 msgstr "отбелязване, че това е N-тата поредна редакция на поредицата от кръпки"
 
-#: builtin/log.c:1578
+#: builtin/log.c:1579
 msgid "Use [RFC PATCH] instead of [PATCH]"
 msgstr "Използване на „[RFC PATCH]“ вместо „[PATCH]“"
 
-#: builtin/log.c:1581
+#: builtin/log.c:1582
 msgid "Use [<prefix>] instead of [PATCH]"
 msgstr "Използване на този „[ПРЕФИКС]“ вместо „[PATCH]“"
 
-#: builtin/log.c:1584
+#: builtin/log.c:1585
 msgid "store resulting files in <dir>"
 msgstr "запазване на изходните файлове в тази ДИРЕКТОРИЯ"
 
-#: builtin/log.c:1587
+#: builtin/log.c:1588
 msgid "don't strip/add [PATCH]"
 msgstr "без добавяне/махане на префикса „[PATCH]“"
 
-#: builtin/log.c:1590
+#: builtin/log.c:1591
 msgid "don't output binary diffs"
 msgstr "без извеждане на разлики между двоични файлове"
 
-#: builtin/log.c:1592
+#: builtin/log.c:1593
 msgid "output all-zero hash in From header"
 msgstr "в заглавната част „From:“ (от) контролната сума да е само от нули"
 
-#: builtin/log.c:1594
+#: builtin/log.c:1595
 msgid "don't include a patch matching a commit upstream"
 msgstr "без кръпки, които присъстват в следения клон"
 
-#: builtin/log.c:1596
+#: builtin/log.c:1597
 msgid "show patch format instead of default (patch + stat)"
 msgstr ""
 "извеждане във формат за кръпки, а на в стандартния (кръпка и статистика)"
 
-#: builtin/log.c:1598
+#: builtin/log.c:1599
 msgid "Messaging"
 msgstr "Опции при изпращане"
 
-#: builtin/log.c:1599
+#: builtin/log.c:1600
 msgid "header"
 msgstr "ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
 
-#: builtin/log.c:1600
+#: builtin/log.c:1601
 msgid "add email header"
 msgstr "добавяне на тази ЗАГЛАВНА_ЧАСТ"
 
-#: builtin/log.c:1601 builtin/log.c:1603
+#: builtin/log.c:1602 builtin/log.c:1604
 msgid "email"
 msgstr "Е-ПОЩА"
 
-#: builtin/log.c:1601
+#: builtin/log.c:1602
 msgid "add To: header"
 msgstr "добавяне на заглавна част „To:“ (до)"
 
-#: builtin/log.c:1603
+#: builtin/log.c:1604
 msgid "add Cc: header"
 msgstr "добавяне на заглавна част „Cc:“ (и до)"
 
-#: builtin/log.c:1605
+#: builtin/log.c:1606
 msgid "ident"
 msgstr "ИДЕНТИЧНОСТ"
 
-#: builtin/log.c:1606
+#: builtin/log.c:1607
 msgid "set From address to <ident> (or committer ident if absent)"
 msgstr ""
 "задаване на адреса в заглавната част „From“ (от) да е тази ИДЕНТИЧНОСТ.  Ако "
 "не е зададена такава, се взима адреса на подаващия"
 
-#: builtin/log.c:1608
+#: builtin/log.c:1609
 msgid "message-id"
 msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
 
-#: builtin/log.c:1609
+#: builtin/log.c:1610
 msgid "make first mail a reply to <message-id>"
 msgstr ""
 "първото съобщение да е в отговор на е-писмото с този "
 "ИДЕНТИФИКАТОР_НА_СЪОБЩЕНИЕ"
 
-#: builtin/log.c:1610 builtin/log.c:1613
+#: builtin/log.c:1611 builtin/log.c:1614
 msgid "boundary"
 msgstr "граница"
 
-#: builtin/log.c:1611
+#: builtin/log.c:1612
 msgid "attach the patch"
 msgstr "прикрепяне на кръпката"
 
-#: builtin/log.c:1614
+#: builtin/log.c:1615
 msgid "inline the patch"
 msgstr "включване на кръпката в текста на писмата"
 
-#: builtin/log.c:1618
+#: builtin/log.c:1619
 msgid "enable message threading, styles: shallow, deep"
 msgstr ""
 "използване на нишки за съобщенията.  СТИЛът е „shallow“ (плитък) или "
 "„deep“ (дълбок)"
 
-#: builtin/log.c:1620
+#: builtin/log.c:1621
 msgid "signature"
 msgstr "подпис"
 
-#: builtin/log.c:1621
+#: builtin/log.c:1622
 msgid "add a signature"
 msgstr "добавяне на поле за подпис"
 
-#: builtin/log.c:1622
+#: builtin/log.c:1623
 msgid "base-commit"
 msgstr "БАЗОВО_ПОДАВАНЕ"
 
-#: builtin/log.c:1623
+#: builtin/log.c:1624
 msgid "add prerequisite tree info to the patch series"
 msgstr "добавяне на необходимото БАЗово дърво към поредицата от кръпки"
 
-#: builtin/log.c:1625
+#: builtin/log.c:1626
 msgid "add a signature from a file"
 msgstr "добавяне на подпис от файл"
 
-#: builtin/log.c:1626
+#: builtin/log.c:1627
 msgid "don't print the patch filenames"
 msgstr "без извеждане на имената на кръпките"
 
-#: builtin/log.c:1628
+#: builtin/log.c:1629
 msgid "show progress while generating patches"
 msgstr "извеждане на напредъка във фазата на създаване на кръпките"
 
-#: builtin/log.c:1630
+#: builtin/log.c:1631
 msgid "show changes against <rev> in cover letter or single patch"
 msgstr ""
 "показване на промените спрямо ВЕРСията в придружаващото писмо или единствена "
 "кръпка"
 
-#: builtin/log.c:1633
+#: builtin/log.c:1634
 msgid "show changes against <refspec> in cover letter or single patch"
 msgstr ""
 "показване на промените спрямо указателя на ВЕРСията в придружаващото писмо "
 "или единствена кръпка"
 
-#: builtin/log.c:1635
+#: builtin/log.c:1636
 msgid "percentage by which creation is weighted"
 msgstr "процент за претегляне при оценка на създаването"
 
-#: builtin/log.c:1710
+#: builtin/log.c:1711
 #, c-format
 msgid "invalid ident line: %s"
 msgstr "грешна идентичност: %s"
 
-#: builtin/log.c:1725
+#: builtin/log.c:1726
 msgid "-n and -k are mutually exclusive"
 msgstr "опциите „-n“ и „-k“ са несъвместими"
 
-#: builtin/log.c:1727
+#: builtin/log.c:1728
 msgid "--subject-prefix/--rfc and -k are mutually exclusive"
 msgstr "опциите „--subject-prefix“/„-rfc“ и „-k“ са несъвместими"
 
-#: builtin/log.c:1735
+#: builtin/log.c:1736
 msgid "--name-only does not make sense"
 msgstr "опцията „--name-only“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
 
-#: builtin/log.c:1737
+#: builtin/log.c:1738
 msgid "--name-status does not make sense"
 msgstr "опцията „--name-status“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
 
-#: builtin/log.c:1739
+#: builtin/log.c:1740
 msgid "--check does not make sense"
 msgstr "опцията „--check“ е несъвместима с генерирането на кръпки"
 
-#: builtin/log.c:1771
+#: builtin/log.c:1773
 msgid "standard output, or directory, which one?"
 msgstr ""
 "изходът може да или стандартният, или да е в директория, но не и двете."
 
-#: builtin/log.c:1860
+#: builtin/log.c:1877
 msgid "--interdiff requires --cover-letter or single patch"
 msgstr ""
 "опцията „--interdiff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
 
-#: builtin/log.c:1864
+#: builtin/log.c:1881
 msgid "Interdiff:"
 msgstr "Разлика в разликите:"
 
-#: builtin/log.c:1865
+#: builtin/log.c:1882
 #, c-format
 msgid "Interdiff against v%d:"
 msgstr "Разлика в разликите спрямо v%d:"
 
-#: builtin/log.c:1871
+#: builtin/log.c:1888
 msgid "--creation-factor requires --range-diff"
 msgstr "опцията „--creation-factor“ изисква опция „--range-diff“"
 
-#: builtin/log.c:1875
+#: builtin/log.c:1892
 msgid "--range-diff requires --cover-letter or single patch"
 msgstr ""
 "опцията „--range-diff“ изисква опция „--cover-letter“ или единствена кръпка"
 
-#: builtin/log.c:1883
+#: builtin/log.c:1900
 msgid "Range-diff:"
 msgstr "Диапазонна разлика:"
 
-#: builtin/log.c:1884
+#: builtin/log.c:1901
 #, c-format
 msgid "Range-diff against v%d:"
 msgstr "Диапазонна разлика спрямо v%d:"
 
-#: builtin/log.c:1895
+#: builtin/log.c:1912
 #, c-format
 msgid "unable to read signature file '%s'"
 msgstr "файлът „%s“ с подпис не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/log.c:1931
+#: builtin/log.c:1948
 msgid "Generating patches"
 msgstr "Създаване на кръпки"
 
-#: builtin/log.c:1975
+#: builtin/log.c:1992
 msgid "failed to create output files"
 msgstr "неуспешно създаване на изходни файлове"
 
-#: builtin/log.c:2034
+#: builtin/log.c:2051
 msgid "git cherry [-v] [<upstream> [<head> [<limit>]]]"
 msgstr "git cherry [-v] [ОТДАЛЕЧЕН_КЛОН [ВРЪХ [ПРЕДЕЛ]]]"
 
-#: builtin/log.c:2088
+#: builtin/log.c:2105
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
@@ -15283,7 +15367,7 @@ msgstr ""
 msgid "do not print remote URL"
 msgstr "без извеждане на адресите на отдалечените хранилища"
 
-#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1464
+#: builtin/ls-remote.c:60 builtin/ls-remote.c:62 builtin/rebase.c:1488
 msgid "exec"
 msgstr "КОМАНДА"
 
@@ -15394,33 +15478,33 @@ msgstr "Наличните стратегии са:"
 msgid "Available custom strategies are:"
 msgstr "Допълнителните стратегии са:"
 
-#: builtin/merge.c:244 builtin/pull.c:151
+#: builtin/merge.c:244 builtin/pull.c:152
 msgid "do not show a diffstat at the end of the merge"
 msgstr "без извеждане на статистиката след завършване на сливане"
 
-#: builtin/merge.c:247 builtin/pull.c:154
+#: builtin/merge.c:247 builtin/pull.c:155
 msgid "show a diffstat at the end of the merge"
 msgstr "извеждане на статистиката след завършване на сливане"
 
-#: builtin/merge.c:248 builtin/pull.c:157
+#: builtin/merge.c:248 builtin/pull.c:158
 msgid "(synonym to --stat)"
 msgstr "(псевдоним на „--stat“)"
 
-#: builtin/merge.c:250 builtin/pull.c:160
+#: builtin/merge.c:250 builtin/pull.c:161
 msgid "add (at most <n>) entries from shortlog to merge commit message"
 msgstr ""
 "добавяне (на максимум такъв БРОЙ) записи от съкратения журнал в съобщението "
 "за подаване"
 
-#: builtin/merge.c:253 builtin/pull.c:166
+#: builtin/merge.c:253 builtin/pull.c:167
 msgid "create a single commit instead of doing a merge"
 msgstr "създаване на едно подаване вместо извършване на сливане"
 
-#: builtin/merge.c:255 builtin/pull.c:169
+#: builtin/merge.c:255 builtin/pull.c:170
 msgid "perform a commit if the merge succeeds (default)"
 msgstr "извършване на подаване при успешно сливане (стандартно действие)"
 
-#: builtin/merge.c:257 builtin/pull.c:172
+#: builtin/merge.c:257 builtin/pull.c:173
 msgid "edit message before committing"
 msgstr "редактиране на съобщението преди подаване"
 
@@ -15428,28 +15512,28 @@ msgstr "редактиране на съобщението преди подав
 msgid "allow fast-forward (default)"
 msgstr "позволяване на превъртане (стандартно действие)"
 
-#: builtin/merge.c:261 builtin/pull.c:179
+#: builtin/merge.c:261 builtin/pull.c:180
 msgid "abort if fast-forward is not possible"
 msgstr "преустановяване, ако превъртането е невъзможно"
 
-#: builtin/merge.c:265 builtin/pull.c:182
+#: builtin/merge.c:265 builtin/pull.c:183
 msgid "verify that the named commit has a valid GPG signature"
 msgstr "проверка, че указаното подаване е с правилен подпис на GPG"
 
-#: builtin/merge.c:266 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:186
-#: builtin/rebase.c:492 builtin/rebase.c:1477 builtin/revert.c:114
+#: builtin/merge.c:266 builtin/notes.c:787 builtin/pull.c:187
+#: builtin/rebase.c:493 builtin/rebase.c:1501 builtin/revert.c:114
 msgid "strategy"
 msgstr "СТРАТЕГИЯ"
 
-#: builtin/merge.c:267 builtin/pull.c:187
+#: builtin/merge.c:267 builtin/pull.c:188
 msgid "merge strategy to use"
 msgstr "СТРАТЕГИЯ за сливане, която да се ползва"
 
-#: builtin/merge.c:268 builtin/pull.c:190
+#: builtin/merge.c:268 builtin/pull.c:191
 msgid "option=value"
 msgstr "ОПЦИЯ=СТОЙНОСТ"
 
-#: builtin/merge.c:269 builtin/pull.c:191
+#: builtin/merge.c:269 builtin/pull.c:192
 msgid "option for selected merge strategy"
 msgstr "ОПЦИЯ за избраната стратегия за сливане"
 
@@ -15469,14 +15553,15 @@ msgstr "преустановяване без промяна на индекса
 msgid "continue the current in-progress merge"
 msgstr "продължаване на текущото сливане"
 
-#: builtin/merge.c:284 builtin/pull.c:198
+#: builtin/merge.c:284 builtin/pull.c:199
 msgid "allow merging unrelated histories"
 msgstr "позволяване на сливане на независими истории"
 
 #: builtin/merge.c:290
-msgid "verify commit-msg hook"
+msgid "bypass pre-merge-commit and commit-msg hooks"
 msgstr ""
-"проверка на куката при промяна на съобщението при подаване (commit-msg)"
+"без изпълнение на куките преди подаване и сливане и при промяна на "
+"съобщението за подаване (pre-merge-commit и commit-msg)"
 
 #: builtin/merge.c:307
 msgid "could not run stash."
@@ -15520,33 +15605,33 @@ msgstr "„%s“ не сочи към подаване"
 msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
 msgstr "Неправилен низ за настройката „branch.%s.mergeoptions“: „%s“"
 
-#: builtin/merge.c:708
+#: builtin/merge.c:705
 msgid "Not handling anything other than two heads merge."
 msgstr "Поддържа се само сливане на точно две истории."
 
-#: builtin/merge.c:722
+#: builtin/merge.c:719
 #, c-format
 msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
 msgstr "Непозната опция за рекурсивното сливане „merge-recursive“: „-X%s“"
 
-#: builtin/merge.c:737
+#: builtin/merge.c:734
 #, c-format
 msgid "unable to write %s"
 msgstr "„%s“ не може да бъде записан"
 
-#: builtin/merge.c:789
+#: builtin/merge.c:786
 #, c-format
 msgid "Could not read from '%s'"
 msgstr "От „%s“ не може да се чете"
 
-#: builtin/merge.c:798
+#: builtin/merge.c:795
 #, c-format
 msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
 msgstr ""
 "Сливането няма да бъде подадено.  За завършването му и подаването му "
 "използвайте командата „git commit“.\n"
 
-#: builtin/merge.c:804
+#: builtin/merge.c:801
 msgid ""
 "Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
 "especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
@@ -15555,11 +15640,11 @@ msgstr ""
 "В съобщението при подаване добавете информация за причината за\n"
 "сливането, особено ако сливате обновен отдалечен клон в тематичен клон.\n"
 
-#: builtin/merge.c:809
+#: builtin/merge.c:806
 msgid "An empty message aborts the commit.\n"
 msgstr "Празно съобщение предотвратява подаването.\n"
 
-#: builtin/merge.c:812
+#: builtin/merge.c:809
 #, c-format
 msgid ""
 "Lines starting with '%c' will be ignored, and an empty message aborts\n"
@@ -15568,76 +15653,76 @@ msgstr ""
 "Редовете, които започват с „%c“, ще бъдат пропуснати, а празно\n"
 "съобщение преустановява подаването.\n"
 
-#: builtin/merge.c:853
+#: builtin/merge.c:862
 msgid "Empty commit message."
 msgstr "Празно съобщение при подаване."
 
-#: builtin/merge.c:872
+#: builtin/merge.c:877
 #, c-format
 msgid "Wonderful.\n"
 msgstr "Първият етап на сливането завърши.\n"
 
-#: builtin/merge.c:933
+#: builtin/merge.c:938
 #, c-format
 msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
 msgstr ""
 "Неуспешно автоматично сливане — коригирайте конфликтите и подайте "
 "резултата.\n"
 
-#: builtin/merge.c:972
+#: builtin/merge.c:977
 msgid "No current branch."
 msgstr "Няма текущ клон."
 
-#: builtin/merge.c:974
+#: builtin/merge.c:979
 msgid "No remote for the current branch."
 msgstr "Текущият клон не следи никой."
 
-#: builtin/merge.c:976
+#: builtin/merge.c:981
 msgid "No default upstream defined for the current branch."
 msgstr "Текущият клон не следи никой клон."
 
-#: builtin/merge.c:981
+#: builtin/merge.c:986
 #, c-format
 msgid "No remote-tracking branch for %s from %s"
 msgstr "Никой клон не следи клона „%s“ от хранилището „%s“"
 
-#: builtin/merge.c:1038
+#: builtin/merge.c:1043
 #, c-format
 msgid "Bad value '%s' in environment '%s'"
 msgstr "Неправилна стойност „%s“ в средата „%s“"
 
-#: builtin/merge.c:1141
+#: builtin/merge.c:1146
 #, c-format
 msgid "not something we can merge in %s: %s"
 msgstr "не може да се слее в „%s“: %s"
 
-#: builtin/merge.c:1175
+#: builtin/merge.c:1180
 msgid "not something we can merge"
 msgstr "не може да се слее"
 
-#: builtin/merge.c:1278
+#: builtin/merge.c:1283
 msgid "--abort expects no arguments"
 msgstr "опцията „--abort“ не приема аргументи"
 
-#: builtin/merge.c:1282
+#: builtin/merge.c:1287
 msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
 msgstr ""
 "Не може да преустановите сливане, защото в момента не се извършва такова "
 "(липсва указател „MERGE_HEAD“)."
 
-#: builtin/merge.c:1291
+#: builtin/merge.c:1296
 msgid "--quit expects no arguments"
 msgstr "опцията „--quit“ не приема аргументи"
 
-#: builtin/merge.c:1304
+#: builtin/merge.c:1309
 msgid "--continue expects no arguments"
 msgstr "опцията „--continue“ не приема аргументи"
 
-#: builtin/merge.c:1308
+#: builtin/merge.c:1313
 msgid "There is no merge in progress (MERGE_HEAD missing)."
 msgstr "В момента не се извършва сливане (липсва указател „MERGE_HEAD“)."
 
-#: builtin/merge.c:1324
+#: builtin/merge.c:1329
 msgid ""
 "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
 "Please, commit your changes before you merge."
@@ -15645,7 +15730,7 @@ msgstr ""
 "Не сте завършили сливане.  (Указателят „MERGE_HEAD“ съществува).\n"
 "Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
 
-#: builtin/merge.c:1331
+#: builtin/merge.c:1336
 msgid ""
 "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
 "Please, commit your changes before you merge."
@@ -15653,103 +15738,103 @@ msgstr ""
 "Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
 "съществува).  Подайте промените си, преди да започнете ново сливане."
 
-#: builtin/merge.c:1334
+#: builtin/merge.c:1339
 msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
 msgstr ""
 "Не сте завършили отбиране на подаване (указателят „CHERRY_PICK_HEAD“\n"
 "съществува)."
 
-#: builtin/merge.c:1348
+#: builtin/merge.c:1353
 msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
 msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--no-ff“."
 
-#: builtin/merge.c:1350
+#: builtin/merge.c:1355
 msgid "You cannot combine --squash with --commit."
 msgstr "Опцията „--squash“ е несъвместима с „--commit“."
 
-#: builtin/merge.c:1366
+#: builtin/merge.c:1371
 msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
 msgstr ""
 "Не е указано подаване и настройката „merge.defaultToUpstream“ не е зададена."
 
-#: builtin/merge.c:1383
+#: builtin/merge.c:1388
 msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
 msgstr "Вкарване на подаване във връх без история все още не се поддържа"
 
-#: builtin/merge.c:1385
+#: builtin/merge.c:1390
 msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
 msgstr ""
 "Понеже върхът е без история, всички сливания са превъртания, не може да се "
 "извърши същинско сливане изисквано от опцията „--no-ff“"
 
-#: builtin/merge.c:1390
+#: builtin/merge.c:1395
 #, c-format
 msgid "%s - not something we can merge"
 msgstr "„%s“ — не е нещо, което може да се слее"
 
-#: builtin/merge.c:1392
+#: builtin/merge.c:1397
 msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
 msgstr "Можете да слеете точно едно подаване във връх без история"
 
-#: builtin/merge.c:1471
+#: builtin/merge.c:1476
 msgid "refusing to merge unrelated histories"
 msgstr "независими истории не може да се слеят"
 
-#: builtin/merge.c:1480
+#: builtin/merge.c:1485
 msgid "Already up to date."
 msgstr "Вече е обновено."
 
-#: builtin/merge.c:1490
+#: builtin/merge.c:1495
 #, c-format
 msgid "Updating %s..%s\n"
 msgstr "Обновяване „%s..%s“\n"
 
-#: builtin/merge.c:1532
+#: builtin/merge.c:1537
 #, c-format
 msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
 msgstr "Проба със сливане в рамките на индекса…\n"
 
-#: builtin/merge.c:1539
+#: builtin/merge.c:1544
 #, c-format
 msgid "Nope.\n"
 msgstr "Неуспешно сливане.\n"
 
-#: builtin/merge.c:1564
+#: builtin/merge.c:1569
 msgid "Already up to date. Yeeah!"
 msgstr "Вече е обновено!"
 
-#: builtin/merge.c:1570
+#: builtin/merge.c:1575
 msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
 msgstr "Не може да се извърши превъртане, преустановяване на действието."
 
-#: builtin/merge.c:1593 builtin/merge.c:1658
+#: builtin/merge.c:1598 builtin/merge.c:1663
 #, c-format
 msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
 msgstr "Привеждане на дървото към първоначалното…\n"
 
-#: builtin/merge.c:1597
+#: builtin/merge.c:1602
 #, c-format
 msgid "Trying merge strategy %s...\n"
 msgstr "Пробване със стратегията за сливане „%s“…\n"
 
-#: builtin/merge.c:1649
+#: builtin/merge.c:1654
 #, c-format
 msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
 msgstr "Никоя стратегия за сливане не може да извърши сливането.\n"
 
-#: builtin/merge.c:1651
+#: builtin/merge.c:1656
 #, c-format
 msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
 msgstr "Неуспешно сливане със стратегия „%s“.\n"
 
-#: builtin/merge.c:1660
+#: builtin/merge.c:1665
 #, c-format
 msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
 msgstr ""
 "Ползва се стратегията „%s“, която ще подготви дървото за коригиране на "
 "ръка.\n"
 
-#: builtin/merge.c:1672
+#: builtin/merge.c:1677
 #, c-format
 msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
 msgstr ""
@@ -15837,33 +15922,33 @@ msgstr "без предупреждения при конфликти"
 msgid "set labels for file1/orig-file/file2"
 msgstr "задаване на етикети за ФАЙЛ_1/ОРИГИНАЛ/ФАЙЛ_2"
 
-#: builtin/merge-recursive.c:46
+#: builtin/merge-recursive.c:47
 #, c-format
 msgid "unknown option %s"
 msgstr "непозната опция: „%s“"
 
-#: builtin/merge-recursive.c:52
+#: builtin/merge-recursive.c:53
 #, c-format
 msgid "could not parse object '%s'"
 msgstr "неуспешен анализ на обекта „%s“"
 
-#: builtin/merge-recursive.c:56
+#: builtin/merge-recursive.c:57
 #, c-format
 msgid "cannot handle more than %d base. Ignoring %s."
 msgid_plural "cannot handle more than %d bases. Ignoring %s."
 msgstr[0] "не се поддържа повече от %d база.  „%s“ се прескача."
 msgstr[1] "не се поддържат повече от %d бази.  „%s“ се прескача."
 
-#: builtin/merge-recursive.c:64
+#: builtin/merge-recursive.c:65
 msgid "not handling anything other than two heads merge."
 msgstr "поддържа се само сливане на точно две истории."
 
-#: builtin/merge-recursive.c:70 builtin/merge-recursive.c:72
+#: builtin/merge-recursive.c:74 builtin/merge-recursive.c:76
 #, c-format
 msgid "could not resolve ref '%s'"
 msgstr "указателят „%s“ не може да бъде изтрит"
 
-#: builtin/merge-recursive.c:78
+#: builtin/merge-recursive.c:82
 #, c-format
 msgid "Merging %s with %s\n"
 msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“\n"
@@ -16008,54 +16093,54 @@ msgstr "%s, обект: „%s“, цел: „%s“"
 msgid "Renaming %s to %s\n"
 msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“\n"
 
-#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:717 builtin/repack.c:510
+#: builtin/mv.c:277 builtin/remote.c:717 builtin/repack.c:511
 #, c-format
 msgid "renaming '%s' failed"
 msgstr "неуспешно преименуване на „%s“"
 
-#: builtin/name-rev.c:352
+#: builtin/name-rev.c:356
 msgid "git name-rev [<options>] <commit>..."
 msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] ПОДАВАНЕ…"
 
-#: builtin/name-rev.c:353
+#: builtin/name-rev.c:357
 msgid "git name-rev [<options>] --all"
 msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --all"
 
-#: builtin/name-rev.c:354
+#: builtin/name-rev.c:358
 msgid "git name-rev [<options>] --stdin"
 msgstr "git name-rev [ОПЦИЯ…] --stdin"
 
-#: builtin/name-rev.c:411
+#: builtin/name-rev.c:415
 msgid "print only names (no SHA-1)"
 msgstr "извеждане само на имената (без сумите по SHA1)"
 
-#: builtin/name-rev.c:412
+#: builtin/name-rev.c:416
 msgid "only use tags to name the commits"
 msgstr "използване само на етикетите за именуване на подаванията"
 
-#: builtin/name-rev.c:414
+#: builtin/name-rev.c:418
 msgid "only use refs matching <pattern>"
 msgstr "използване само на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
 
-#: builtin/name-rev.c:416
+#: builtin/name-rev.c:420
 msgid "ignore refs matching <pattern>"
 msgstr "игнориране на указателите напасващи на ШАБЛОНа"
 
-#: builtin/name-rev.c:418
+#: builtin/name-rev.c:422
 msgid "list all commits reachable from all refs"
 msgstr ""
 "извеждане на всички подавания, които могат да бъдат достигнати от всички "
 "указатели"
 
-#: builtin/name-rev.c:419
+#: builtin/name-rev.c:423
 msgid "read from stdin"
 msgstr "четене от стандартния вход"
 
-#: builtin/name-rev.c:420
+#: builtin/name-rev.c:424
 msgid "allow to print `undefined` names (default)"
 msgstr "да се извеждат и недефинираните имена (стандартна стойност на опцията)"
 
-#: builtin/name-rev.c:426
+#: builtin/name-rev.c:430
 msgid "dereference tags in the input (internal use)"
 msgstr "извеждане на идентификаторите на обекти-етикети (за вътрешни нужди)"
 
@@ -16461,7 +16546,7 @@ msgstr "опитът за изтриването на несъществуващ
 msgid "read object names from the standard input"
 msgstr "изчитане на имената на обектите от стандартния вход"
 
-#: builtin/notes.c:954 builtin/prune.c:130 builtin/worktree.c:165
+#: builtin/notes.c:954 builtin/prune.c:130 builtin/worktree.c:164
 msgid "do not remove, show only"
 msgstr "само извеждане без действително окастряне"
 
@@ -16477,7 +16562,7 @@ msgstr "УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
 msgid "use notes from <notes-ref>"
 msgstr "да се използва бележката сочена от този УКАЗАТЕЛ_ЗА_БЕЛЕЖКА"
 
-#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1598
+#: builtin/notes.c:1034 builtin/stash.c:1607
 #, c-format
 msgid "unknown subcommand: %s"
 msgstr "непозната подкоманда: %s"
@@ -16553,72 +16638,72 @@ msgstr "не може да бъде получена информация чре
 msgid "wrote %<PRIu32> objects while expecting %<PRIu32>"
 msgstr "бяха записани %<PRIu32> обекти, а се очакваха %<PRIu32>"
 
-#: builtin/pack-objects.c:1166
+#: builtin/pack-objects.c:1164
 msgid "disabling bitmap writing, as some objects are not being packed"
 msgstr ""
 "изключване на записването на битовата маска, защото някои обекти няма да се "
 "пакетират"
 
-#: builtin/pack-objects.c:1597
+#: builtin/pack-objects.c:1592
 #, c-format
 msgid "delta base offset overflow in pack for %s"
 msgstr "прекалено далечно начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:1606
+#: builtin/pack-objects.c:1601
 #, c-format
 msgid "delta base offset out of bound for %s"
 msgstr "недостижимо начало на отместването за обектите-разлика за „%s“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:1875
+#: builtin/pack-objects.c:1870
 msgid "Counting objects"
 msgstr "Преброяване на обектите"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2005
+#: builtin/pack-objects.c:2000
 #, c-format
 msgid "unable to get size of %s"
 msgstr "размерът на „%s“ не може да бъде получен"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2020
+#: builtin/pack-objects.c:2015
 #, c-format
 msgid "unable to parse object header of %s"
 msgstr "заглавната част на „%s“ не може да бъде анализирана"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2090 builtin/pack-objects.c:2106
-#: builtin/pack-objects.c:2116
+#: builtin/pack-objects.c:2085 builtin/pack-objects.c:2101
+#: builtin/pack-objects.c:2111
 #, c-format
 msgid "object %s cannot be read"
 msgstr "обектът „%s“ не може да се прочете"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2093 builtin/pack-objects.c:2120
+#: builtin/pack-objects.c:2088 builtin/pack-objects.c:2115
 #, c-format
 msgid "object %s inconsistent object length (%<PRIuMAX> vs %<PRIuMAX>)"
 msgstr "обектът „%s“ е с неправилна дължина (%<PRIuMAX>, а не %<PRIuMAX>)"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2130
+#: builtin/pack-objects.c:2125
 msgid "suboptimal pack - out of memory"
 msgstr "неоптимизиран пакет — паметта свърши"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2456
+#: builtin/pack-objects.c:2440
 #, c-format
 msgid "Delta compression using up to %d threads"
 msgstr "Делта компресията ще използва до %d нишки"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2588
+#: builtin/pack-objects.c:2572
 #, c-format
 msgid "unable to pack objects reachable from tag %s"
 msgstr ""
 "обектите, които могат да бъдат достигнати от етикета „%s“, не може да бъдат "
 "пакетирани"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2675
+#: builtin/pack-objects.c:2659
 msgid "Compressing objects"
 msgstr "Компресиране на обектите"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2681
+#: builtin/pack-objects.c:2665
 msgid "inconsistency with delta count"
 msgstr "неправилен брой разлики"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2762
+#: builtin/pack-objects.c:2742
 #, c-format
 msgid ""
 "expected edge object ID, got garbage:\n"
@@ -16627,7 +16712,7 @@ msgstr ""
 "очаква се идентификатор на краен обект, а не:\n"
 " %s"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2768
+#: builtin/pack-objects.c:2748
 #, c-format
 msgid ""
 "expected object ID, got garbage:\n"
@@ -16636,262 +16721,262 @@ msgstr ""
 "очаква се идентификатор на обект, а не:\n"
 " %s"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2866
+#: builtin/pack-objects.c:2846
 msgid "invalid value for --missing"
 msgstr "неправилна стойност за „--missing“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2925 builtin/pack-objects.c:3033
+#: builtin/pack-objects.c:2905 builtin/pack-objects.c:3013
 msgid "cannot open pack index"
 msgstr "индексът на пакетния файл не може да бъде отворен"
 
-#: builtin/pack-objects.c:2956
+#: builtin/pack-objects.c:2936
 #, c-format
 msgid "loose object at %s could not be examined"
 msgstr "непакетираният обект в „%s“ не може да бъде анализиран"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3041
+#: builtin/pack-objects.c:3021
 msgid "unable to force loose object"
 msgstr "оставането на обекта непакетиран не може да бъде наложено"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3133
+#: builtin/pack-objects.c:3113
 #, c-format
 msgid "not a rev '%s'"
 msgstr "„%s“ не е версия"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3136
+#: builtin/pack-objects.c:3116
 #, c-format
 msgid "bad revision '%s'"
 msgstr "неправилна версия „%s“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3161
+#: builtin/pack-objects.c:3141
 msgid "unable to add recent objects"
 msgstr "скорошните обекти не могат да бъдат добавени"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3214
+#: builtin/pack-objects.c:3194
 #, c-format
 msgid "unsupported index version %s"
 msgstr "неподдържана версия на индекса „%s“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3218
+#: builtin/pack-objects.c:3198
 #, c-format
 msgid "bad index version '%s'"
 msgstr "неправилна версия на индекса „%s“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3248
+#: builtin/pack-objects.c:3228
 msgid "do not show progress meter"
 msgstr "без извеждане на напредъка"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3250
+#: builtin/pack-objects.c:3230
 msgid "show progress meter"
 msgstr "извеждане на напредъка"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3252
+#: builtin/pack-objects.c:3232
 msgid "show progress meter during object writing phase"
 msgstr "извеждане на напредъка във фазата на запазване на обектите"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3255
+#: builtin/pack-objects.c:3235
 msgid "similar to --all-progress when progress meter is shown"
 msgstr ""
 "същото действие като опцията „--all-progress“ при извеждането на напредъка"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3256
+#: builtin/pack-objects.c:3236
 msgid "<version>[,<offset>]"
 msgstr "ВЕРСИЯ[,ОТМЕСТВАНЕ]"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3257
+#: builtin/pack-objects.c:3237
 msgid "write the pack index file in the specified idx format version"
 msgstr ""
 "запазване на индекса на пакетните файлове във форма̀та с указаната версия"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3260
+#: builtin/pack-objects.c:3240
 msgid "maximum size of each output pack file"
 msgstr "максимален размер на всеки пакетен файл"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3262
+#: builtin/pack-objects.c:3242
 msgid "ignore borrowed objects from alternate object store"
 msgstr "игнориране на обектите заети от други хранилища на обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3264
+#: builtin/pack-objects.c:3244
 msgid "ignore packed objects"
 msgstr "игнориране на пакетираните обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3266
+#: builtin/pack-objects.c:3246
 msgid "limit pack window by objects"
 msgstr "ограничаване на прозореца за пакетиране по брой обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3268
+#: builtin/pack-objects.c:3248
 msgid "limit pack window by memory in addition to object limit"
 msgstr ""
 "ограничаване на прозореца за пакетиране и по памет освен по брой обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3270
+#: builtin/pack-objects.c:3250
 msgid "maximum length of delta chain allowed in the resulting pack"
 msgstr ""
 "максимална дължина на веригата от разлики, която е позволена в пакетния файл"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3272
+#: builtin/pack-objects.c:3252
 msgid "reuse existing deltas"
 msgstr "преизползване на съществуващите разлики"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3274
+#: builtin/pack-objects.c:3254
 msgid "reuse existing objects"
 msgstr "преизползване на съществуващите обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3276
+#: builtin/pack-objects.c:3256
 msgid "use OFS_DELTA objects"
 msgstr "използване на обекти „OFS_DELTA“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3278
+#: builtin/pack-objects.c:3258
 msgid "use threads when searching for best delta matches"
 msgstr ""
 "стартиране на нишки за претърсване на най-добрите съвпадения на разликите"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3280
+#: builtin/pack-objects.c:3260
 msgid "do not create an empty pack output"
 msgstr "без създаване на празен пакетен файл"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3282
+#: builtin/pack-objects.c:3262
 msgid "read revision arguments from standard input"
 msgstr "изчитане на версиите от стандартния вход"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3284
+#: builtin/pack-objects.c:3264
 msgid "limit the objects to those that are not yet packed"
 msgstr "ограничаване до все още непакетираните обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3287
+#: builtin/pack-objects.c:3267
 msgid "include objects reachable from any reference"
 msgstr ""
 "включване на всички обекти, които могат да се достигнат от произволен "
 "указател"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3290
+#: builtin/pack-objects.c:3270
 msgid "include objects referred by reflog entries"
 msgstr "включване и на обектите сочени от записите в журнала на указателите"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3293
+#: builtin/pack-objects.c:3273
 msgid "include objects referred to by the index"
 msgstr "включване и на обектите сочени от индекса"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3296
+#: builtin/pack-objects.c:3276
 msgid "output pack to stdout"
 msgstr "извеждане на пакета на стандартния изход"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3298
+#: builtin/pack-objects.c:3278
 msgid "include tag objects that refer to objects to be packed"
 msgstr ""
 "включване и на обектите-етикети, които сочат към обектите, които ще бъдат "
 "пакетирани"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3300
+#: builtin/pack-objects.c:3280
 msgid "keep unreachable objects"
 msgstr "запазване на недостижимите обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3302
+#: builtin/pack-objects.c:3282
 msgid "pack loose unreachable objects"
 msgstr "пакетиране и на недостижимите обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3304
+#: builtin/pack-objects.c:3284
 msgid "unpack unreachable objects newer than <time>"
 msgstr "разпакетиране на недостижимите обекти, които са по-нови от това ВРЕМЕ"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3307
+#: builtin/pack-objects.c:3287
 msgid "use the sparse reachability algorithm"
 msgstr "използване на алгоритъм за частична достижимост"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3309
+#: builtin/pack-objects.c:3289
 msgid "create thin packs"
 msgstr "създаване на съкратени пакети"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3311
+#: builtin/pack-objects.c:3291
 msgid "create packs suitable for shallow fetches"
 msgstr "пакетиране подходящо за плитко доставяне"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3313
+#: builtin/pack-objects.c:3293
 msgid "ignore packs that have companion .keep file"
 msgstr "игнориране на пакетите, които са придружени от файл „.keep“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3315
+#: builtin/pack-objects.c:3295
 msgid "ignore this pack"
 msgstr "пропускане на този пакет"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3317
+#: builtin/pack-objects.c:3297
 msgid "pack compression level"
 msgstr "ниво на компресиране при пакетиране"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3319
+#: builtin/pack-objects.c:3299
 msgid "do not hide commits by grafts"
 msgstr ""
 "извеждане на всички родители — дори и тези, които нормално са скрити при "
 "присажданията"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3321
+#: builtin/pack-objects.c:3301
 msgid "use a bitmap index if available to speed up counting objects"
 msgstr ""
 "използване на съществуващи индекси на база битови маски за ускоряване на "
 "преброяването на обектите"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3323
+#: builtin/pack-objects.c:3303
 msgid "write a bitmap index together with the pack index"
 msgstr ""
 "запазване и на индекс на база побитова маска, заедно с индекса за пакета"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3327
+#: builtin/pack-objects.c:3307
 msgid "write a bitmap index if possible"
 msgstr "записване на индекси на база битови маски при възможност"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3331
+#: builtin/pack-objects.c:3311
 msgid "handling for missing objects"
 msgstr "как да се обработват липсващите обекти"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3334
+#: builtin/pack-objects.c:3314
 msgid "do not pack objects in promisor packfiles"
 msgstr "без пакетиране на обекти в гарантиращи пакети"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3336
+#: builtin/pack-objects.c:3316
 msgid "respect islands during delta compression"
 msgstr "без промяна на групите при делта компресия"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3361
+#: builtin/pack-objects.c:3345
 #, c-format
 msgid "delta chain depth %d is too deep, forcing %d"
 msgstr "веригата с разлики е прекалено дълбока — %d, ще се ползва %d"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3366
+#: builtin/pack-objects.c:3350
 #, c-format
 msgid "pack.deltaCacheLimit is too high, forcing %d"
 msgstr ""
 "Стойността на настройката „pack.deltaCacheLimit“ е прекалено голяма.  Ще се "
 "ползва %d"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3420
+#: builtin/pack-objects.c:3404
 msgid "--max-pack-size cannot be used to build a pack for transfer"
 msgstr ""
 "опцията „--max-pack-size“ не може да се използва за създаване на пакетни "
 "файлове за пренос"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3422
+#: builtin/pack-objects.c:3406
 msgid "minimum pack size limit is 1 MiB"
 msgstr "минималният размер на пакетите е 1 MiB"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3427
+#: builtin/pack-objects.c:3411
 msgid "--thin cannot be used to build an indexable pack"
 msgstr ""
 "опцията „--thin“не може да се използва за създаване на пакетни файлове с "
 "индекс"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3430
+#: builtin/pack-objects.c:3414
 msgid "--keep-unreachable and --unpack-unreachable are incompatible"
 msgstr "опциите „--keep-unreachable“ и „--unpack-unreachable“ са несъвместими"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3436
+#: builtin/pack-objects.c:3420
 msgid "cannot use --filter without --stdout"
 msgstr "опцията „-filter“ изисква „-stdout“"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3497
+#: builtin/pack-objects.c:3481
 msgid "Enumerating objects"
 msgstr "Изброяване на обектите"
 
-#: builtin/pack-objects.c:3527
+#: builtin/pack-objects.c:3511
 #, c-format
 msgid "Total %<PRIu32> (delta %<PRIu32>), reused %<PRIu32> (delta %<PRIu32>)"
 msgstr ""
@@ -16947,44 +17032,44 @@ msgstr "Неправилна стойност за „%s“: „%s“"
 msgid "git pull [<options>] [<repository> [<refspec>...]]"
 msgstr "git push [ОПЦИЯ…] [ХРАНИЛИЩЕ [УКАЗАТЕЛ_НА_ВЕРСИЯ…]]"
 
-#: builtin/pull.c:141
+#: builtin/pull.c:142
 msgid "control for recursive fetching of submodules"
 msgstr "управление на рекурсивното доставяне на подмодулите"
 
-#: builtin/pull.c:145
+#: builtin/pull.c:146
 msgid "Options related to merging"
 msgstr "Опции при сливане"
 
-#: builtin/pull.c:148
+#: builtin/pull.c:149
 msgid "incorporate changes by rebasing rather than merging"
 msgstr "внасяне на промените чрез пребазиране, а не чрез сливане"
 
-#: builtin/pull.c:176 builtin/rebase.c:447 builtin/revert.c:126
+#: builtin/pull.c:177 builtin/rebase.c:448 builtin/revert.c:126
 msgid "allow fast-forward"
 msgstr "позволяване на превъртания"
 
-#: builtin/pull.c:185
+#: builtin/pull.c:186
 msgid "automatically stash/stash pop before and after rebase"
 msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
 
-#: builtin/pull.c:201
+#: builtin/pull.c:202
 msgid "Options related to fetching"
 msgstr "Опции при доставяне"
 
-#: builtin/pull.c:211
+#: builtin/pull.c:212
 msgid "force overwrite of local branch"
 msgstr "принудително презаписване на локалния клон"
 
-#: builtin/pull.c:219
+#: builtin/pull.c:220
 msgid "number of submodules pulled in parallel"
 msgstr "брой подмодули издърпани паралелно"
 
-#: builtin/pull.c:316
+#: builtin/pull.c:320
 #, c-format
 msgid "Invalid value for pull.ff: %s"
 msgstr "Неправилна стойност за „pull.ff“: „%s“"
 
-#: builtin/pull.c:433
+#: builtin/pull.c:437
 msgid ""
 "There is no candidate for rebasing against among the refs that you just "
 "fetched."
@@ -16992,14 +17077,14 @@ msgstr ""
 "Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, върху "
 "който да пребазирате."
 
-#: builtin/pull.c:435
+#: builtin/pull.c:439
 msgid ""
 "There are no candidates for merging among the refs that you just fetched."
 msgstr ""
 "Между указателите, които току що доставихте, няма подходящ кандидат, който "
 "да слеете."
 
-#: builtin/pull.c:436
+#: builtin/pull.c:440
 msgid ""
 "Generally this means that you provided a wildcard refspec which had no\n"
 "matches on the remote end."
@@ -17007,7 +17092,7 @@ msgstr ""
 "Най вероятно сте подали шаблон за указатели, който не е напаснал с нищо в "
 "отдалеченото хранилище."
 
-#: builtin/pull.c:439
+#: builtin/pull.c:443
 #, c-format
 msgid ""
 "You asked to pull from the remote '%s', but did not specify\n"
@@ -17018,44 +17103,44 @@ msgstr ""
 "Понеже това не е хранилището по подразбиране на текущия клон, трябва\n"
 "да укажете отдалечения клон на командния ред."
 
-#: builtin/pull.c:444 builtin/rebase.c:1326 git-parse-remote.sh:73
+#: builtin/pull.c:448 builtin/rebase.c:1347 git-parse-remote.sh:73
 msgid "You are not currently on a branch."
 msgstr "Извън всички клони."
 
-#: builtin/pull.c:446 builtin/pull.c:461 git-parse-remote.sh:79
+#: builtin/pull.c:450 builtin/pull.c:465 git-parse-remote.sh:79
 msgid "Please specify which branch you want to rebase against."
 msgstr "Укажете върху кой клон искате да пребазирате."
 
-#: builtin/pull.c:448 builtin/pull.c:463 git-parse-remote.sh:82
+#: builtin/pull.c:452 builtin/pull.c:467 git-parse-remote.sh:82
 msgid "Please specify which branch you want to merge with."
 msgstr "Укажете кой клон искате да слеете."
 
-#: builtin/pull.c:449 builtin/pull.c:464
+#: builtin/pull.c:453 builtin/pull.c:468
 msgid "See git-pull(1) for details."
 msgstr "За повече информация погледнете ръководството „git-pull(1)“"
 
-#: builtin/pull.c:451 builtin/pull.c:457 builtin/pull.c:466
-#: builtin/rebase.c:1332 git-parse-remote.sh:64
+#: builtin/pull.c:455 builtin/pull.c:461 builtin/pull.c:470
+#: builtin/rebase.c:1353 git-parse-remote.sh:64
 msgid "<remote>"
 msgstr "ОТДАЛЕЧЕНО_ХРАНИЛИЩЕ"
 
-#: builtin/pull.c:451 builtin/pull.c:466 builtin/pull.c:471
+#: builtin/pull.c:455 builtin/pull.c:470 builtin/pull.c:475
 #: git-parse-remote.sh:65
 msgid "<branch>"
 msgstr "КЛОН"
 
-#: builtin/pull.c:459 builtin/rebase.c:1324 git-parse-remote.sh:75
+#: builtin/pull.c:463 builtin/rebase.c:1345 git-parse-remote.sh:75
 msgid "There is no tracking information for the current branch."
 msgstr "Текущият клон не следи никой."
 
-#: builtin/pull.c:468 git-parse-remote.sh:95
+#: builtin/pull.c:472 git-parse-remote.sh:95
 msgid ""
 "If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:"
 msgstr ""
 "Ако искате да зададете информация за следен клон, можете да направите това с "
 "командата:"
 
-#: builtin/pull.c:473
+#: builtin/pull.c:477
 #, c-format
 msgid ""
 "Your configuration specifies to merge with the ref '%s'\n"
@@ -17064,32 +17149,32 @@ msgstr ""
 "За сливане е указан отдалеченият указател „%s“,\n"
 "но такъв не е доставен."
 
-#: builtin/pull.c:581
+#: builtin/pull.c:587
 #, c-format
 msgid "unable to access commit %s"
 msgstr "недостъпно подаване: %s"
 
-#: builtin/pull.c:861
+#: builtin/pull.c:867
 msgid "ignoring --verify-signatures for rebase"
 msgstr "без „--verify-signatures“ при пребазиране"
 
-#: builtin/pull.c:916
+#: builtin/pull.c:922
 msgid "--[no-]autostash option is only valid with --rebase."
 msgstr "опцията „--[no-]autostash“ изисква „--rebase“"
 
-#: builtin/pull.c:924
+#: builtin/pull.c:930
 msgid "Updating an unborn branch with changes added to the index."
 msgstr "Обновяване на все още несъздаден клон с промените от индекса"
 
-#: builtin/pull.c:928
+#: builtin/pull.c:934
 msgid "pull with rebase"
 msgstr "издърпване с пребазиране"
 
-#: builtin/pull.c:929
+#: builtin/pull.c:935
 msgid "please commit or stash them."
 msgstr "трябва да подадете или скатаете промените."
 
-#: builtin/pull.c:954
+#: builtin/pull.c:960
 #, c-format
 msgid ""
 "fetch updated the current branch head.\n"
@@ -17099,7 +17184,7 @@ msgstr ""
 "доставянето обнови върха на текущия клон.  Работното\n"
 "ви копие бе превъртяно от подаване „%s“."
 
-#: builtin/pull.c:960
+#: builtin/pull.c:966
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot fast-forward your working tree.\n"
@@ -17116,15 +17201,15 @@ msgstr ""
 "    git reset --hard\n"
 "за връщане към нормално състояние."
 
-#: builtin/pull.c:975
+#: builtin/pull.c:981
 msgid "Cannot merge multiple branches into empty head."
 msgstr "Не може да сливате множество клони в празен върхов указател."
 
-#: builtin/pull.c:979
+#: builtin/pull.c:985
 msgid "Cannot rebase onto multiple branches."
 msgstr "Не може да пребазирате върху повече от един клон."
 
-#: builtin/pull.c:986
+#: builtin/pull.c:992
 msgid "cannot rebase with locally recorded submodule modifications"
 msgstr ""
 "пребазирането е невъзможно заради локално записаните промени по подмодулите"
@@ -17298,139 +17383,139 @@ msgstr ""
 msgid "Pushing to %s\n"
 msgstr "Изтласкване към „%s“\n"
 
-#: builtin/push.c:364
+#: builtin/push.c:366
 #, c-format
 msgid "failed to push some refs to '%s'"
 msgstr "част от указателите не бяха изтласкани към „%s“"
 
-#: builtin/push.c:398
-#, c-format
-msgid "bad repository '%s'"
-msgstr "неправилно указано хранилище „%s“"
-
-#: builtin/push.c:399
-msgid ""
-"No configured push destination.\n"
-"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
-"repository using\n"
-"\n"
-"    git remote add <name> <url>\n"
-"\n"
-"and then push using the remote name\n"
-"\n"
-"    git push <name>\n"
-msgstr ""
-"Не е указано хранилище, към което да се изтласква.\n"
-"Или укажете адреса на командния ред, или настройте отдалечено хранилище с "
-"командата:\n"
-"\n"
-"    git remote add ИМЕ АДРЕС\n"
-"\n"
-"и след това изтласкайте, като укажете името на отдалеченото хранилище:\n"
-"\n"
-"    git push ИМЕ\n"
-
-#: builtin/push.c:554
+#: builtin/push.c:541
 msgid "repository"
 msgstr "хранилище"
 
-#: builtin/push.c:555 builtin/send-pack.c:164
+#: builtin/push.c:542 builtin/send-pack.c:164
 msgid "push all refs"
 msgstr "изтласкване на всички указатели"
 
-#: builtin/push.c:556 builtin/send-pack.c:166
+#: builtin/push.c:543 builtin/send-pack.c:166
 msgid "mirror all refs"
 msgstr "огледално копие на всички указатели"
 
-#: builtin/push.c:558
+#: builtin/push.c:545
 msgid "delete refs"
 msgstr "изтриване на указателите"
 
-#: builtin/push.c:559
+#: builtin/push.c:546
 msgid "push tags (can't be used with --all or --mirror)"
 msgstr "изтласкване на етикетите (несъвместимо с опциите „--all“ и „--mirror“)"
 
-#: builtin/push.c:562 builtin/send-pack.c:167
+#: builtin/push.c:549 builtin/send-pack.c:167
 msgid "force updates"
 msgstr "принудително обновяване"
 
-#: builtin/push.c:564 builtin/send-pack.c:181
+#: builtin/push.c:551 builtin/send-pack.c:181
 msgid "<refname>:<expect>"
 msgstr "УКАЗАТЕЛ:ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
 
-#: builtin/push.c:565 builtin/send-pack.c:182
+#: builtin/push.c:552 builtin/send-pack.c:182
 msgid "require old value of ref to be at this value"
 msgstr "УКАЗАТЕЛят трябва първоначално да е с тази ОЧАКВАНА_СТОЙНОСТ"
 
-#: builtin/push.c:568
+#: builtin/push.c:555
 msgid "control recursive pushing of submodules"
 msgstr "управление на рекурсивното изтласкване на подмодулите"
 
-#: builtin/push.c:570 builtin/send-pack.c:175
+#: builtin/push.c:557 builtin/send-pack.c:175
 msgid "use thin pack"
 msgstr "използване на съкратени пакети"
 
-#: builtin/push.c:571 builtin/push.c:572 builtin/send-pack.c:161
+#: builtin/push.c:558 builtin/push.c:559 builtin/send-pack.c:161
 #: builtin/send-pack.c:162
 msgid "receive pack program"
 msgstr "програма за получаването на пакети"
 
-#: builtin/push.c:573
+#: builtin/push.c:560
 msgid "set upstream for git pull/status"
 msgstr "задаване на отдалеченото хранилище за командите „git pull/status“"
 
-#: builtin/push.c:576
+#: builtin/push.c:563
 msgid "prune locally removed refs"
 msgstr "окастряне на указателите, които са премахнати от локалното хранилище"
 
-#: builtin/push.c:578
+#: builtin/push.c:565
 msgid "bypass pre-push hook"
 msgstr "без изпълнение на куката преди изтласкване (pre-push)"
 
-#: builtin/push.c:579
+#: builtin/push.c:566
 msgid "push missing but relevant tags"
 msgstr ""
 "изтласкване на липсващите в отдалеченото хранилище, но свързани с текущото "
 "изтласкване, етикети"
 
-#: builtin/push.c:582 builtin/send-pack.c:169
+#: builtin/push.c:569 builtin/send-pack.c:169
 msgid "GPG sign the push"
 msgstr "подписване на изтласкването с GPG"
 
-#: builtin/push.c:584 builtin/send-pack.c:176
+#: builtin/push.c:571 builtin/send-pack.c:176
 msgid "request atomic transaction on remote side"
 msgstr "изискване на атомарни операции от отсрещната страна"
 
-#: builtin/push.c:602
+#: builtin/push.c:589
 msgid "--delete is incompatible with --all, --mirror and --tags"
 msgstr ""
 "опцията „--delete“ е несъвместима с опциите  „--all“, „--mirror“ и „--tags“"
 
-#: builtin/push.c:604
+#: builtin/push.c:591
 msgid "--delete doesn't make sense without any refs"
 msgstr "опцията „--delete“ изисква поне един указател на версия"
 
-#: builtin/push.c:607
+#: builtin/push.c:611
+#, c-format
+msgid "bad repository '%s'"
+msgstr "неправилно указано хранилище „%s“"
+
+#: builtin/push.c:612
+msgid ""
+"No configured push destination.\n"
+"Either specify the URL from the command-line or configure a remote "
+"repository using\n"
+"\n"
+"    git remote add <name> <url>\n"
+"\n"
+"and then push using the remote name\n"
+"\n"
+"    git push <name>\n"
+msgstr ""
+"Не е указано хранилище, към което да се изтласква.\n"
+"Или укажете адреса на командния ред, или настройте отдалечено хранилище с "
+"командата:\n"
+"\n"
+"    git remote add ИМЕ АДРЕС\n"
+"\n"
+"и след това изтласкайте, като укажете името на отдалеченото хранилище:\n"
+"\n"
+"    git push ИМЕ\n"
+
+#: builtin/push.c:627
 msgid "--all and --tags are incompatible"
 msgstr "опциите „--all“ и „--tags“ са несъвместими"
 
-#: builtin/push.c:609
+#: builtin/push.c:629
 msgid "--all can't be combined with refspecs"
 msgstr "опцията „--all“ е несъвместима с указването на версия"
 
-#: builtin/push.c:613
+#: builtin/push.c:633
 msgid "--mirror and --tags are incompatible"
 msgstr "опциите „--mirror“ и „--tags“ са несъвместими"
 
-#: builtin/push.c:615
+#: builtin/push.c:635
 msgid "--mirror can't be combined with refspecs"
 msgstr "опцията „--mirror“ е несъвместима с указването на версия"
 
-#: builtin/push.c:618
+#: builtin/push.c:638
 msgid "--all and --mirror are incompatible"
 msgstr "опциите „--all“ и „--mirror“ са несъвместими"
 
-#: builtin/push.c:637
+#: builtin/push.c:642
 msgid "push options must not have new line characters"
 msgstr "опциите за изтласкване не трябва да съдържат знак за нов ред"
 
@@ -17548,11 +17633,11 @@ msgstr "без информационни съобщения"
 
 #: builtin/rebase.c:32
 msgid ""
-"git rebase [-i] [options] [--exec <cmd>] [--onto <newbase>] [<upstream>] "
-"[<branch>]"
+"git rebase [-i] [options] [--exec <cmd>] [--onto <newbase> | --keep-base] "
+"[<upstream> [<branch>]]"
 msgstr ""
-"git rebase [-i] [ОПЦИЯ…] [--exec КОМАНДА] [--onto НОВА_БАЗА] [КЛОН_ИЗТОЧНИК] "
-"[КЛОН]"
+"git rebase [-i] [ОПЦИЯ…] [--exec КОМАНДА] [--onto НОВА_БАЗА | --keep-base] "
+"[КЛОН_ИЗТОЧНИК [КЛОН]]"
 
 #: builtin/rebase.c:34
 msgid ""
@@ -17591,193 +17676,193 @@ msgstr "невъзможно задаване на интерактивна ра
 msgid "could not generate todo list"
 msgstr "файлът с командите не може да се генерира"
 
-#: builtin/rebase.c:382
+#: builtin/rebase.c:383
 msgid "a base commit must be provided with --upstream or --onto"
 msgstr "опциите „--upstream“ и „--onto“ изискват базово подаване"
 
-#: builtin/rebase.c:437
+#: builtin/rebase.c:438
 msgid "git rebase--interactive [<options>]"
 msgstr "git rebase--interactive [ОПЦИЯ…]"
 
-#: builtin/rebase.c:449
+#: builtin/rebase.c:450
 msgid "keep empty commits"
 msgstr "запазване на празните подавания"
 
-#: builtin/rebase.c:451 builtin/revert.c:128
+#: builtin/rebase.c:452 builtin/revert.c:128
 msgid "allow commits with empty messages"
 msgstr "позволяване на празни съобщения при подаване"
 
-#: builtin/rebase.c:452
+#: builtin/rebase.c:453
 msgid "rebase merge commits"
 msgstr "пребазиране на подаванията със сливания"
 
-#: builtin/rebase.c:454
+#: builtin/rebase.c:455
 msgid "keep original branch points of cousins"
 msgstr ""
 "запазване на първоначалните точки на разклоняване на сестринските клони"
 
-#: builtin/rebase.c:456
+#: builtin/rebase.c:457
 msgid "move commits that begin with squash!/fixup!"
 msgstr "преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“"
 
-#: builtin/rebase.c:457
+#: builtin/rebase.c:458
 msgid "sign commits"
 msgstr "подписване на подаванията"
 
-#: builtin/rebase.c:459 builtin/rebase.c:1403
+#: builtin/rebase.c:460 builtin/rebase.c:1427
 msgid "display a diffstat of what changed upstream"
 msgstr "извеждане на статистика с промените в следения клон"
 
-#: builtin/rebase.c:461
+#: builtin/rebase.c:462
 msgid "continue rebase"
 msgstr "продължаване на пребазирането"
 
-#: builtin/rebase.c:463
+#: builtin/rebase.c:464
 msgid "skip commit"
 msgstr "прескачане на подаване"
 
-#: builtin/rebase.c:464
+#: builtin/rebase.c:465
 msgid "edit the todo list"
 msgstr "редактиране на списъка с команди за изпълнение"
 
-#: builtin/rebase.c:466
+#: builtin/rebase.c:467
 msgid "show the current patch"
 msgstr "извеждане на текущата кръпка"
 
-#: builtin/rebase.c:469
+#: builtin/rebase.c:470
 msgid "shorten commit ids in the todo list"
 msgstr "съкратени идентификатори в списъка за изпълнение"
 
-#: builtin/rebase.c:471
+#: builtin/rebase.c:472
 msgid "expand commit ids in the todo list"
 msgstr "пълни идентификатори в списъка за изпълнение"
 
-#: builtin/rebase.c:473
+#: builtin/rebase.c:474
 msgid "check the todo list"
 msgstr "проверка на списъка за изпълнение"
 
-#: builtin/rebase.c:475
+#: builtin/rebase.c:476
 msgid "rearrange fixup/squash lines"
 msgstr ""
 "преподреждане на редовете за вкарване на подаванията подаванията в "
 "предходните им със и без смени на съобщението"
 
-#: builtin/rebase.c:477
+#: builtin/rebase.c:478
 msgid "insert exec commands in todo list"
 msgstr "вмъкване на командите за изпълнение в списъка за изпълнение"
 
-#: builtin/rebase.c:478
+#: builtin/rebase.c:479
 msgid "onto"
 msgstr "върху"
 
-#: builtin/rebase.c:481
+#: builtin/rebase.c:482
 msgid "restrict-revision"
 msgstr "ограничена версия"
 
-#: builtin/rebase.c:481
+#: builtin/rebase.c:482
 msgid "restrict revision"
 msgstr "ограничена версия"
 
-#: builtin/rebase.c:483
+#: builtin/rebase.c:484
 msgid "squash-onto"
 msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
 
-#: builtin/rebase.c:484
+#: builtin/rebase.c:485
 msgid "squash onto"
 msgstr "подаване, в което другите да се вкарат"
 
-#: builtin/rebase.c:486
+#: builtin/rebase.c:487
 msgid "the upstream commit"
 msgstr "подаване на източника"
 
-#: builtin/rebase.c:488
+#: builtin/rebase.c:489
 msgid "head-name"
 msgstr "име на върха"
 
-#: builtin/rebase.c:488
+#: builtin/rebase.c:489
 msgid "head name"
 msgstr "име на върха"
 
-#: builtin/rebase.c:493
+#: builtin/rebase.c:494
 msgid "rebase strategy"
 msgstr "стратегия на пребазиране"
 
-#: builtin/rebase.c:494
+#: builtin/rebase.c:495
 msgid "strategy-opts"
 msgstr "опции на стратегията"
 
-#: builtin/rebase.c:495
+#: builtin/rebase.c:496
 msgid "strategy options"
 msgstr "опции на стратегията"
 
-#: builtin/rebase.c:496
+#: builtin/rebase.c:497
 msgid "switch-to"
 msgstr "преминаване към"
 
-#: builtin/rebase.c:497
+#: builtin/rebase.c:498
 msgid "the branch or commit to checkout"
 msgstr "клонът, към който да се премине"
 
-#: builtin/rebase.c:498
+#: builtin/rebase.c:499
 msgid "onto-name"
 msgstr "име на база"
 
-#: builtin/rebase.c:498
+#: builtin/rebase.c:499
 msgid "onto name"
 msgstr "име на база"
 
-#: builtin/rebase.c:499
+#: builtin/rebase.c:500
 msgid "cmd"
 msgstr "команда"
 
-#: builtin/rebase.c:499
+#: builtin/rebase.c:500
 msgid "the command to run"
 msgstr "команда за изпълнение"
 
-#: builtin/rebase.c:502 builtin/rebase.c:1486
+#: builtin/rebase.c:503 builtin/rebase.c:1510
 msgid "automatically re-schedule any `exec` that fails"
 msgstr ""
 "автоматично подаване за повторно изпълнение на командите завършили с неуспех"
 
-#: builtin/rebase.c:518
+#: builtin/rebase.c:519
 msgid "--[no-]rebase-cousins has no effect without --rebase-merges"
 msgstr "опциите „--[no-]rebase-cousins“ изискват опцията „--rebase-merges“"
 
-#: builtin/rebase.c:534
+#: builtin/rebase.c:535
 #, c-format
 msgid "%s requires an interactive rebase"
 msgstr "„%s“ изисква интерактивно пребазиране"
 
-#: builtin/rebase.c:586
+#: builtin/rebase.c:587
 #, c-format
 msgid "could not get 'onto': '%s'"
 msgstr "не може да се премине към новата база, зададена с „onto“: „%s“"
 
-#: builtin/rebase.c:601
+#: builtin/rebase.c:602
 #, c-format
 msgid "invalid orig-head: '%s'"
 msgstr "неправилен указател към първоначален връх „orig-head“: „%s“"
 
-#: builtin/rebase.c:626
+#: builtin/rebase.c:627
 #, c-format
 msgid "ignoring invalid allow_rerere_autoupdate: '%s'"
 msgstr "неправилната стойност на „allow_rerere_autoupdate“ се прескача: „%s“"
 
-#: builtin/rebase.c:702
+#: builtin/rebase.c:703
 #, c-format
 msgid "Could not read '%s'"
 msgstr "Пътят „%s“ не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/rebase.c:720
+#: builtin/rebase.c:721
 #, c-format
 msgid "Cannot store %s"
 msgstr "„%s“ не може да бъде запазен"
 
-#: builtin/rebase.c:827
+#: builtin/rebase.c:828
 msgid "could not determine HEAD revision"
 msgstr "не може да се определи към какво да сочи указателят „HEAD“"
 
-#: builtin/rebase.c:950 git-rebase--preserve-merges.sh:81
+#: builtin/rebase.c:951 git-rebase--preserve-merges.sh:81
 msgid ""
 "Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with\n"
 "\"git add/rm <conflicted_files>\", then run \"git rebase --continue\".\n"
@@ -17791,7 +17876,7 @@ msgstr ""
 "За да откажете пребазирането и да се върнете към първоначалното състояние,\n"
 "изпълнете „git rebase --abort“."
 
-#: builtin/rebase.c:1031
+#: builtin/rebase.c:1032
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -17809,7 +17894,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "В резултат те не могат да се пребазират."
 
-#: builtin/rebase.c:1318
+#: builtin/rebase.c:1339
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -17826,7 +17911,7 @@ msgstr ""
 "    git rebase КЛОН\n"
 "\n"
 
-#: builtin/rebase.c:1334
+#: builtin/rebase.c:1355
 #, c-format
 msgid ""
 "If you wish to set tracking information for this branch you can do so with:\n"
@@ -17839,135 +17924,139 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    git branch --set-upstream-to=%s/КЛОН %s\n"
 
-#: builtin/rebase.c:1364
+#: builtin/rebase.c:1385
 msgid "exec commands cannot contain newlines"
 msgstr "командите за изпълнение не може да съдържат нови редове"
 
-#: builtin/rebase.c:1368
+#: builtin/rebase.c:1389
 msgid "empty exec command"
 msgstr "празна команда за изпълнение"
 
-#: builtin/rebase.c:1396
+#: builtin/rebase.c:1418
 msgid "rebase onto given branch instead of upstream"
 msgstr "пребазиране върху зададения, а не следения клон"
 
-#: builtin/rebase.c:1398
+#: builtin/rebase.c:1420
+msgid "use the merge-base of upstream and branch as the current base"
+msgstr "за текуща база да се ползва базата за сливане на клона и следеното"
+
+#: builtin/rebase.c:1422
 msgid "allow pre-rebase hook to run"
 msgstr "позволяване на куката преди пребазиране да се изпълни"
 
-#: builtin/rebase.c:1400
+#: builtin/rebase.c:1424
 msgid "be quiet. implies --no-stat"
 msgstr "без извеждане на информация.  Включва опцията „--no-stat“"
 
-#: builtin/rebase.c:1406
+#: builtin/rebase.c:1430
 msgid "do not show diffstat of what changed upstream"
 msgstr "без извеждане на статистика с промените в следения клон"
 
-#: builtin/rebase.c:1409
+#: builtin/rebase.c:1433
 msgid "add a Signed-off-by: line to each commit"
 msgstr ""
 "добавяне на ред за подпис „Signed-off-by“ в съобщението на всяко подаване"
 
-#: builtin/rebase.c:1411 builtin/rebase.c:1415 builtin/rebase.c:1417
+#: builtin/rebase.c:1435 builtin/rebase.c:1439 builtin/rebase.c:1441
 msgid "passed to 'git am'"
 msgstr "подава се на командата „git am“"
 
-#: builtin/rebase.c:1419 builtin/rebase.c:1421
+#: builtin/rebase.c:1443 builtin/rebase.c:1445
 msgid "passed to 'git apply'"
 msgstr "подава се на командата „git apply“"
 
-#: builtin/rebase.c:1423 builtin/rebase.c:1426
+#: builtin/rebase.c:1447 builtin/rebase.c:1450
 msgid "cherry-pick all commits, even if unchanged"
 msgstr "отбиране на всички подавания дори да няма промени"
 
-#: builtin/rebase.c:1428
+#: builtin/rebase.c:1452
 msgid "continue"
 msgstr "продължаване"
 
-#: builtin/rebase.c:1431
+#: builtin/rebase.c:1455
 msgid "skip current patch and continue"
 msgstr "прескачане на текущата кръпка и продължаване"
 
-#: builtin/rebase.c:1433
+#: builtin/rebase.c:1457
 msgid "abort and check out the original branch"
 msgstr "преустановяване и възстановяване на първоначалния клон"
 
-#: builtin/rebase.c:1436
+#: builtin/rebase.c:1460
 msgid "abort but keep HEAD where it is"
 msgstr "преустановяване без промяна към какво сочи „HEAD“"
 
-#: builtin/rebase.c:1437
+#: builtin/rebase.c:1461
 msgid "edit the todo list during an interactive rebase"
 msgstr "редактиране на файла с команди при интерактивно пребазиране"
 
-#: builtin/rebase.c:1440
+#: builtin/rebase.c:1464
 msgid "show the patch file being applied or merged"
 msgstr "показване на кръпката, която се прилага или слива"
 
-#: builtin/rebase.c:1443
+#: builtin/rebase.c:1467
 msgid "use merging strategies to rebase"
 msgstr "при пребазиране да се ползва стратегия за сливане"
 
-#: builtin/rebase.c:1447
+#: builtin/rebase.c:1471
 msgid "let the user edit the list of commits to rebase"
 msgstr ""
 "позволяване на потребителя да редактира списъка с подавания за пребазиране"
 
-#: builtin/rebase.c:1451
+#: builtin/rebase.c:1475
 msgid "(DEPRECATED) try to recreate merges instead of ignoring them"
 msgstr "(остаряло) пресъздаване на сливанията вместо да се прескачат"
 
-#: builtin/rebase.c:1455
+#: builtin/rebase.c:1479
 msgid "preserve empty commits during rebase"
 msgstr "запазване на празните подавания при пребазиране"
 
-#: builtin/rebase.c:1457
+#: builtin/rebase.c:1481
 msgid "move commits that begin with squash!/fixup! under -i"
 msgstr ""
 "преместване на подаванията, които започват със „squash!“/“fixup!“ при „-i“"
 
-#: builtin/rebase.c:1463
+#: builtin/rebase.c:1487
 msgid "automatically stash/stash pop before and after"
 msgstr "автоматично скатаване/прилагане на скатаното преди и след пребазиране"
 
-#: builtin/rebase.c:1465
+#: builtin/rebase.c:1489
 msgid "add exec lines after each commit of the editable list"
 msgstr ""
 "добавяне на редове с команди за изпълнение след всяко подаване в "
 "редактирания списък"
 
-#: builtin/rebase.c:1469
+#: builtin/rebase.c:1493
 msgid "allow rebasing commits with empty messages"
 msgstr "позволяване на пребазиране на подавания с празни съобщения"
 
-#: builtin/rebase.c:1472
+#: builtin/rebase.c:1496
 msgid "try to rebase merges instead of skipping them"
 msgstr "опит за пребазиране на сливанията вместо те да се прескачат"
 
-#: builtin/rebase.c:1475
+#: builtin/rebase.c:1499
 msgid "use 'merge-base --fork-point' to refine upstream"
 msgstr ""
 "за доуточняването на следения клон, използвайте:\n"
 "\n"
 "    git merge-base --fork-point"
 
-#: builtin/rebase.c:1477
+#: builtin/rebase.c:1501
 msgid "use the given merge strategy"
 msgstr "използване на зададената стратегията на сливане"
 
-#: builtin/rebase.c:1479 builtin/revert.c:115
+#: builtin/rebase.c:1503 builtin/revert.c:115
 msgid "option"
 msgstr "опция"
 
-#: builtin/rebase.c:1480
+#: builtin/rebase.c:1504
 msgid "pass the argument through to the merge strategy"
 msgstr "аргументът да се подаде на стратегията за сливане"
 
-#: builtin/rebase.c:1483
+#: builtin/rebase.c:1507
 msgid "rebase all reachable commits up to the root(s)"
 msgstr "пребазиране на всички достижими подавания до началното им подаване"
 
-#: builtin/rebase.c:1500
+#: builtin/rebase.c:1524
 msgid ""
 "the rebase.useBuiltin support has been removed!\n"
 "See its entry in 'git help config' for details."
@@ -17975,33 +18064,41 @@ msgstr ""
 "поддръжката на „rebase.useBuiltin“ е премахната.\n"
 "За повече информация вижте „git help config“."
 
-#: builtin/rebase.c:1506
+#: builtin/rebase.c:1530
 msgid "It looks like 'git am' is in progress. Cannot rebase."
 msgstr ""
 "Изглежда, че сега се прилагат кръпки чрез командата „git-am“.  Не може да "
 "пребазирате в момента."
 
-#: builtin/rebase.c:1547
+#: builtin/rebase.c:1571
 msgid ""
 "git rebase --preserve-merges is deprecated. Use --rebase-merges instead."
 msgstr ""
 "Опцията „--preserve-merges“ е остаряла.  Ползвайте „--rebase-merges“ вместо "
 "нея."
 
-#: builtin/rebase.c:1551
+#: builtin/rebase.c:1576
+msgid "cannot combine '--keep-base' with '--onto'"
+msgstr "опциите „--keep-base“ и „--onto“ са несъвместими"
+
+#: builtin/rebase.c:1578
+msgid "cannot combine '--keep-base' with '--root'"
+msgstr "опциите „--keep-base“ и „--root“ са несъвместими"
+
+#: builtin/rebase.c:1582
 msgid "No rebase in progress?"
 msgstr "Изглежда в момента не тече пребазиране"
 
-#: builtin/rebase.c:1555
+#: builtin/rebase.c:1586
 msgid "The --edit-todo action can only be used during interactive rebase."
 msgstr ""
 "Опцията „--edit-todo“ е достъпна само по време на интерактивно пребазиране."
 
-#: builtin/rebase.c:1578
+#: builtin/rebase.c:1609
 msgid "Cannot read HEAD"
 msgstr "Указателят „HEAD“ не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/rebase.c:1590
+#: builtin/rebase.c:1621
 msgid ""
 "You must edit all merge conflicts and then\n"
 "mark them as resolved using git add"
@@ -18009,16 +18106,16 @@ msgstr ""
 "Трябва да редактирате всички конфликти при сливането.  След това\n"
 "отбележете коригирането им чрез командата „git add“"
 
-#: builtin/rebase.c:1609
+#: builtin/rebase.c:1640
 msgid "could not discard worktree changes"
 msgstr "промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
 
-#: builtin/rebase.c:1628
+#: builtin/rebase.c:1659
 #, c-format
 msgid "could not move back to %s"
 msgstr "връщането към „%s“ е невъзможно"
 
-#: builtin/rebase.c:1673
+#: builtin/rebase.c:1704
 #, c-format
 msgid ""
 "It seems that there is already a %s directory, and\n"
@@ -18039,171 +18136,163 @@ msgstr ""
 "за\n"
 "да не загубите случайно промени.\n"
 
-#: builtin/rebase.c:1694
+#: builtin/rebase.c:1725
 msgid "switch `C' expects a numerical value"
 msgstr "опцията „C“ очаква число за аргумент"
 
-#: builtin/rebase.c:1735
+#: builtin/rebase.c:1766
 #, c-format
 msgid "Unknown mode: %s"
 msgstr "Неизвестна стратегия: „%s“"
 
-#: builtin/rebase.c:1757
+#: builtin/rebase.c:1788
 msgid "--strategy requires --merge or --interactive"
 msgstr ""
 "опцията „--strategy“ изисква някоя от опциите „--merge“ или „--interactive“"
 
-#: builtin/rebase.c:1797
+#: builtin/rebase.c:1828
 msgid "--reschedule-failed-exec requires --exec or --interactive"
 msgstr ""
 "опцията „--reschedule-failed-exec“ изисква някоя от опциите „--exec“ или „--"
 "interactive“"
 
-#: builtin/rebase.c:1809
+#: builtin/rebase.c:1840
 msgid "cannot combine am options with either interactive or merge options"
 msgstr ""
 "опциите за „am“ са несъвместими с опциите за сливане или за интерактивна "
 "работа"
 
-#: builtin/rebase.c:1828
+#: builtin/rebase.c:1859
 msgid "cannot combine '--preserve-merges' with '--rebase-merges'"
 msgstr "опциите „--preserve-merges“ и „--rebase-merges“ са несъвместими"
 
-#: builtin/rebase.c:1832
+#: builtin/rebase.c:1863
 msgid ""
 "error: cannot combine '--preserve-merges' with '--reschedule-failed-exec'"
 msgstr ""
 "ГРЕШКА: опциите „--preserve-merges“ и „--reschedule-failed-exec“ са "
 "несъвместими"
 
-#: builtin/rebase.c:1838
-msgid "cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy-option'"
-msgstr "опциите „--rebase-merges“ и „--strategy-option“ са несъвместими"
-
-#: builtin/rebase.c:1841
-msgid "cannot combine '--rebase-merges' with '--strategy'"
-msgstr "опциите „--rebase-merges“ и „--strategy“ са несъвместими"
-
-#: builtin/rebase.c:1865
+#: builtin/rebase.c:1887
 #, c-format
 msgid "invalid upstream '%s'"
 msgstr "неправилен следен клон: „%s“"
 
-#: builtin/rebase.c:1871
+#: builtin/rebase.c:1893
 msgid "Could not create new root commit"
 msgstr "Не може да се създаде ново начално подаване"
 
-#: builtin/rebase.c:1889
+#: builtin/rebase.c:1919
+#, c-format
+msgid "'%s': need exactly one merge base with branch"
+msgstr "„%s“: изисква се точно една база за сливане с клона"
+
+#: builtin/rebase.c:1922
 #, c-format
 msgid "'%s': need exactly one merge base"
 msgstr "„%s“: изисква се точно една база за пребазиране"
 
-#: builtin/rebase.c:1896
+#: builtin/rebase.c:1930
 #, c-format
 msgid "Does not point to a valid commit '%s'"
 msgstr "Указателят „%s“ не сочи към подаване"
 
-#: builtin/rebase.c:1921
+#: builtin/rebase.c:1955
 #, c-format
 msgid "fatal: no such branch/commit '%s'"
 msgstr "ФАТАЛНА ГРЕШКА: не съществува клон „%s“"
 
-#: builtin/rebase.c:1929 builtin/submodule--helper.c:38
+#: builtin/rebase.c:1963 builtin/submodule--helper.c:38
 #: builtin/submodule--helper.c:1934
 #, c-format
 msgid "No such ref: %s"
 msgstr "Такъв указател няма: %s"
 
-#: builtin/rebase.c:1940
+#: builtin/rebase.c:1974
 msgid "Could not resolve HEAD to a revision"
 msgstr "Подаването, сочено от указателя „HEAD“, не може да бъде открито"
 
-#: builtin/rebase.c:1981
+#: builtin/rebase.c:2012
 msgid "Cannot autostash"
 msgstr "Не може да се скатае автоматично"
 
-#: builtin/rebase.c:1984
+#: builtin/rebase.c:2015
 #, c-format
 msgid "Unexpected stash response: '%s'"
 msgstr "Неочакван резултат при скатаване: „%s“"
 
-#: builtin/rebase.c:1990
+#: builtin/rebase.c:2021
 #, c-format
 msgid "Could not create directory for '%s'"
 msgstr "Директорията за „%s“ не може да бъде създадена"
 
-#: builtin/rebase.c:1993
+#: builtin/rebase.c:2024
 #, c-format
 msgid "Created autostash: %s\n"
 msgstr "Автоматично скатано: „%s“\n"
 
-#: builtin/rebase.c:1996
+#: builtin/rebase.c:2027
 msgid "could not reset --hard"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „git reset --hard“"
 
-#: builtin/rebase.c:1997 builtin/reset.c:114
-#, c-format
-msgid "HEAD is now at %s"
-msgstr "Указателят „HEAD“ сочи към „%s“"
-
-#: builtin/rebase.c:2013
+#: builtin/rebase.c:2036
 msgid "Please commit or stash them."
 msgstr "Промените трябва или да се подадат, или да се скатаят."
 
-#: builtin/rebase.c:2040
+#: builtin/rebase.c:2063
 #, c-format
 msgid "could not parse '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се анализира"
 
-#: builtin/rebase.c:2053
+#: builtin/rebase.c:2076
 #, c-format
 msgid "could not switch to %s"
 msgstr "не може да се премине към „%s“"
 
-#: builtin/rebase.c:2064
+#: builtin/rebase.c:2087
 msgid "HEAD is up to date."
 msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален."
 
-#: builtin/rebase.c:2066
+#: builtin/rebase.c:2089
 #, c-format
 msgid "Current branch %s is up to date.\n"
 msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален.\n"
 
-#: builtin/rebase.c:2074
+#: builtin/rebase.c:2097
 msgid "HEAD is up to date, rebase forced."
 msgstr "Указателят „HEAD“ е напълно актуален — принудително пребазиране"
 
-#: builtin/rebase.c:2076
+#: builtin/rebase.c:2099
 #, c-format
 msgid "Current branch %s is up to date, rebase forced.\n"
 msgstr "Текущият клон „%s“ е напълно актуален — принудително пребазиране\n"
 
-#: builtin/rebase.c:2084
+#: builtin/rebase.c:2107
 msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
 msgstr "Куката за изпълнение преди пребазиране отхвърли пребазирането."
 
-#: builtin/rebase.c:2091
+#: builtin/rebase.c:2114
 #, c-format
 msgid "Changes to %s:\n"
 msgstr "Промените в „%s“:\n"
 
-#: builtin/rebase.c:2094
+#: builtin/rebase.c:2117
 #, c-format
 msgid "Changes from %s to %s:\n"
 msgstr "Промените от „%s“ към „%s“:\n"
 
-#: builtin/rebase.c:2119
+#: builtin/rebase.c:2142
 #, c-format
 msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it...\n"
 msgstr ""
 "Първо, указателят „HEAD“ започва да сочи към базата, върху която "
 "пребазирате…\n"
 
-#: builtin/rebase.c:2128
+#: builtin/rebase.c:2151
 msgid "Could not detach HEAD"
 msgstr "Указателят „HEAD“ не може да се отделѝ"
 
-#: builtin/rebase.c:2137
+#: builtin/rebase.c:2160
 #, c-format
 msgid "Fast-forwarded %s to %s.\n"
 msgstr "Превъртане на „%s“ към „%s“.\n"
@@ -18212,7 +18301,7 @@ msgstr "Превъртане на „%s“ към „%s“.\n"
 msgid "git receive-pack <git-dir>"
 msgstr "git receive-pack ДИРЕКТОРИЯ_НА_GIT"
 
-#: builtin/receive-pack.c:832
+#: builtin/receive-pack.c:830
 msgid ""
 "By default, updating the current branch in a non-bare repository\n"
 "is denied, because it will make the index and work tree inconsistent\n"
@@ -18245,7 +18334,7 @@ msgstr ""
 "За да заглушите това съобщение, като запазите стандартното поведение,\n"
 "задайте настройката „receive.denyCurrentBranch“ да е „refuse“ (отказ)."
 
-#: builtin/receive-pack.c:852
+#: builtin/receive-pack.c:850
 msgid ""
 "By default, deleting the current branch is denied, because the next\n"
 "'git clone' won't result in any file checked out, causing confusion.\n"
@@ -18266,11 +18355,11 @@ msgstr ""
 "За да заглушите това съобщение, задайте настройката\n"
 "„receive.denyDeleteCurrent“ да е „refuse“ (отказ)."
 
-#: builtin/receive-pack.c:1938
+#: builtin/receive-pack.c:1936
 msgid "quiet"
 msgstr "без извеждане на информация"
 
-#: builtin/receive-pack.c:1952
+#: builtin/receive-pack.c:1950
 msgid "You must specify a directory."
 msgstr "Трябва да укажете директория."
 
@@ -18851,11 +18940,11 @@ msgstr "повече подробности.  Поставя се пред по
 msgid "Unknown subcommand: %s"
 msgstr "Непозната подкоманда: %s"
 
-#: builtin/repack.c:22
+#: builtin/repack.c:23
 msgid "git repack [<options>]"
 msgstr "git repack [ОПЦИЯ…]"
 
-#: builtin/repack.c:27
+#: builtin/repack.c:28
 msgid ""
 "Incremental repacks are incompatible with bitmap indexes.  Use\n"
 "--no-write-bitmap-index or disable the pack.writebitmaps configuration."
@@ -18864,126 +18953,126 @@ msgstr ""
 "Ползвайте опцията --no-write-bitmap-index или изключете настройката\n"
 "„pack.writebitmaps“."
 
-#: builtin/repack.c:190
+#: builtin/repack.c:191
 msgid "could not start pack-objects to repack promisor objects"
 msgstr ""
 "командата „pack-objects“ не може да се стартира за препакетирането на "
 "гарантиращите обекти"
 
-#: builtin/repack.c:229 builtin/repack.c:408
+#: builtin/repack.c:230 builtin/repack.c:409
 msgid "repack: Expecting full hex object ID lines only from pack-objects."
 msgstr ""
 "repack: от „pack-objects“ се очакват редове само с пълни шестнайсетични "
 "указатели."
 
-#: builtin/repack.c:246
+#: builtin/repack.c:247
 msgid "could not finish pack-objects to repack promisor objects"
 msgstr ""
 "командата „pack-objects“ не може да завърши за препакетирането на "
 "гарантиращите обекти"
 
-#: builtin/repack.c:284
+#: builtin/repack.c:285
 msgid "pack everything in a single pack"
 msgstr "пакетиране на всичко в пакет"
 
-#: builtin/repack.c:286
+#: builtin/repack.c:287
 msgid "same as -a, and turn unreachable objects loose"
 msgstr ""
 "същото като опцията „-a“.  Допълнително — недостижимите обекти да станат "
 "непакетирани"
 
-#: builtin/repack.c:289
+#: builtin/repack.c:290
 msgid "remove redundant packs, and run git-prune-packed"
 msgstr ""
 "премахване на ненужните пакетирани файлове и изпълнение на командата „git-"
 "prune-packed“"
 
-#: builtin/repack.c:291
+#: builtin/repack.c:292
 msgid "pass --no-reuse-delta to git-pack-objects"
 msgstr "подаване на опцията „--no-reuse-delta“ на командата „git-pack-objects“"
 
-#: builtin/repack.c:293
+#: builtin/repack.c:294
 msgid "pass --no-reuse-object to git-pack-objects"
 msgstr ""
 "подаване на опцията „--no-reuse-object“ на командата „git-pack-objects“"
 
-#: builtin/repack.c:295
+#: builtin/repack.c:296
 msgid "do not run git-update-server-info"
 msgstr "без изпълнение на командата „git-update-server-info“"
 
-#: builtin/repack.c:298
+#: builtin/repack.c:299
 msgid "pass --local to git-pack-objects"
 msgstr "подаване на опцията „--local“ на командата „git-pack-objects“"
 
-#: builtin/repack.c:300
+#: builtin/repack.c:301
 msgid "write bitmap index"
 msgstr "създаване и записване на индекси на база битови маски"
 
-#: builtin/repack.c:302
+#: builtin/repack.c:303
 msgid "pass --delta-islands to git-pack-objects"
 msgstr "подаване на опцията „--delta-islands“ на командата „git-pack-objects“"
 
-#: builtin/repack.c:303
+#: builtin/repack.c:304
 msgid "approxidate"
 msgstr "евристична дата"
 
-#: builtin/repack.c:304
+#: builtin/repack.c:305
 msgid "with -A, do not loosen objects older than this"
 msgstr ""
 "при комбинирането с опцията „-A“ — без разпакетиране на обектите по стари от "
 "това"
 
-#: builtin/repack.c:306
+#: builtin/repack.c:307
 msgid "with -a, repack unreachable objects"
 msgstr "с „-a“ — препакетиране на недостижимите обекти"
 
-#: builtin/repack.c:308
+#: builtin/repack.c:309
 msgid "size of the window used for delta compression"
 msgstr "размер на прозореца за делта компресията"
 
-#: builtin/repack.c:309 builtin/repack.c:315
+#: builtin/repack.c:310 builtin/repack.c:316
 msgid "bytes"
 msgstr "байтове"
 
-#: builtin/repack.c:310
+#: builtin/repack.c:311
 msgid "same as the above, but limit memory size instead of entries count"
 msgstr ""
 "същото като горната опция, но ограничението да е по размер на паметта, а не "
 "по броя на обектите"
 
-#: builtin/repack.c:312
+#: builtin/repack.c:313
 msgid "limits the maximum delta depth"
 msgstr "ограничаване на максималната дълбочина на делтата"
 
-#: builtin/repack.c:314
+#: builtin/repack.c:315
 msgid "limits the maximum number of threads"
 msgstr "ограничаване на максималния брой нишки"
 
-#: builtin/repack.c:316
+#: builtin/repack.c:317
 msgid "maximum size of each packfile"
 msgstr "максимален размер на всеки пакет"
 
-#: builtin/repack.c:318
+#: builtin/repack.c:319
 msgid "repack objects in packs marked with .keep"
 msgstr "препакетиране на обектите в пакети белязани с „.keep“"
 
-#: builtin/repack.c:320
+#: builtin/repack.c:321
 msgid "do not repack this pack"
 msgstr "без препакетиране на този пакет"
 
-#: builtin/repack.c:330
+#: builtin/repack.c:331
 msgid "cannot delete packs in a precious-objects repo"
 msgstr "пакетите в хранилище с важни обекти не може да се трият"
 
-#: builtin/repack.c:334
+#: builtin/repack.c:335
 msgid "--keep-unreachable and -A are incompatible"
 msgstr "Опциите „--keep-unreachable“ и „-A“ са несъвместими"
 
-#: builtin/repack.c:417
+#: builtin/repack.c:418
 msgid "Nothing new to pack."
 msgstr "Нищо ново за пакетиране"
 
-#: builtin/repack.c:478
+#: builtin/repack.c:479
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: Some packs in use have been renamed by\n"
@@ -19001,7 +19090,7 @@ msgstr ""
 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ѝ — за връщането на първоначалните имена.\n"
 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преименувайте файловете в „%s“ ръчно:\n"
 
-#: builtin/repack.c:526
+#: builtin/repack.c:527
 #, c-format
 msgid "failed to remove '%s'"
 msgstr "директорията „%s“ не може да бъде изтрита"
@@ -19109,8 +19198,8 @@ msgstr "„fstat“ не може да се изпълни върху „%s“"
 msgid "unable to write object to database"
 msgstr "обектът не може да бъде записан в базата от данни"
 
-#: builtin/replace.c:322 builtin/replace.c:377 builtin/replace.c:422
-#: builtin/replace.c:452
+#: builtin/replace.c:322 builtin/replace.c:378 builtin/replace.c:423
+#: builtin/replace.c:453
 #, c-format
 msgid "not a valid object name: '%s'"
 msgstr "неправилно име на обект: „%s“"
@@ -19129,22 +19218,22 @@ msgstr "неуспешно редактиране на файла с обект
 msgid "new object is the same as the old one: '%s'"
 msgstr "новият и старият обект са един и същ: „%s“"
 
-#: builtin/replace.c:383
+#: builtin/replace.c:384
 #, c-format
 msgid "could not parse %s as a commit"
 msgstr "„%s“ не може да се анализира като подаване"
 
-#: builtin/replace.c:414
+#: builtin/replace.c:415
 #, c-format
 msgid "bad mergetag in commit '%s'"
 msgstr "етикетът при сливане в подаването „%s“ e неправилен"
 
-#: builtin/replace.c:416
+#: builtin/replace.c:417
 #, c-format
 msgid "malformed mergetag in commit '%s'"
 msgstr "етикетът при сливане в подаването „%s“ e неправилен"
 
-#: builtin/replace.c:428
+#: builtin/replace.c:429
 #, c-format
 msgid ""
 "original commit '%s' contains mergetag '%s' that is discarded; use --edit "
@@ -19153,31 +19242,31 @@ msgstr ""
 "Първоначалното подаване „%s“ съдържа етикета при сливане „%s“, който е "
 "изхвърлен, затова използвайте опцията „--edit“, а не „--graft“."
 
-#: builtin/replace.c:467
+#: builtin/replace.c:468
 #, c-format
 msgid "the original commit '%s' has a gpg signature"
 msgstr "първоначалното подаване „%s“ е с подпис на GPG"
 
-#: builtin/replace.c:468
+#: builtin/replace.c:469
 msgid "the signature will be removed in the replacement commit!"
 msgstr "Подписът ще бъде премахнат в заменящото подаване!"
 
-#: builtin/replace.c:478
+#: builtin/replace.c:479
 #, c-format
 msgid "could not write replacement commit for: '%s'"
 msgstr "заменящото подаване за „%s“ не може да бъде записано"
 
-#: builtin/replace.c:486
+#: builtin/replace.c:487
 #, c-format
 msgid "graft for '%s' unnecessary"
 msgstr "присадката за „%s“ е излишна"
 
-#: builtin/replace.c:490
+#: builtin/replace.c:491
 #, c-format
 msgid "new commit is the same as the old one: '%s'"
 msgstr "новото и старото подаване са едно и също: „%s“"
 
-#: builtin/replace.c:525
+#: builtin/replace.c:526
 #, c-format
 msgid ""
 "could not convert the following graft(s):\n"
@@ -19186,71 +19275,71 @@ msgstr ""
 "следните присадки не могат да се преобразуват:\n"
 "%s"
 
-#: builtin/replace.c:546
+#: builtin/replace.c:547
 msgid "list replace refs"
 msgstr "извеждане на списъка с указателите за замяна"
 
-#: builtin/replace.c:547
+#: builtin/replace.c:548
 msgid "delete replace refs"
 msgstr "изтриване на указателите за замяна"
 
-#: builtin/replace.c:548
+#: builtin/replace.c:549
 msgid "edit existing object"
 msgstr "редактиране на съществуващ обект"
 
-#: builtin/replace.c:549
+#: builtin/replace.c:550
 msgid "change a commit's parents"
 msgstr "смяна на родителите на подаване"
 
-#: builtin/replace.c:550
+#: builtin/replace.c:551
 msgid "convert existing graft file"
 msgstr "преобразуване на файла за присадките"
 
-#: builtin/replace.c:551
+#: builtin/replace.c:552
 msgid "replace the ref if it exists"
 msgstr "замяна на указателя, ако съществува"
 
-#: builtin/replace.c:553
+#: builtin/replace.c:554
 msgid "do not pretty-print contents for --edit"
 msgstr "без форматирано извеждане на съдържанието — за опцията „--edit“"
 
-#: builtin/replace.c:554
+#: builtin/replace.c:555
 msgid "use this format"
 msgstr "използване на този ФОРМАТ"
 
-#: builtin/replace.c:567
+#: builtin/replace.c:568
 msgid "--format cannot be used when not listing"
 msgstr "опцията „--format“ изисква извеждане на списък"
 
-#: builtin/replace.c:575
+#: builtin/replace.c:576
 msgid "-f only makes sense when writing a replacement"
 msgstr "опцията „-f“ изисква запазването на заместител"
 
-#: builtin/replace.c:579
+#: builtin/replace.c:580
 msgid "--raw only makes sense with --edit"
 msgstr "опцията „--raw“ изисква „--edit“"
 
-#: builtin/replace.c:585
+#: builtin/replace.c:586
 msgid "-d needs at least one argument"
 msgstr "опцията „-d“ изисква поне един аргумент"
 
-#: builtin/replace.c:591
+#: builtin/replace.c:592
 msgid "bad number of arguments"
 msgstr "неправилен брой аргументи"
 
-#: builtin/replace.c:597
+#: builtin/replace.c:598
 msgid "-e needs exactly one argument"
 msgstr "опцията „-e“ изисква поне един аргумент"
 
-#: builtin/replace.c:603
+#: builtin/replace.c:604
 msgid "-g needs at least one argument"
 msgstr "опцията „-g“ изисква поне един аргумент"
 
-#: builtin/replace.c:609
+#: builtin/replace.c:610
 msgid "--convert-graft-file takes no argument"
 msgstr "опцията „--convert-graft-file“ не приема аргументи"
 
-#: builtin/replace.c:615
+#: builtin/replace.c:616
 msgid "only one pattern can be given with -l"
 msgstr "опцията „-l“ приема точно един шаблон"
 
@@ -19318,13 +19407,18 @@ msgstr "Дървото, сочено от указателя „HEAD“, не м
 msgid "Failed to find tree of %s."
 msgstr "Дървото, сочено от „%s“, не може да бъде открито."
 
+#: builtin/reset.c:114
+#, c-format
+msgid "HEAD is now at %s"
+msgstr "Указателят „HEAD“ сочи към „%s“"
+
 #: builtin/reset.c:193
 #, c-format
 msgid "Cannot do a %s reset in the middle of a merge."
 msgstr "Не може да се извърши %s зануляване по време на сливане."
 
-#: builtin/reset.c:293 builtin/stash.c:514 builtin/stash.c:589
-#: builtin/stash.c:613
+#: builtin/reset.c:293 builtin/stash.c:520 builtin/stash.c:595
+#: builtin/stash.c:619
 msgid "be quiet, only report errors"
 msgstr "по-малко подробности, да се извеждат само грешките"
 
@@ -19410,24 +19504,19 @@ msgstr "Индексът не може да бъде занулен към ве
 msgid "Could not write new index file."
 msgstr "Новият индекс не може да бъде записан."
 
-#: builtin/rev-list.c:412
+#: builtin/rev-list.c:411
 msgid "cannot combine --exclude-promisor-objects and --missing"
 msgstr "опциите „--exclude-promisor-objects“ и „--missing“ и са несъвместими"
 
-#: builtin/rev-list.c:473
+#: builtin/rev-list.c:472
 msgid "object filtering requires --objects"
 msgstr "филтрирането на обекти изисква опцията „--objects“"
 
-#: builtin/rev-list.c:476
-#, c-format
-msgid "invalid sparse value '%s'"
-msgstr "неправилна частична стойност: %s"
-
-#: builtin/rev-list.c:527
+#: builtin/rev-list.c:522
 msgid "rev-list does not support display of notes"
 msgstr "командата „rev-list“ не поддържа извеждането на бележки"
 
-#: builtin/rev-list.c:530
+#: builtin/rev-list.c:525
 msgid "cannot combine --use-bitmap-index with object filtering"
 msgstr "опцията „--use-bitmap-index“ е несъвместима с филтриране на обектите"
 
@@ -19982,134 +20071,134 @@ msgstr ""
 msgid "could not save index tree"
 msgstr "дървото сочено от индекса не може да бъде запазено"
 
-#: builtin/stash.c:434
+#: builtin/stash.c:436
 msgid "could not restore untracked files from stash"
 msgstr "неследени файлове не могат да се възстановят от скатаното"
 
-#: builtin/stash.c:448
+#: builtin/stash.c:450
 #, c-format
 msgid "Merging %s with %s"
 msgstr "Сливане на „%s“ с „%s“"
 
-#: builtin/stash.c:458 git-legacy-stash.sh:680
+#: builtin/stash.c:460 git-legacy-stash.sh:680
 msgid "Index was not unstashed."
 msgstr "Индексът не е изваден от скатаното."
 
-#: builtin/stash.c:516 builtin/stash.c:615
+#: builtin/stash.c:522 builtin/stash.c:621
 msgid "attempt to recreate the index"
 msgstr "опит за повторно създаване на индекса"
 
-#: builtin/stash.c:549
+#: builtin/stash.c:555
 #, c-format
 msgid "Dropped %s (%s)"
 msgstr "Изтрито: „%s“ (%s)"
 
-#: builtin/stash.c:552
+#: builtin/stash.c:558
 #, c-format
 msgid "%s: Could not drop stash entry"
 msgstr "Скатаното „%s“ не може да бъде изтрито"
 
-#: builtin/stash.c:577
+#: builtin/stash.c:583
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a stash reference"
 msgstr "„%s“ не е указател към нещо скатано"
 
-#: builtin/stash.c:627 git-legacy-stash.sh:694
+#: builtin/stash.c:633 git-legacy-stash.sh:694
 msgid "The stash entry is kept in case you need it again."
 msgstr "Скатаното е запазено в случай, че ви потрябва отново."
 
-#: builtin/stash.c:650 git-legacy-stash.sh:712
+#: builtin/stash.c:656 git-legacy-stash.sh:712
 msgid "No branch name specified"
 msgstr "Не е указано име на клон"
 
-#: builtin/stash.c:790 builtin/stash.c:827
+#: builtin/stash.c:796 builtin/stash.c:833
 #, c-format
 msgid "Cannot update %s with %s"
 msgstr "Указателят „%s“ не може да бъде обновен да сочи към „%s“"
 
-#: builtin/stash.c:808 builtin/stash.c:1461 builtin/stash.c:1497
+#: builtin/stash.c:814 builtin/stash.c:1470 builtin/stash.c:1506
 msgid "stash message"
 msgstr "съобщение при скатаване"
 
-#: builtin/stash.c:818
+#: builtin/stash.c:824
 msgid "\"git stash store\" requires one <commit> argument"
 msgstr "командата „git stash store“ изисква точно един аргумент-ПОДАВАНЕ"
 
-#: builtin/stash.c:1040 git-legacy-stash.sh:217
+#: builtin/stash.c:1046 git-legacy-stash.sh:217
 msgid "No changes selected"
 msgstr "Не са избрани никакви промени"
 
-#: builtin/stash.c:1136 git-legacy-stash.sh:150
+#: builtin/stash.c:1145 git-legacy-stash.sh:150
 msgid "You do not have the initial commit yet"
 msgstr "Все още липсва първоначално подаване"
 
-#: builtin/stash.c:1163 git-legacy-stash.sh:165
+#: builtin/stash.c:1172 git-legacy-stash.sh:165
 msgid "Cannot save the current index state"
 msgstr "Състоянието на текущия индекс не може да бъде запазено"
 
-#: builtin/stash.c:1172 git-legacy-stash.sh:180
+#: builtin/stash.c:1181 git-legacy-stash.sh:180
 msgid "Cannot save the untracked files"
 msgstr "Неследените файлове не могат да се запазят"
 
-#: builtin/stash.c:1183 builtin/stash.c:1192 git-legacy-stash.sh:200
+#: builtin/stash.c:1192 builtin/stash.c:1201 git-legacy-stash.sh:200
 #: git-legacy-stash.sh:213
 msgid "Cannot save the current worktree state"
 msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
 
-#: builtin/stash.c:1220 git-legacy-stash.sh:233
+#: builtin/stash.c:1229 git-legacy-stash.sh:233
 msgid "Cannot record working tree state"
 msgstr "Състоянието на работното дърво не може да бъде запазено"
 
-#: builtin/stash.c:1269 git-legacy-stash.sh:337
+#: builtin/stash.c:1278 git-legacy-stash.sh:337
 msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
 msgstr "Опцията „--patch“ е несъвместима с „--include-untracked“ и „--all“"
 
-#: builtin/stash.c:1285
+#: builtin/stash.c:1294
 msgid "Did you forget to 'git add'?"
 msgstr "Пробвайте да използвате „git add“"
 
-#: builtin/stash.c:1300 git-legacy-stash.sh:345
+#: builtin/stash.c:1309 git-legacy-stash.sh:345
 msgid "No local changes to save"
 msgstr "Няма никакви локални промени за скатаване"
 
-#: builtin/stash.c:1307 git-legacy-stash.sh:350
+#: builtin/stash.c:1316 git-legacy-stash.sh:350
 msgid "Cannot initialize stash"
 msgstr "Скатаването не може да стартира"
 
-#: builtin/stash.c:1322 git-legacy-stash.sh:354
+#: builtin/stash.c:1331 git-legacy-stash.sh:354
 msgid "Cannot save the current status"
 msgstr "Текущото състояние не може да бъде запазено"
 
-#: builtin/stash.c:1327
+#: builtin/stash.c:1336
 #, c-format
 msgid "Saved working directory and index state %s"
 msgstr "Състоянието на работната директория и индекса e запазено: „%s“"
 
-#: builtin/stash.c:1417 git-legacy-stash.sh:384
+#: builtin/stash.c:1426 git-legacy-stash.sh:384
 msgid "Cannot remove worktree changes"
 msgstr "Промените в работното дърво не могат да бъдат занулени"
 
-#: builtin/stash.c:1452 builtin/stash.c:1488
+#: builtin/stash.c:1461 builtin/stash.c:1497
 msgid "keep index"
 msgstr "запазване на индекса"
 
-#: builtin/stash.c:1454 builtin/stash.c:1490
+#: builtin/stash.c:1463 builtin/stash.c:1499
 msgid "stash in patch mode"
 msgstr "скатаване в режим за кръпки"
 
-#: builtin/stash.c:1455 builtin/stash.c:1491
+#: builtin/stash.c:1464 builtin/stash.c:1500
 msgid "quiet mode"
 msgstr "без извеждане на информация"
 
-#: builtin/stash.c:1457 builtin/stash.c:1493
+#: builtin/stash.c:1466 builtin/stash.c:1502
 msgid "include untracked files in stash"
 msgstr "скатаване и на неследените файлове"
 
-#: builtin/stash.c:1459 builtin/stash.c:1495
+#: builtin/stash.c:1468 builtin/stash.c:1504
 msgid "include ignore files"
 msgstr "скатаване и на игнорираните файлове"
 
-#: builtin/stash.c:1555
+#: builtin/stash.c:1564
 #, c-format
 msgid "could not exec %s"
 msgstr "„%s“ не може да се изпълни"
@@ -20485,8 +20574,8 @@ msgid "don't print cloning progress"
 msgstr "без извеждане на напредъка на клонирането"
 
 #: builtin/submodule--helper.c:1877
-msgid "git submodule--helper update_clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
-msgstr "git submodule--helper update_clone [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
+msgid "git submodule--helper update-clone [--prefix=<path>] [<path>...]"
+msgstr "git submodule--helper update-clone [--prefix=ПЪТ] [ПЪТ…]"
 
 #: builtin/submodule--helper.c:1890
 msgid "bad value for update parameter"
@@ -20539,7 +20628,7 @@ msgstr "git submodule--helper config --check-writeable"
 msgid "please make sure that the .gitmodules file is in the working tree"
 msgstr "файлът „.gitmodules“ трябва да е в работното дърво"
 
-#: builtin/submodule--helper.c:2235 git.c:434 git.c:684
+#: builtin/submodule--helper.c:2235 git.c:433 git.c:683
 #, c-format
 msgid "%s doesn't support --super-prefix"
 msgstr "„%s“ не поддържа опцията „--super-prefix“"
@@ -20871,149 +20960,149 @@ msgstr " Добре"
 msgid "git update-index [<options>] [--] [<file>...]"
 msgstr "git update-index [ОПЦИЯ…] [--] [ФАЙЛ…]"
 
-#: builtin/update-index.c:971
+#: builtin/update-index.c:972
 msgid "continue refresh even when index needs update"
 msgstr ""
 "продължаване с обновяването, дори когато индексът трябва да бъде обновен"
 
-#: builtin/update-index.c:974
+#: builtin/update-index.c:975
 msgid "refresh: ignore submodules"
 msgstr "подмодулите да се игнорират при обновяването"
 
-#: builtin/update-index.c:977
+#: builtin/update-index.c:978
 msgid "do not ignore new files"
 msgstr "новите файлове да не се игнорират"
 
-#: builtin/update-index.c:979
+#: builtin/update-index.c:980
 msgid "let files replace directories and vice-versa"
 msgstr "файлове да могат да заменят директории и обратно"
 
-#: builtin/update-index.c:981
+#: builtin/update-index.c:982
 msgid "notice files missing from worktree"
 msgstr "предупреждаване при липсващи в работното дърво файлове"
 
-#: builtin/update-index.c:983
+#: builtin/update-index.c:984
 msgid "refresh even if index contains unmerged entries"
 msgstr "обновяване дори и индексът да съдържа неслети обекти"
 
-#: builtin/update-index.c:986
+#: builtin/update-index.c:987
 msgid "refresh stat information"
 msgstr "обновяване на информацията от функцията „stat“"
 
-#: builtin/update-index.c:990
+#: builtin/update-index.c:991
 msgid "like --refresh, but ignore assume-unchanged setting"
 msgstr ""
 "като опцията „--refresh“, но да се проверят и обектите, които са били приети "
 "за непроменени"
 
-#: builtin/update-index.c:994
+#: builtin/update-index.c:995
 msgid "<mode>,<object>,<path>"
 msgstr "РЕЖИМ,ОБЕКТ,ПЪТ"
 
-#: builtin/update-index.c:995
+#: builtin/update-index.c:996
 msgid "add the specified entry to the index"
 msgstr "добавяне на изброените обекти към индекса"
 
-#: builtin/update-index.c:1005
+#: builtin/update-index.c:1006
 msgid "mark files as \"not changing\""
 msgstr "задаване на флаг, че файлът не се променя"
 
-#: builtin/update-index.c:1008
+#: builtin/update-index.c:1009
 msgid "clear assumed-unchanged bit"
 msgstr "изчистване на флага, че файлът не се променя"
 
-#: builtin/update-index.c:1011
+#: builtin/update-index.c:1012
 msgid "mark files as \"index-only\""
 msgstr "задаване на флаг, че файловете са само за индекса"
 
-#: builtin/update-index.c:1014
+#: builtin/update-index.c:1015
 msgid "clear skip-worktree bit"
 msgstr "изчистване на флага,  че файловете са само за индекса"
 
-#: builtin/update-index.c:1017
+#: builtin/update-index.c:1018
 msgid "add to index only; do not add content to object database"
 msgstr "добавяне само към индекса без добавяне към базата от данни за обектите"
 
-#: builtin/update-index.c:1019
+#: builtin/update-index.c:1020
 msgid "remove named paths even if present in worktree"
 msgstr "изтриване на указаните пътища, дори и да съществуват в работното дърво"
 
-#: builtin/update-index.c:1021
+#: builtin/update-index.c:1022
 msgid "with --stdin: input lines are terminated by null bytes"
 msgstr ""
 "при комбиниране с опцията „--stdin“ — входните редове са разделени с нулевия "
 "байт"
 
-#: builtin/update-index.c:1023
+#: builtin/update-index.c:1024
 msgid "read list of paths to be updated from standard input"
 msgstr "изчитане на списъка с пътища за обновяване от стандартния вход"
 
-#: builtin/update-index.c:1027
+#: builtin/update-index.c:1028
 msgid "add entries from standard input to the index"
 msgstr "добавяне на елементите от стандартния вход към индекса"
 
-#: builtin/update-index.c:1031
+#: builtin/update-index.c:1032
 msgid "repopulate stages #2 and #3 for the listed paths"
 msgstr ""
 "възстановяване на състоянието преди сливане или нужда от обновяване за "
 "изброените пътища"
 
-#: builtin/update-index.c:1035
+#: builtin/update-index.c:1036
 msgid "only update entries that differ from HEAD"
 msgstr "добавяне само на съдържанието, което се различава от това в „HEAD“"
 
-#: builtin/update-index.c:1039
+#: builtin/update-index.c:1040
 msgid "ignore files missing from worktree"
 msgstr "игнориране на файловете, които липсват в работното дърво"
 
-#: builtin/update-index.c:1042
+#: builtin/update-index.c:1043
 msgid "report actions to standard output"
 msgstr "извеждане на действията на стандартния изход"
 
-#: builtin/update-index.c:1044
+#: builtin/update-index.c:1045
 msgid "(for porcelains) forget saved unresolved conflicts"
 msgstr ""
 "забравяне на записаната информация за неразрешени конфликти — за командите "
 "от потребителско ниво"
 
-#: builtin/update-index.c:1048
+#: builtin/update-index.c:1049
 msgid "write index in this format"
 msgstr "записване на индекса в този формат"
 
-#: builtin/update-index.c:1050
+#: builtin/update-index.c:1051
 msgid "enable or disable split index"
 msgstr "включване или изключване на разделянето на индекса"
 
-#: builtin/update-index.c:1052
+#: builtin/update-index.c:1053
 msgid "enable/disable untracked cache"
 msgstr "включване/изключване на кеша за неследените файлове"
 
-#: builtin/update-index.c:1054
+#: builtin/update-index.c:1055
 msgid "test if the filesystem supports untracked cache"
 msgstr "проверка дали файловата система поддържа кеш за неследени файлове"
 
-#: builtin/update-index.c:1056
+#: builtin/update-index.c:1057
 msgid "enable untracked cache without testing the filesystem"
 msgstr ""
 "включване на кеша за неследените файлове без проверка на файловата система"
 
-#: builtin/update-index.c:1058
+#: builtin/update-index.c:1059
 msgid "write out the index even if is not flagged as changed"
 msgstr "запис на индекса, дори да не е отбелязан като променен"
 
-#: builtin/update-index.c:1060
+#: builtin/update-index.c:1061
 msgid "enable or disable file system monitor"
 msgstr "включване или изключване на наблюдението на файловата система"
 
-#: builtin/update-index.c:1062
+#: builtin/update-index.c:1063
 msgid "mark files as fsmonitor valid"
 msgstr "отбелязване на файловете, че могат да се следят чрез файловата система"
 
-#: builtin/update-index.c:1065
+#: builtin/update-index.c:1066
 msgid "clear fsmonitor valid bit"
 msgstr "изчистване на флага за следенето чрез файловата система"
 
-#: builtin/update-index.c:1168
+#: builtin/update-index.c:1169
 msgid ""
 "core.splitIndex is set to false; remove or change it, if you really want to "
 "enable split index"
@@ -21021,7 +21110,7 @@ msgstr ""
 "Настройката „core.splitIndex“ е зададена на „false“ (лъжа).  Сменете я или я "
 "изтрийте, за да включите разделянето на индекса"
 
-#: builtin/update-index.c:1177
+#: builtin/update-index.c:1178
 msgid ""
 "core.splitIndex is set to true; remove or change it, if you really want to "
 "disable split index"
@@ -21029,7 +21118,7 @@ msgstr ""
 "Настройката „core.splitIndex“ е зададена на „true“ (истина).  Сменете я или "
 "я изтрийте, за да изключите разделянето на индекса."
 
-#: builtin/update-index.c:1188
+#: builtin/update-index.c:1190
 msgid ""
 "core.untrackedCache is set to true; remove or change it, if you really want "
 "to disable the untracked cache"
@@ -21037,11 +21126,11 @@ msgstr ""
 "Настройката „core.untrackedCache“ е зададена на „true“ (истина).  Сменете я "
 "или я изтрийте, за да изключите кеша за неследените файлове"
 
-#: builtin/update-index.c:1192
+#: builtin/update-index.c:1194
 msgid "Untracked cache disabled"
 msgstr "Кешът за неследените файлове е изключен"
 
-#: builtin/update-index.c:1200
+#: builtin/update-index.c:1202
 msgid ""
 "core.untrackedCache is set to false; remove or change it, if you really want "
 "to enable the untracked cache"
@@ -21049,29 +21138,29 @@ msgstr ""
 "Настройката „core.untrackedCache“ е зададена на „false“ (лъжа).  Сменете я "
 "или я изтрийте, за да включите кеша за неследените файлове"
 
-#: builtin/update-index.c:1204
+#: builtin/update-index.c:1206
 #, c-format
 msgid "Untracked cache enabled for '%s'"
 msgstr "Кешът за неследените файлове е включен за „%s“"
 
-#: builtin/update-index.c:1212
+#: builtin/update-index.c:1214
 msgid "core.fsmonitor is unset; set it if you really want to enable fsmonitor"
 msgstr ""
 "Настройката „core.fsmonitor“ не е зададена.  Задайте я, за да включите "
 "следенето чрез файловата система."
 
-#: builtin/update-index.c:1216
+#: builtin/update-index.c:1218
 msgid "fsmonitor enabled"
 msgstr "следенето чрез файловата система е включено"
 
-#: builtin/update-index.c:1219
+#: builtin/update-index.c:1221
 msgid ""
 "core.fsmonitor is set; remove it if you really want to disable fsmonitor"
 msgstr ""
 "Настройката „core.fsmonitor“ е зададена.  Изтрийте я, за да изключите "
 "следенето чрез файловата система."
 
-#: builtin/update-index.c:1223
+#: builtin/update-index.c:1225
 msgid "fsmonitor disabled"
 msgstr "следенето чрез файловата система е изключено"
 
@@ -21166,56 +21255,56 @@ msgstr "git verify-tag [-v | --verbose] [--format=ФОРМАТ] ЕТИКЕТ…"
 msgid "print tag contents"
 msgstr "извеждане на съдържанието на ЕТИКЕТи"
 
-#: builtin/worktree.c:18
+#: builtin/worktree.c:17
 msgid "git worktree add [<options>] <path> [<commit-ish>]"
 msgstr "git worktree add [ОПЦИЯ…] ПЪТ [УКАЗАТЕЛ_КЪМ_ПОДАВАНЕ]"
 
-#: builtin/worktree.c:19
+#: builtin/worktree.c:18
 msgid "git worktree list [<options>]"
 msgstr "git worktree list [ОПЦИЯ…]"
 
-#: builtin/worktree.c:20
+#: builtin/worktree.c:19
 msgid "git worktree lock [<options>] <path>"
 msgstr "git worktree lock [ОПЦИЯ…] [ПЪТ]"
 
-#: builtin/worktree.c:21
+#: builtin/worktree.c:20
 msgid "git worktree move <worktree> <new-path>"
 msgstr "git worktree move [ДЪРВО] [НОВ_ПЪТ]"
 
-#: builtin/worktree.c:22
+#: builtin/worktree.c:21
 msgid "git worktree prune [<options>]"
 msgstr "git worktree prune [ОПЦИЯ…]"
 
-#: builtin/worktree.c:23
+#: builtin/worktree.c:22
 msgid "git worktree remove [<options>] <worktree>"
 msgstr "git worktree remove [ОПЦИЯ…] [ДЪРВО]"
 
-#: builtin/worktree.c:24
+#: builtin/worktree.c:23
 msgid "git worktree unlock <path>"
 msgstr "git worktree unlock [ПЪТ]"
 
-#: builtin/worktree.c:61 builtin/worktree.c:899
+#: builtin/worktree.c:60 builtin/worktree.c:898
 #, c-format
 msgid "failed to delete '%s'"
 msgstr "неуспешно изтриване на „%s“"
 
-#: builtin/worktree.c:80
+#: builtin/worktree.c:79
 #, c-format
 msgid "Removing worktrees/%s: not a valid directory"
 msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: не е правилна поддиректория"
 
-#: builtin/worktree.c:86
+#: builtin/worktree.c:85
 #, c-format
 msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file does not exist"
 msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ не съществува"
 
-#: builtin/worktree.c:91 builtin/worktree.c:100
+#: builtin/worktree.c:90 builtin/worktree.c:99
 #, c-format
 msgid "Removing worktrees/%s: unable to read gitdir file (%s)"
 msgstr ""
 "Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ (%s) не може да бъде прочетен"
 
-#: builtin/worktree.c:110
+#: builtin/worktree.c:109
 #, c-format
 msgid ""
 "Removing worktrees/%s: short read (expected %<PRIuMAX> bytes, read "
@@ -21224,37 +21313,37 @@ msgstr ""
 "Изтриване на „worktrees/%s“: изчитането върна по-малко байтове от очакваното "
 "(очаквани: %<PRIuMAX> байта, получени: %<PRIuMAX>)"
 
-#: builtin/worktree.c:118
+#: builtin/worktree.c:117
 #, c-format
 msgid "Removing worktrees/%s: invalid gitdir file"
 msgstr "Изтриване на „worktrees/%s“: неправилен файл „gitdir“"
 
-#: builtin/worktree.c:127
+#: builtin/worktree.c:126
 #, c-format
 msgid "Removing worktrees/%s: gitdir file points to non-existent location"
 msgstr ""
 "Изтриване на „worktrees/%s“: файлът „gitdir“ сочи несъществуващо "
 "местоположение"
 
-#: builtin/worktree.c:166
+#: builtin/worktree.c:165
 msgid "report pruned working trees"
 msgstr "докладване на окастрените работни дървета"
 
-#: builtin/worktree.c:168
+#: builtin/worktree.c:167
 msgid "expire working trees older than <time>"
 msgstr "обявяване на работните копия по-стари от това ВРЕМЕ за остарели"
 
-#: builtin/worktree.c:235
+#: builtin/worktree.c:234
 #, c-format
 msgid "'%s' already exists"
 msgstr "„%s“ вече съществува"
 
-#: builtin/worktree.c:252
+#: builtin/worktree.c:251
 #, c-format
 msgid "unable to re-add worktree '%s'"
 msgstr "дървото „%s“ не може да бъде добавено наново"
 
-#: builtin/worktree.c:257
+#: builtin/worktree.c:256
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' is a missing but locked worktree;\n"
@@ -21264,7 +21353,7 @@ msgstr ""
 "За изрично задаване ползвайте „add -f“, а за изчистване — „prune“ или "
 "„remove“"
 
-#: builtin/worktree.c:259
+#: builtin/worktree.c:258
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' is a missing but already registered worktree;\n"
@@ -21274,125 +21363,125 @@ msgstr ""
 "За изрично задаване ползвайте „add -f“, а за изчистване — „prune“ или "
 "„remove“"
 
-#: builtin/worktree.c:309
+#: builtin/worktree.c:308
 #, c-format
 msgid "could not create directory of '%s'"
 msgstr "директорията „%s“ не може да бъде създадена"
 
-#: builtin/worktree.c:440 builtin/worktree.c:446
+#: builtin/worktree.c:439 builtin/worktree.c:445
 #, c-format
 msgid "Preparing worktree (new branch '%s')"
 msgstr "Приготвяне на работното дърво (нов клон „%s“)"
 
-#: builtin/worktree.c:442
+#: builtin/worktree.c:441
 #, c-format
 msgid "Preparing worktree (resetting branch '%s'; was at %s)"
 msgstr ""
 "Приготвяне на работното дърво (зануляване на клона „%s“, който сочеше към "
 "„%s“)"
 
-#: builtin/worktree.c:451
+#: builtin/worktree.c:450
 #, c-format
 msgid "Preparing worktree (checking out '%s')"
 msgstr "Приготвяне на работното дърво (изтегляне на „%s“)"
 
-#: builtin/worktree.c:457
+#: builtin/worktree.c:456
 #, c-format
 msgid "Preparing worktree (detached HEAD %s)"
 msgstr "Подготвяне на работно дърво (указателят „HEAD“ не свързан: %s)"
 
-#: builtin/worktree.c:498
+#: builtin/worktree.c:497
 msgid "checkout <branch> even if already checked out in other worktree"
 msgstr "Изтегляне КЛОНа, дори и да е изтеглен в друго работно дърво"
 
-#: builtin/worktree.c:501
+#: builtin/worktree.c:500
 msgid "create a new branch"
 msgstr "създаване на нов клон"
 
-#: builtin/worktree.c:503
+#: builtin/worktree.c:502
 msgid "create or reset a branch"
 msgstr "създаване или зануляване на клони"
 
-#: builtin/worktree.c:505
+#: builtin/worktree.c:504
 msgid "populate the new working tree"
 msgstr "подготвяне на новото работно дърво"
 
-#: builtin/worktree.c:506
+#: builtin/worktree.c:505
 msgid "keep the new working tree locked"
 msgstr "новото работно дърво да остане заключено"
 
-#: builtin/worktree.c:509
+#: builtin/worktree.c:508
 msgid "set up tracking mode (see git-branch(1))"
 msgstr "задаване на режима на следене (виж git-branch(1))"
 
-#: builtin/worktree.c:512
+#: builtin/worktree.c:511
 msgid "try to match the new branch name with a remote-tracking branch"
 msgstr "опит за напасване на името на новия клон с това на следящ клон"
 
-#: builtin/worktree.c:520
+#: builtin/worktree.c:519
 msgid "-b, -B, and --detach are mutually exclusive"
 msgstr "Опциите „-b“, „-B“ и „--detach“ са несъвместими една с друга"
 
-#: builtin/worktree.c:581
+#: builtin/worktree.c:580
 msgid "--[no-]track can only be used if a new branch is created"
 msgstr "„--[no-]track“ може да се използва само при създаването на нов клон"
 
-#: builtin/worktree.c:681
+#: builtin/worktree.c:680
 msgid "reason for locking"
 msgstr "причина за заключване"
 
-#: builtin/worktree.c:693 builtin/worktree.c:726 builtin/worktree.c:800
-#: builtin/worktree.c:927
+#: builtin/worktree.c:692 builtin/worktree.c:725 builtin/worktree.c:799
+#: builtin/worktree.c:926
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a working tree"
 msgstr "„%s“ не е работно дърво"
 
-#: builtin/worktree.c:695 builtin/worktree.c:728
+#: builtin/worktree.c:694 builtin/worktree.c:727
 msgid "The main working tree cannot be locked or unlocked"
 msgstr "Основното дърво не може да се отключи или заключи"
 
-#: builtin/worktree.c:700
+#: builtin/worktree.c:699
 #, c-format
 msgid "'%s' is already locked, reason: %s"
 msgstr "„%s“ вече е заключено, защото „%s“"
 
-#: builtin/worktree.c:702
+#: builtin/worktree.c:701
 #, c-format
 msgid "'%s' is already locked"
 msgstr "„%s“ вече е заключено"
 
-#: builtin/worktree.c:730
+#: builtin/worktree.c:729
 #, c-format
 msgid "'%s' is not locked"
 msgstr "„%s“ не е заключено"
 
-#: builtin/worktree.c:771
+#: builtin/worktree.c:770
 msgid "working trees containing submodules cannot be moved or removed"
 msgstr ""
 "не може да местите или изтривате работни дървета, в които има подмодули"
 
-#: builtin/worktree.c:779
+#: builtin/worktree.c:778
 msgid "force move even if worktree is dirty or locked"
 msgstr ""
 "принудително преместване, дори работното дърво да не е чисто или да е "
 "заключено"
 
-#: builtin/worktree.c:802 builtin/worktree.c:929
+#: builtin/worktree.c:801 builtin/worktree.c:928
 #, c-format
 msgid "'%s' is a main working tree"
 msgstr "„%s“ е основно работно дърво"
 
-#: builtin/worktree.c:807
+#: builtin/worktree.c:806
 #, c-format
 msgid "could not figure out destination name from '%s'"
 msgstr "името на целта не може да се определи от „%s“"
 
-#: builtin/worktree.c:813
+#: builtin/worktree.c:812
 #, c-format
 msgid "target '%s' already exists"
 msgstr "целта „%s“ вече съществува"
 
-#: builtin/worktree.c:821
+#: builtin/worktree.c:820
 #, c-format
 msgid ""
 "cannot move a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -21401,7 +21490,7 @@ msgstr ""
 "не може да преместите заключено работно дърво, причина за заключването: %s\n"
 "или го отключете, или го преместете принудително с „move -f -f“"
 
-#: builtin/worktree.c:823
+#: builtin/worktree.c:822
 msgid ""
 "cannot move a locked working tree;\n"
 "use 'move -f -f' to override or unlock first"
@@ -21409,41 +21498,41 @@ msgstr ""
 "не може да преместите заключено работно дърво:\n"
 "или го отключете, или го преместете принудително с „move -f -f“"
 
-#: builtin/worktree.c:826
+#: builtin/worktree.c:825
 #, c-format
 msgid "validation failed, cannot move working tree: %s"
 msgstr ""
 "проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде преместено: %s"
 
-#: builtin/worktree.c:831
+#: builtin/worktree.c:830
 #, c-format
 msgid "failed to move '%s' to '%s'"
 msgstr "„%s“ не може да се премести в „%s“"
 
-#: builtin/worktree.c:879
+#: builtin/worktree.c:878
 #, c-format
 msgid "failed to run 'git status' on '%s'"
 msgstr "не може да изпълни „git status“ върху „%s“"
 
-#: builtin/worktree.c:883
+#: builtin/worktree.c:882
 #, c-format
-msgid "'%s' is dirty, use --force to delete it"
+msgid "'%s' contains modified or untracked files, use --force to delete it"
 msgstr ""
-"работното дърво „%s“ не е чисто, за принудително изтриване е необходима "
-"опцията „--force“ "
+"„%s“ съдържа провенени или нови файлове, за принудително изтриване е "
+"необходима опцията „--force“"
 
-#: builtin/worktree.c:888
+#: builtin/worktree.c:887
 #, c-format
 msgid "failed to run 'git status' on '%s', code %d"
 msgstr ""
 "командата „git status“ не може да се изпълни за „%s“, код за грешка: %d"
 
-#: builtin/worktree.c:911
+#: builtin/worktree.c:910
 msgid "force removal even if worktree is dirty or locked"
 msgstr ""
 "принудително изтриване, дори работното дърво да не е чисто или да е заключено"
 
-#: builtin/worktree.c:934
+#: builtin/worktree.c:933
 #, c-format
 msgid ""
 "cannot remove a locked working tree, lock reason: %s\n"
@@ -21452,7 +21541,7 @@ msgstr ""
 "не може да изтриете заключено работно дърво, причина за заключването: %s\n"
 "или го отключете, или го изтрийте принудително с „remove -f -f“"
 
-#: builtin/worktree.c:936
+#: builtin/worktree.c:935
 msgid ""
 "cannot remove a locked working tree;\n"
 "use 'remove -f -f' to override or unlock first"
@@ -21460,7 +21549,7 @@ msgstr ""
 "не може да изтриете заключено работно дърво:\n"
 "или го отключете, или го изтрийте принудително с „remove -f -f“"
 
-#: builtin/worktree.c:939
+#: builtin/worktree.c:938
 #, c-format
 msgid "validation failed, cannot remove working tree: %s"
 msgstr "проверките са неуспешни, работното дърво не може да бъде изтрито: %s"
@@ -21481,6 +21570,16 @@ msgstr "запис на обект-дърво за поддиректорият
 msgid "only useful for debugging"
 msgstr "само за изчистване на грешки"
 
+#: fast-import.c:3118
+#, c-format
+msgid "Expected 'mark' command, got %s"
+msgstr "очаква се команда „mark“, а бе получена: „%s“"
+
+#: fast-import.c:3123
+#, c-format
+msgid "Expected 'to' command, got %s"
+msgstr "очаква се команда „to“, а бе получена: „%s“"
+
 #: credential-cache--daemon.c:223
 #, c-format
 msgid ""
@@ -21598,39 +21697,39 @@ msgstr ""
 "псевдонимът „%s“ променя променливи на средата.\n"
 "За това може да ползвате „!git“ в псевдонима"
 
-#: git.c:377
+#: git.c:376
 #, c-format
 msgid "empty alias for %s"
 msgstr "празен псевдоним за „%s“"
 
-#: git.c:380
+#: git.c:379
 #, c-format
 msgid "recursive alias: %s"
 msgstr "зациклен псевдоним: „%s“"
 
-#: git.c:460
+#: git.c:459
 msgid "write failure on standard output"
 msgstr "грешка при запис на стандартния изход"
 
-#: git.c:462
+#: git.c:461
 msgid "unknown write failure on standard output"
 msgstr "неизвестна грешка при запис на стандартния изход"
 
-#: git.c:464
+#: git.c:463
 msgid "close failed on standard output"
 msgstr "грешка при затваряне на стандартния изход"
 
-#: git.c:793
+#: git.c:792
 #, c-format
 msgid "alias loop detected: expansion of '%s' does not terminate:%s"
 msgstr "зацикляне в псевдонимите: заместванията на „%s“ не приключват:%s"
 
-#: git.c:843
+#: git.c:842
 #, c-format
 msgid "cannot handle %s as a builtin"
 msgstr "„%s“ не може да се обработи като вградена команда"
 
-#: git.c:856
+#: git.c:855
 #, c-format
 msgid ""
 "usage: %s\n"
@@ -21639,14 +21738,14 @@ msgstr ""
 "употреба: %s\n"
 "\n"
 
-#: git.c:876
+#: git.c:875
 #, c-format
 msgid "expansion of alias '%s' failed; '%s' is not a git command\n"
 msgstr ""
 "неуспешно заместване на псевдонима „%s“ — резултатът „%s“ не е команда на "
 "git\n"
 
-#: git.c:888
+#: git.c:887
 #, c-format
 msgid "failed to run command '%s': %s\n"
 msgstr "командата „%s“ не може да се изпълни: %s\n"
@@ -21665,34 +21764,34 @@ msgstr "Управлението на делегирането не се под
 msgid "Public key pinning not supported with cURL < 7.44.0"
 msgstr "Задаването на постоянен публичен ключ не се поддържа от cURL < 7.44.0"
 
-#: http.c:876
+#: http.c:878
 msgid "CURLSSLOPT_NO_REVOKE not supported with cURL < 7.44.0"
 msgstr "„CURLSSLOPT_NO_REVOKE“ не се поддържа от cURL < 7.44.0"
 
-#: http.c:949
+#: http.c:951
 msgid "Protocol restrictions not supported with cURL < 7.19.4"
 msgstr "Ограничаването на протоколите не се поддържа от cURL < 7.44.0"
 
-#: http.c:1085
+#: http.c:1088
 #, c-format
 msgid "Unsupported SSL backend '%s'. Supported SSL backends:"
 msgstr "Неподдържана реализация на SSL „%s“. Поддържат се:"
 
-#: http.c:1092
+#: http.c:1095
 #, c-format
 msgid "Could not set SSL backend to '%s': cURL was built without SSL backends"
 msgstr ""
 "Реализацията на SSL не може да се зададе да е „%s“: cURL е компилиран без "
 "поддръжка на SSL"
 
-#: http.c:1096
+#: http.c:1099
 #, c-format
 msgid "Could not set SSL backend to '%s': already set"
 msgstr ""
 "Реализацията на SSL не може да се зададе да е „%s“, защото вече е зададена "
 "друга"
 
-#: http.c:1965
+#: http.c:1968
 #, c-format
 msgid ""
 "unable to update url base from redirection:\n"
@@ -21703,137 +21802,137 @@ msgstr ""
 "    ● заявен адрес: %s\n"
 "    ● пренасочване: %s"
 
-#: remote-curl.c:157
+#: remote-curl.c:166
 #, c-format
 msgid "invalid quoting in push-option value: '%s'"
 msgstr ""
 "неправилно екраниране или цитиране в стойността към опция за изтласкване: "
 "„%s“"
 
-#: remote-curl.c:254
+#: remote-curl.c:263
 #, c-format
 msgid "%sinfo/refs not valid: is this a git repository?"
 msgstr "„%sinfo/refs“ е неизползваемо, проверете дали е хранилище на git"
 
-#: remote-curl.c:355
+#: remote-curl.c:364
 msgid "invalid server response; expected service, got flush packet"
 msgstr ""
 "неправилен отговор от сървъра: очакваше се услуга, а бе получен изчистващ "
 "пакет „flush“"
 
-#: remote-curl.c:386
+#: remote-curl.c:395
 #, c-format
 msgid "invalid server response; got '%s'"
 msgstr "неправилен отговор от сървъра, бе получено: „%s“"
 
-#: remote-curl.c:446
+#: remote-curl.c:455
 #, c-format
 msgid "repository '%s' not found"
 msgstr "хранилището „%s“ липсва"
 
-#: remote-curl.c:450
+#: remote-curl.c:459
 #, c-format
 msgid "Authentication failed for '%s'"
 msgstr "Неуспешна идентификация към „%s“"
 
-#: remote-curl.c:454
+#: remote-curl.c:463
 #, c-format
 msgid "unable to access '%s': %s"
 msgstr "няма достъп до „%s“: %s"
 
-#: remote-curl.c:460
+#: remote-curl.c:469
 #, c-format
 msgid "redirecting to %s"
 msgstr "пренасочване към „%s“"
 
-#: remote-curl.c:584
+#: remote-curl.c:593
 msgid "shouldn't have EOF when not gentle on EOF"
 msgstr "получен е EOF, в режим без поддръжка за това"
 
-#: remote-curl.c:664
+#: remote-curl.c:673
 msgid "unable to rewind rpc post data - try increasing http.postBuffer"
 msgstr ""
 "данните за POST не могат да се прочетат наново, пробвайте да увеличите "
 "настройката „http.postBuffer“"
 
-#: remote-curl.c:724
+#: remote-curl.c:733
 #, c-format
 msgid "RPC failed; %s"
 msgstr "Неуспешно отдалечено извикване.  %s"
 
-#: remote-curl.c:764
+#: remote-curl.c:773
 msgid "cannot handle pushes this big"
 msgstr "толкова големи изтласквания не може да се изпълнят"
 
-#: remote-curl.c:879
+#: remote-curl.c:888
 #, c-format
 msgid "cannot deflate request; zlib deflate error %d"
 msgstr ""
 "заявката не може да бъде декомпресирана, грешка от „zlib“ при "
 "декомпресиране: %d"
 
-#: remote-curl.c:883
+#: remote-curl.c:892
 #, c-format
 msgid "cannot deflate request; zlib end error %d"
 msgstr ""
 "заявката не може да бъде декомпресирана; грешка от „zlib“ при завършване: %d<"
 
-#: remote-curl.c:1014
+#: remote-curl.c:1023
 msgid "dumb http transport does not support shallow capabilities"
 msgstr "опростеният транспорт по http не поддържа плитки клиенти"
 
-#: remote-curl.c:1028
+#: remote-curl.c:1037
 msgid "fetch failed."
 msgstr "неуспешно доставяне."
 
-#: remote-curl.c:1076
+#: remote-curl.c:1085
 msgid "cannot fetch by sha1 over smart http"
 msgstr "умният вариант на http не може да доставя по SHA1"
 
-#: remote-curl.c:1120 remote-curl.c:1126
+#: remote-curl.c:1129 remote-curl.c:1135
 #, c-format
 msgid "protocol error: expected sha/ref, got '%s'"
 msgstr "протоколна грешка: очаква се SHA1 или указател, а бе получено: „%s“"
 
-#: remote-curl.c:1138 remote-curl.c:1252
+#: remote-curl.c:1147 remote-curl.c:1261
 #, c-format
 msgid "http transport does not support %s"
 msgstr "транспортът по http не поддържа „%s“"
 
-#: remote-curl.c:1174
+#: remote-curl.c:1183
 msgid "git-http-push failed"
 msgstr "неуспешно изпълнение на „git-http-push“"
 
-#: remote-curl.c:1360
+#: remote-curl.c:1367
 msgid "remote-curl: usage: git remote-curl <remote> [<url>]"
 msgstr "remote-curl: употреба: git remote-curl ХРАНИЛИЩЕ [АДРЕС]"
 
-#: remote-curl.c:1392
+#: remote-curl.c:1399
 msgid "remote-curl: error reading command stream from git"
 msgstr "remote-curl: грешка при изчитането на потока команди от git"
 
-#: remote-curl.c:1399
+#: remote-curl.c:1406
 msgid "remote-curl: fetch attempted without a local repo"
 msgstr "remote-curl: опит за доставяне без локално хранилище"
 
-#: remote-curl.c:1439
+#: remote-curl.c:1446
 #, c-format
 msgid "remote-curl: unknown command '%s' from git"
 msgstr "remote-curl: непозната команда „%s“ от git"
 
-#: list-objects-filter-options.h:61
+#: list-objects-filter-options.h:85
 msgid "args"
 msgstr "АРГУМЕНТИ"
 
-#: list-objects-filter-options.h:62
+#: list-objects-filter-options.h:86
 msgid "object filtering"
 msgstr "филтриране по вид на обекта"
 
-#: parse-options.h:170
+#: parse-options.h:179
 msgid "expiry-date"
 msgstr "период на валидност/запазване"
 
-#: parse-options.h:184
+#: parse-options.h:193
 msgid "no-op (backward compatibility)"
 msgstr "нулева операция (за съвместимост с предишни версии)"
 
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 73a08242c3..3c878cec73 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -1332,7 +1332,7 @@ msgstr "no s'ha pogut obrir «%s»"
 
 #: bundle.c:143
 msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
-msgstr "Al dipòsit li manquen aquestes comissions prerequisits:"
+msgstr "Al dipòsit li manquen aquestes comissions prerequerides:"
 
 #: bundle.c:146
 msgid "need a repository to verify a bundle"
@@ -2552,7 +2552,7 @@ msgid ""
 "option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
 "\"histogram\""
 msgstr ""
-"l'opció diff-algorithm accepta «myers», «minimalminimal», \"patience\" and "
+"l'opció diff-algorithm accepta «myers», «minimal», «patience» i "
 "«histogram»"
 
 #: diff.c:5033 diff.c:5053
@@ -4582,7 +4582,7 @@ msgstr "no es pot crear un blob buit a la base de dades d'objectes"
 #: read-cache.c:718
 #, c-format
 msgid "%s: can only add regular files, symbolic links or git-directories"
-msgstr "%s: només pot afegir fitxers normals, enllaços simbolics o directoris git"
+msgstr "%s: només pot afegir fitxers normals, enllaços simbòlics o directoris git"
 
 #: read-cache.c:723
 #, fuzzy, c-format
@@ -7817,9 +7817,8 @@ msgid "Aborting\n"
 msgstr "S'està avortant\n"
 
 #: unpack-trees.c:318
-#, fuzzy
 msgid "Updating files"
-msgstr "S'està actualitzant %s"
+msgstr "S'estan actualitzant els fitxers"
 
 #: unpack-trees.c:350
 msgid ""
@@ -8307,7 +8306,7 @@ msgstr "Comissió inicial"
 
 #: wt-status.c:1727
 msgid "No commits yet"
-msgstr "No s'ha fet cap comissió encara."
+msgstr "No s'ha fet cap comissió encara"
 
 #: wt-status.c:1741
 msgid "Untracked files"
@@ -10215,11 +10214,11 @@ msgstr[0] "actualitzat %d camí\n"
 msgstr[1] "actualitzats %d camins\n"
 
 #: builtin/checkout.c:386
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Updated %d path from the index"
 msgid_plural "Updated %d paths from the index"
-msgstr[0] "S'ha produït un error en llegir l'índex"
-msgstr[1] "S'ha produït un error en llegir l'índex"
+msgstr[0] "S'ha actualitzat un camí des de l'índex"
+msgstr[1] "S'ha actualitzat %d camins des de l'índex"
 
 #: builtin/checkout.c:409 builtin/checkout.c:412 builtin/checkout.c:415
 #: builtin/checkout.c:419
@@ -15848,7 +15847,7 @@ msgid ""
 "existing notes"
 msgstr ""
 "No es poden afegir les notes. S'han trobat notes existents de l'objecte %s. "
-"Useu '-f' per a sobreescriure les notes existents."
+"Useu '-f' per a sobreescriure les notes existents"
 
 #: builtin/notes.c:463 builtin/notes.c:544
 #, c-format
@@ -19570,7 +19569,7 @@ msgstr "No es pot registrar l'estat de l'arbre de treball"
 
 #: builtin/stash.c:1269 git-legacy-stash.sh:337
 msgid "Can't use --patch and --include-untracked or --all at the same time"
-msgstr "No es poden usar --patch i --include-untracked o --all a la vegada."
+msgstr "No es poden usar --patch i --include-untracked o --all a la vegada"
 
 #: builtin/stash.c:1285
 #, fuzzy
@@ -19698,7 +19697,7 @@ msgstr "Omet la sortida en entrar l'ordre de cada submòdul"
 
 #: builtin/submodule--helper.c:565 builtin/submodule--helper.c:1050
 msgid "Recurse into nested submodules"
-msgstr "Inclou recursivament els submòduls imbrincats"
+msgstr "Inclou recursivament els submòduls imbricats"
 
 #: builtin/submodule--helper.c:570
 #, fuzzy
@@ -21487,7 +21486,7 @@ msgstr "Dóna un nom llegible per humans basant-se en les referències disponibl
 #: command-list.h:86
 msgid "Show changes between commits, commit and working tree, etc"
 msgstr ""
-"Mostra els canvis entre comissions, la comissió i l'arbre de treball, etc."
+"Mostra els canvis entre comissions, la comissió i l'arbre de treball, etc"
 
 #: command-list.h:87
 msgid "Compares files in the working tree and the index"
@@ -21800,7 +21799,7 @@ msgstr "Elimina fitxers de l'arbre de treball i de l'índex"
 
 #: command-list.h:161
 msgid "Send a collection of patches as emails"
-msgstr "Envia una col·leció de pedaços com a correus electrònics"
+msgstr "Envia una col·lecció de pedaços com a correus electrònics"
 
 #: command-list.h:162
 msgid "Push objects over Git protocol to another repository"
@@ -22321,11 +22320,12 @@ msgstr ""
 "camí de submòdul '$sm_path'"
 
 #: git-submodule.sh:606
-#, fuzzy, sh-format
+#, sh-format
 msgid ""
 "Unable to fetch in submodule path '$displaypath'; trying to directly fetch "
 "$sha1:"
-msgstr "No s'ha pogut obtenir en el camí de submòdul '$displaypath'"
+msgstr "No s'ha pogut obtenir en el camí de submòdul «$displaypath»; s'està intentant "
+"obtenir directament $sha1:"
 
 #: git-submodule.sh:612
 #, sh-format
@@ -22333,58 +22333,58 @@ msgid ""
 "Fetched in submodule path '$displaypath', but it did not contain $sha1. "
 "Direct fetching of that commit failed."
 msgstr ""
-"S'ha obtingut en el camí de submòdul '$displaypath', però no contenia $sha1. "
+"S'ha obtingut en el camí de submòdul «$displaypath», però no contenia $sha1. "
 "L'obtenció directa d'aquella comissió ha fallat."
 
 #: git-submodule.sh:619
 #, sh-format
 msgid "Unable to checkout '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
-msgstr "No s'ha pogut agafar '$sha1' en el camí de submòdul '$displaypath'"
+msgstr "No s'ha pogut agafar «$sha1» en el camí de submòdul «$displaypath»"
 
 #: git-submodule.sh:620
 #, sh-format
 msgid "Submodule path '$displaypath': checked out '$sha1'"
-msgstr "Camí de submòdul '$displaypath': s'ha agafat '$sha1'"
+msgstr "Camí de submòdul «$displaypath»: s'ha agafat «$sha1»"
 
 #: git-submodule.sh:624
 #, sh-format
 msgid "Unable to rebase '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
 msgstr ""
-"No s'ha pogut fer «rebase» '$sha1' en el camí de submòdul '$displaypath'"
+"No s'ha pogut fer «rebase» «$sha1»' en el camí de submòdul «$displaypath»"
 
 #: git-submodule.sh:625
 #, sh-format
 msgid "Submodule path '$displaypath': rebased into '$sha1'"
-msgstr "Camí de submòdul '$displaypath': s'ha fet «rebase» en '$sha1'"
+msgstr "Camí de submòdul «$displaypath»: s'ha fet «rebase» en «$sha1»"
 
 #: git-submodule.sh:630
 #, sh-format
 msgid "Unable to merge '$sha1' in submodule path '$displaypath'"
-msgstr "No s'ha pogut fusionar '$sha1' en el camí de submòdul '$displaypath'"
+msgstr "No s'ha pogut fusionar «$sha1» en el camí de submòdul «$displaypath»"
 
 #: git-submodule.sh:631
 #, sh-format
 msgid "Submodule path '$displaypath': merged in '$sha1'"
-msgstr "Camí de submòdul '$displaypath': s'ha fusionat en '$sha1'"
+msgstr "Camí de submòdul «$displaypath»: s'ha fusionat en «$sha1»"
 
 #: git-submodule.sh:636
 #, sh-format
 msgid "Execution of '$command $sha1' failed in submodule path '$displaypath'"
 msgstr ""
-"L'execució de '$command $sha1' ha fallat en el camí de submòdul "
-"'$displaypath'"
+"L'execució de «$command $sha1» ha fallat en el camí de submòdul "
+"«$displaypath»"
 
 #: git-submodule.sh:637
 #, sh-format
 msgid "Submodule path '$displaypath': '$command $sha1'"
-msgstr "Camí de submòdul '$displaypath': '$command $sha1'"
+msgstr "Camí de submòdul «$displaypath»: «$command $sha1»"
 
 #: git-submodule.sh:668
 #, sh-format
 msgid "Failed to recurse into submodule path '$displaypath'"
 msgstr ""
 "S'ha produït un error en recorre recursivament dins del camí de submòdul "
-"'$displaypath'"
+"«$displaypath»"
 
 #: git-submodule.sh:830
 msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
@@ -22421,7 +22421,7 @@ msgid "Applied autostash."
 msgstr "S'ha aplicat el magatzem automàtic."
 
 #: git-rebase--preserve-merges.sh:112
-#, fuzzy, sh-format
+#, sh-format
 msgid "Cannot store $stash_sha1"
 msgstr "No es pot emmagatzemar $stash_sha1"
 
@@ -22719,8 +22719,8 @@ msgstr "No s'ha pogut marcar com a interactiu"
 #, sh-format
 msgid "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount command)"
 msgid_plural "Rebase $shortrevisions onto $shortonto ($todocount commands)"
-msgstr[0] "Rebasa $shortrevisions sobre $shortonto ($todocount ordre)"
-msgstr[1] "Rebasa $shortrevisions sobre $shortonto ($todocount ordres)"
+msgstr[0] "Fes «rebase» $shortrevisions sobre $shortonto ($todocount ordre)"
+msgstr[1] "Fes «rebase» $shortrevisions sobre $shortonto ($todocount ordres)"
 
 #: git-rebase--preserve-merges.sh:997 git-rebase--preserve-merges.sh:1002
 msgid "Could not init rewritten commits"
diff --git a/po/de.po b/po/de.po
index 6d80cfb158..066326a687 100644
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Git\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2019-08-10 20:12+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-10-28 13:19+0800\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-11-28 18:10+0100\n"
 "Last-Translator: Matthias Rüster <matthias.ruester@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Matthias Rüster <matthias.ruester@gmail.com>\n"
@@ -67,7 +67,7 @@ msgstr ""
 msgid "Exiting because of an unresolved conflict."
 msgstr "Beende wegen unaufgelöstem Konflikt."
 
-#: advice.c:193 builtin/merge.c:1327
+#: advice.c:193 builtin/merge.c:1332
 msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
 msgstr "Sie haben Ihren Merge nicht abgeschlossen (MERGE_HEAD existiert)."
 
@@ -212,17 +212,7 @@ msgstr "Ungültiger Modus in Zeile %d: %s"
 msgid "inconsistent header lines %d and %d"
 msgstr "Inkonsistente Kopfzeilen %d und %d."
 
-#: apply.c:1460
-#, c-format
-msgid "recount: unexpected line: %.*s"
-msgstr "recount: unerwartete Zeile: %.*s"
-
-#: apply.c:1529
-#, c-format
-msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
-msgstr "Patch-Fragment ohne Kopfbereich bei Zeile %d: %.*s"
-
-#: apply.c:1551
+#: apply.c:1372
 #, c-format
 msgid ""
 "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname "
@@ -237,72 +227,82 @@ msgstr[1] ""
 "Dem Kopfbereich von \"git diff\" fehlen Informationen zum Dateinamen, wenn "
 "%d vorangestellte Teile des Pfades entfernt werden (Zeile %d)"
 
-#: apply.c:1564
+#: apply.c:1385
 #, c-format
 msgid "git diff header lacks filename information (line %d)"
 msgstr ""
 "Dem Kopfbereich von \"git diff\" fehlen Informationen zum Dateinamen (Zeile "
 "%d)"
 
-#: apply.c:1752
+#: apply.c:1481
+#, c-format
+msgid "recount: unexpected line: %.*s"
+msgstr "recount: unerwartete Zeile: %.*s"
+
+#: apply.c:1550
+#, c-format
+msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
+msgstr "Patch-Fragment ohne Kopfbereich bei Zeile %d: %.*s"
+
+#: apply.c:1753
 msgid "new file depends on old contents"
 msgstr "neue Datei hängt von alten Inhalten ab"
 
-#: apply.c:1754
+#: apply.c:1755
 msgid "deleted file still has contents"
 msgstr "entfernte Datei hat noch Inhalte"
 
-#: apply.c:1788
+#: apply.c:1789
 #, c-format
 msgid "corrupt patch at line %d"
 msgstr "fehlerhafter Patch bei Zeile %d"
 
-#: apply.c:1825
+#: apply.c:1826
 #, c-format
 msgid "new file %s depends on old contents"
 msgstr "neue Datei %s hängt von alten Inhalten ab"
 
-#: apply.c:1827
+#: apply.c:1828
 #, c-format
 msgid "deleted file %s still has contents"
 msgstr "entfernte Datei %s hat noch Inhalte"
 
-#: apply.c:1830
+#: apply.c:1831
 #, c-format
 msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
 msgstr "** Warnung: Datei %s wird leer, aber nicht entfernt."
 
-#: apply.c:1977
+#: apply.c:1978
 #, c-format
 msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
 msgstr "fehlerhafter Binär-Patch bei Zeile %d: %.*s"
 
-#: apply.c:2014
+#: apply.c:2015
 #, c-format
 msgid "unrecognized binary patch at line %d"
 msgstr "nicht erkannter Binär-Patch bei Zeile %d"
 
-#: apply.c:2176
+#: apply.c:2177
 #, c-format
 msgid "patch with only garbage at line %d"
 msgstr "Patch mit nutzlosen Informationen bei Zeile %d"
 
-#: apply.c:2262
+#: apply.c:2263
 #, c-format
 msgid "unable to read symlink %s"
 msgstr "konnte symbolische Verknüpfung %s nicht lesen"
 
-#: apply.c:2266
+#: apply.c:2267
 #, c-format
 msgid "unable to open or read %s"
 msgstr "konnte %s nicht öffnen oder lesen"
 
-#: apply.c:2925
+#: apply.c:2926
 #, c-format
 msgid "invalid start of line: '%c'"
 msgstr "Ungültiger Zeilenanfang: '%c'"
 
-#: apply.c:3046
+#: apply.c:3047
 #, c-format
 msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
 msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
@@ -310,12 +310,12 @@ msgstr[0] "Patch-Bereich #%d erfolgreich angewendet bei %d (%d Zeile versetzt)"
 msgstr[1] ""
 "Patch-Bereich #%d erfolgreich angewendet bei %d (%d Zeilen versetzt)"
 
-#: apply.c:3058
+#: apply.c:3059
 #, c-format
 msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
 msgstr "Kontext reduziert zu (%ld/%ld), um Patch-Bereich bei %d anzuwenden"
 
-#: apply.c:3064
+#: apply.c:3065
 #, c-format
 msgid ""
 "while searching for:\n"
@@ -324,25 +324,25 @@ msgstr ""
 "bei der Suche nach:\n"
 "%.*s"
 
-#: apply.c:3086
+#: apply.c:3087
 #, c-format
 msgid "missing binary patch data for '%s'"
 msgstr "keine Daten in Binär-Patch für '%s'"
 
-#: apply.c:3094
+#: apply.c:3095
 #, c-format
 msgid "cannot reverse-apply a binary patch without the reverse hunk to '%s'"
 msgstr ""
 "kann binären Patch nicht in umgekehrter Reihenfolge anwenden ohne einen\n"
 "umgekehrten Patch-Block auf '%s'"
 
-#: apply.c:3141
+#: apply.c:3142
 #, c-format
 msgid "cannot apply binary patch to '%s' without full index line"
 msgstr ""
 "kann binären Patch auf '%s' nicht ohne eine vollständige Index-Zeile anwenden"
 
-#: apply.c:3151
+#: apply.c:3152
 #, c-format
 msgid ""
 "the patch applies to '%s' (%s), which does not match the current contents."
@@ -350,441 +350,441 @@ msgstr ""
 "der Patch wird angewendet auf '%s' (%s), was nicht den aktuellen Inhalten\n"
 "entspricht"
 
-#: apply.c:3159
+#: apply.c:3160
 #, c-format
 msgid "the patch applies to an empty '%s' but it is not empty"
 msgstr "der Patch wird auf ein leeres '%s' angewendet, was aber nicht leer ist"
 
-#: apply.c:3177
+#: apply.c:3178
 #, c-format
 msgid "the necessary postimage %s for '%s' cannot be read"
 msgstr "das erforderliche Postimage %s für '%s' kann nicht gelesen werden"
 
-#: apply.c:3190
+#: apply.c:3191
 #, c-format
 msgid "binary patch does not apply to '%s'"
 msgstr "Konnte Binär-Patch nicht auf '%s' anwenden"
 
-#: apply.c:3196
+#: apply.c:3197
 #, c-format
 msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
 msgstr ""
 "Binär-Patch für '%s' erzeugt falsches Ergebnis (erwartete %s, bekam %s)"
 
-#: apply.c:3217
+#: apply.c:3218
 #, c-format
 msgid "patch failed: %s:%ld"
 msgstr "Anwendung des Patches fehlgeschlagen: %s:%ld"
 
-#: apply.c:3340
+#: apply.c:3341
 #, c-format
 msgid "cannot checkout %s"
 msgstr "kann %s nicht auschecken"
 
-#: apply.c:3392 apply.c:3403 apply.c:3449 midx.c:62 setup.c:279
+#: apply.c:3393 apply.c:3404 apply.c:3450 midx.c:61 setup.c:280
 #, c-format
 msgid "failed to read %s"
 msgstr "Fehler beim Lesen von %s"
 
-#: apply.c:3400
+#: apply.c:3401
 #, c-format
 msgid "reading from '%s' beyond a symbolic link"
 msgstr "'%s' ist hinter einer symbolischen Verknüpfung"
 
-#: apply.c:3429 apply.c:3672
+#: apply.c:3430 apply.c:3673
 #, c-format
 msgid "path %s has been renamed/deleted"
 msgstr "Pfad %s wurde umbenannt/gelöscht"
 
-#: apply.c:3515 apply.c:3687
+#: apply.c:3516 apply.c:3688
 #, c-format
 msgid "%s: does not exist in index"
 msgstr "%s ist nicht im Index"
 
-#: apply.c:3524 apply.c:3695
+#: apply.c:3525 apply.c:3696
 #, c-format
 msgid "%s: does not match index"
 msgstr "%s entspricht nicht der Version im Index"
 
-#: apply.c:3559
+#: apply.c:3560
 msgid "repository lacks the necessary blob to fall back on 3-way merge."
 msgstr ""
 "Dem Repository fehlt der notwendige Blob, um auf einen 3-Wege-Merge\n"
 "zurückzufallen."
 
-#: apply.c:3562
+#: apply.c:3563
 #, c-format
 msgid "Falling back to three-way merge...\n"
 msgstr "Falle zurück auf 3-Wege-Merge ...\n"
 
-#: apply.c:3578 apply.c:3582
+#: apply.c:3579 apply.c:3583
 #, c-format
 msgid "cannot read the current contents of '%s'"
 msgstr "kann aktuelle Inhalte von '%s' nicht lesen"
 
-#: apply.c:3594
+#: apply.c:3595
 #, c-format
 msgid "Failed to fall back on three-way merge...\n"
 msgstr "Fehler beim Zurückfallen auf 3-Wege-Merge...\n"
 
-#: apply.c:3608
+#: apply.c:3609
 #, c-format
 msgid "Applied patch to '%s' with conflicts.\n"
 msgstr "Patch auf '%s' mit Konflikten angewendet.\n"
 
-#: apply.c:3613
+#: apply.c:3614
 #, c-format
 msgid "Applied patch to '%s' cleanly.\n"
 msgstr "Patch auf '%s' sauber angewendet.\n"
 
-#: apply.c:3639
+#: apply.c:3640
 msgid "removal patch leaves file contents"
 msgstr "Lösch-Patch hinterlässt Dateiinhalte"
 
-#: apply.c:3712
+#: apply.c:3713
 #, c-format
 msgid "%s: wrong type"
 msgstr "%s: falscher Typ"
 
-#: apply.c:3714
+#: apply.c:3715
 #, c-format
 msgid "%s has type %o, expected %o"
 msgstr "%s ist vom Typ %o, erwartete %o"
 
-#: apply.c:3865 apply.c:3867 read-cache.c:830 read-cache.c:856
+#: apply.c:3866 apply.c:3868 read-cache.c:830 read-cache.c:856
 #: read-cache.c:1309
 #, c-format
 msgid "invalid path '%s'"
 msgstr "Ungültiger Pfad '%s'"
 
-#: apply.c:3923
+#: apply.c:3924
 #, c-format
 msgid "%s: already exists in index"
 msgstr "%s ist bereits bereitgestellt"
 
-#: apply.c:3926
+#: apply.c:3927
 #, c-format
 msgid "%s: already exists in working directory"
 msgstr "%s existiert bereits im Arbeitsverzeichnis"
 
-#: apply.c:3946
+#: apply.c:3947
 #, c-format
 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
 msgstr "neuer Modus (%o) von %s entspricht nicht dem alten Modus (%o)"
 
-#: apply.c:3951
+#: apply.c:3952
 #, c-format
 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
 msgstr "neuer Modus (%o) von %s entspricht nicht dem alten Modus (%o) von %s"
 
-#: apply.c:3971
+#: apply.c:3972
 #, c-format
 msgid "affected file '%s' is beyond a symbolic link"
 msgstr "betroffene Datei '%s' ist hinter einer symbolischen Verknüpfung"
 
-#: apply.c:3975
+#: apply.c:3976
 #, c-format
 msgid "%s: patch does not apply"
 msgstr "%s: Patch konnte nicht angewendet werden"
 
-#: apply.c:3990
+#: apply.c:3991
 #, c-format
 msgid "Checking patch %s..."
 msgstr "Prüfe Patch %s ..."
 
-#: apply.c:4082
+#: apply.c:4083
 #, c-format
 msgid "sha1 information is lacking or useless for submodule %s"
 msgstr "SHA-1 Information fehlt oder ist unbrauchbar für Submodul %s"
 
-#: apply.c:4089
+#: apply.c:4090
 #, c-format
 msgid "mode change for %s, which is not in current HEAD"
 msgstr "Modusänderung für %s, was sich nicht im aktuellen HEAD befindet"
 
-#: apply.c:4092
+#: apply.c:4093
 #, c-format
 msgid "sha1 information is lacking or useless (%s)."
 msgstr "SHA-1 Information fehlt oder ist unbrauchbar (%s)."
 
-#: apply.c:4097 builtin/checkout.c:278 builtin/reset.c:143
+#: apply.c:4098 builtin/checkout.c:279 builtin/reset.c:143
 #, c-format
 msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
 msgstr "make_cache_entry für Pfad '%s' fehlgeschlagen"
 
-#: apply.c:4101
+#: apply.c:4102
 #, c-format
 msgid "could not add %s to temporary index"
 msgstr "konnte %s nicht zum temporären Index hinzufügen"
 
-#: apply.c:4111
+#: apply.c:4112
 #, c-format
 msgid "could not write temporary index to %s"
 msgstr "konnte temporären Index nicht nach %s schreiben"
 
-#: apply.c:4249
+#: apply.c:4250
 #, c-format
 msgid "unable to remove %s from index"
 msgstr "konnte %s nicht aus dem Index entfernen"
 
-#: apply.c:4283
+#: apply.c:4284
 #, c-format
 msgid "corrupt patch for submodule %s"
 msgstr "fehlerhafter Patch für Submodul %s"
 
-#: apply.c:4289
+#: apply.c:4290
 #, c-format
 msgid "unable to stat newly created file '%s'"
 msgstr "konnte neu erstellte Datei '%s' nicht lesen"
 
-#: apply.c:4297
+#: apply.c:4298
 #, c-format
 msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
 msgstr "kann internen Speicher für eben erstellte Datei %s nicht erzeugen"
 
-#: apply.c:4303 apply.c:4448
+#: apply.c:4304 apply.c:4449
 #, c-format
 msgid "unable to add cache entry for %s"
 msgstr "kann für %s keinen Eintrag in den Zwischenspeicher hinzufügen"
 
-#: apply.c:4346
+#: apply.c:4347
 #, c-format
 msgid "failed to write to '%s'"
 msgstr "Fehler beim Schreiben nach '%s'"
 
-#: apply.c:4350
+#: apply.c:4351
 #, c-format
 msgid "closing file '%s'"
 msgstr "schließe Datei '%s'"
 
-#: apply.c:4420
+#: apply.c:4421
 #, c-format
 msgid "unable to write file '%s' mode %o"
 msgstr "konnte Datei '%s' mit Modus %o nicht schreiben"
 
-#: apply.c:4518
+#: apply.c:4519
 #, c-format
 msgid "Applied patch %s cleanly."
 msgstr "Patch %s sauber angewendet"
 
-#: apply.c:4526
+#: apply.c:4527
 msgid "internal error"
 msgstr "interner Fehler"
 
-#: apply.c:4529
+#: apply.c:4530
 #, c-format
 msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
 msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
 msgstr[0] "Wende Patch %%s mit %d Zurückweisung an..."
 msgstr[1] "Wende Patch %%s mit %d Zurückweisungen an..."
 
-#: apply.c:4540
+#: apply.c:4541
 #, c-format
 msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
 msgstr "Verkürze Name von .rej Datei zu %.*s.rej"
 
-#: apply.c:4548 builtin/fetch.c:878 builtin/fetch.c:1168
+#: apply.c:4549 builtin/fetch.c:898 builtin/fetch.c:1194
 #, c-format
 msgid "cannot open %s"
 msgstr "kann '%s' nicht öffnen"
 
-#: apply.c:4562
+#: apply.c:4563
 #, c-format
 msgid "Hunk #%d applied cleanly."
 msgstr "Patch-Bereich #%d sauber angewendet."
 
-#: apply.c:4566
+#: apply.c:4567
 #, c-format
 msgid "Rejected hunk #%d."
 msgstr "Patch-Block #%d zurückgewiesen."
 
-#: apply.c:4676
+#: apply.c:4686
 #, c-format
 msgid "Skipped patch '%s'."
 msgstr "Patch '%s' ausgelassen."
 
-#: apply.c:4684
+#: apply.c:4694
 msgid "unrecognized input"
 msgstr "nicht erkannte Eingabe"
 
-#: apply.c:4704
+#: apply.c:4714
 msgid "unable to read index file"
 msgstr "Konnte Index-Datei nicht lesen"
 
-#: apply.c:4859
+#: apply.c:4871
 #, c-format
 msgid "can't open patch '%s': %s"
 msgstr "kann Patch '%s' nicht öffnen: %s"
 
-#: apply.c:4886
+#: apply.c:4898
 #, c-format
 msgid "squelched %d whitespace error"
 msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
 msgstr[0] "unterdrückte %d Whitespace-Fehler"
 msgstr[1] "unterdrückte %d Whitespace-Fehler"
 
-#: apply.c:4892 apply.c:4907
+#: apply.c:4904 apply.c:4919
 #, c-format
 msgid "%d line adds whitespace errors."
 msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
 msgstr[0] "%d Zeile fügt Whitespace-Fehler hinzu."
 msgstr[1] "%d Zeilen fügen Whitespace-Fehler hinzu."
 
-#: apply.c:4900
+#: apply.c:4912
 #, c-format
 msgid "%d line applied after fixing whitespace errors."
 msgid_plural "%d lines applied after fixing whitespace errors."
 msgstr[0] "%d Zeile nach Behebung von Whitespace-Fehlern angewendet."
 msgstr[1] "%d Zeilen nach Behebung von Whitespace-Fehlern angewendet."
 
-#: apply.c:4916 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
+#: apply.c:4928 builtin/add.c:540 builtin/mv.c:301 builtin/rm.c:390
 msgid "Unable to write new index file"
 msgstr "Konnte neue Index-Datei nicht schreiben."
 
-#: apply.c:4943 apply.c:4946 builtin/am.c:2208 builtin/am.c:2211
-#: builtin/clone.c:123 builtin/fetch.c:128 builtin/merge.c:273
-#: builtin/pull.c:208 builtin/submodule--helper.c:407
+#: apply.c:4955 apply.c:4958 builtin/am.c:2197 builtin/am.c:2200
+#: builtin/clone.c:122 builtin/fetch.c:143 builtin/merge.c:273
+#: builtin/pull.c:209 builtin/submodule--helper.c:407
 #: builtin/submodule--helper.c:1367 builtin/submodule--helper.c:1370
 #: builtin/submodule--helper.c:1850 builtin/submodule--helper.c:1853
 #: builtin/submodule--helper.c:2092 git-add--interactive.perl:211
 msgid "path"
 msgstr "Pfad"
 
-#: apply.c:4944
+#: apply.c:4956
 msgid "don't apply changes matching the given path"
 msgstr "keine Änderungen im angegebenen Pfad anwenden"
 
-#: apply.c:4947
+#: apply.c:4959
 msgid "apply changes matching the given path"
 msgstr "Änderungen nur im angegebenen Pfad anwenden"
 
-#: apply.c:4949 builtin/am.c:2217
+#: apply.c:4961 builtin/am.c:2206
 msgid "num"
 msgstr "Anzahl"
 
-#: apply.c:4950
+#: apply.c:4962
 msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
 msgstr ""
 "<Anzahl> vorangestellte Schrägstriche von herkömmlichen Differenzpfaden "
 "entfernen"
 
-#: apply.c:4953
+#: apply.c:4965
 msgid "ignore additions made by the patch"
 msgstr "hinzugefügte Zeilen des Patches ignorieren"
 
-#: apply.c:4955
+#: apply.c:4967
 msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
 msgstr ""
 "anstatt der Anwendung des Patches, den \"diffstat\" für die Eingabe "
 "ausgegeben"
 
-#: apply.c:4959
+#: apply.c:4971
 msgid "show number of added and deleted lines in decimal notation"
 msgstr ""
 "die Anzahl von hinzugefügten/entfernten Zeilen in Dezimalnotation anzeigen"
 
-#: apply.c:4961
+#: apply.c:4973
 msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
 msgstr ""
 "anstatt der Anwendung des Patches, eine Zusammenfassung für die Eingabe "
 "ausgeben"
 
-#: apply.c:4963
+#: apply.c:4975
 msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
 msgstr ""
 "anstatt der Anwendung des Patches, zeige ob Patch angewendet werden kann"
 
-#: apply.c:4965
+#: apply.c:4977
 msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
 msgstr ""
 "sicherstellen, dass der Patch mit dem aktuellen Index angewendet werden kann"
 
-#: apply.c:4967
+#: apply.c:4979
 msgid "mark new files with `git add --intent-to-add`"
 msgstr "neue Dateien mit `git add --intent-to-add` markieren"
 
-#: apply.c:4969
+#: apply.c:4981
 msgid "apply a patch without touching the working tree"
 msgstr "Patch anwenden, ohne Änderungen im Arbeitsverzeichnis vorzunehmen"
 
-#: apply.c:4971
+#: apply.c:4983
 msgid "accept a patch that touches outside the working area"
 msgstr ""
 "Patch anwenden, der Änderungen außerhalb des Arbeitsverzeichnisses vornimmt"
 
-#: apply.c:4974
+#: apply.c:4986
 msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
 msgstr "Patch anwenden (Benutzung mit --stat/--summary/--check)"
 
-#: apply.c:4976
+#: apply.c:4988
 msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
 msgstr "versuche 3-Wege-Merge, wenn der Patch nicht angewendet werden konnte"
 
-#: apply.c:4978
+#: apply.c:4990
 msgid "build a temporary index based on embedded index information"
 msgstr ""
 "einen temporären Index, basierend auf den integrierten Index-Informationen, "
 "erstellen"
 
-#: apply.c:4981 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
+#: apply.c:4993 builtin/checkout-index.c:173 builtin/ls-files.c:524
 msgid "paths are separated with NUL character"
 msgstr "Pfade sind getrennt durch NUL Zeichen"
 
-#: apply.c:4983
+#: apply.c:4995
 msgid "ensure at least <n> lines of context match"
 msgstr ""
 "sicher stellen, dass mindestens <n> Zeilen des Kontextes übereinstimmen"
 
-#: apply.c:4984 builtin/am.c:2196 builtin/interpret-trailers.c:98
+#: apply.c:4996 builtin/am.c:2185 builtin/interpret-trailers.c:98
 #: builtin/interpret-trailers.c:100 builtin/interpret-trailers.c:102
-#: builtin/pack-objects.c:3330 builtin/rebase.c:1421
+#: builtin/pack-objects.c:3310 builtin/rebase.c:1445
 msgid "action"
 msgstr "Aktion"
 
-#: apply.c:4985
+#: apply.c:4997
 msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
 msgstr "neue oder geänderte Zeilen, die Whitespace-Fehler haben, ermitteln"
 
-#: apply.c:4988 apply.c:4991
+#: apply.c:5000 apply.c:5003
 msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
 msgstr "Änderungen im Whitespace bei der Suche des Kontextes ignorieren"
 
-#: apply.c:4994
+#: apply.c:5006
 msgid "apply the patch in reverse"
 msgstr "den Patch in umgekehrter Reihenfolge anwenden"
 
-#: apply.c:4996
+#: apply.c:5008
 msgid "don't expect at least one line of context"
 msgstr "keinen Kontext erwarten"
 
-#: apply.c:4998
+#: apply.c:5010
 msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
 msgstr ""
 "zurückgewiesene Patch-Blöcke in entsprechenden *.rej Dateien hinterlassen"
 
-#: apply.c:5000
+#: apply.c:5012
 msgid "allow overlapping hunks"
 msgstr "sich überlappende Patch-Blöcke erlauben"
 
-#: apply.c:5001 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
+#: apply.c:5013 builtin/add.c:291 builtin/check-ignore.c:22
 #: builtin/commit.c:1337 builtin/count-objects.c:98 builtin/fsck.c:786
-#: builtin/log.c:2068 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
+#: builtin/log.c:2085 builtin/mv.c:123 builtin/read-tree.c:128
 msgid "be verbose"
 msgstr "erweiterte Ausgaben"
 
-#: apply.c:5003
+#: apply.c:5015
 msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
 msgstr "fehlerhaft erkannten fehlenden Zeilenumbruch am Dateiende tolerieren"
 
-#: apply.c:5006
+#: apply.c:5018
 msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
 msgstr "den Zeilennummern im Kopf des Patch-Blocks nicht vertrauen"
 
-#: apply.c:5008 builtin/am.c:2205
+#: apply.c:5020 builtin/am.c:2194
 msgid "root"
 msgstr "Wurzelverzeichnis"
 
-#: apply.c:5009
+#: apply.c:5021
 msgid "prepend <root> to all filenames"
 msgstr "<Wurzelverzeichnis> vor alle Dateinamen stellen"
 
@@ -839,7 +839,7 @@ msgstr "Format"
 msgid "archive format"
 msgstr "Archivformat"
 
-#: archive.c:458 builtin/log.c:1580
+#: archive.c:458 builtin/log.c:1581
 msgid "prefix"
 msgstr "Präfix"
 
@@ -847,11 +847,12 @@ msgstr "Präfix"
 msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
 msgstr "einen Präfix vor jeden Pfadnamen in dem Archiv stellen"
 
-#: archive.c:460 builtin/blame.c:862 builtin/blame.c:874 builtin/blame.c:875
-#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1134
-#: builtin/fast-export.c:1136 builtin/grep.c:897 builtin/hash-object.c:105
-#: builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563 builtin/notes.c:412
-#: builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123 parse-options.h:177
+#: archive.c:460 builtin/blame.c:861 builtin/blame.c:873 builtin/blame.c:874
+#: builtin/commit-tree.c:117 builtin/config.c:129 builtin/fast-export.c:1162
+#: builtin/fast-export.c:1164 builtin/fast-export.c:1168 builtin/grep.c:899
+#: builtin/hash-object.c:105 builtin/ls-files.c:560 builtin/ls-files.c:563
+#: builtin/notes.c:412 builtin/notes.c:578 builtin/read-tree.c:123
+#: parse-options.h:186
 msgid "file"
 msgstr "Datei"
 
@@ -883,7 +884,7 @@ msgstr "besser komprimieren"
 msgid "list supported archive formats"
 msgstr "unterstützte Archivformate auflisten"
 
-#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:113 builtin/clone.c:116
+#: archive.c:479 builtin/archive.c:91 builtin/clone.c:112 builtin/clone.c:115
 #: builtin/submodule--helper.c:1379 builtin/submodule--helper.c:1859
 msgid "repo"
 msgstr "Repository"
@@ -892,7 +893,7 @@ msgstr "Repository"
 msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
 msgstr "Archiv vom Remote-Repository <Repository> abrufen"
 
-#: archive.c:481 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:707
+#: archive.c:481 builtin/archive.c:93 builtin/difftool.c:715
 #: builtin/notes.c:498
 msgid "command"
 msgstr "Programm"
@@ -928,26 +929,26 @@ msgstr "Argument für Format '%s' nicht unterstützt: -%d"
 msgid "cannot stream blob %s"
 msgstr "Kann Blob %s nicht streamen."
 
-#: archive-tar.c:260 archive-zip.c:363
+#: archive-tar.c:266 archive-zip.c:363
 #, c-format
 msgid "unsupported file mode: 0%o (SHA1: %s)"
 msgstr "Nicht unterstützter Dateimodus: 0%o (SHA1: %s)"
 
-#: archive-tar.c:287 archive-zip.c:353
+#: archive-tar.c:293 archive-zip.c:353
 #, c-format
 msgid "cannot read %s"
 msgstr "Kann %s nicht lesen."
 
-#: archive-tar.c:459
+#: archive-tar.c:465
 #, c-format
 msgid "unable to start '%s' filter"
 msgstr "Konnte '%s' Filter nicht starten."
 
-#: archive-tar.c:462
+#: archive-tar.c:468
 msgid "unable to redirect descriptor"
 msgstr "Konnte Descriptor nicht umleiten."
 
-#: archive-tar.c:469
+#: archive-tar.c:475
 #, c-format
 msgid "'%s' filter reported error"
 msgstr "'%s' Filter meldete Fehler."
@@ -972,17 +973,17 @@ msgstr "Fehler beim Komprimieren (%d)"
 msgid "timestamp too large for this system: %<PRIuMAX>"
 msgstr "Timestamp zu groß für dieses System: %<PRIuMAX>"
 
-#: attr.c:211
+#: attr.c:213
 #, c-format
 msgid "%.*s is not a valid attribute name"
 msgstr "%.*s ist kein gültiger Attributname"
 
-#: attr.c:368
+#: attr.c:370
 #, c-format
 msgid "%s not allowed: %s:%d"
 msgstr "%s nicht erlaubt: %s:%d"
 
-#: attr.c:408
+#: attr.c:410
 msgid ""
 "Negative patterns are ignored in git attributes\n"
 "Use '\\!' for literal leading exclamation."
@@ -1110,43 +1111,43 @@ msgid_plural "Bisecting: %d revisions left to test after this %s\n"
 msgstr[0] "binäre Suche: danach noch %d Commit zum Testen übrig %s\n"
 msgstr[1] "binäre Suche: danach noch %d Commits zum Testen übrig %s\n"
 
-#: blame.c:2697
+#: blame.c:2700
 msgid "--contents and --reverse do not blend well."
 msgstr "--contents und --reverse funktionieren gemeinsam nicht."
 
-#: blame.c:2711
+#: blame.c:2714
 msgid "cannot use --contents with final commit object name"
 msgstr ""
 "kann --contents nicht mit endgültigem Namen des Commit-Objektes benutzen"
 
-#: blame.c:2732
+#: blame.c:2735
 msgid "--reverse and --first-parent together require specified latest commit"
 msgstr ""
 "--reverse und --first-parent zusammen erfordern die Angabe eines "
 "endgültigen\n"
 "Commits"
 
-#: blame.c:2741 bundle.c:167 ref-filter.c:2196 remote.c:1938 sequencer.c:2033
-#: sequencer.c:4348 builtin/commit.c:1020 builtin/log.c:387 builtin/log.c:963
-#: builtin/log.c:1451 builtin/log.c:1827 builtin/log.c:2117 builtin/merge.c:411
-#: builtin/pack-objects.c:3148 builtin/pack-objects.c:3163
+#: blame.c:2744 bundle.c:167 ref-filter.c:2203 remote.c:1941 sequencer.c:1971
+#: sequencer.c:4305 builtin/commit.c:1020 builtin/log.c:387 builtin/log.c:964
+#: builtin/log.c:1452 builtin/log.c:1844 builtin/log.c:2134 builtin/merge.c:411
+#: builtin/pack-objects.c:3128 builtin/pack-objects.c:3143
 #: builtin/shortlog.c:192
 msgid "revision walk setup failed"
 msgstr "Einrichtung des Revisionsgangs fehlgeschlagen"
 
-#: blame.c:2759
+#: blame.c:2762
 msgid ""
 "--reverse --first-parent together require range along first-parent chain"
 msgstr ""
 "--reverse und --first-parent zusammen erfordern einen Bereich entlang der\n"
 "\"first-parent\"-Kette"
 
-#: blame.c:2770
+#: blame.c:2773
 #, c-format
 msgid "no such path %s in %s"
 msgstr "Pfad %s nicht in %s"
 
-#: blame.c:2781
+#: blame.c:2784
 #, c-format
 msgid "cannot read blob %s for path %s"
 msgstr "kann Blob %s für Pfad '%s' nicht lesen"
@@ -1303,7 +1304,7 @@ msgstr "'%s' sieht nicht wie eine v2 Paketdatei aus"
 msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
 msgstr "nicht erkannter Kopfbereich: %s%s (%d)"
 
-#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2283 sequencer.c:3024
+#: bundle.c:90 rerere.c:480 rerere.c:690 sequencer.c:2221 sequencer.c:2962
 #: builtin/commit.c:791
 #, c-format
 msgid "could not open '%s'"
@@ -1356,7 +1357,7 @@ msgstr "\"rev-list\" abgebrochen"
 msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
 msgstr "Referenz '%s' wird durch \"rev-list\" Optionen ausgeschlossen"
 
-#: bundle.c:460 builtin/log.c:202 builtin/log.c:1732 builtin/shortlog.c:306
+#: bundle.c:460 builtin/log.c:202 builtin/log.c:1733 builtin/shortlog.c:306
 #, c-format
 msgid "unrecognized argument: %s"
 msgstr "nicht erkanntes Argument: %s"
@@ -1379,8 +1380,8 @@ msgstr "Erstellung der Paketindexdatei abgebrochen"
 msgid "invalid color value: %.*s"
 msgstr "Ungültiger Farbwert: %.*s"
 
-#: commit.c:50 sequencer.c:2727 builtin/am.c:355 builtin/am.c:399
-#: builtin/am.c:1378 builtin/am.c:2020 builtin/replace.c:455
+#: commit.c:50 sequencer.c:2665 builtin/am.c:354 builtin/am.c:398
+#: builtin/am.c:1366 builtin/am.c:2009 builtin/replace.c:456
 #, c-format
 msgid "could not parse %s"
 msgstr "konnte %s nicht parsen"
@@ -1411,28 +1412,28 @@ msgstr ""
 "Sie können diese Meldung unterdrücken, indem Sie\n"
 "\"git config advice.graftFileDeprecated false\" ausführen."
 
-#: commit.c:1127
+#: commit.c:1128
 #, c-format
 msgid "Commit %s has an untrusted GPG signature, allegedly by %s."
 msgstr ""
 "Commit %s hat eine nicht vertrauenswürdige GPG-Signatur, angeblich von %s."
 
-#: commit.c:1130
+#: commit.c:1131
 #, c-format
 msgid "Commit %s has a bad GPG signature allegedly by %s."
 msgstr "Commit %s hat eine ungültige GPG-Signatur, angeblich von %s."
 
-#: commit.c:1133
+#: commit.c:1134
 #, c-format
 msgid "Commit %s does not have a GPG signature."
 msgstr "Commit %s hat keine GPG-Signatur."
 
-#: commit.c:1136
+#: commit.c:1137
 #, c-format
 msgid "Commit %s has a good GPG signature by %s\n"
 msgstr "Commit %s hat eine gültige GPG-Signatur von %s\n"
 
-#: commit.c:1390
+#: commit.c:1391
 msgid ""
 "Warning: commit message did not conform to UTF-8.\n"
 "You may want to amend it after fixing the message, or set the config\n"
@@ -1496,180 +1497,195 @@ msgstr "Ungültige Commit-Graph Verkettung: Zeile '%s' ist kein Hash"
 msgid "unable to find all commit-graph files"
 msgstr "Konnte nicht alle Commit-Graph-Dateien finden."
 
-#: commit-graph.c:554 commit-graph.c:614
+#: commit-graph.c:561 commit-graph.c:621
 msgid "invalid commit position. commit-graph is likely corrupt"
 msgstr "Ungültige Commit-Position. Commit-Graph ist wahrscheinlich beschädigt."
 
-#: commit-graph.c:575
+#: commit-graph.c:582
 #, c-format
 msgid "could not find commit %s"
 msgstr "Konnte Commit %s nicht finden."
 
-#: commit-graph.c:1002 builtin/pack-objects.c:2657
+#: commit-graph.c:855 builtin/am.c:1287
+#, c-format
+msgid "unable to parse commit %s"
+msgstr "Konnte Commit '%s' nicht parsen."
+
+#: commit-graph.c:859
+#, c-format
+msgid "unable to get tree for %s"
+msgstr "Konnte Verzeichnis für %s nicht bestimmen."
+
+#: commit-graph.c:1017 builtin/pack-objects.c:2641
 #, c-format
 msgid "unable to get type of object %s"
 msgstr "Konnte Art von Objekt '%s' nicht bestimmen."
 
-#: commit-graph.c:1034
+#: commit-graph.c:1049
 msgid "Loading known commits in commit graph"
 msgstr "Lade bekannte Commits in Commit-Graph"
 
-#: commit-graph.c:1051
+#: commit-graph.c:1066
 msgid "Expanding reachable commits in commit graph"
 msgstr "Erweitere erreichbare Commits in Commit-Graph"
 
-#: commit-graph.c:1070
+#: commit-graph.c:1085
 msgid "Clearing commit marks in commit graph"
 msgstr "Lösche Commit-Markierungen in Commit-Graph"
 
-#: commit-graph.c:1089
+#: commit-graph.c:1104
 msgid "Computing commit graph generation numbers"
 msgstr "Commit-Graph Generierungsnummern berechnen"
 
-#: commit-graph.c:1163
+#: commit-graph.c:1179
 #, c-format
 msgid "Finding commits for commit graph in %d pack"
 msgid_plural "Finding commits for commit graph in %d packs"
 msgstr[0] "Suche Commits für Commit-Graph in %d Paket"
 msgstr[1] "Suche Commits für Commit-Graph in %d Paketen"
 
-#: commit-graph.c:1176
+#: commit-graph.c:1192
 #, c-format
 msgid "error adding pack %s"
 msgstr "Fehler beim Hinzufügen von Paket %s."
 
-#: commit-graph.c:1180
+#: commit-graph.c:1196
 #, c-format
 msgid "error opening index for %s"
 msgstr "Fehler beim Öffnen des Index für %s."
 
-#: commit-graph.c:1204
+#: commit-graph.c:1220
 #, c-format
 msgid "Finding commits for commit graph from %d ref"
 msgid_plural "Finding commits for commit graph from %d refs"
 msgstr[0] "Suche Commits für Commit-Graph in %d Referenz"
 msgstr[1] "Suche Commits für Commit-Graph in %d Referenzen"
 
-#: commit-graph.c:1238
+#: commit-graph.c:1240
+#, c-format
+msgid "invalid commit object id: %s"
+msgstr "ungültige Commit-Objekt-ID: %s"
+
+#: commit-graph.c:1255
 msgid "Finding commits for commit graph among packed objects"
 msgstr "Suche Commits für Commit-Graph in gepackten Objekten"
 
-#: commit-graph.c:1253
+#: commit-graph.c:1270
 msgid "Counting distinct commits in commit graph"
 msgstr "Zähle Commits in Commit-Graph"
 
-#: commit-graph.c:1284
+#: commit-graph.c:1300
 msgid "Finding extra edges in commit graph"
 msgstr "Suche zusätzliche Ränder in Commit-Graph"
 
-#: commit-graph.c:1332
+#: commit-graph.c:1346
 msgid "failed to write correct number of base graph ids"
 msgstr "Fehler beim Schreiben der korrekten Anzahl von Basis-Graph-IDs."
 
-#: commit-graph.c:1365 midx.c:811
+#: commit-graph.c:1379 midx.c:810
 #, c-format
 msgid "unable to create leading directories of %s"
 msgstr "Konnte führende Verzeichnisse von '%s' nicht erstellen."
 
-#: commit-graph.c:1377 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:240
+#: commit-graph.c:1391 builtin/index-pack.c:306 builtin/repack.c:241
 #, c-format
 msgid "unable to create '%s'"
 msgstr "konnte '%s' nicht erstellen"
 
-#: commit-graph.c:1437
+#: commit-graph.c:1451
 #, c-format
 msgid "Writing out commit graph in %d pass"
 msgid_plural "Writing out commit graph in %d passes"
 msgstr[0] "Schreibe Commit-Graph in %d Durchgang"
 msgstr[1] "Schreibe Commit-Graph in %d Durchgängen"
 
-#: commit-graph.c:1478
+#: commit-graph.c:1492
 msgid "unable to open commit-graph chain file"
 msgstr "Konnte Commit-Graph Chain-Datei nicht öffnen."
 
-#: commit-graph.c:1490
+#: commit-graph.c:1504
 msgid "failed to rename base commit-graph file"
 msgstr "Konnte Basis-Commit-Graph-Datei nicht umbenennen."
 
-#: commit-graph.c:1510
+#: commit-graph.c:1524
 msgid "failed to rename temporary commit-graph file"
 msgstr "Konnte temporäre Commit-Graph-Datei nicht umbenennen."
 
-#: commit-graph.c:1621
+#: commit-graph.c:1635
 msgid "Scanning merged commits"
 msgstr "Durchsuche zusammengeführte Commits"
 
-#: commit-graph.c:1632
+#: commit-graph.c:1646
 #, c-format
 msgid "unexpected duplicate commit id %s"
 msgstr "Unerwartete doppelte Commit-ID %s"
 
-#: commit-graph.c:1657
+#: commit-graph.c:1670
 msgid "Merging commit-graph"
 msgstr "Zusammenführen von Commit-Graph"
 
-#: commit-graph.c:1844
+#: commit-graph.c:1860
 #, c-format
 msgid "the commit graph format cannot write %d commits"
 msgstr "Das Commit-Graph Format kann nicht %d Commits schreiben."
 
-#: commit-graph.c:1855
+#: commit-graph.c:1871
 msgid "too many commits to write graph"
 msgstr "Zu viele Commits zum Schreiben des Graphen."
 
-#: commit-graph.c:1945
+#: commit-graph.c:1961
 msgid "the commit-graph file has incorrect checksum and is likely corrupt"
 msgstr ""
 "Die Commit-Graph-Datei hat eine falsche Prüfsumme und ist wahrscheinlich "
 "beschädigt."
 
-#: commit-graph.c:1955
+#: commit-graph.c:1971
 #, c-format
 msgid "commit-graph has incorrect OID order: %s then %s"
 msgstr "Commit-Graph hat fehlerhafte OID-Reihenfolge: %s dann %s"
 
-#: commit-graph.c:1965 commit-graph.c:1980
+#: commit-graph.c:1981 commit-graph.c:1996
 #, c-format
 msgid "commit-graph has incorrect fanout value: fanout[%d] = %u != %u"
 msgstr "Commit-Graph hat fehlerhaften Fanout-Wert: fanout[%d] = %u != %u"
 
-#: commit-graph.c:1972
+#: commit-graph.c:1988
 #, c-format
 msgid "failed to parse commit %s from commit-graph"
 msgstr "Konnte Commit %s von Commit-Graph nicht parsen."
 
-#: commit-graph.c:1989
+#: commit-graph.c:2006
 msgid "Verifying commits in commit graph"
 msgstr "Commit in Commit-Graph überprüfen"
 
-#: commit-graph.c:2002
+#: commit-graph.c:2020
 #, c-format
 msgid "failed to parse commit %s from object database for commit-graph"
 msgstr ""
 "Fehler beim Parsen des Commits %s von Objekt-Datenbank für Commit-Graph"
 
-#: commit-graph.c:2009
+#: commit-graph.c:2027
 #, c-format
 msgid "root tree OID for commit %s in commit-graph is %s != %s"
 msgstr ""
 "OID des Wurzelverzeichnisses für Commit %s in Commit-Graph ist %s != %s"
 
-#: commit-graph.c:2019
+#: commit-graph.c:2037
 #, c-format
 msgid "commit-graph parent list for commit %s is too long"
 msgstr "Commit-Graph Vorgänger-Liste für Commit %s ist zu lang"
 
-#: commit-graph.c:2028
+#: commit-graph.c:2046
 #, c-format
 msgid "commit-graph parent for %s is %s != %s"
 msgstr "Commit-Graph-Vorgänger für %s ist %s != %s"
 
-#: commit-graph.c:2041
+#: commit-graph.c:2059
 #, c-format
 msgid "commit-graph parent list for commit %s terminates early"
 msgstr "Commit-Graph Vorgänger-Liste für Commit %s endet zu früh"
 
-#: commit-graph.c:2046
+#: commit-graph.c:2064
 #, c-format
 msgid ""
 "commit-graph has generation number zero for commit %s, but non-zero elsewhere"
@@ -1677,7 +1693,7 @@ msgstr ""
 "Commit-Graph hat Generationsnummer null für Commit %s, aber sonst ungleich "
 "null"
 
-#: commit-graph.c:2050
+#: commit-graph.c:2068
 #, c-format
 msgid ""
 "commit-graph has non-zero generation number for commit %s, but zero elsewhere"
@@ -1685,12 +1701,12 @@ msgstr ""
 "Commit-Graph hat Generationsnummer ungleich null für Commit %s, aber sonst "
 "null"
 
-#: commit-graph.c:2065
+#: commit-graph.c:2083
 #, c-format
 msgid "commit-graph generation for commit %s is %u != %u"
 msgstr "Commit-Graph Erstellung für Commit %s ist %u != %u"
 
-#: commit-graph.c:2071
+#: commit-graph.c:2089
 #, c-format
 msgid "commit date for commit %s in commit-graph is %<PRIuMAX> != %<PRIuMAX>"
 msgstr ""
@@ -1742,7 +1758,7 @@ msgstr "Schlüssel enthält keine Sektion: %s"
 msgid "key does not contain variable name: %s"
 msgstr "Schlüssel enthält keinen Variablennamen: %s"
 
-#: config.c:406 sequencer.c:2463
+#: config.c:406 sequencer.c:2401
 #, c-format
 msgid "invalid key: %s"
 msgstr "Ungültiger Schlüssel: %s"
@@ -1871,157 +1887,151 @@ msgstr "core.commentChar sollte nur ein Zeichen sein"
 msgid "invalid mode for object creation: %s"
 msgstr "Ungültiger Modus für Objekterstellung: %s"
 
-#: config.c:1430
+#: config.c:1425
 #, c-format
 msgid "malformed value for %s"
 msgstr "Ungültiger Wert für %s."
 
-#: config.c:1456
+#: config.c:1451
 #, c-format
 msgid "malformed value for %s: %s"
 msgstr "Ungültiger Wert für %s: %s"
 
-#: config.c:1457
+#: config.c:1452
 msgid "must be one of nothing, matching, simple, upstream or current"
 msgstr ""
 "Muss einer von diesen sein: nothing, matching, simple, upstream, current"
 
-#: config.c:1518 builtin/pack-objects.c:3410
+#: config.c:1513 builtin/pack-objects.c:3394
 #, c-format
 msgid "bad pack compression level %d"
 msgstr "ungültiger Komprimierungsgrad (%d) für Paketierung"
 
-#: config.c:1639
+#: config.c:1634
 #, c-format
 msgid "unable to load config blob object '%s'"
 msgstr "Konnte Blob-Objekt '%s' für Konfiguration nicht laden."
 
-#: config.c:1642
+#: config.c:1637
 #, c-format
 msgid "reference '%s' does not point to a blob"
 msgstr "Referenz '%s' zeigt auf keinen Blob."
 
-#: config.c:1659
+#: config.c:1654
 #, c-format
 msgid "unable to resolve config blob '%s'"
 msgstr "Konnte Blob '%s' für Konfiguration nicht auflösen."
 
-#: config.c:1689
+#: config.c:1684
 #, c-format
 msgid "failed to parse %s"
 msgstr "Fehler beim Parsen von %s."
 
-#: config.c:1745
+#: config.c:1740
 msgid "unable to parse command-line config"
 msgstr ""
 "Konnte die über die Befehlszeile angegebene Konfiguration nicht parsen."
 
-#: config.c:2094
+#: config.c:2091
 msgid "unknown error occurred while reading the configuration files"
 msgstr ""
 "Es trat ein unbekannter Fehler beim Lesen der Konfigurationsdateien auf."
 
-#: config.c:2264
+#: config.c:2261
 #, c-format
 msgid "Invalid %s: '%s'"
 msgstr "Ungültiger %s: '%s'"
 
-#: config.c:2307
-#, c-format
-msgid "unknown core.untrackedCache value '%s'; using 'keep' default value"
-msgstr ""
-"Unbekannter Wert '%s' in core.untrackedCache; benutze Standardwert 'keep'"
-
-#: config.c:2333
+#: config.c:2306
 #, c-format
 msgid "splitIndex.maxPercentChange value '%d' should be between 0 and 100"
 msgstr ""
 "Der Wert '%d' von splitIndex.maxPercentChange sollte zwischen 0 und 100 "
 "liegen."
 
-#: config.c:2379
+#: config.c:2352
 #, c-format
 msgid "unable to parse '%s' from command-line config"
 msgstr ""
 "Konnte Wert '%s' aus der über die Befehlszeile angegebenen Konfiguration\n"
 "nicht parsen."
 
-#: config.c:2381
+#: config.c:2354
 #, c-format
 msgid "bad config variable '%s' in file '%s' at line %d"
 msgstr "ungültige Konfigurationsvariable '%s' in Datei '%s' bei Zeile %d"
 
-#: config.c:2462
+#: config.c:2435
 #, c-format
 msgid "invalid section name '%s'"
 msgstr "Ungültiger Sektionsname '%s'"
 
-#: config.c:2494
+#: config.c:2467
 #, c-format
 msgid "%s has multiple values"
 msgstr "%s hat mehrere Werte"
 
-#: config.c:2523
+#: config.c:2496
 #, c-format
 msgid "failed to write new configuration file %s"
 msgstr "Konnte neue Konfigurationsdatei '%s' nicht schreiben."
 
-#: config.c:2775 config.c:3099
+#: config.c:2748 config.c:3072
 #, c-format
 msgid "could not lock config file %s"
 msgstr "Konnte Konfigurationsdatei '%s' nicht sperren."
 
-#: config.c:2786
+#: config.c:2759
 #, c-format
 msgid "opening %s"
 msgstr "Öffne %s"
 
-#: config.c:2821 builtin/config.c:328
+#: config.c:2794 builtin/config.c:328
 #, c-format
 msgid "invalid pattern: %s"
 msgstr "Ungültiges Muster: %s"
 
-#: config.c:2846
+#: config.c:2819
 #, c-format
 msgid "invalid config file %s"
 msgstr "Ungültige Konfigurationsdatei %s"
 
-#: config.c:2859 config.c:3112
+#: config.c:2832 config.c:3085
 #, c-format
 msgid "fstat on %s failed"
 msgstr "fstat auf %s fehlgeschlagen"
 
-#: config.c:2870
+#: config.c:2843
 #, c-format
 msgid "unable to mmap '%s'"
 msgstr "mmap für '%s' fehlgeschlagen"
 
-#: config.c:2879 config.c:3117
+#: config.c:2852 config.c:3090
 #, c-format
 msgid "chmod on %s failed"
 msgstr "chmod auf %s fehlgeschlagen"
 
-#: config.c:2964 config.c:3214
+#: config.c:2937 config.c:3187
 #, c-format
 msgid "could not write config file %s"
 msgstr "Konnte Konfigurationsdatei %s nicht schreiben."
 
-#: config.c:2998
+#: config.c:2971
 #, c-format
 msgid "could not set '%s' to '%s'"
 msgstr "Konnte '%s' nicht zu '%s' setzen."
 
-#: config.c:3000 builtin/remote.c:782
+#: config.c:2973 builtin/remote.c:782
 #, c-format
 msgid "could not unset '%s'"
 msgstr "Konnte '%s' nicht aufheben."
 
-#: config.c:3090
+#: config.c:3063
 #, c-format
 msgid "invalid section name: %s"
 msgstr "Ungültiger Sektionsname: %s"
 
-#: config.c:3257
+#: config.c:3230
 #, c-format
 msgid "missing value for '%s'"
 msgstr "Fehlender Wert für '%s'"
@@ -2148,7 +2158,7 @@ msgstr "Fehler bei der Suche nach %s (%s)"
 msgid "unknown port %s"
 msgstr "Unbekannter Port %s"
 
-#: connect.c:845 connect.c:1171
+#: connect.c:845 connect.c:1175
 #, c-format
 msgid "strange hostname '%s' blocked"
 msgstr "Merkwürdigen Hostnamen '%s' blockiert."
@@ -2163,59 +2173,59 @@ msgstr "Merkwürdigen Port '%s' blockiert."
 msgid "cannot start proxy %s"
 msgstr "Kann Proxy %s nicht starten."
 
-#: connect.c:924
+#: connect.c:928
 msgid "no path specified; see 'git help pull' for valid url syntax"
 msgstr ""
 "Kein Pfad angegeben; siehe 'git help pull' für eine gültige URL-Syntax."
 
-#: connect.c:1119
+#: connect.c:1123
 msgid "ssh variant 'simple' does not support -4"
 msgstr "SSH-Variante 'simple' unterstützt kein -4."
 
-#: connect.c:1131
+#: connect.c:1135
 msgid "ssh variant 'simple' does not support -6"
 msgstr "SSH-Variante 'simple' unterstützt kein -6."
 
-#: connect.c:1148
+#: connect.c:1152
 msgid "ssh variant 'simple' does not support setting port"
 msgstr "SSH-Variante 'simple' unterstützt nicht das Setzen eines Ports."
 
-#: connect.c:1260
+#: connect.c:1264
 #, c-format
 msgid "strange pathname '%s' blocked"
 msgstr "Merkwürdigen Pfadnamen '%s' blockiert."
 
-#: connect.c:1307
+#: connect.c:1311
 msgid "unable to fork"
 msgstr "Kann Prozess nicht starten."
 
-#: connected.c:86 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
+#: connected.c:88 builtin/fsck.c:221 builtin/prune.c:43
 msgid "Checking connectivity"
 msgstr "Prüfe Konnektivität"
 
-#: connected.c:98
+#: connected.c:100
 msgid "Could not run 'git rev-list'"
 msgstr "Konnte 'git rev-list' nicht ausführen"
 
-#: connected.c:118
+#: connected.c:120
 msgid "failed write to rev-list"
 msgstr "Fehler beim Schreiben nach rev-list"
 
-#: connected.c:125
+#: connected.c:127
 msgid "failed to close rev-list's stdin"
 msgstr "Fehler beim Schließen von rev-list's Standard-Eingabe"
 
-#: convert.c:193
+#: convert.c:194
 #, c-format
 msgid "illegal crlf_action %d"
 msgstr "Unerlaubte crlf_action %d"
 
-#: convert.c:206
+#: convert.c:207
 #, c-format
 msgid "CRLF would be replaced by LF in %s"
 msgstr "CRLF würde in %s durch LF ersetzt werden."
 
-#: convert.c:208
+#: convert.c:209
 #, c-format
 msgid ""
 "CRLF will be replaced by LF in %s.\n"
@@ -2225,12 +2235,12 @@ msgstr ""
 "Die Datei wird ihre ursprünglichen Zeilenenden im Arbeitsverzeichnis "
 "behalten."
 
-#: convert.c:216
+#: convert.c:217
 #, c-format
 msgid "LF would be replaced by CRLF in %s"
 msgstr "LF würde in %s durch CRLF ersetzt werden."
 
-#: convert.c:218
+#: convert.c:219
 #, c-format
 msgid ""
 "LF will be replaced by CRLF in %s.\n"
@@ -2240,12 +2250,12 @@ msgstr ""
 "Die Datei wird ihre ursprünglichen Zeilenenden im Arbeitsverzeichnis "
 "behalten."
 
-#: convert.c:279
+#: convert.c:280
 #, c-format
 msgid "BOM is prohibited in '%s' if encoded as %s"
 msgstr "BOM ist in '%s' unzulässig, wenn als %s codiert."
 
-#: convert.c:286
+#: convert.c:287
 #, c-format
 msgid ""
 "The file '%s' contains a byte order mark (BOM). Please use UTF-%s as working-"
@@ -2254,12 +2264,12 @@ msgstr ""
 "Die Datei '%s' enthält ein Byte-Order-Mark (BOM). Bitte benutzen Sie UTF-%s\n"
 "als Codierung im Arbeitsverzeichnis."
 
-#: convert.c:304
+#: convert.c:305
 #, c-format
 msgid "BOM is required in '%s' if encoded as %s"
 msgstr "BOM ist erforderlich in '%s', wenn als %s codiert."
 
-#: convert.c:306
+#: convert.c:307
 #, c-format
 msgid ""
 "The file '%s' is missing a byte order mark (BOM). Please use UTF-%sBE or UTF-"
@@ -2269,50 +2279,50 @@ msgstr ""
 "oder UTF-%sLE (abhängig von der Byte-Reihenfolge) als Codierung im\n"
 "Arbeitsverzeichnis."
 
-#: convert.c:424 convert.c:495
+#: convert.c:425 convert.c:496
 #, c-format
 msgid "failed to encode '%s' from %s to %s"
 msgstr "Fehler beim Codieren von '%s' von %s nach %s."
 
-#: convert.c:467
+#: convert.c:468
 #, c-format
 msgid "encoding '%s' from %s to %s and back is not the same"
 msgstr "Die Codierung '%s' von %s nach %s und zurück ist nicht dasselbe."
 
-#: convert.c:673
+#: convert.c:674
 #, c-format
 msgid "cannot fork to run external filter '%s'"
 msgstr "Kann externen Filter '%s' nicht starten."
 
-#: convert.c:693
+#: convert.c:694
 #, c-format
 msgid "cannot feed the input to external filter '%s'"
 msgstr "Kann Eingaben nicht an externen Filter '%s' übergeben."
 
-#: convert.c:700
+#: convert.c:701
 #, c-format
 msgid "external filter '%s' failed %d"
 msgstr "Externer Filter '%s' fehlgeschlagen %d"
 
-#: convert.c:735 convert.c:738
+#: convert.c:736 convert.c:739
 #, c-format
 msgid "read from external filter '%s' failed"
 msgstr "Lesen von externem Filter '%s' fehlgeschlagen."
 
-#: convert.c:741 convert.c:796
+#: convert.c:742 convert.c:797
 #, c-format
 msgid "external filter '%s' failed"
 msgstr "Externer Filter '%s' fehlgeschlagen."
 
-#: convert.c:844
+#: convert.c:845
 msgid "unexpected filter type"
 msgstr "Unerwartete Filterart."
 
-#: convert.c:855
+#: convert.c:856
 msgid "path name too long for external filter"
 msgstr "Pfadname zu lang für externen Filter."
 
-#: convert.c:929
+#: convert.c:930
 #, c-format
 msgid ""
 "external filter '%s' is not available anymore although not all paths have "
@@ -2320,67 +2330,67 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Externer Filter '%s' nicht mehr verfügbar. Nicht alle Pfade wurden gefiltert."
 
-#: convert.c:1228
+#: convert.c:1229
 msgid "true/false are no valid working-tree-encodings"
 msgstr "true/false sind keine gültigen Codierungen im Arbeitsverzeichnis."
 
-#: convert.c:1398 convert.c:1432
+#: convert.c:1417 convert.c:1451
 #, c-format
 msgid "%s: clean filter '%s' failed"
 msgstr "%s: clean-Filter '%s' fehlgeschlagen."
 
-#: convert.c:1476
+#: convert.c:1495
 #, c-format
 msgid "%s: smudge filter %s failed"
 msgstr "%s: smudge-Filter '%s' fehlgeschlagen."
 
-#: date.c:137
+#: date.c:138
 msgid "in the future"
 msgstr "in der Zukunft"
 
-#: date.c:143
+#: date.c:144
 #, c-format
 msgid "%<PRIuMAX> second ago"
 msgid_plural "%<PRIuMAX> seconds ago"
 msgstr[0] "vor %<PRIuMAX> Sekunde"
 msgstr[1] "vor %<PRIuMAX> Sekunden"
 
-#: date.c:150
+#: date.c:151
 #, c-format
 msgid "%<PRIuMAX> minute ago"
 msgid_plural "%<PRIuMAX> minutes ago"
 msgstr[0] "vor %<PRIuMAX> Minute"
 msgstr[1] "vor %<PRIuMAX> Minuten"
 
-#: date.c:157
+#: date.c:158
 #, c-format
 msgid "%<PRIuMAX> hour ago"
 msgid_plural "%<PRIuMAX> hours ago"
 msgstr[0] "vor %<PRIuMAX> Stunde"
 msgstr[1] "vor %<PRIuMAX> Stunden"
 
-#: date.c:164
+#: date.c:165
 #, c-format
 msgid "%<PRIuMAX> day ago"
 msgid_plural "%<PRIuMAX> days ago"
 msgstr[0] "vor %<PRIuMAX> Tag"
 msgstr[1] "vor %<PRIuMAX> Tagen"
 
-#: date.c:170
+#: date.c:171
 #, c-format
 msgid "%<PRIuMAX> week ago"
 msgid_plural "%<PRIuMAX> weeks ago"
 msgstr[0] "vor %<PRIuMAX> Woche"
 msgstr[1] "vor %<PRIuMAX> Wochen"
 
-#: date.c:177
+#: date.c:178
 #, c-format
 msgid "%<PRIuMAX> month ago"
 msgid_plural "%<PRIuMAX> months ago"
 msgstr[0] "vor %<PRIuMAX> Monat"
 msgstr[1] "vor %<PRIuMAX> Monaten"
 
-#: date.c:188
+#: date.c:189
 #, c-format
 msgid "%<PRIuMAX> year"
 msgid_plural "%<PRIuMAX> years"
@@ -2388,14 +2398,14 @@ msgstr[0] "vor %<PRIuMAX> Jahr"
 msgstr[1] "vor %<PRIuMAX> Jahren"
 
 #. TRANSLATORS: "%s" is "<n> years"
-#: date.c:191
+#: date.c:192
 #, c-format
 msgid "%s, %<PRIuMAX> month ago"
 msgid_plural "%s, %<PRIuMAX> months ago"
 msgstr[0] "%s, und %<PRIuMAX> Monat"
 msgstr[1] "%s, und %<PRIuMAX> Monaten"
 
-#: date.c:196 date.c:201
+#: date.c:197 date.c:202
 #, c-format
 msgid "%<PRIuMAX> year ago"
 msgid_plural "%<PRIuMAX> years ago"
@@ -2434,7 +2444,7 @@ msgstr "%d Delta-Islands markiert, fertig.\n"
 msgid "failed to read orderfile '%s'"
 msgstr "Fehler beim Lesen der Reihenfolgedatei '%s'."
 
-#: diffcore-rename.c:544
+#: diffcore-rename.c:543
 msgid "Performing inexact rename detection"
 msgstr "Führe Erkennung für ungenaue Umbenennung aus"
 
@@ -2500,36 +2510,36 @@ msgstr ""
 "Fehler in 'diff.dirstat' Konfigurationsvariable gefunden:\n"
 "%s"
 
-#: diff.c:4215
+#: diff.c:4218
 #, c-format
 msgid "external diff died, stopping at %s"
 msgstr "externes Diff-Programm unerwartet beendet, angehalten bei %s"
 
-#: diff.c:4560
+#: diff.c:4563
 msgid "--name-only, --name-status, --check and -s are mutually exclusive"
 msgstr ""
 "--name-only, --name-status, --check und -s schließen sich gegenseitig aus"
 
-#: diff.c:4563
+#: diff.c:4566
 msgid "-G, -S and --find-object are mutually exclusive"
 msgstr "-G, -S und --find-object schließen sich gegenseitig aus"
 
-#: diff.c:4641
+#: diff.c:4644
 msgid "--follow requires exactly one pathspec"
 msgstr "--follow erfordert genau eine Pfadspezifikation"
 
-#: diff.c:4689
+#: diff.c:4692
 #, c-format
 msgid "invalid --stat value: %s"
 msgstr "Ungültiger --stat Wert: %s"
 
-#: diff.c:4694 diff.c:4699 diff.c:4704 diff.c:4709 diff.c:5222
+#: diff.c:4697 diff.c:4702 diff.c:4707 diff.c:4712 diff.c:5225
 #: parse-options.c:199 parse-options.c:203
 #, c-format
 msgid "%s expects a numerical value"
 msgstr "%s erwartet einen numerischen Wert."
 
-#: diff.c:4726
+#: diff.c:4729
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
@@ -2538,42 +2548,42 @@ msgstr ""
 "Fehler beim Parsen des --dirstat/-X Optionsparameters:\n"
 "%s"
 
-#: diff.c:4811
+#: diff.c:4814
 #, c-format
 msgid "unknown change class '%c' in --diff-filter=%s"
 msgstr "Unbekannte Änderungsklasse '%c' in --diff-filter=%s"
 
-#: diff.c:4835
+#: diff.c:4838
 #, c-format
 msgid "unknown value after ws-error-highlight=%.*s"
 msgstr "Unbekannter Wert nach ws-error-highlight=%.*s"
 
-#: diff.c:4849
+#: diff.c:4852
 #, c-format
 msgid "unable to resolve '%s'"
 msgstr "konnte '%s' nicht auflösen"
 
-#: diff.c:4899 diff.c:4905
+#: diff.c:4902 diff.c:4908
 #, c-format
 msgid "%s expects <n>/<m> form"
 msgstr "%s erwartet die Form <n>/<m>"
 
-#: diff.c:4917
+#: diff.c:4920
 #, c-format
 msgid "%s expects a character, got '%s'"
 msgstr "%s erwartet ein Zeichen, '%s' bekommen"
 
-#: diff.c:4938
+#: diff.c:4941
 #, c-format
 msgid "bad --color-moved argument: %s"
 msgstr "Ungültiges --color-moved Argument: %s"
 
-#: diff.c:4957
+#: diff.c:4960
 #, c-format
 msgid "invalid mode '%s' in --color-moved-ws"
 msgstr "Ungültiger Modus '%s' in --color-moved-ws"
 
-#: diff.c:4997
+#: diff.c:5000
 msgid ""
 "option diff-algorithm accepts \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
 "\"histogram\""
@@ -2581,152 +2591,152 @@ msgstr ""
 "Option diff-algorithm akzeptiert: \"myers\", \"minimal\", \"patience\" and "
 "\"histogram\""
 
-#: diff.c:5033 diff.c:5053
+#: diff.c:5036 diff.c:5056
 #, c-format
 msgid "invalid argument to %s"
 msgstr "Ungültiges Argument für %s"
 
-#: diff.c:5191
+#: diff.c:5194
 #, c-format
 msgid "failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
 msgstr "Fehler beim Parsen des --submodule Optionsparameters: '%s'"
 
-#: diff.c:5247
+#: diff.c:5250
 #, c-format
 msgid "bad --word-diff argument: %s"
 msgstr "Ungültiges --word-diff Argument: %s"
 
-#: diff.c:5270
+#: diff.c:5273
 msgid "Diff output format options"
 msgstr "Diff-Optionen zu Ausgabeformaten"
 
-#: diff.c:5272 diff.c:5278
+#: diff.c:5275 diff.c:5281
 msgid "generate patch"
 msgstr "Erzeuge Patch"
 
-#: diff.c:5275 builtin/log.c:172
+#: diff.c:5278 builtin/log.c:172
 msgid "suppress diff output"
 msgstr "Ausgabe der Unterschiede unterdrücken"
 
-#: diff.c:5280 diff.c:5394 diff.c:5401
+#: diff.c:5283 diff.c:5397 diff.c:5404
 msgid "<n>"
 msgstr "<n>"
 
-#: diff.c:5281 diff.c:5284
+#: diff.c:5284 diff.c:5287
 msgid "generate diffs with <n> lines context"
 msgstr "Erstelle Unterschiede mit <n> Zeilen des Kontextes"
 
-#: diff.c:5286
+#: diff.c:5289
 msgid "generate the diff in raw format"
 msgstr "Erstelle Unterschiede im Rohformat"
 
-#: diff.c:5289
+#: diff.c:5292
 msgid "synonym for '-p --raw'"
 msgstr "Synonym für '-p --raw'"
 
-#: diff.c:5293
+#: diff.c:5296
 msgid "synonym for '-p --stat'"
 msgstr "Synonym für '-p --stat'"
 
-#: diff.c:5297
+#: diff.c:5300
 msgid "machine friendly --stat"
 msgstr "maschinenlesbare Ausgabe von --stat"
 
-#: diff.c:5300
+#: diff.c:5303
 msgid "output only the last line of --stat"
 msgstr "nur die letzte Zeile von --stat ausgeben"
 
-#: diff.c:5302 diff.c:5310
+#: diff.c:5305 diff.c:5313
 msgid "<param1,param2>..."
 msgstr "<Parameter1,Parameter2>..."
 
-#: diff.c:5303
+#: diff.c:5306
 msgid ""
 "output the distribution of relative amount of changes for each sub-directory"
 msgstr ""
 "Gebe die Verteilung des relativen Umfangs der Änderungen für jedes "
 "Unterverzeichnis aus"
 
-#: diff.c:5307
+#: diff.c:5310
 msgid "synonym for --dirstat=cumulative"
 msgstr "Synonym für --dirstat=cumulative"
 
-#: diff.c:5311
+#: diff.c:5314
 msgid "synonym for --dirstat=files,param1,param2..."
 msgstr "Synonym für --dirstat=files,Parameter1,Parameter2..."
 
-#: diff.c:5315
+#: diff.c:5318
 msgid "warn if changes introduce conflict markers or whitespace errors"
 msgstr ""
 "Warnen, wenn Änderungen Konfliktmarker oder Whitespace-Fehler einbringen"
 
-#: diff.c:5318
+#: diff.c:5321
 msgid "condensed summary such as creations, renames and mode changes"
 msgstr ""
 "Gekürzte Zusammenfassung, wie z.B. Erstellungen, Umbenennungen und "
 "Änderungen der Datei-Rechte"
 
-#: diff.c:5321
+#: diff.c:5324
 msgid "show only names of changed files"
 msgstr "nur Dateinamen der geänderten Dateien anzeigen"
 
-#: diff.c:5324
+#: diff.c:5327
 msgid "show only names and status of changed files"
 msgstr "nur Dateinamen und Status der geänderten Dateien anzeigen"
 
-#: diff.c:5326
+#: diff.c:5329
 msgid "<width>[,<name-width>[,<count>]]"
 msgstr "<Breite>[,<Namens-Breite>[,<Anzahl>]]"
 
-#: diff.c:5327
+#: diff.c:5330
 msgid "generate diffstat"
 msgstr "Generiere Zusammenfassung der Unterschiede"
 
-#: diff.c:5329 diff.c:5332 diff.c:5335
+#: diff.c:5332 diff.c:5335 diff.c:5338
 msgid "<width>"
 msgstr "<Breite>"
 
-#: diff.c:5330
+#: diff.c:5333
 msgid "generate diffstat with a given width"
 msgstr "Erzeuge Zusammenfassung der Unterschiede mit gegebener Breite"
 
-#: diff.c:5333
+#: diff.c:5336
 msgid "generate diffstat with a given name width"
 msgstr "Erzeuge Zusammenfassung der Unterschiede mit gegebener Namens-Breite"
 
-#: diff.c:5336
+#: diff.c:5339
 msgid "generate diffstat with a given graph width"
 msgstr "Erzeuge Zusammenfassung der Unterschiede mit gegebener Graph-Breite"
 
-#: diff.c:5338
+#: diff.c:5341
 msgid "<count>"
 msgstr "<Anzahl>"
 
-#: diff.c:5339
+#: diff.c:5342
 msgid "generate diffstat with limited lines"
 msgstr "Erzeuge Zusammenfassung der Unterschiede mit begrenzten Zeilen"
 
-#: diff.c:5342
+#: diff.c:5345
 msgid "generate compact summary in diffstat"
 msgstr "Erzeuge kompakte Zusammenstellung in Zusammenfassung der Unterschiede"
 
-#: diff.c:5345
+#: diff.c:5348
 msgid "output a binary diff that can be applied"
 msgstr "Gebe eine binäre Differenz aus, dass angewendet werden kann"
 
-#: diff.c:5348
+#: diff.c:5351
 msgid "show full pre- and post-image object names on the \"index\" lines"
 msgstr "Zeige vollständige Objekt-Namen in den \"index\"-Zeilen"
 
-#: diff.c:5350
+#: diff.c:5353
 msgid "show colored diff"
 msgstr "Zeige farbige Unterschiede"
 
-#: diff.c:5351
+#: diff.c:5354
 msgid "<kind>"
 msgstr "<Art>"
 
-#: diff.c:5352
+#: diff.c:5355
 msgid ""
 "highlight whitespace errors in the 'context', 'old' or 'new' lines in the "
 "diff"
@@ -2734,7 +2744,7 @@ msgstr ""
 "Hebe Whitespace-Fehler in den Zeilen 'context', 'old' oder 'new' bei den "
 "Unterschieden hervor"
 
-#: diff.c:5355
+#: diff.c:5358
 msgid ""
 "do not munge pathnames and use NULs as output field terminators in --raw or "
 "--numstat"
@@ -2742,91 +2752,91 @@ msgstr ""
 "Verschleiere nicht die Pfadnamen und nutze NUL-Zeichen als Schlusszeichen in "
 "Ausgabefeldern bei --raw oder --numstat"
 
-#: diff.c:5358 diff.c:5361 diff.c:5364 diff.c:5470
+#: diff.c:5361 diff.c:5364 diff.c:5367 diff.c:5473
 msgid "<prefix>"
 msgstr "<Präfix>"
 
-#: diff.c:5359
+#: diff.c:5362
 msgid "show the given source prefix instead of \"a/\""
 msgstr "Zeige den gegebenen Quell-Präfix statt \"a/\""
 
-#: diff.c:5362
+#: diff.c:5365
 msgid "show the given destination prefix instead of \"b/\""
 msgstr "Zeige den gegebenen Ziel-Präfix statt \"b/\""
 
-#: diff.c:5365
+#: diff.c:5368
 msgid "prepend an additional prefix to every line of output"
 msgstr "Stelle einen zusätzlichen Präfix bei jeder Ausgabezeile voran"
 
-#: diff.c:5368
+#: diff.c:5371
 msgid "do not show any source or destination prefix"
 msgstr "Zeige keine Quell- oder Ziel-Präfixe an"
 
-#: diff.c:5371
+#: diff.c:5374
 msgid "show context between diff hunks up to the specified number of lines"
 msgstr ""
 "Zeige Kontext zwischen Unterschied-Blöcken bis zur angegebenen Anzahl von "
 "Zeilen."
 
-#: diff.c:5375 diff.c:5380 diff.c:5385
+#: diff.c:5378 diff.c:5383 diff.c:5388
 msgid "<char>"
 msgstr "<Zeichen>"
 
-#: diff.c:5376
+#: diff.c:5379
 msgid "specify the character to indicate a new line instead of '+'"
 msgstr "Das Zeichen festlegen, das eine neue Zeile kennzeichnet (statt '+')"
 
-#: diff.c:5381
+#: diff.c:5384
 msgid "specify the character to indicate an old line instead of '-'"
 msgstr "Das Zeichen festlegen, das eine alte Zeile kennzeichnet (statt '-')"
 
-#: diff.c:5386
+#: diff.c:5389
 msgid "specify the character to indicate a context instead of ' '"
 msgstr "Das Zeichen festlegen, das den Kontext kennzeichnet (statt ' ')"
 
-#: diff.c:5389
+#: diff.c:5392
 msgid "Diff rename options"
 msgstr "Diff-Optionen zur Umbenennung"
 
-#: diff.c:5390
+#: diff.c:5393
 msgid "<n>[/<m>]"
 msgstr "<n>[/<m>]"
 
-#: diff.c:5391
+#: diff.c:5394
 msgid "break complete rewrite changes into pairs of delete and create"
 msgstr ""
 "Teile komplette Rewrite-Änderungen in Änderungen mit \"löschen\" und "
 "\"erstellen\""
 
-#: diff.c:5395
+#: diff.c:5398
 msgid "detect renames"
 msgstr "Umbenennungen erkennen"
 
-#: diff.c:5399
+#: diff.c:5402
 msgid "omit the preimage for deletes"
 msgstr "Preimage für Löschungen weglassen."
 
-#: diff.c:5402
+#: diff.c:5405
 msgid "detect copies"
 msgstr "Kopien erkennen"
 
-#: diff.c:5406
+#: diff.c:5409
 msgid "use unmodified files as source to find copies"
 msgstr "Nutze ungeänderte Dateien als Quelle zum Finden von Kopien"
 
-#: diff.c:5408
+#: diff.c:5411
 msgid "disable rename detection"
 msgstr "Erkennung von Umbenennungen deaktivieren"
 
-#: diff.c:5411
+#: diff.c:5414
 msgid "use empty blobs as rename source"
 msgstr "Nutze leere Blobs als Quelle von Umbennungen"
 
-#: diff.c:5413
+#: diff.c:5416
 msgid "continue listing the history of a file beyond renames"
 msgstr "Fortführen der Auflistung der Historie einer Datei nach Umbennung"
 
-#: diff.c:5416
+#: diff.c:5419
 msgid ""
 "prevent rename/copy detection if the number of rename/copy targets exceeds "
 "given limit"
@@ -2834,159 +2844,159 @@ msgstr ""
 "Verhindere die Erkennung von Umbennungen und Kopien, wenn die Anzahl der "
 "Ziele für Umbennungen und Kopien das gegebene Limit überschreitet"
 
-#: diff.c:5418
+#: diff.c:5421
 msgid "Diff algorithm options"
 msgstr "Diff Algorithmus-Optionen"
 
-#: diff.c:5420
+#: diff.c:5423
 msgid "produce the smallest possible diff"
 msgstr "Erzeuge die kleinstmöglichen Änderungen"
 
-#: diff.c:5423
+#: diff.c:5426
 msgid "ignore whitespace when comparing lines"
 msgstr "Whitespace-Änderungen beim Vergleich von Zeilen ignorieren"
 
-#: diff.c:5426
+#: diff.c:5429
 msgid "ignore changes in amount of whitespace"
 msgstr "Änderungen bei der Anzahl von Whitespace ignorieren"
 
-#: diff.c:5429
+#: diff.c:5432
 msgid "ignore changes in whitespace at EOL"
 msgstr "Whitespace-Änderungen am Zeilenende ignorieren"
 
-#: diff.c:5432
+#: diff.c:5435
 msgid "ignore carrier-return at the end of line"
 msgstr "Ignoriere den Zeilenumbruch am Ende der Zeile"
 
-#: diff.c:5435
+#: diff.c:5438
 msgid "ignore changes whose lines are all blank"
 msgstr "Ignoriere Änderungen in leeren Zeilen"
 
-#: diff.c:5438
+#: diff.c:5441
 msgid "heuristic to shift diff hunk boundaries for easy reading"
 msgstr ""
 "Heuristik, um Grenzen der Änderungsblöcke für bessere Lesbarkeit zu "
 "verschieben"
 
-#: diff.c:5441
+#: diff.c:5444
 msgid "generate diff using the \"patience diff\" algorithm"
 msgstr "Erzeuge Änderungen durch Nutzung des Algorithmus \"Patience Diff\""
 
-#: diff.c:5445
+#: diff.c:5448
 msgid "generate diff using the \"histogram diff\" algorithm"
 msgstr "Erzeuge Änderungen durch Nutzung des Algorithmus \"Histogram Diff\""
 
-#: diff.c:5447
+#: diff.c:5450
 msgid "<algorithm>"
 msgstr "<Algorithmus>"
 
-#: diff.c:5448
+#: diff.c:5451
 msgid "choose a diff algorithm"
 msgstr "Ein Algorithmus für Änderungen wählen"
 
-#: diff.c:5450
+#: diff.c:5453
 msgid "<text>"
 msgstr "<Text>"
 
-#: diff.c:5451
+#: diff.c:5454
 msgid "generate diff using the \"anchored diff\" algorithm"
 msgstr "Erzeuge Änderungen durch Nutzung des Algorithmus \"Anchored Diff\""
 
-#: diff.c:5453 diff.c:5462 diff.c:5465
+#: diff.c:5456 diff.c:5465 diff.c:5468
 msgid "<mode>"
 msgstr "<Modus>"
 
-#: diff.c:5454
+#: diff.c:5457
 msgid "show word diff, using <mode> to delimit changed words"
 msgstr "Zeige Wort-Änderungen, nutze <Modus>, um Wörter abzugrenzen"
 
-#: diff.c:5456 diff.c:5459 diff.c:5504
+#: diff.c:5459 diff.c:5462 diff.c:5507
 msgid "<regex>"
 msgstr "<Regex>"
 
-#: diff.c:5457
+#: diff.c:5460
 msgid "use <regex> to decide what a word is"
 msgstr "Nutze <Regex>, um zu entscheiden, was ein Wort ist"
 
-#: diff.c:5460
+#: diff.c:5463
 msgid "equivalent to --word-diff=color --word-diff-regex=<regex>"
 msgstr "Entsprechend wie --word-diff=color --word-diff-regex=<Regex>"
 
-#: diff.c:5463
+#: diff.c:5466
 msgid "moved lines of code are colored differently"
 msgstr "Verschobene Codezeilen sind andersfarbig"
 
-#: diff.c:5466
+#: diff.c:5469
 msgid "how white spaces are ignored in --color-moved"
 msgstr "Wie Whitespaces in --color-moved ignoriert werden"
 
-#: diff.c:5469
+#: diff.c:5472
 msgid "Other diff options"
 msgstr "Andere Diff-Optionen"
 
-#: diff.c:5471
+#: diff.c:5474
 msgid "when run from subdir, exclude changes outside and show relative paths"
 msgstr ""
 "Wenn vom Unterverzeichnis aufgerufen, schließe Änderungen außerhalb aus und "
 "zeige relative Pfade an"
 
-#: diff.c:5475
+#: diff.c:5478
 msgid "treat all files as text"
 msgstr "alle Dateien als Text behandeln"
 
-#: diff.c:5477
+#: diff.c:5480
 msgid "swap two inputs, reverse the diff"
 msgstr "Vertausche die beiden Eingaben und drehe die Änderungen um"
 
-#: diff.c:5479
+#: diff.c:5482
 msgid "exit with 1 if there were differences, 0 otherwise"
 msgstr ""
 "Beende mit Exit-Status 1, wenn Änderungen vorhanden sind, andernfalls mit 0"
 
-#: diff.c:5481
+#: diff.c:5484
 msgid "disable all output of the program"
 msgstr "Keine Ausgaben vom Programm"
 
-#: diff.c:5483
+#: diff.c:5486
 msgid "allow an external diff helper to be executed"
 msgstr "Erlaube die Ausführung eines externes Programms für Änderungen"
 
-#: diff.c:5485
+#: diff.c:5488
 msgid "run external text conversion filters when comparing binary files"
 msgstr ""
 "Führe externe Text-Konvertierungsfilter aus, wenn binäre Dateien vergleicht "
 "werden"
 
-#: diff.c:5487
+#: diff.c:5490
 msgid "<when>"
 msgstr "<wann>"
 
-#: diff.c:5488
+#: diff.c:5491
 msgid "ignore changes to submodules in the diff generation"
 msgstr ""
 "Änderungen in Submodulen während der Erstellung der Unterschiede ignorieren"
 
-#: diff.c:5491
+#: diff.c:5494
 msgid "<format>"
 msgstr "<Format>"
 
-#: diff.c:5492
+#: diff.c:5495
 msgid "specify how differences in submodules are shown"
 msgstr "Angeben, wie Unterschiede in Submodulen gezeigt werden"
 
-#: diff.c:5496
+#: diff.c:5499
 msgid "hide 'git add -N' entries from the index"
 msgstr "verstecke 'git add -N' Einträge vom Index"
 
-#: diff.c:5499
+#: diff.c:5502
 msgid "treat 'git add -N' entries as real in the index"
 msgstr "Behandle 'git add -N' Einträge im Index als echt"
 
-#: diff.c:5501
+#: diff.c:5504
 msgid "<string>"
 msgstr "<Zeichenkette>"
 
-#: diff.c:5502
+#: diff.c:5505
 msgid ""
 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
 "string"
@@ -2994,7 +3004,7 @@ msgstr ""
 "Suche nach Unterschieden, welche die Anzahl des Vorkommens der angegebenen "
 "Zeichenkette verändern"
 
-#: diff.c:5505
+#: diff.c:5508
 msgid ""
 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
 "regex"
@@ -3002,25 +3012,25 @@ msgstr ""
 "Suche nach Unterschieden, welche die Anzahl des Vorkommens des angegebenen "
 "regulären Ausdrucks verändern"
 
-#: diff.c:5508
+#: diff.c:5511
 msgid "show all changes in the changeset with -S or -G"
 msgstr "zeige alle Änderungen im Changeset mit -S oder -G"
 
-#: diff.c:5511
+#: diff.c:5514
 msgid "treat <string> in -S as extended POSIX regular expression"
 msgstr ""
 "behandle <Zeichenkette> bei -S als erweiterten POSIX regulären Ausdruck"
 
-#: diff.c:5514
+#: diff.c:5517
 msgid "control the order in which files appear in the output"
 msgstr ""
 "kontrolliere die Reihenfolge, in der die Dateien in der Ausgabe erscheinen"
 
-#: diff.c:5515
+#: diff.c:5518
 msgid "<object-id>"
 msgstr "<Objekt-ID>"
 
-#: diff.c:5516
+#: diff.c:5519
 msgid ""
 "look for differences that change the number of occurrences of the specified "
 "object"
@@ -3028,33 +3038,33 @@ msgstr ""
 "Suche nach Unterschieden, welche die Anzahl des Vorkommens des angegebenen "
 "Objektes verändern"
 
-#: diff.c:5518
+#: diff.c:5521
 msgid "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
 msgstr "[(A|C|D|M|R|T|U|X|B)...[*]]"
 
-#: diff.c:5519
+#: diff.c:5522
 msgid "select files by diff type"
 msgstr "Wähle Dateien anhand der Art der Änderung"
 
-#: diff.c:5521
+#: diff.c:5524
 msgid "<file>"
 msgstr "<Datei>"
 
-#: diff.c:5522
+#: diff.c:5525
 msgid "Output to a specific file"
 msgstr "Ausgabe zu einer bestimmten Datei"
 
-#: diff.c:6177
+#: diff.c:6180
 msgid "inexact rename detection was skipped due to too many files."
 msgstr ""
 "Ungenaue Erkennung für Umbenennungen wurde aufgrund zu vieler Dateien\n"
 "übersprungen."
 
-#: diff.c:6180
+#: diff.c:6183
 msgid "only found copies from modified paths due to too many files."
 msgstr "nur Kopien von geänderten Pfaden, aufgrund zu vieler Dateien, gefunden"
 
-#: diff.c:6183
+#: diff.c:6186
 #, c-format
 msgid ""
 "you may want to set your %s variable to at least %d and retry the command."
@@ -3062,43 +3072,43 @@ msgstr ""
 "Sie könnten die Variable %s auf mindestens %d setzen und den Befehl\n"
 "erneut versuchen."
 
-#: dir.c:537
+#: dir.c:549
 #, c-format
 msgid "pathspec '%s' did not match any file(s) known to git"
 msgstr ""
 "Pfadspezifikation '%s' stimmt mit keinen git-bekannten Dateien überein."
 
-#: dir.c:926
+#: dir.c:938
 #, c-format
 msgid "cannot use %s as an exclude file"
 msgstr "Kann %s nicht als exclude-Filter benutzen."
 
-#: dir.c:1843
+#: dir.c:1877
 #, c-format
 msgid "could not open directory '%s'"
 msgstr "Konnte Verzeichnis '%s' nicht öffnen."
 
-#: dir.c:2085
+#: dir.c:2128
 msgid "failed to get kernel name and information"
 msgstr "Fehler beim Sammeln von Namen und Informationen zum Kernel"
 
-#: dir.c:2209
+#: dir.c:2252
 msgid "untracked cache is disabled on this system or location"
 msgstr ""
 "Cache für unversionierte Dateien ist auf diesem System oder\n"
 "für dieses Verzeichnis deaktiviert."
 
-#: dir.c:3013
+#: dir.c:3056
 #, c-format
 msgid "index file corrupt in repo %s"
 msgstr "Index-Datei in Repository %s beschädigt."
 
-#: dir.c:3058 dir.c:3063
+#: dir.c:3101 dir.c:3106
 #, c-format
 msgid "could not create directories for %s"
 msgstr "Konnte Verzeichnisse für '%s' nicht erstellen."
 
-#: dir.c:3092
+#: dir.c:3135
 #, c-format
 msgid "could not migrate git directory from '%s' to '%s'"
 msgstr "Konnte Git-Verzeichnis nicht von '%s' nach '%s' migrieren."
@@ -3117,12 +3127,12 @@ msgstr "Filtere Inhalt"
 msgid "could not stat file '%s'"
 msgstr "Konnte Datei '%s' nicht lesen."
 
-#: environment.c:150
+#: environment.c:148
 #, c-format
 msgid "bad git namespace path \"%s\""
 msgstr "Ungültiger Git-Namespace-Pfad \"%s\""
 
-#: environment.c:332
+#: environment.c:330
 #, c-format
 msgid "could not set GIT_DIR to '%s'"
 msgstr "Konnte GIT_DIR nicht zu '%s' setzen."
@@ -3132,158 +3142,154 @@ msgstr "Konnte GIT_DIR nicht zu '%s' setzen."
 msgid "too many args to run %s"
 msgstr "Zu viele Argumente angegeben, um %s auszuführen."
 
-#: fetch-object.c:17
-msgid "Remote with no URL"
-msgstr "Remote-Repository ohne URL"
-
-#: fetch-pack.c:151
+#: fetch-pack.c:150
 msgid "git fetch-pack: expected shallow list"
 msgstr "git fetch-pack: erwartete shallow-Liste"
 
-#: fetch-pack.c:154
+#: fetch-pack.c:153
 msgid "git fetch-pack: expected a flush packet after shallow list"
 msgstr "git fetch-pack: erwartete ein Flush-Paket nach der shallow-Liste"
 
-#: fetch-pack.c:165
+#: fetch-pack.c:164
 msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got a flush packet"
 msgstr "git fetch-pack: ACK/NAK erwartet, Flush-Paket bekommen"
 
-#: fetch-pack.c:185
+#: fetch-pack.c:184
 #, c-format
 msgid "git fetch-pack: expected ACK/NAK, got '%s'"
 msgstr "git fetch-pack: ACK/NAK erwartet, '%s' bekommen"
 
-#: fetch-pack.c:196
+#: fetch-pack.c:195
 msgid "unable to write to remote"
 msgstr "konnte nicht zum Remote schreiben"
 
-#: fetch-pack.c:258
+#: fetch-pack.c:257
 msgid "--stateless-rpc requires multi_ack_detailed"
 msgstr "--stateless-rpc benötigt multi_ack_detailed"
 
-#: fetch-pack.c:360 fetch-pack.c:1284
+#: fetch-pack.c:356 fetch-pack.c:1280
 #, c-format
 msgid "invalid shallow line: %s"
 msgstr "Ungültige shallow-Zeile: %s"
 
-#: fetch-pack.c:366 fetch-pack.c:1290
+#: fetch-pack.c:362 fetch-pack.c:1286
 #, c-format
 msgid "invalid unshallow line: %s"
 msgstr "Ungültige unshallow-Zeile: %s"
 
-#: fetch-pack.c:368 fetch-pack.c:1292
+#: fetch-pack.c:364 fetch-pack.c:1288
 #, c-format
 msgid "object not found: %s"
 msgstr "Objekt nicht gefunden: %s"
 
-#: fetch-pack.c:371 fetch-pack.c:1295
+#: fetch-pack.c:367 fetch-pack.c:1291
 #, c-format
 msgid "error in object: %s"
 msgstr "Fehler in Objekt: %s"
 
-#: fetch-pack.c:373 fetch-pack.c:1297
+#: fetch-pack.c:369 fetch-pack.c:1293
 #, c-format
 msgid "no shallow found: %s"
 msgstr "Kein shallow-Objekt gefunden: %s"
 
-#: fetch-pack.c:376 fetch-pack.c:1301
+#: fetch-pack.c:372 fetch-pack.c:1297
 #, c-format
 msgid "expected shallow/unshallow, got %s"
 msgstr "shallow/unshallow erwartet, %s bekommen"
 
-#: fetch-pack.c:417
+#: fetch-pack.c:414
 #, c-format
 msgid "got %s %d %s"
 msgstr "%s %d %s bekommen"
 
-#: fetch-pack.c:434
+#: fetch-pack.c:431
 #, c-format
 msgid "invalid commit %s"
 msgstr "Ungültiger Commit %s"
 
-#: fetch-pack.c:465
+#: fetch-pack.c:462
 msgid "giving up"
 msgstr "Gebe auf"
 
-#: fetch-pack.c:477 progress.c:277
+#: fetch-pack.c:475 progress.c:312
 msgid "done"
 msgstr "Fertig"
 
-#: fetch-pack.c:489
+#: fetch-pack.c:487
 #, c-format
 msgid "got %s (%d) %s"
 msgstr "%s (%d) %s bekommen"
 
-#: fetch-pack.c:535
+#: fetch-pack.c:533
 #, c-format
 msgid "Marking %s as complete"
 msgstr "Markiere %s als vollständig"
 
-#: fetch-pack.c:744
+#: fetch-pack.c:742
 #, c-format
 msgid "already have %s (%s)"
 msgstr "habe %s (%s) bereits"
 
-#: fetch-pack.c:783
+#: fetch-pack.c:781
 msgid "fetch-pack: unable to fork off sideband demultiplexer"
 msgstr "fetch-pack: Fehler beim Starten des sideband demultiplexer"
 
-#: fetch-pack.c:791
+#: fetch-pack.c:789
 msgid "protocol error: bad pack header"
 msgstr "Protokollfehler: ungültiger Pack-Header"
 
-#: fetch-pack.c:859
+#: fetch-pack.c:857
 #, c-format
 msgid "fetch-pack: unable to fork off %s"
 msgstr "fetch-pack: konnte %s nicht starten"
 
-#: fetch-pack.c:875
+#: fetch-pack.c:873
 #, c-format
 msgid "%s failed"
 msgstr "%s fehlgeschlagen"
 
-#: fetch-pack.c:877
+#: fetch-pack.c:875
 msgid "error in sideband demultiplexer"
 msgstr "Fehler in sideband demultiplexer"
 
-#: fetch-pack.c:908
+#: fetch-pack.c:907
 #, c-format
 msgid "Server version is %.*s"
 msgstr "Server-Version ist %.*s"
 
-#: fetch-pack.c:913 fetch-pack.c:919 fetch-pack.c:922 fetch-pack.c:928
-#: fetch-pack.c:932 fetch-pack.c:936 fetch-pack.c:940 fetch-pack.c:944
-#: fetch-pack.c:948 fetch-pack.c:952 fetch-pack.c:956 fetch-pack.c:960
-#: fetch-pack.c:966 fetch-pack.c:972 fetch-pack.c:977 fetch-pack.c:982
+#: fetch-pack.c:912 fetch-pack.c:918 fetch-pack.c:921 fetch-pack.c:927
+#: fetch-pack.c:931 fetch-pack.c:935 fetch-pack.c:939 fetch-pack.c:943
+#: fetch-pack.c:947 fetch-pack.c:951 fetch-pack.c:955 fetch-pack.c:959
+#: fetch-pack.c:965 fetch-pack.c:971 fetch-pack.c:976 fetch-pack.c:981
 #, c-format
 msgid "Server supports %s"
 msgstr "Server unterstützt %s"
 
-#: fetch-pack.c:915
+#: fetch-pack.c:914
 msgid "Server does not support shallow clients"
 msgstr "Server unterstützt keine shallow-Clients"
 
-#: fetch-pack.c:975
+#: fetch-pack.c:974
 msgid "Server does not support --shallow-since"
 msgstr "Server unterstützt kein --shallow-since"
 
-#: fetch-pack.c:980
+#: fetch-pack.c:979
 msgid "Server does not support --shallow-exclude"
 msgstr "Server unterstützt kein --shallow-exclude"
 
-#: fetch-pack.c:984
+#: fetch-pack.c:983
 msgid "Server does not support --deepen"
 msgstr "Server unterstützt kein --deepen"
 
-#: fetch-pack.c:1001
+#: fetch-pack.c:1000
 msgid "no common commits"
 msgstr "keine gemeinsamen Commits"
 
-#: fetch-pack.c:1013 fetch-pack.c:1462
+#: fetch-pack.c:1012 fetch-pack.c:1468
 msgid "git fetch-pack: fetch failed."
 msgstr "git fetch-pack: Abholen fehlgeschlagen."
 
-#: fetch-pack.c:1151
+#: fetch-pack.c:1150
 msgid "Server does not support shallow requests"
 msgstr "Server unterstützt keine shallow-Anfragen."
 
@@ -3291,72 +3297,72 @@ msgstr "Server unterstützt keine shallow-Anfragen."
 msgid "Server supports filter"
 msgstr "Server unterstützt Filter"
 
-#: fetch-pack.c:1184
+#: fetch-pack.c:1180
 msgid "unable to write request to remote"
 msgstr "konnte Anfrage nicht zum Remote schreiben"
 
-#: fetch-pack.c:1202
+#: fetch-pack.c:1198
 #, c-format
 msgid "error reading section header '%s'"
 msgstr "Fehler beim Lesen von Sektionskopf '%s'."
 
-#: fetch-pack.c:1208
+#: fetch-pack.c:1204
 #, c-format
 msgid "expected '%s', received '%s'"
 msgstr "'%s' erwartet, '%s' empfangen"
 
-#: fetch-pack.c:1247
+#: fetch-pack.c:1243
 #, c-format
 msgid "unexpected acknowledgment line: '%s'"
 msgstr "Unerwartete Acknowledgment-Zeile: '%s'"
 
-#: fetch-pack.c:1252